Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản ở việt nam

87 220 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2015, 11:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TIẾN THANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN ANH TÀI Hà Nội - 2014 i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, CÔNG THỨC iv MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 8 1.1. Tổng quan về trái phiếu Chính phủ 8 1.1.1. Khái niệm 8 1.1.2. Phân loại trái phiếu CP 9 1.1.3. Đặc điểm của trái phiếu CP 13 1.1.4. Các yếu tố cơ bản của tráí phiếu 18 1.2. Nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 19 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của đầu tƣ XDCB 19 1.2.2. Bản chất nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 20 1.2.3. Vai trò của nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 20 1.3. Cơ chế quản lý, kiểm soát nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 23 1.3.1. Cơ chế quản lý 23 1.3.2. Quy trình quản lý 23 1.3.3. Cơ chế kiểm soát 24 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TPCP CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2006 - 2012 26 2.1. Hệ thống các văn bản quản lý nhà nƣớc (QLNN) liên quan đến thực hiện nguồn vốn TPCP 26 2.2. Tình hình sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB giai đoạn 2006 - 2012 30 2.2.1. Các dự án đã sử dụng vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 30 2.2.2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 38 2.2.3. Tình hình nợ đọng XDCB trong thực hiện vốn TPCP tính đến 31/12/2012 41 ii 2.2.4. Số dự án, công trình phải tạm dừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện từ nguồn vốn TPCP từ năm 2006 - 2012 43 2.2.5. Số dự án có trong danh mục, hiệu quả thấp, nhiều năm qua vƣớng mắc về thủ tục đã thay thế, loại bỏ để bổ sung các dự án khác có hiệu quả hơn 43 2.3. Thực trạng công tác tổ chức quản lý nguồn vốn TPCP giai đoạn 2006-2012 46 2.3.1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và danh mục dự án đầu tƣ ……47 2.3.2. Công tác lập, thẩm định phê duyệt, tổng dự toán, dự toán công trình 48 2.3.3. Công tác lựa chọn nhà thầu 50 2.3.4. Công tác thực hiện dự án đầu tƣ, thi công công trình. 50 2.3.5. Công tác cấp, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tƣ 51 2.3.6. Tổng hợp, giao và phân bổ kế hoạch vốn TPCP 51 2.4. Đánh giá về công tác quản lý nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB từ năm 2006- 2012 54 2.4.1. Các kết quả đạt đƣợc 54 2.4.2. Về tồn tại, hạn chế 58 2.5. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 65 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN VỐN TPCP CHO ĐẦU TƢ XDCB 67 3.1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động 67 3.1.1. Giải pháp về pháp lý 67 3.1.2. Giải pháp về chính sách 69 3.1.3. Giải pháp về tổ chức quản lý và thực hiện 71 3.1.4. Những giải pháp đối với trƣờng hợp cụ thể 712 3.2. Một số kiến nghi 74 3.2.1. Kiến nghị chung 714 iii 3.1.4. Kiến nghị với cơ quan quản lý 715 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA 1 CP Chính phủ 2 KBNN Kho bạc Nhà nƣớc 3 KT-XH Kinh tế - xã hội 4 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 5 NHTW Ngân hàng trung ƣơng 6 NSNN Ngân sách nhà nƣớc 7 NSTW Ngân sách trung ƣơng 8 TPCP Trái phiếu Chính phủ 9 THTK, CLP Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 10 TMĐT Tổng mức đầu tƣ 11 TPKB Tín phiếu kho bạc 12 TTGDCK Trung tâm giao dịch chứng khoán 13 XDCB Xây dựng cơ bản 14 UBND Ủy ban nhân dân 15 VBQPPL Văn bản quy phạm pháp luật iv DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, CÔNG THỨC STT SỐ HIỆU NỘI DUNG TRANG 1 Công thức (1.1) Tính giá của trái phiếu coupon 14 2 Công thức (1.2) Tính giá trái phiếu chiết khấu 14 3 Công thức (1.3) Tính lãi suất hoàn vốn hiện hành 15 4 Công thức (1.4) Tính lãi suất hoàn vốn 15 5 Công thức (1.5) Tính lợi tức trái phiếu 16 6 Bảng 2.1 Tình hình sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012 đã hoàn thành 31 7 Bảng 2.2 Các dự án giao thông giai đoạn 2006 - 2012 32 8 Bảng 2.3 Dự án thủy lợi giai đoạn 2006 - 2012 33 9 Bảng 2.4 Kế hoạch vốn TPCP dự án Y tế gai đoạn 2006 -2012 34 10 Bảng 2.5 Bố trí vốn TPCP xây dựng KTX sinh viên giai đoạn 2009 - 2012 35 11 Bảng 2.6 Phƣơng án phân bổ vốn thực hiện đề án kiên cố hóa trƣờng, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 36 12 Bảng 2.7 Nguồn vốn TPCP đã giải ngân giai đoạn 2008 -2012 37 13 Bảng 2.8 Kết quả giải ngân qua các năm giai đoạn 2006-2012 38 14 Bảng 2.9 Danh mục công trình kém hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát qua thanh tra, kiểm toán trong sử dụng vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB giai đoạn 2006 - 2012 44-45 15 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý nguồn vốn TPCP 46 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sau 25 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt đƣợc những thành tựu to lớn, toàn diện, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đƣợc quốc tế ghi nhận về thành tích tăng trƣởng, xoá đói giảm nghèo và ổn định xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc, kinh tế Việt Nam cũng đang đứng trƣớc các thách thức to lớn dƣới tác động của nền kinh tế thế giới, cùng với các bất cập của nội tại nền kinh tế; các chính sách tài khóa của Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề bất cập trên nhiều mặt làm cho ngân sách thiếu tính bền vững. Đồng thời, quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và thực hiện các cam kết quốc tế làm nguồn thu xuất nhập khẩu ngày một thu hẹp. Mức huy động từ thuế, phí đã đạt mức cao hơn rất nhiều so với các nƣớc trên thế giới, với xu thế cần giảm gánh nặng thuế, tạo điều kiện cho việc thu hút vốn đầu tƣ, tăng thu nhập, mức sống cho ngƣời dân thì đây cũng là vấn đề đặt ra cho việc hoạch định các chính sách về thu của Việt Nam trong những năm tới. Bên cạnh đó, chính sách chi ngân sách cũng bộc lộ rất nhiều bất cập, yêu cầu chi ngày càng tăng; cơ cấu chi ngân sách còn bất hợp lý, chƣa khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế. Thu ngân sách ngày càng khó khăn, trong khi chi ngân sách không ngừng tăng, thì việc đảm bảo cân đối, an ninh tài chính cũng là vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới. Trong điều kiện tình hình cân đối ngân sách ngày càng khó khăn, nhiều chỉ tiêu thu ngân sách thiếu tính bền vững, thu không đủ chi, bội chi ngân sách nhà nƣớc (NSNN) hàng năm liên tục gia tăng trong những năm gần đây. Vì vậy, Nhà nƣớc đã phải huy động các nguồn vốn vay trong dân cƣ bằng hình thức phát hành vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) để bù đắp thâm hụt NSNN (giảm bội chi ngân sách) và sử dụng một kênh huy động vốn TPCP quản lý ngoài cân đối NSNN để bù đắp cho khoản chi đầu tƣ phát triển ngày một ra tăng, với nhu cầu rất lớn từ trung ƣơng đến địa phƣơng. Chính vì vậy, 2 từ năm 2003, Quốc hội đã cho phép phát hành vốn TPCP để ngoài cân đối NSNN còn thực hiện một số mục tiêu nhƣ xây dựng công trình, dự án giao thông, thuỷ lợi, tái định cƣ thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Tuyên Quang. Tiếp đó, từ năm 2004 - 2012, Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung nhiều mục tiêu để đầu tƣ các công trình dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, ký túc xá sinh viên với tổng mức đầu tƣ rất lớn. Có thể nói, việc sử dụng nguồn vốn TPCP để đầu tƣ các dự án hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội cấp bách đã đạt đƣợc những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nƣớc nói chung và từng địa phƣơng nói riêng, nhất là các địa phƣơng vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thể hiện chủ trƣơng đúng đắn của Đảng, Nhà nƣớc. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phƣơng đã có cố gắng thực hiện chủ trƣơng của Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Tuy vậy, kết quả đạt đƣợc vẫn chƣa tƣơng xứng với nguồn lực đầu tƣ, có nhiều hạn chế, hậu quả đến nay là thiếu nguồn lực rất lớn, lãng phí thất thoát đã xảy trong việc đầu tƣ xây dựng các dự án sử dụng vốn TPCP. Việc mở rộng phạm vi đầu tƣ, bổ sung quá nhiều mục tiêu làm gia tăng số lƣợng dự án và tổng mức đầu tƣ (TMĐT) nhƣng không tính đến khả năng kinh tế, khả năng cân đối vốn dẫn tới tình trạng thiếu vốn lớn, làm chậm tiến độ hoàn thành nhiều dự án; cùng với việc khảo sát, thiết kế, thẩm định chƣa tốt và khâu tổ chức thực hiện còn nhiều sai sót, vi phạm đã gây lãng phí và phân tán nguồn lực. Đồng thời, việc quản lý nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ xây dựng cơ bản (XDCB) trong thời gian dài từ năm 2003 đến nay, với cơ chế quản lý để ngoài cân đối ngân sách nhà nƣớc đã bộc lộ nhiều thiếu sót; các văn bản trong quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP đều là văn bản dƣới luật, điều chỉnh các hoạt động liên quan đến nguồn lực tài chính rất lớn của quốc gia; các văn bản hƣớng dẫn thi hành đƣợc ban hành khá nhiều nhƣng thƣờng xuyên sửa đổi, bổ sung; nhiều văn bản còn mang tính tình thế, thiếu tính ổn định. Do vậy, đòi 3 hỏi các nhà hoạch định chính sách phải thay đổi căn bản phƣơng thức quản lý và sử dụng ngồn vốn TPCP để nâng cao hiệu trong quả quản lý và sử dụng nguồn vốn vay này, góp phần sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nƣớc. Từ các tồn tại nêu trên, tác giả đã chọn đề tài luận văn “Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư XDCB ở Việt Nam” để nghiên cứu, và kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn việc quản lý hiệu quả nguồn vốn TPCP. 2. Tình hình nghiên cứu Vấn đề về quản lý nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc ta quan tâm thể hiện trong các chủ trƣơng, chính sách và giải pháp gần đây. Nhiều công trình khoa học của các tác giả trong và ngoài nƣớc, các tập thể và cá nhân cũng đã phân tích, nghiên cứu xung quanh đến cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn TPCP. Đăc biệt tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, đã giành thời gian cả một ngày để thảo luận về việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn TPCP cho đầu tƣ XDCB giai đoạn 2006 - 2012. Cụ thể một số tài liệu nghiên cứu có liên quan đến vốn TPCP. Báo cáo giám sát của UBTVQH về kết quả giám sát việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB giai đoạn 2006 - 2012 tại kỳ học thứ 5 Quốc hội khóa XIII cho thấy: Chủ trƣơng phát hành TPCP đầu tƣ các công trình, dự án quan trọng giai đoạn 2006 - 2012 là đúng đắn, góp phần quan trọng nâng cấp hê ̣ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣơ ́ c. Song Báo cáo cũng chỉ ra rất nhiều tồn tại hạn chế từ việc ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đến những tồn tại, bất cập, sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn TPCP đã đƣợc các cơ quan thanh 4 tra, kiểm toán phát hiện và xử lý. Đồng thời, báo cáo đã chỉ ra nguy cơ tiềm tàng ảnh hƣởng đến cân đối NSNN và an ninh tài chính quốc gia. Ngoài ra, có một số đề tài, luận văn đã nghiên cứu về nguồn vốn TPCP cụ thể nhƣ sau: Luận án tiến sĩ kinh tế: “Hoàn thiện phương thức huy động vốn tín dụng nhà nước bằng TPCP ở Việt Nam” của NCS Lê Quang Cƣờng - Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2007), luận văn đã Hệ thống hóa, bổ sung những nội dung lý luận cơ bản về tín dụng nhà nƣớc và TPCP. Trên cơ sở lý luận tiến hành phân tích, đánh giá, kiểm định dựa trên số liệu định lƣợng về cơ cấu bù đắp thâm hụt NSNN, cơ cấu vốn đầu tƣ, kết quả đấu thầu tín phiếu, trái phiếu, bán lẻ TPCP để khẳng định sự cần thiết phát hành TPCP và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của từng phƣơng thức phát hành TPCP. Dựa vào kết quả đánh giá, phân tích thực trạng tiến hành đề xuất chiến lƣợc định hƣớng phát triển thị trƣờng TPCP đến năm 2020. Nghiên cứu TPCP nhằm góp phần tăng tính khả thi của TPCP để góp phần huy động vốn vay cho nhà nƣớc và phát triển thị trƣờng TPCP. Những giải pháp đề xuất chủ yếu góp phần làm tăng tính khả thi của TPCP, thể hiện những ƣu điểm của TPCP nhằm tạo ra động lực để thu hút nhà đầu tƣ, tạo điều kiện để TPCP trở thành hàng hóa chủ chốt trên TTCK và thúc đẩy thị trƣờng TPCP Việt Nam phát triển. Luận văn thạc sỹ kinh tế: “Phát triển thị trường Trái phiếu ở Việt Nam” của Nguyễn Việt Trung - Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2009), luận văn nghiên cứu phân tích thực trạng vận hành trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2001 -2008 đánh giá nguồn hàng hóa trên thị trƣờng có đa dạng để đáp ứng cho nhu cầu của thị trƣờng không? Mặt khác qua quá trình phân tích nguyên nhân từ thực trạng thị trƣờng trái phiếu Việt Nam đề tài muốn giải quyết những tồn tại để đƣa thị trƣờng phát triển ngang tầm với 5 các thị trƣờng các nƣớc trong khu vực. Những giải pháp đƣa ra đều dựa trên quá trình phân tích những tồn tại của thị trƣờng trái phiếu Việt Nam. Các nghiên cứu trên chủ yếu đề cập đến phƣơng thức huy động nguồn vốn trái phiếu chung, hoặc đề cập đến một khía cạnh nào đó của nguồn vốn TPCP. Các nghiên cứu bƣớc đầu đã đề xuất nhiều các giải pháp phát triển thị trƣờng TPCP. Tuy vậy, chƣa có đề tài nào nghiên cứu về nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB. Vì vậy, Học viên lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư XDCB ở Việt Nam” làm đối tƣợng nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ hơn một khía cạnh khác trong quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP, đồng thời đây cũng là vấn đề thời sự, đang đƣợc các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế và ngƣời dân đặc biệt quan tâm. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng về quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB thời gian vừa qua (giai đoạn 2006 - 2012), đồng thời làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức, ƣu nhƣợc điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB của Việt Nam trong thời gian qua, Luận văn đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB của Việt Nam. - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Nghiên cứu một số vấn đề chung về quản lý, sử dụng nguồn TPCP, trong đó đi sâu vào việc quản lý, sử dụng nguồn TPCP cho đầu tƣ XDCB. + Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng nguồn TPCP cho đầu tƣ XDCB từ năm 2006 - 2012. [...]... đầu tư XDCB giai đoạn 2006 - 2012 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn vốn TPCP cho đầu tư XDCB 7 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 1.1 Tổng quan về trái phiếu Chính phủ 1.1.1 Khái niệm Trái phiếu là một chứng chỉ vay nợ của CP hoặc doanh nghiệp, thể hiện nghĩa vụ của ngƣời phát hành phải trả nợ cho. .. cứu: Quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB ở Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Các cơ quan quản lý nguồn vốn TPCP là các Bộ, ngành, địa phƣơng thụ hƣởng từ nguồn vốn TPCP và một số cơ quan khác có liên quan; các công trình, dự án do các cơ quan trung ƣơng và các địa phƣơng quản lý, khai thác và sử dụng, bao gồm: (1) các cơ quan quản lý chung: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính; cơ quan quản lý. .. TPCP cho đầu tƣ XDCB ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB ở Việt Nam 8 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành 3 chƣơng, bao gồm: Chương 1: Tổng quan TPCP và nguồn vốn TPCP cho đầu tư XDCB Chương 2: Thực trạng về quản lý nguồn vốn TPCP cho đầu. .. đƣợc hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn 1.1.2.3 Phân loại theo hình thức trái phiếu Thứ nhất, trái phiếu vô danh: Là loại trái phiếu không ghi tên của ngƣời mua trên chứng chỉ trái phiếu hoặc trong sổ sách của ngƣời phát hành Ngƣời nắm giữ trái phiếu là ngƣời đƣợc hƣởng quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định Thứ hai, trái phiếu ghi danh: Là loại trái phiếu có ghi tên ngƣời đầu. .. 1.2 Nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ xây dựng cơ bản 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm của đầu tư XDCB XDCB và đầu tƣ XDCB là những hoạt động với chức năng tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế thông qua các hình thức xây dựng mới, mở rộng, hiện đại hoá hoặc khôi phục các tài sản cố định Đầu tƣ XDCB trong nền kinh tế quốc dân là một bộ phận của đầu tƣ phát triển Đây chính là quá trình bỏ vốn để tiến hành các hoạt động. .. 1.3 Cơ chế quản lý, kiểm soát nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB 1.3.1 Cơ chế quản lý Cơ chế quản lý kinh tế có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển và thịnh vƣợng chung của mọi quốc gia, dân tộc Cơ chế quản lý kinh tế đúng đắn, phù hợp sẽ tạo động lực xã hội và trở thành công cụ phát triển kinh tế phục vụ đắc lực cho việc tạo ra của cải và mang lại sự giàu có chung cho toàn xã hội Ngƣợc lại, cơ chế quản. .. những ảnh hƣởng không nhỏ đến rủi ro trong việc đầu tƣ vào trái phiếu Khi trái phiếu đƣợc lƣu hành giá của trái phiếu đƣợc hình thành trên thị trƣờng do cung và cầu quyết định Rủi ro đối với đầu tƣ vào trái phiếu thể hiện trên hai khía cạnh đó là: Khi lãi suất thị trƣờng tăng làm cho giá trái phiếu giảm điều này ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi tức đầu tƣ vào trái phiếu Trong trƣờng hợp trái phiếu có tính... thể một số nội dung về quản lý đầu tƣ xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và vốn có nguồn gốc ngân sách; quyết định một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn NSNN trên địa bàn 2.2 Tình hình sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB giai đoạn 2006 - 2012 2.2.1 Các dự án đã sử dụng vốn TPCP cho đầu tư XDCB Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tƣ trong giai đoạn 2006... khá cao Trái phiếu chính quyền địa phƣơng và trái phiếu do cơ quan CP phát hành có tính thanh khoản thấp hơn tín phiếu kho bạc và trái phiếu kho bạc Thông qua việc nắm bắt đƣợc đặc điểm chung của trái phiếu và các đặc điểm riêng của từng loại trái phiếu, giúp cho các nhà đầu tƣ trong việc ra quyết định khi tham gia đầu tƣ vào thị trƣờng đầy hấp dẫn và rủi ro này 1.1.4 Các yếu tố cơ bản của tráí phiếu. .. Bộ Xây dựng và 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng - Về mặt thời gian: Đề tài tập trung đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2012 5 Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi tổng quát: Để quản lý tốt nguồn vốn TPCP cho đầu tƣ XDCB cần phải thực hiện những giải pháp gì về phía các cơ quan quản lý cũng nhƣ các đơn vị thụ hƣởng? Câu hỏi cụ thể: - Sự cần thiết của nguồn . HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH. CÁC BẢNG, HÌNH VẼ, CÔNG THỨC iv MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ CHO ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN 8 1.1. Tổng quan về trái phiếu Chính phủ. văn Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư XDCB ở Việt Nam để nghiên cứu, và kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn việc quản lý hiệu quả nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản ở việt nam, Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản ở việt nam, Hoàn thiện hoạt động quản lý nguồn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay