Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận

2 301 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2015, 18:00

MA TRẬN Đề 2 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trọng số TN TL TN TL TN TL Chương VIII Các nhóm TV I.Câu1 1,4,5,6 (1đ) I.Câu1 3 (0,25đ) II.Câu1 (2,5đ) 6 Câu: (3,75đ) Chương IX Vai trò của thực vật I.Câu1 8 (0,25đ) I.Câu1 2 (0,25đ) Câu2 (1đ) II.Câu2 (2,5đ) 4 Câu: (4đ) Chương X Vi khuẩn- nấm-địa y I.Câu1 7 (0,25đ) II.Câu3 (2đ) 2 Câu: (2,25đ) Tổng 6 Câu: (1,5đ) 3 Câu: (1,5đ) 2 Câu: (4,5đ) 1 Câu: (2,5đ) 12 Câu: 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Đề 2 Môn sinh học 6 I. Phần trắc nghiệm ( 3đ) Câu 1:(2đ) Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất. Câu 1.1: Giới thực vật được chia làm mấy ngành? a.2 b. 3 c. 4 d.5 Câu 1.2: Ngành tiến hóa nhất trong giới thực vật là ngành. a. Ngành rêu b. Ngành hạt trần c. Ngành hạt kín d. Ngành dương xỉ Câu 1.3: Cơ quan sinh sản của rêu là: a. Hoa b. Rễ c. Thân d. Túi bào tử Câu 1.4: Rêu chưa có bộ phận nào sau đây : a. Rễ b. Thân c. Lá d. Mạch dẫn Câu 1.5: Cây 2 lá mầm có kiểu rễ là: a. Rễ cọc b. Rễ chùm c. Cả hai kiểu rễ d. Không xác định được Câu 1.6: Có tất cả mấy bậc phân loại: a. 2 b. 3 c. 6 d. 8 Câu 1.7 : Nm khụng phi l thc vt vỡ: a. C th cú dng si. b. C th khụng cú dng thõn, lỏ. c. Chỳng sinh sn ch yu bng bo t. d. C th chỳng khụng cú dip lc, chỳng khụng th t dng c. Cõu 1.8: Thc vt cú vai trũ i vi ng nh: a. Cung cp ụ xi v thc n cho ng vt b. Cung cp ni v ni sinh sn cho ng vt c. C a v b u sai d. C a v b u ỳng Cõu 2:(1) - Thc vt, c bit l ,nh cú h r gi t, tỏn cõy cn bt sc chy do ma ln gõy ra, nờn cú vai trũ quan trng trong vic, st l t, hn ch.cng nh gi c , trỏnh hn hỏn. II. Phn t lun(7) Cõu 1:(2,5) - Nêu đc điểm đặc trng cua Thực vật hat kin? Cõu 2:(2,5) - Con ngời cần có những biện pháp gì để bảo vệ sự đa dạng của Thực vật ở Việt Nam? Cõu 3: (2) - Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên và trong đời sống con ngời? . MA TRẬN Đề 2 Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Trọng số TN TL TN TL TN TL Chương VIII Các nhóm TV I.Câu1 1,4,5 ,6 (1đ) I.Câu1 3 (0,25đ) II. Câu1 (2,5đ) 6 Câu: (3,75đ) Chương. Câu: (1,5đ) 3 Câu: (1,5đ) 2 Câu: (4,5đ) 1 Câu: (2,5đ) 12 Câu: 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Đề 2 Môn sinh học 6 I. Phần trắc nghiệm ( 3đ) Câu 1:(2đ) Khoanh tròn vào đáp án trả lời đúng nhất. Câu. Câu2 (1đ) II. Câu2 (2,5đ) 4 Câu: (4đ) Chương X Vi khuẩn- nấm-địa y I.Câu1 7 (0,25đ) II. Câu3 (2đ) 2 Câu: (2,25đ) Tổng 6 Câu: (1,5đ) 3 Câu: (1,5đ) 2 Câu: (4,5đ) 1 Câu: (2,5đ) 12 Câu: 10 điểm ĐỀ KIỂM
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận, Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận, Đề kiểm tra sinh 6 học kì II có ma trận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn