ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

18 917 1
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 11:03

Trong hội nhập kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò cực kỳ to lớn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời nói đầu Đô thị hóaquá trình tất yếu diễn ra không chỉ đối với nớc ta mà còn đối với các nớc trên thế giới, nhất là các nớc châu á. Nền kinh tế càng phát triển thì quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của khu vực, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết nh: vấn đề việc làm cho nông dân bị mất đất, phơng pháp đền bù khi giải phóng mặt bằng, cách thức di dân, dãn dân Nếu không có một chiến lợc và giải pháp cụ thể, chung ta sẽ gặp nhiều vớng mắc và lúng túng trong quá trình giải quyết, đôi khi làm nảy sinh những vấn đề ngày càng phức tạp. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa nớc ta diễn ra khá nhanh. Vì vậy, việc đánh giá những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm giải quyết vấn đề một cách cơ bản là việc làm cần thiết. Đó là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình đô thị hóa nớc ta hiện nay. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, vấn đề đô thị hóa theo quan điểm của triết học là công việc vô cùng thiết thực và cần thiết, có ý nghĩa to lớn đối với mỗi nhà nghiên cứu hoạch định phát triển kinh tế trong thời đại hiện nay. Xuất phát từ tầm quan trọng đó nên tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu: ảnh hởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn Việt Nam . Đây là một đề tài rất rộng mang tính khái quát cao, mặc dù rất cố gắng, song bài viết của tôi sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót về nội dung cũng nh hình thức. Kính mong các thầy cô xem xét và góp ý để bài viết của tôi đợc hoàn thiện hơn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đô thị hóa 1 . Đô thị và vai trò của đô thị trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân 1.1. Khái niệm về đô thị hóa theo quan điểm quản lý Đô thị là một khu dân c tập trung có đủ hai điều kiện: - Về phân cấp quản lý, đô thị là thành phố, thị xã, thị trấn đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền thành lập. - Về trình độ phát triển, đô thị phải đạt đợc những tiêu chuẩn sau: o Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nớc hoặc một vùng lãnh thổ. o Đối với khu vực nội thành phố, nội thị xã, thị trấn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu phải đạt 65% tổng số lao động; kết cấu hạ tầng phục vụ các hoạt động của dân c tối thiểu phải đạt 70% mức tiêu chuẩn; quy mô dân số ít nhất là 4.000 ngời và mật độ dân số tối thiểu phải đạt 2.000 ngời/km2. 1.2. Khi nghiên cứu đô thị cần chú ý những vấn đề sau: Thứ nhất, chức năng của đô thị. * Vị trí của đô thị trong hệ thống đô thị cả nớc: - Vị trí của một đô thị trong hệ thống đô thị cả nớc phụ thuộc vào cấp quản lý của đô thị và phạm vi ảnh hởng của đô thị nh: đô thị - trung tâm quốc gia; đô thị trung tâm cấp vùng; đô thị trung tâm cấp tỉnh; đô thị trung tâm cấp huyện và đô thị trung tâm cấp tiểu vùng. - Ngoài ra, theo tính chất, một đô thị có thể là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành của một hệ thống đô thị * Các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đô thị bao gồm: - Tổng thu ngân sách trên địa bàn, - Thu nhập bình quân đầu ngời/năm, - Mức tăng trởng kinh tế trung bình năm, - Cân đối thu, chi ngân sách Thứ hai, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động: Tối thiểu phải đạt 65% tổng số lao động. Thứ ba, kết cấu hạ tầng đô thị. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết cấu hạ tầng đô thị gồm hạ tầng xã hội (nhà ở, các công trình thơng nghiệp, dịch vụ công cộng, ăn uống, nghỉ dỡng, y tế, văn hóa, giáo dục) và hạ tầng kĩ thuật (giao thông, thông tin liên lạc, cấp thoát nớc, vệ sinh môi trờng). Mỗi loại phải đạt đợc tiêu chuẩn tối thiểu từ 70% trở lên so với quy định của quy chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị. Thứ t, quy mô dân số đô thị. Quy mô dân số đô thị bao gồm số dân thờng trú và số dân tạm trú trên 6 tháng tại khu vực nội thành phố, nội thị xã và thị trấn. Thứ năm, mật độ dân số. Mật độ dân số là chỉ tiêu phản ánh mức độ tập trung dân c của đô thị đợc xác định trên cơ sở quy mô dân số đô thị và diện tích đất đô thị. Mật độ dân số đợc xác định theo công thức sau: D = N/S Trong đó: D: Mật độ dân số (ngời/km2) N: dân số đô thị (ngời) S: diện tích đất đô thị (km2) 1.3. Vai trò của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế xã hội - Đô thị tợng trng cho thành quả kinh tế, văn hóa của một quốc gia là sản phẩm mang tính kế thừa của nhiều thế hệ cả về cơ sở vật chất kỹ thuật và văn hóa. - Đô thị là một bộ phận của nền kinh tế quốc dân có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của cả nớc. - Đô thị có vai trò to lớn trong việc tạo ra thu nhập quốc dân của cả nớc. 2. Đô thị hóa và sự hình thành các đô thị mới Việt Nam 2.1 . Đô thị hóa và các nhân tố ảnh h ởng đến quá trình đô thị hóa a. Khái niệm về đô thị hóa - Trên quan điểm một vùng, đô thị hóa là một quá trình hình thành, phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị. - Trên quan điểm kinh tế quốc dân, đô thị hóa là một quá trình biến đổi về phân bố các lực lợng sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, bố trí dân c những vùng không phải đô thị thành đô thị, đồng thời phát triển các đô thị hiện có theo chiều sâu. - Đô thị hóaquá độ từ hình thức sống nông thôn lên hình thức sống đô thị của các nhóm dân c. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Đô thị hóa nông thôn là xu hớng bền vững có tính quy luật; là quá trình phát triển nông thôn và phổ biến lối sống thành phố cho nông thôn. - Đô thị hóa ngoại vi là quá trình phát triển mạnh vùng ngoại vi của thành phố do kết quả phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng - Đô thị hóa giả tạo là sự phát triển thành phố do tăng quá mức dân c đô thịdo dân c từ các vùng khác đến Tóm lại, đô thị hóaquá trình biến đổi và phân bố các lực lợng sản xuất trong nền kinh tế quốc dân, bố trí dân c, hình thành, phát triển các hình thức và điều kiện sống theo kiểu đô thị đồng thời phát triển đô thị hiện có theo chiều sâu trên cơ sở hiện đại hóa khoa học kỹ thuật và tăng quy mô dân số. b. Các nhân tố ảnh hởng đến quá trình đô thị hóa - Điều kiện tự nhiên: những vùng có khí hậu thời tiết tốt, có nhiều khoáng sản, giao thông thuận lợi và những lợi thế khác sẽ thu hút dân c mạnh hơn và do đó sẽ đợc đô thị hóa sớm hơn, quy mô lớn hơn. Ngợc lại những vùng khác sẽ đô thị hóa chậm hơn, quy mô nhỏ hơn. - Điều kiện xã hội: mỗi phơng thức sản xuất sẽ có một hình thái đô thị tơng ứng và do đó quá trình đô thị hóa có những đặc trng riêng của nó. Kinh tế thị tr- ờng đã mở đờng cho lực lợng sản xuất phát triển mạnh. Sự phát triển của lực l- ợng sản xuất là điều kiện để công nghiệp hóa, hiện đại hóa và là tiền đề cho đô thị hóa. - Văn hóa dân tộc: mỗi dân tộc có một nền văn hóa riêng của mình và nền văn hóa đóảnh hởng đến tất cả các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội nói chung và các hình thái đô thị nói riêng. - Trình độ phát triển kinh tế: phát triển kinh tế là yếu tố có tính quyết định trong quá trình đô thị hóa. Bởi vì nói đến kinh tế là nói đến vấn đề tài chính. Để xây dựng, nâng cấp hay cải tạo đô thị đòi hỏi phải có nguồn tài chính lớn. - Tình hình chính trị: Việt Nam từ sau 1975, tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, các đô thị mới mọc lên nhanh chóng Đặc biệt trong thời kì đổi mới, với các chính sách mở cửa nền kinh tế, thu hút đầu t nớc ngoài, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần thì đô thị hóa đã tạo ra sự phát triển kinh tế vợt bậc. 2.2 . Hình thái biểu hiện của đô thị hóa - Mở rộng quy mô diện tích các đô thị hiện có trên cơ sở hình thành các khu đô thị mới, các quận, phờng mới. - Hiện đại hóa và nâng cao trình độ các đô thị hiện có. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.Xu h ớng đô thị hóa Việt Nam - Hình thành các trung tâm công nghiệp, thơng mại, dịch vụ trong các đô thị lớn: sự hình thành trung tâm có tính chất chuyên ngành trong các đô thị lớn là xu thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đô thị, là biểu hiện của tính chuyên môn hóa cao trong sản xuất. - Hình thành các trung tâm công nghiệp, thơng mại, dịch vụ các vùng ngoại ô: sự hình thành các trung tâm của mỗi vùng có tính khách quan đáp ứng những nhu cầu của sản xuất và đời sống ngày càng tăng lên của chính vùng đó. Đó là biểu hiện của tính tập trung hóa trong sản xuất. - Mở rộng các đô thị hiện có: góp phần tạo sự ổn định tơng đối và giải quyết các vấn đề quá tải do đô thị hiện có. - Chuyển một số vùng nông thôn thành đô thị: đây là một xu hớng hiện đại đ- ợc thực hiện trong điều kiện có sự đầu t lớn của Nhà nớc. Vấn đề cơ bản là tạo nguồn tài chính để cải tạo đất, xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. 3. ảnh hởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn 3.1. Biến động về dân số Nét nổi bật trong quá trình ĐTH Hà Nội là quá trình tập trung dân c đô thị. Năm 2007, quy mô dân số của Hà Nội là 3.398, 9 nghìn ngời, tăng 1, 12 lần so với năm 2001, trong đó, dân số thành thị gia tăng nhanh (xấp xỉ 1, 3 lần so với năm 2001), nhng dân số nông thôn lại có xu hớng giảm. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là sự gia tăng cơ học từ nông thôn ra thành thị. Trung bình mỗi ngày có hàng nghìn ngời từ các địa phơng về Hà Nội để tìm kiếm việc làm, sinh sống và thụ hởng các dịch vụ đô thị. Quy mô dân số mở rộng đã làm cho mật độ dân số tăng nhanh và mất cân đối. Năm 2007, mật độ dân số toàn thành phố là 3.490 ngời /km2, trong đó mật độ cao nhất là các quận nội thành. 3.2 ả nh h ởng của quá trình đô thị hoá đến lao động, việc làm - Nhiều địa phơng, tùy theo tình hình thực tế đã có cách làm hay để tạo việc làm cho lao động nông thôn bị mất đất. Điển hình nh Đ à Nẵng, ngời dân sau khi đợc nhận tiền đền bù đã đợc hớng dẫn trồng hoa và trồng rau, đem lại thu nhập cao hơn trồng lúa. Hay nh Bình Dơng, phơng án cấp đất dịch vụ đã thu đợc kết quả khả quan. Bình Dơng đã tổ chức quy hoạch ngay đất tái định c nằm trong khu công nghiệp, khu thơng mại dịch vụ tạo điều kiện cho 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dân làm dịch vụ. Mỗi lao động tái định c đủ 18 tuổi trở lên sẽ đợc giao 300m2 đất với giá u đãi để và làm dịch vụ. Ngời dân đã cơ bản ổn định cuộc sống nhờ chuyển sang buôn bán, làm dịch vụ nhà trọ cho công nhân trong các khu công nghiệp. - . - Tại tỉnh Hải Dơng, dù quá trình đô thị hóa cha diễn ra mạnh mẽ, nhng cũng đang chịu sức ép về việc giải quyết lao động dôi d do đất canh tác bị thu hẹp. Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Sở Lao động Thơng bin và Xã hội tỉnh cho hay, 4 khu công nghiệp đóng trên địa bàn đã lấy mất hơn 1.000ha đất nông nghiệp, đi kèm theo đó là 8.500 nông dân không có việc làm. Để giải quyết vấn đề này, Sở chủ động liên hệ với các trung tâm dạy nghề miễn phí cho con em nông dân, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 3.3. ả nh h ởng của đô thị hoá đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật a) Tác động tích cực - Quá trình đô thị hoá tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và hệ thống kinh tế vùng nông thôn ngoại thành + Thús đẩy đầu tu xây dựng các tuyến đờng từ liên thôn, liên xã, liên Huyện và Tỉnh. Nên thuận lợi cho phát triển snả xuất và lu thông hàng hoá. + Phát triển nhanh mạng lới điện . + Cung cấp nguồn nớc sách. b) Những vấn đề đặt ra - Tuy cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng nông thôn đã đợc đầu t nhng cha đáp ứng đợc yêu cầu. - Với đầu t cho công trình hạn tầng của nông thôn hầu hết là từ ngân sách, việc huy động vốn của các thành phần kinh tế còn bị hạn chế. - Việc quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội các xã, các làng nghề truyền thống cha đợc chú trọng đúng mức. - Hệ thống hạ tầng kinh tế đô thị còn lạc hậu 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.4. ả nh h ởng của đô thị hoá đến môi tr ờng sinh thái vùng nông thôn a) Ô nhiễm nớc - Quá trình đô thị hóa cùng với việc hình thành nhiều khu công nghiệp dẫn đến lợng nớc thải từ các khu công nghiệp này tăng lên. - Ngoài ra dân số tăng dẫn đến nguồn nớc thải sinh hoạt cũng tăng, hầu hết đ- ợc thải xuống sông , hồ. - Do tình trạng khai thác nớc ngầm một cách bừa bãi và nớc bẩn ngấm xuống mạch nớc ngầm dẫn đến làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nớc ngầm. b) Ô nhiễm không khí: Đô thị hoá ô nhiễm không khí do - Khí thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy. - Tại các khu vực đông dân, lợng khí thải từ xe cộ cũng rất nhiều. c) Rác thải: Tăng nhanh cúng quá trình đô thị hoá II. Phơng hớng và giải pháp xử lý những ảnh hởng của quá trình đô thị hóa đối với nông thôn hiện nay 1. Các quan điểm định hớng 1.1. Việc xử lý những ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn phải theo h ớng thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra thuận lợi, bởi vì: - Thứ nhất, xuất phát từ vai trò của đô thị đối với nền kinh tế và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đô thị hóa có tác động kích hoạt kinh tế xã hội nông thôn ngoại thành phát triển theo hớng hiện đại hóa: cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nông thôn ngày càng tiên tiến; trình độ thâm canh sản xuất nông nghiệp ngày càng cao; hiệu quả sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng. Đồng thời, đô thị hóa cũng làm thay đổi từng giờ, từng ngày diện mạo đời sống xã hội nông thôn ngoại thành, làm thay đổi các nội dung của đời sống xã hội nông thôn ngoại thành theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Thứ hai, bên cạnh những tác động tích cực và toàn diện của đô thị hóa đến nông nghiệp, nông thôn, quá trình đó cũng gây ra một số tác động tiêu cực. Tuy 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiên, nếu so sánh lợi ích do nhiều tác động tích cực đem lại với chi phí do những tác động tiêu cực gây ra, thì phần lợi ích là to lớn và cơ bản. Do vậy, không thể vì một số khó khăn do tác động tiêu cực của đô thị hóa gây ra mà hạn chế quá trình đô thị hóa. 1.2. Những giải pháp xử lý ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn phải đảm bảo cho quá trình đô thị hóa diễn ra trong tầm kiểm soát của Nhà n ớc Quá trình đô thị hóa chỉ đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao khi nó diễn ra phù hợp với quy luật. Tính phù hợp này phải đợc xem xét cả về xu thế, quy mô và tốc độ. Cả ba khía cạnh đó, thông thờng đã đợc nhà nớc nhận thức và đợc thể chế hóa trong các văn bản. Điều đó có nghĩa là quá trình đô thị hóa phải phù hợp với các văn bản pháp quy của nhà nớc, phải nằm trong tầm kiểm soát của nhà nớc. 2. Phơng hớng xử lý những ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn 2.1. Xử lý những vấn đề của đô thị hóa đến nông thôn theo cơ chế thị tr - ờng định h ớng xã hội chủ nghĩa Hiện nay nền kinh tế nớc ta đã cơ bản chuyển sang kinh tế thị trờng, trong đó các bộ phân cấu thành cũng nh cơ chế vận hành của nền kinh tế đã cơ bản theo kinh tế thị trờng. Tuy nhiên một số ngời vẫn cho rằng Nhà nớc phải chịu trách nhiệm giải quyết những ảnh hởng của đô thị hóa theo phơng thức bao cấp, một số khác lại cho rằng cần giải quyết hoàn toàn theo cơ chế thị trờng. Nhng nếu để cho các quy luật thị trờng quyết định sẽ dễ dẫn đến tình trạng lộn xộn, chỉ đáp ứng đợc yêu cầu trớc mắt mà không đáp ứng đợc yêu cầu lâu dài. Ngợc lại nếu giải quyết theo hớng bao cấp, Nhà nớc sẽ không thể đủ tiềm lực tài chính. Do vậy, phơng hớng đúng đắn để giải quyết ảnh hởng cử đô thị hóa đến nông thôn ngoại thành là phải phù hợp với cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. Trong phơng hớng trên, định hớng xã hội chủ nghĩa đợc thực hiện trớc hết mục tiêu chiến lợc của việc giải quyết ảnh hởng của đô thị hóa là không chỉ đáp ứng yêu cầu trớc mắt, mà còn phải đáp ứng yêu cầu lâu dài. Không chỉ đáp ứng yêu cầu từng bộ phận, mà còn phải đáp ứng yêu cầu của toàn cục. Tiếp đó là sự thực hiện vai trò quản lý của Nhà nớc đối với quá trình đô thị hóa, phải đảm bảo để quá trình đô thị hóa nằm trong tầm kiểm soát của các cấp chính quyền. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Xử lý ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn một cách đồng bộ, có trọng điểm, có trạt tự Đô thị hóaquá trình ảnh hởng toàn diện đến tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội nông thôn ngoại thành. Do vậy, khi đề xuất và thực hiện giải pháp nào đó, cần phải đặt nó trong tổng thể các vấn đề của quá trình đô thị hóa để giải quyết. Tuy vậy, cũng cần lu ý rằng, tính đồng bộ đây không có nghĩa là tiến hành song song nhất loạt ngang nhau bằng mọi giải pháp, mà cần thực hiện những giải pháp đó theo một trật tự trớc sau nhất định và có trọng điểm. 2.3.Xử lý những ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn theo h ớng huy động tổng hợp mọi nguồn lực của xã hội Để huy động mọi nguồn lực của xã hội trong quá trình giải quyết những ảnh hởng của đô thị hóa, trớc hết cần tạo ra đợc cơ chế để huy động các nguồn lực tài chính của nhiều thành phần kinh tế. Do vậy cần huy động các cấp, các ngành có liên quan tham gia vào quá trình giải quyết ảnh hởng của đô thị hóa đến nông nghiệp, nông thôn ngoại thành. Điều đó cho phép phát huy tốt những tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của quá trình đó đến nông nghiệp, nông thôn. 3. Những giải pháp chủ yếu xử lý ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn 3.1 . Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện ngoại thành Đảm bảo tính đồng bộ trong phát triển vùng ngoại thành: - Đô thị hóa dẫn đến mất đất nông nghiệp mà cha có kế hoạch thích ứng để điều chỉnh đồng bộ lại cơ cấu sử dụng đất, cơ cấu sản xuất cho phù hợp. - Cần tổ chức một cách đồng bộ, có quy hoạch, kế hoạch cụ thể để tái định c cho nông dân khi bị lấy đất nông nghiệp. - Phải có kế hoạch hợp lý giải quyêt việc làm mới và đào tạo ngành nghề cho nông dân khi bị lấy đất nông nghiệp. - Nâng cao số lợng cũng nh chất lợng nguồn thực phẩm cung cấp từ ngoại thành cho đô thị. - Phải có giải pháp xử lý khắc phục kịp thời theo xu hớng tái chế thành các thành các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. - Phải có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao dân trí và giáo dục cộng đồng nông thôn phù hợp với điều kiện sống mới. - Đô thị hóa cũng đã tạo ra dòng di dân nông thôn - đô thị ngày càng tăng. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.2 . Phát triển không gian lãnh thổ ngoại thành cần đảm bảo cơ cấu kinh tế vùng hợp lý - Phân bố hợp lý sức sản xuất trên toàn địa bàn thành phố đợc hình thành theo các mô hình khác nhau: khu công nghiệp, khu chế suất, các khu đô thị thơng mại, các cơ sở giáo dục đại học giáo dục chuyên nghiệp, khu dịch vụ cho phù hợp với địa bàn hoạt động của mỗi cấu thành nói trên. - Kết hợp phân bố lực lợng sản xuất một cách hợp lý với các loại trung tâm dịch vụ công cộng hợp lý cho toàn thành phố. - Tổ chức chặt chẽ quá trình hình thành các mô hình đô thị hóa ngay trong khu vực nông thôn: phát triển đô thị cần gắn với cơ cấu lại lao động và phát triển các điểm dân c kiểu đô thị khu vực nông thôn ngoại thành. - Xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch đô thị: đây là vấn đề mới và hết sức phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều cấp. Việc xây dựng các vùng nông thôn mới phải đảm bảo yêu cầu cơ bản là: văn minh, hiện đại, đồng bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa từng vùng. - Đô thị hóa gắn với bảo vệ thiên nhiên môi trờng và bản sắc làng xóm nông thôn ngoại thành với hệ thống du lịch nghỉ ngơi ngắn ngày. - Hòa nhập và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế giữa nội và ngoại thành, hạn chế dần sự cách biệt giữa đô thịnông thôn, tạo ra mối giao lu liên kết trong môi trờng cộng sinh và cùng phát triển. - Đô thị hóa gắn với tổ chức không gian ngoại thành một cách hợp lý. Cấu trúc không gian ngoại thành sẽ bao gồm các cấu thành cơ bản sau: + Hệ thống dân c thống nhất gồm các cụm đô thị phát triển nội thành và các đô thị vệ tinh là các thị xã, thị trấn, các điểm đô thị công nghiệp, nghỉ ngơi du lịch, các khu văn hóa, giáo dục - đào tạo. + Các không gian xanh,sinh thái đa dạng phong phú của các khu rừng tự nhiên, khu cảnh quan thiên nhiên xung quanh, tạo thành các khu nghỉ ngơi du lịch cuối tuần. 3.3 . Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn - Trớc hết, hiện nay sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các huyện ngoại thành sang sản xuất hàng hóa theo hớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang có tốc độ chậm nếu xét trong mối tơng quan với kinh tế nội thành. Nguyên nhân là do tơng quan trong đầu t nội thành cao hơn nhiều so với ngoại thành (70% so với 30%) và do ngoại thành bắt đầu phát triển từ một điểm xuất phát thấp hơn. - Vì vậy cần thay đổi tơng quan đầu t giữa nội thành và ngoại thành. - Thứ hai, sự thay đổi về tốc độ tăng trởng kinh tế và đô thị hóa là nguyên nhân làm cho cơ cấu kinh tế các huyện ngoại thành có sự khác nhau. Sự khác nhau về tốc độ đô thị hóa, một mặt do vị trí thuận lợi của các huyện khác nhau, mặt khác do chính sách đô thị hóa có những điểm bất hợp lý. 10 [...]... hớng đô thị hóa Việt Nam 5 3 ảnh hởng của quá trình đô thị hóa đến nông thôn 5 3.1 Biến động về dân số .5 3.2 ảnh hởng của quá trình đô thị hoá đến lao động, việc làm 5 3.3 ảnh hởng của đô thị hoá đến sự phát triển hạ tầng kỹ thuật 6 3.4 ảnh hởng của đô thị hoá đến môi trờng sinh thái vùng nông thôn .7 1 Các quan điểm định hớng 7 1.1 Việc xử lý những ảnh hởng của đô. .. thực tiễn về đô thị hóa 2 1 Đô thị và vai trò của đô thị trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân 2 1.1 Khái niệm về đô thị hóa theo quan điểm quản lý 2 1.2 Khi nghiên cứu đô thị cần chú ý những vấn đề sau: .2 2 Đô thị hóa và sự hình thành các đô thị mới Việt Nam 3 2.1 Đô thị hóa và các nhân tố ảnh hởng đến quá trình đô thị hóa3 2.2 Hình thái biểu hiện của đô thị hóa 4... Xử lý những vấn đề của đô thị hóa đến nông thôn theo cơ chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa .8 2.2 Xử lý ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn một cách đồng bộ, có trọng điểm, có trạt tự 9 2.3.Xử lý những ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn theo hớng huy động tổng hợp mọi nguồn lực của xã hội .9 3 Những giải pháp chủ yếu xử lý ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn .9... 7 1.1 Việc xử lý những ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn phải theo hớng thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra thuận lợi, bởi vì: 7 1.2 Những giải pháp xử lý ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn phải đảm bảo cho quá trình đô thị hóa diễn ra trong tầm kiểm soát của Nhà nớc 8 2 Phơng hớng xử lý những ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn 8 17 Website: http://www.docs.vn... 50% giá đất quy định của loại đất đang sử dụng Kết luận: Đô thị hóaquá trình tất yếu trong phát triển kinh tế xã hội Điều đó xuất phát từ vai trò của đô thịđô thị hóa trong nền kinh tế quốc dân Từ việc hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận cơ bản về đô thịđô thị hóa, cũng nh từ nghiên cứu thực tiễn ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn đã cho ta thấy 14 Website: http://www.docs.vn Email... trong quá trình đền bù khi nhà nớc thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa Vì vậy, t tởng xuyên suốt trong khi đề xuất những giải pháp để giải quyết ảnh hởng của đô thị hóa đến nông thôn là: làm sao để phát huy những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa, nhằm thúc đẩy quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh và ngày càng đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao... cực, quá trình đô thị hóa cũng phát sinh nhiều tác động tiêu cực, mà trong đó nhiều trờng hợp nếu không đợc lờng định trớc và không có giải pháp để giải quyết, sẽ là giảm lợi ích của đô thị hóa, sẽ để lại những hậu quả lâu dài về kinh tế xã hội: nông dân bị mất đất, tạm thời họ bị đảo lộn cuộc sống; đồng thời có những bức xúc trong quá trình đền bù khi nhà nớc thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa. .. điều tiết tốc độ đô thị hóa các huyện thông qua điều tiết bởi chính sách đất đai - Thứ ba, sự tác động tiêu cực của đô thị hóa làm chia cắt, cản trở hoạt động sản xuất, nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp Vì vậy phải tiến hành quy hoạch kinh tế xã hội, coi đô thị hóa là một nội dung của quy hoạch, trớc hết là quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển không gian kinh tế văn hóa - Thứ t, khắc... 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đô thị hóa và chính sách phát triển đô thị trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt Nam, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998 Định hớng sử dụng đất đai Hà Nội đến 2010, T8 2000 Nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà xuất bản chính trị quốc gia 16 Website: http://www.docs.vn Email... từ lối sống của nông dân sang lối sống của thị dân 3.8 Một số chính sách khác đối với nông thôn ngoại thành - Về chính sách đất đai: Cần triển khai việc thực hiện cơ sở pháp lý về quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của nông dân ngoại thành - Về chính sách giáo dục - đào tạo: về dài hạn, cần có chính sách hỗ trợ giáo dục đào tạo khu vực nông thôn ngoại thành - Về chính sách khuyến nông, công: . cực của đô thị hóa gây ra mà hạn chế quá trình đô thị hóa. 1.2. Những giải pháp xử lý ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn phải đảm bảo cho quá trình. thành các đô thị mới ở Việt Nam. ............3 2.1. Đô thị hóa và các nhân tố ảnh hởng đến quá trình đô thị hóa3 2.2 .Hình thái biểu hiện của đô thị hóa. ..........................................4
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM, ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM, ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM, Khái niệm về đô thị hóa theo quan điểm quản lý, . Đô thị hóa và các nhân tố ảnh h, Biến động về dân số ả, ¶ ViƯc xư lý nh÷ng ¶nh h, Những giải pháp xử lý ảnh h ởng của đô thị hóa đến nông thôn phải Xử lý những vấn đề của đô thị hóa đến nông thôn theo cơ chế thị tr -, . Phát triển không gian lãnh thổ ngoại thành cần đảm bảo cơ cấu . Giải pháp về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, . Giải pháp về dân số, lao động và việc làm Giải pháp về hạ tầng kinh tế . Giải pháp về môi tr

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay