Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

20 5,056 68
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2015, 22:57

. do tín ngưỡng tôi quan tâm và chọn đề tài: Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế trên địa bàn Huyện. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH X TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH X Tiểu luận Đề tài: " ;Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn. 45/2005/NĐ- CP ng y 06/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế; - Phạt tiền 7.500.000đ đối với hành vi vi phạm quy định về chuyên môn kỹ thuật về y tế g y thiệt hại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế, Tiểu luận chuyên viên chuyên viên chính Xử lý tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực hành nghề mê tín dị đoan có ảnh hưởng, liên quan đến môi trường văn hoá, y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn