Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia

5 660 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia Tuần: Môn: toán phép chia (163)I. MC TIấU:Giỳp HS cng c k nng thc hnh phộp chia cỏc s t nhiờn, s thp phõn, phõn s v vn dng trong tớnh nhm.II. DNG DY HC:- Bng ph ghi túm tt v phộp chia v tớnh cht (nh SGK).III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp v phộp chia v tớnh cht (6)a. Trong phộp chia ht:- GV gn phộp tớnh:a : b = c+ Em hóy nờu cỏc thnh phn ca phộp chia.- GV ghi bng theo tr li ca HS.+ Hóy nờu tớnh cht ca s 0 trong phộp chia?- HS tr li.GV vit: 0 : a = 0 (a0)b. Trong phộp chia cú d:- GV gn phộp tớnh:a : b = c (d r)+ Em hóy nờu thnh phn ca phộp chia? - HS tr li.GV ghi bng (nh SGK).+ Nờu mi quan h gia s d v s chia?* GV treo bng ph ghi sn nh SGK. - 2 HS c.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (30)Bi tp 1: - 1HS c .- GV hng dn bi mu. - HS trỡnh by.- GV chỳ ý: - HS nhỡn SGK theo dừi.- Cho HS lm bi. - HS lm vo v.- 2HS lờn bng lm.- GV nhn xột. - HS lp nhn xột cha bi.Bi tp 2 : - 1HS c bi tp 2.- HS lm vo v.- 2HS lờn bng.- GV nhn xột. - Lp nhn xột cha bi.- Lp i v cha bi.Bi tp 3 : - 1 HS c bi tp 3.- GV chia 2 dóy: - HS tho lun nhúm ụi.+ Dóy 1 (t 1 + 2) bi 2a.+ Dóy 2 ( t 3 +4) bi 2b.- HS cỏc nhúm ln lt nu kt qu bi lm.- GV nhn xột. - HS khỏc nhn xột.- Rỳt ra cỏch nhõn nhm. - HS tr li.Bi tp 4: - 1HS c bi tp 4.- 2HS lờn bng lm, lp lm v.- HS nờu kt qu.- GV nhn xột, cht ý. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 3: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Yờu cu HS v nh ụn v hon thin bi tp. Tuần: Môn: toán Luyện tập (164)I. MC TIấU:Giỳp HS cng c li kin thc, k nng thc hnh phộp chia, vit kt qu phộp chia di dng phõn s v s thp phõn. Tỡm t s phn trm ca 2 s.II. DNG DY HC:III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu bi tp 1.- HS lm v.- 3HS lờn bng lm.- GV nhn xột cht li kt qu. - HS lp cha bi, nhn xột.Bi tp 2: Chia lm 2 i. - HS cỏc i nhn phõn cụng.- i 1 (t 1 + 2) bi 2a. (Mi i 4 nhúm, mi nhúm 4HS).- i 2 (t 3 + 4) bi 2b.- HS nhúm nhm v ghi ngay kt qu vo phiu v np cho GV.- Thi ua i no xong sm nht v ỳng thỡ c khen.- GV hi:+ Nờu cỏch chia nhúm vi 0,25 hoc 0,5. - HS tr li.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- GV hng dn bi mu.- 3HS lờn bng lm.- HS lp lm vo v.- HS trỡnh by kt qu.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Bi tp 4: - 1 HS c bi tp 4.- HS tho lun nhúm ụi tỡm cõu tr li - HS nờu kt qu v cỏch tỡm.- GV nhn xột., cht li kt qu ỳng. - HS khỏc nhn xột.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh ụn li bi toỏn tỡm t s phn trm ca hai s tiờt sau luyn tp (165). Tuần: Môn: toán Luyện tập (165)I. MC TIấU:- ễn tp cng c v:+ Tỡm t s phn trm ca 2 s.+ Thc hin cỏc phộp tớnh cng tr cỏc t s phn trm.+ Gii bi toỏn liờn quan n t s phn trm.II. DNG DY HC:III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu bi tp 1.- GV vit vớ d: 1 : 6, hng dn cỏch tỡm t s phn trm ca 2 s ú v nờu chỳ ý cho HS (nh SGK)- 4 HS lờn bng lm, HS lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS cha bi.- GV cho HS nhc li qui tc: Mun tỡm t s phn trm ca 2 s ta thc hin nh th no?- HS tr li.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- õy l phộp tớnh vi cỏc s no? - HS tr li.- 3HS lờn bng, lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS cha bi nhn xột.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- 1HS c túm tt.- GV i quan sỏt. - 1HS lờn bng gii, lp lm v.- GV nhn xột. - HS nhn xột, cha bi.Bi tp 4: - 1 HS c bi tp 4.- 1HS c túm tt.- 1HS lờn bng gii, lp lm vo v.- GV nhn xột., cht li kt qu ỳng. - HS nhn xột cha bi.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- V nh ụn li cỏc dng bi toỏn v t s phn trm. Chun b bi ụn tp cỏc phộp tớnh vi s o thi gian (166). Tuần: Môn: toán ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (166)I. MC TIấU:- Giỳp HS cng c k nng tớnh vi s o thi gian v vn dng gii toỏn.II. DNG DY HC:III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: Thc hnh Luyn tp (35)Bi tp 1: - 1HS c yờu cu bi tp 1.- HS lm vo v.- Yờu cu HS nờu cỏch t tớnh v tớnh. - 2HS lờn bng lm.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi.Bi tp 2: - 1HS c bi tp 2.- HS lm vo v.- Yờu cu HS nờu cỏch lm. - 2HS lờn bng lm.- GV nhn xột - HS nhn xột cha bi.Bi tp 3: - 1HS c bi tp 3.- 1HS c túm tt.- 1HS lờn bng lm, lp lm v.- Yờu cu HS nờu quy tc tớnh thi gian. - HS khỏc nhn xột cha bi.- GV nhn xột.Bi tp 4: - 1 HS c bi tp 4.- 1HS lờn bng lm.- HS lp lm v.- Yờu cu HS nờu qui tc tớnh qung ng.- HS khỏc nhn xột cha bi.- GV nhn xột.Hot ng 2: Cng c, dn dũ (2)- GV nhn xột tit hc.- Yờu cu HS v nh ụn tp cỏc bi tp din hỡnh v chuyn ng. Chun b ụn tp tớnh chu vi, din tớch mt s hỡnh (167) Tuần: Môn: toán ôn tập về tính chu vi diện tích một số hình (167)I. MC TIấU:- ễn tp cng c kin thc v k nng tớnh chu vi, din tớch mt s hỡnh ó hc (hỡnh vuụng, hỡnh ch nht, hỡnh tam giỏc, hỡnh bỡnh hnh, hỡnh thang, hỡnh thoi, hỡnh trũn)II. DNG DY HC:- Bng ph ghi túm tt nh SGK.- Tm bỡa mụ hỡnh cỏc hỡnh.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp cỏc cụng thc tớnh chi vi, din tớch 1 s hỡnh (10)* GV treo bng ph:* Gn hỡnh ch nht cú chiu di a, chiu rng b.+ Em hóy nờu cụng thc tớnh chu vi v din tớch hỡnh ch nht? - HS tr li.- GV ghi cụng thc ngay bờn cnh hỡnh ch nht.* Gn bng hỡnh vuụng yờu cu HS nờu cụng thc tớnh chu vi v din tớch hỡnh vuụng.- HS tr li.- GV ghi cụng thc ngay bờn cnh hỡnh vuụng.* Tng t nh vy i vi nhng hỡnh cũn li.- GV lu ý HS: Cỏc s o luụn phi cựng n v o.Hot ụng 2: Thc hnh Luyn tp (25)Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.- 1HS nờu túm tt bi.- 2HS lờn bng lm, HS lm vo v.- GV nhận xét - HS khác nhận xét.Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2.- GV vẽ hình và điền các số đo dã cho. - 1HS lên bảng.- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở. - HS lớp làm vào vở- GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài.Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3.- HS thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính.- 2HS lên bảng làm.- Lớp làm vào vở.- GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài.Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’)- GV nhận xét tiết học.- Về nhà ôn lại công thức tính chi vi và diện tích các hình. Chuẩn bị bài sau luyện tập (168). . Môn: toán phép chia (163)I. MC TIấU:Giỳp HS cng c k nng thc hnh phộp chia cỏc s t nhiờn, s thp phõn, phõn s v. phộp chia v tớnh cht (nh SGK).III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp v phộp chia v tớnh cht (6)a. Trong phộp chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia, Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia, Giáo án củng cố kỹ năng thực hành phép chia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay