SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HỘP ĐEN ĐIỆN XOAY CHIỀU

5 294 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2015, 22:35

Email: ndmanh.hd@gmail.com 1 SU DUNG SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI I. Cơ sở lí thuyết và cách cài đặt số phức trên máy tính 1. Cơ sở lí thuyết Phương trình: x=Acos( ωt + ϕ) sẽ biễu diễn dưới số phức với hai dạng: x = A e i( ωt + ϕ ) hoặc x= a + bi Dạng thức Dạng phức trong máy FX 570ES, 570MS Cảm kháng Z L L iZ Dung kháng Z C C iZ − Tổng trở: () 2 CL 2 ZZRZ −+= Z = R + i ( Z L -Z C ) Cường độ dòng điện i=I o cos () i t ωϕ + i= i i ooi IeI ϕ ϕ =∠ Điện áp: u=U o cos ( ) u t ωϕ + u= u i oou UeU ϕ ϕ =∠ Định luật ÔM u iuiZ Z =⇒= 2. Cách cài đặt máy tính 570ES dạng số phức để viết u,i +B1: Shift 9 3 = = (Để cài đặt ban đầu) +B2: Mode 2 > xuất hiện chữ CMPLX (cài đặt tính toán số phức) +B3: Shift mode 2 ∇ 3 2 (Để cài đặt dạng mũ phức khi viết phương trình i hoặc u) * Nếu tìm R,L, C thì bước 3 thay bằng: Shift mode 2 ∇ 3 1 (Để cài đặt dạng số phức aib + ) * Có thể cài đặt đến bước 2, sau đó bạn nhập các phép tính vào máy rồi : + bấm shift 2 3 = sẽ ra kết quả dạng mũ phức oi I ϕ ∠ (hoặc ou U ϕ ∠ ) khi viết phương trình i ( hoặc u). + bấm shift 2 4 = sẽ ra kết quả dạng số phức aib + khi cần tìm R, L hoặc C. Sử dụng số phức tích hợp trong máy tính có thể giải nhanh bài toán trắc nghiệm như : tổng hợp dao động điều hòa và rất nhiều bài toán khác trong phần điện xoay chiều. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin giới thiệu cách : ’’Sử dụng số phức tích hợp trên máy tính (Casio fx570ES, 570MS) để giải bài toán trắc nghiệm hộp đen điện xoay chiều’’ II. Giải nhanh các câu trắc nghiệm bài toán hộp đen Phần kiến thức vận dụng để giải bài toán hộp đen bằng các phương pháp khác tôi không trình bày ở đây. Tôi chỉ đưa ra ví dụ và cách sử dụng máy tính để tìm nhanh các bài trắc nghiệm đó. 1. Tìm các phần tử trong hộp đen R và Z L (suy ra L) hoặc R và Z C (suy ra C) Ví dụ 1: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 2006cos(100)() 6 utV π =π+ thì cường độ dòng điện qua hộp là 22cos(100)() 6 itA π =π− . Đoạn mạch chứa TOÁN TRẮC NGHIỆM HỘP ĐEN ĐIỆN XOAY CHIỀU Email: ndmanh.hd@gmail.com 2 A. 4 2.10 150; RCF − =Ω= π B. 1,5 503; RLH =Ω= π . C. 3 150; 2 RLH =Ω= π D. 4 10 503; 1,5 RCF − =Ω= π * Đầu tiên ta làm như sau: +B1: Shift 9 3 = = (Để cài đặt ban đầu) +B2: Mode 2 > xuất hiện chữ CMPLX (cài đặt tính toán số phức) +B3: Shift mode 2 ∇ 3 1 (Để cài đặt dạng số phức aib + ) * Sau đó tiến hành nhập vào máy: () () 200630 2230 ¸¸:200630 : (2230) ¶:86,6150503150 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtquii  ∠ ==  ∠−   −−−=   +=+    Hộp kín chỉ chứa hai phần tử nên hai phần tử đó là R và Z L . Vậy 1,5 503;150 L RZLH π =Ω=Ω⇒= Ví dụ 2: Một hộp kín (đen) chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 1202cos(100)() 4 π =π+ utV thì cường độ dòng điện qua hộp là 3cos(100)() 2 π =π+ itA . Đoạn mạch chứa A. 3 10 40; 4π − =Ω= RCF B. 2 40; 5π =Ω= RLH . C. 3 10 202; 22 π − =Ω= RCF . D. 2 202; 5π =Ω= RLH () () 120240 390 ¸¸:120245 : (390) ¶:4040 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtqui  ∠ ==  ∠   −−=   −    Hộp kín chỉ chứa hai phần tử nên hai phần tử đó là R và Z C (trước i có dấu trừ). Vậy 3 10 40;40 4π − =Ω=Ω⇒= C RZCF Ví dụ 3. Hộp kín X chỉ chứa một trong ba phần tử R, L, C. Nếu đặt vào hai đầu hộp kín điện áp xoay chiều 2202cos(100)() 3 utV π =π− thì cường độ dòng điện qua hộp là 2cos(100)() 3 itA π =π− . Hộp X chứa A. 4 10. CF − =π B. 1. LH =π C. 110. R =Ω D. 220. R =Ω Email: ndmanh.hd@gmail.com 3 A B R 0 X () () 220260 260 ¸¸:220260 : (260) ¶:220 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtqu  ∠− ==  ∠−   −−−−=      Hộp kín chỉ chứa một phần tử nên phần tử đó là R=200 Ω Ví dụ 4. Hộp kín X chỉ chứa một trong ba phần tử R, L, C. Nếu đặt vào hai đầu hộp kín điện áp xoay chiều 2202cos(100)() 6 utV π =π+ thì cường độ dòng điện qua hộp là 2,22cos(100)() 3 π =π− itA . Hộp X chứa A. 4 10. CF − =π B. 1. LH =π C. 110. R =Ω D. 220. R =Ω () () 220230 2,2260 ¸¸:220230 : (2,2260) ¶:100 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtqui  ∠ ==  ∠−   −−−=      Hộp kín chỉ chứa một phần tử nên phần tử đó là Z L =100 Ω hay 1. LH =π Ví dụ 5. Mạch điện như hình vẽ: Biết 0 100 =Ω R , hộp kín X chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 1006cos(100)() 12 π =π+ utV thì cường độ dòng điện qua mạch là 2cos(100)() 12 π =π− itA . Hộp X chứa A. 3 10 150; 53 π − =Ω= RCF . B. 3 150; 2 π =Ω= RLH . C. 3 10 50; 53 π − =Ω= RCF . D. 3 50; 2π =Ω= RLH () () 100615 215 ¸¸:100615 : (215) ¶:15086,6150503 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtquii  ∠ ==  ∠−   −−−=   +=+    Vì đây là mạch có cả R và hộp X nên ta có 0 0 15050 150 3 503 2 L RR RR Z LH π =−=Ω  +=   ⇒  = =     Ví dụ 6. Mạch điện như hình vẽ: A B C 0 X Email: ndmanh.hd@gmail.com 4 Biết 4 0 10 − = π CF , hộp kín X chỉ chứa hai trong ba phần tử R, L, C. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 1006cos(100)() 4 π =π+ utV thì cường độ dòng điện qua mạch là 2cos(100)() 12 π =π− itA . Hộp X chứa A. 3 10 503; 15 π − =Ω= RCF . B. 1,5 503; π =Ω= RLH . C. 3 10 503; 5π − =Ω= RCF . D. 1 503; 2 π =Ω= RLH () () 100645 215 ¸¸:100645 : (215) ¶:86,6150503150 u Z i ThaotcmySHIFTSHIFT KÕtquii  ∠ ==  ∠−   −−−=   +=+    Vì đây là mạch có cả C 0 và hộp X, mà X chứa 2 phần tử nên ta có 0 0 503 15015010050 150 LC LC R ZZ ZZ  =Ω  ⇒=Ω−=−=Ω  −=Ω   . Vậy 1 503; 2 π =Ω= RLH Ví dụ 7. Cho mạch điện như hình vẽ: 4 102 ; − == ππ CFLH Biết đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u AB = 200cos100πt(V) thì cường độ dòng điện trong mạch là 4os(100)() ictA π = ; X là đoạn mạch gồm hai trong ba phần tử (R 0 , L 0 (thuần), C 0 ) mắc nối tiếp. Các phần tử của hộp X là A. 4 00 10 50; π − =Ω= RCF . B. 4 00 10 50; 2π − =Ω= RCF . C. 4 00 10 100; 2π − =Ω= RCF . D. 00 1 50; π =Ω= RLH Bài toán này tiến hành như sau: trước tiên tính 200;100 LC ZZ =Ω=Ω + Bước 1: Viết .4 AM AN uiZ == x ((200100)) i − : Thao tác như sau: 4 ((200100)) 23 xENGshift −= Kết quả sẽ là: 40090 ∠ có nghĩa là 400cos(100) 2 AN utV π π=+ + Bước 2: Tìm NBABAN uuu =− Thao tác như sau: 200 (40090) 23 shift −∠= Kết quả sẽ là: 447,2135963,4349 ∠− + Bước 3: Tìm 447,2135963,4349 4 NB NB u Z i ∠− == A C B N M X Email: ndmanh.hd@gmail.com 5 Kết quả sẽ là: 50100 i − . Hộp X có 2 phần tử nên sẽ là 0 0 50;100 =Ω=Ω C RZ . Từ đó tìm được 4 0 10 50; π − =Ω= RCF 2 III. Kết luận Trên đây mới chỉ là cách khai thác số phức trên máy tính cầm tay vào bài toán hộp đen ở một khía cạnh nhỏ. Còn rất nhiều điều thú vị có thể khai thác được khi sử dụng máy tính để giải bài toán hộp đen điện xoay chiều nói riêng và các bài toán điện xoay chiều khác. Bạn có thể tiếp tục tìm tòi, khám phá và thực hành để việc giải toán trắc nghiệm sẽ trở nên đơn giản và nhanh chóng. Mọi sự bắt đầu đều gặp khó khăn nhất định nhưng bạn hãy thử và so sánh với các phương pháp đã biết thì sẽ thấy được hiệu quả, đặc biệt với các bài toán tính toán với các con số mà đề cho lẻ. Chúc các bạn học sinh ôn tập và có một kì thi đại học đạt kết quả cao. MERRY CHRISTMAR! . phần điện xoay chiều. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ xin giới thiệu cách : ’’Sử dụng số phức tích hợp trên máy tính (Casio fx570ES, 570MS) để giải bài toán trắc nghiệm hộp đen điện xoay chiều ’. ndmanh.hd@gmail.com 1 SU DUNG SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI I. Cơ sở lí thuyết và cách cài đặt số phức trên máy tính 1. Cơ sở lí thuyết Phương. bài toán hộp đen ở một khía cạnh nhỏ. Còn rất nhiều điều thú vị có thể khai thác được khi sử dụng máy tính để giải bài toán hộp đen điện xoay chiều nói riêng và các bài toán điện xoay chiều khác.
- Xem thêm -

Xem thêm: SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HỘP ĐEN ĐIỆN XOAY CHIỀU, SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HỘP ĐEN ĐIỆN XOAY CHIỀU, SỐ PHỨC TÍCH HỢP TRÊN MÁY TÍNH (CASIO FX570ES, 570MS) ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM HỘP ĐEN ĐIỆN XOAY CHIỀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay