Tóm tắc và những bài tập về Nguyên lý kế toán

41 278 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 09:02

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2 GV. PHẠM THANH LIÊM CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Bài tập 1: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu dưới đây: ( Đơn vị : 1.000 đ ) Bài tập 1: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu dưới đây: ( Đơn vị : 1.000 đ ) 1. Bông các loại 200.000 2. Vay ngắn hạn 300.000 3. Nhà xưởng 400.000 4. Phụ tùng 130.000 5. Phải nộp cho nhà nước 80.000 6. Tiền ứng trước của khách hàng 150.000 7. Nguồn vốn kinh doanh 670.000 8. Xăng 54.000 9. Máy kéo sợi và máy dệt 172.000 10. Sợi các loại 180.000 11. Tiền gửi ngân hàng 240.000 12. Phải thu của khách hàng 86.000 13. Nguồn vốn đầu tư XDCB 960.000 14. Đầu tư trái phiếu 336.000 15. Phải trả người lao động 82.000 16. Ứng trước tiền cho người bán 50.000 17. Phải trả người cung cấp 320.000 18. Tạm ứng 120.000 19. Lợi nhuận chưa phân phối 632.000 20. Các loại máy vi tính 500.000 21. Quỹ đầu tư phát triển 200.000 22. Sản phẩm dở dang 56.000 23. Quỹ dự phòng tài chính 180.000 24. Nợ dài hạn 156.000 25. Các khoản phải thu khác 126.000 26. Các loại dụng cụ nhỏ khác 58.000 3 27. Sản phẩm hoàn thành 520.000 28. Tủ đựng sổ sách 20.000 29. Tiền mặt 64.000 30. Nhận ký quỹ ký cược dài hạn 178.000 31. Phương tiện vận tải 336.000 32. Máy khoan sản xuất ra để bán 260.000 Yêu cầu: Phân biệt tài sản và nguồn vốn. Xác đònh tổng số. Bài tập 2: Vào đầu năm, tài sản của doanh nghiệp là 220.000.000 đ, nguồn vốn chủ sở hữu là 100.000.000 đ. Trong năm tài sản tăng 60.000.000 đ và nợ phải trả giảm 10.000.000 đ. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm là bao nhiêu ? CHƯƠNG 2: BÁO CÁO KẾ TOÁN Bài tập 3: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tổng quát cho ở bảng sau ( Đ.V.T : Triệu đồng ) Nguồn vốn Thời điểm lập Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 30 – 09 – 20xx 90 30 60 31 – 10 - 20xx 100 40 60 30 – 11 – 20xx 110 40 70 31 – 12 – 20xx 80 15 65 Hãy cho những nhận đònh tổng quát về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 4/20xx ( giả đònh DN không bổ sung vốn từ các nhân tố thuộc về bên ngoài như : nhận vốn cấp, vốn góp, biếu tặng…). Bài tập 4: Một doanh nghiệp mới thành lập với số vốn ban đầu như sau : 1. Ngân sách cấp cho doanh nghiệp khoản tiền mặt là 800.000.000 đ và một khoản tiền đã chuyển vào tài khoản ở ngân hàng là 950.000.000 đ. 2. Nhà nước cấp cho Dn các TSCĐ hữu hình là 700.000.000 đ. Trong 3 tháng đầu hoạt động phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau : 1. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt 340.000.000 đ. 2. Mua hàng hóa nhập kho, trò giá 68.000.000 đ chưa trả tiền cho người bán. 3. Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 25.000.000 đ. 4. Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ cho người bán 18.000.000 đ. Yêu cầu : 1. Lập Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp mới bắt đầu thành lập. 4 2. Lập Bảng cân đối kế toán sau khi phát sinh : a. Nghiệp vụ 1 b. Nghiệp vụ 2 c. Nghiệp vụ 3 d. Nghiệp vụ 4 Bài tập 5: Tại một doanh nghiệp vào ngày 31/12/20xx có các tài liệu sau : ( Đơn vò tính : 1.000 đ ) 1. Tiền mặt 65.000 9 . Các khoản phải nộp cho Nhà nước 19.000 2. Tiền gửi ngân hàng 16.000 10. Nguồn vốn kinh doanh 80.000 3. Phải trả người bán 18.000 11. Lợi nhuận chưa phân phối 28.000 4. TSCĐ hữu hình 68.000 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 34.000 5. Nguyên vật liệu X Yêu cầu : 6. Vay ngắn hạn 22.000 1. Tính X, Y ? Với điều kiện X = 2Y. 7. Hàng hóa 40.000 2. Lập Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/20xx. 8. Giá trò hao mòn lũy kế Y Bảng 1 Bảng cân đối kế toán Ngày …. Tháng….Năm… Kiểu Tài khoản Đơnvòtính :……………… Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A. TS ngắn hạn 1. Tiền …………………… B. TS dài A. Nợ phải trả 1. Nợ ngắn hạn …………………… 5 hạn 1. TSCĐ ……………………… B. Vốn chủ sở hữu 1. Vốn đầu tư của chủ sh Tổng cộng TS Bảng cân đối kế toán Bảng 2 Ngày 31 Tháng 12 Năm 20x0 Kiểu Báo cáo Đơn vò tính : đồng Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm 1 2 3 4 5 A. Tài sản ngắn hạn - Tiền - Đầu tư ngắn hạn - Phải thu của khách hàng - Hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác B. Tài sản dài hạn - Tài sản cố đònh hữu hình + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Đầu tư vào công ty liên kết - Tài sản dài hạn khác 100 200 400.000.000 300.000.000 28.000.000 126.000.000 16.000.000 340.000.000 (34.000.000) 25.000.000 120.000.000 41.000.000 Tổng cộng tài sản 270 1.362.000.000 Nguồn vốn A. Nợ phải trả - Vay và nợ ngắn hạn - Phải trả người bán - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước - Phải trả người lao động - Vay và nợ dài hạn B. Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 300 400 95.000.000 48.000.000 36.000.000 74.000.000 120.000.000 594.000.000 200.000.000 130.000.000 65.000.000 6 Tổng cộng nguồn vốn 440 1.362.000.000 Bảng cân đối kế toán Bảng 3 ( Lập lại sau mỗi nghiệp vụ ) Đơn vò tính : 1.000 đồng Tài sản 31/12/20x0 NV 1 NV 2 NV 3 NV 4 A. Tài sản ngắn hạn - Tiền - Đầu tư ngắn hạn - Phải thu của khách hàng - Hàng tồn kho - Tài sản ngắn hạn khác B. Tài sản dài hạn - Tài sản cố đònh hữu hình + Nguyên giá + Giá trò hao mòn lũy kế - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Đầu tư vào công ty liên kết - Tài sản dài hạn khác 400.000 300.000 28.000 126.000 16.000 340.000 (34.000) 25.000 120.000 41.000 414.000 300.000 14.000 126.000 16.000 340.000 (34.000) 25.000 120.000 41.000 414.000 300.000 14.000 126.000 16.000 340.000 (34.000) 25.000 120.000 41.000 414.000 300.000 14.000 126.000 16.000 386.000 (34.000) 25.000 120.000 41.000 380.000 300.000 14.000 126.000 16.000 386.000 (34.000) 25.000 120.000 41.000 Tổng cộng tài sản 1.362.000 1.362.000 1.362.000 1.408.000 1.374.000 Nguồn vốn A. Nợ phải trả - Vay và nợ ngắn hạn - Phải trả người bán - Thuế và các khoản phải nộp NN - Phải trả người lao động - Vay và nợ dài hạn B. Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận sau thuế chưa p/ phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 95.000 48.000 36.000 74.000 120.000 594.000 200.000 130.000 65.000 95.000 48.000 36.000 74.000 120.000 594.000 200.000 130.000 65.000 95.000 48.000 36.000 74.000 120.000 674.000 200.000 50.000 65.000 95.000 48.000 36.000 74.000 166.000 674.000 200.000 50.000 65.000 95.000 14.000 36.000 74.000 166.000 674.000 200.000 50.000 65.000 Tổng cộng nguồn vốn 1.362.000 1.362.000 1.362.000 1.408.000 1.374.000 7 Bài tập 6: Tại một doanh nghiệp trong năm 20x9 có tình hình sau : 1. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động ngày 1/1/20x9 với nguồn vốn kinh doanh 5.000.000.000 đồng, mở tài khoản ở ngân hàng 4.000.000.000 đồng và giá trò TSCĐ hữu hình 1.000.000.000 đồng. 2. Mua hàng hóa trò giá 90.000.000 đồng chưa trả tiền người bán. 3. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ người bán ở nghiệp vụ 2. 4. Vay ngắn hạn ngân hàng để bổ sung vào tài khoản tiền gửi là 50.000.000 đ. Yêu cầu : 1. Lập Bảng cân đối kế toán đầu tiên khi doanh nghiệp mới được thành lập. 2. Xét tác động của mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến phương trình kế toán căn bản Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Lập lại Bảng cân đối kế toán sau mỗi nghiệp vụ phát sinh. Bảng cân đối kế toán Ngày 1/1/20x9 Đơn vò tính : Triệu đồng Tài sản Số đầu năm Nguồn vốn Số đầu năm 1. Tiền gửi ngân hàng 2. TSCĐ hữu hình 1. Nguồn vốn kinh doanh Tổng cộng tài sản Tổng cộng nguồn vốn Bảng cân đối kế toán ( Sau nghiệp vụ 2 ) Đơn vò tính : Triệu đồng Tài sản Số cuối năm Nguồn vốn Số cuối năm 1. Tiền gửi ngân hàng 2. Hàng hóa 3. TSCĐ hữu hình 1. Phải trả người bán 2. Nguồn vốn kinh doanh Tổng cộng tài sản Tổng cộng nguồn vốn 8 Bảng cân đối kế toán ( Sau nghiệp vụ 3 ) Đơn vò tính : Triệu đồng Tài sản Số cuối năm Nguồn vốn Số cuối năm 1. Tiền gửi ngân hàng 2. Hàng hóa 3. TSCĐ hữu hình 1. Phải trả người bán 2. Nguồn vốn kinh doanh Tổng cộng tài sản Tổng cộng nguồn vốn Bảng cân đối kế toán ( Sau nghiệp vụ 4 ) Đơn vò tính : Triệu đồng Tài sản Số cuối năm Nguồn vốn Số cuối năm 1. Tiền gửi ngân hàng 2. Hàng hóa 3. TSCĐ hữu hình 1. Vay ngắn hạn 2. Phải trả người bán 3. Nguồn vốn kinh doanh Tổng cộng tài sản Tổng cộng nguồn vốn Bài tập 7: Công ty Mai Lan là một công ty tiếp thò. Trong năm 20x9 có tình hình sau ( đvò : 1.000.000 đ ) : 1. Công ty bắt đầu hoạt động ngày 1/1/20x9 với nguồn vốn kinh doanh là 500. Trong đó: Tiền mặt 100; chuyển vào tài khoản ở ngân hàng 200 ; và TSCĐ hữu hình 200. 9 2. Mua dụng cụ bằng tiền mặt 20. 3. Thu bằng tiền gửi ngân hàng của khách hàng về dòch vụ đã cung cấp 60. 4. Mua TSCĐ hữu hình chưa trả tiền cho người bán 100. 5. Chi trả bằng tiền mặt các khoản chi phí phát sinh trong quá trình cung cấp dòch vụ 38. 6. Vay ngắn hạn để trả nợ người bán 80. Yêu cầu : Xét ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến phương trình kế toán căn bản. Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Bài tập 8: Phương trình kế toán căn bản của Công ty Q (loại hình công ty dòch vụ) vào ngày 31/5/N như sau (đơn vò tính: triêu đồng): Tổng tài sản: Tiền mặt: 30; Tiền gửi ngân hàng: 100; Phải thu của khách hàng: 500. Nợ phải trả: Vay ngắn hạn: 450 ; Vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn kinh doanh: 180. Lập bảng ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 6/N đến phương trình kế toán căn bản và xác đònh số dư sau mỗi nghiệp vụ dưới đây: 1. Nhận 01 tài sản cố đònh hữu hình do đơn vò khác góp vốn 100. 2. Mua dụng cụ văn phòng trò giá 80, đã trả bằng tiền vay 30, tiền gửi ngân hàng 50. 3. Thu nợ phải thu khách hàng đã trả nợ vay ngắn hạn 400. 4. Thu bằng tiền tiền mặt của khách hàng về dòch vụ đã cung cấp 600. 5. Mua 01 TSCĐ hữu hình chưa trả tiền cho người bán 200. 6. Hóa đơn phải thu của khách hàng về dòch vụ đã hoàn thành là 120. 7. Nhận hóa đơn tiền điện, điện thoại dùng cho quản lý doanh nghiệp phải trả trong tháng là 22. 8. Chi tiền mặt cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 20. BẢNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGHIỆP VỤ KT PHÁT SINH ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN Đơn vò tính : Triệu đồng Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Phải thu của khách hàng Công cụ, dụng cụ TSCĐ hữu hình Phải trả người bán Vay ngắn hạn Nguồn vốn kinh doanh Lợi nhuận chưa phân phối Các nghiệp vụ phát sinh 10 Bài tập 9: Hãy lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp theo các tài liệu sau : (ĐVT : triệu đồng ) 1. Tổng doanh thu bán hàng 400, chiết khấu thương mại 2, giảm giá 8, hàng bán bò trả lại 6. 2. Giá vốn xuất kho của hàng hóa đã tiêu thụ là 300. 3. Chi phí bán hàng 12, chi phí quản lý doanh nghiệp 8. 4. Thuế xuất khẩu 11,52. 5. Doanh thu hoạt động tài chính 14; thu nhập khác 6. 6. Chi phí tài chính 2; chi phí khác 4. 7. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 30% trên tổng lợi nhuận trước thuế. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm… Đơn vò tính :Triệu đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dòch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dòch vụ ( 10 = 01 – 02 ) 01 02 10 [...]... hóa đơn 2.000.000 đ 6 Cuối tháng kết chuyển toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp để xác đònh kết quả kinh doanh Yêu cầu: Đònh khoản và phản án h vào tài khoản chữ T tình hình tr ên Chú ý bút toán kết chuyển cuối thán g của tài khoản Chi phí quản lý doanh nghiệp Bài tập 12: Tại một doanh nghiệp có Bản g cân đối kế toán vào ngày 31/12/2009 như sau: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 thán g 12 năm 20x9 Đ.V.T:... đ; quản lý doanh nghiệp 900.000 đ 14 Cuối kỳ, kết chuyển để xác đònh kết quả kinh doanh Yêu cầu: § Tính toán , đònh khoản và phản án h vào sơ đồ tài khoản tình hình tr ên § Xác đònh kết quả kinh doanh và ghi bút toán 32 KẾ TOÁN TỔNG HP QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM (Theo phương pháp kê khai thườn g xuyên và đơn vò áp dụn g phương pháp khấu tr ừ) 155 111,112,131,… 632 Xuất bán 911 333(33311) Kết chuyển... vốn hàn g bán ra 511 333 Doanh thu bán Thuế xuất thàn h phẩm phát khẩu, thuế TTĐB 821 Kết chuyển chi phí thuế TNDN 334,338,152,153 214, 141,… 641,642 Tập hợp chi phí bán hàn g và chi phí quản lý DN K/c chi phí bán hàn g và chi phí quản lý DN 133 421 33 Kết chuyển doanh thu thuần sinh Kết chuyển lãi Kết chuyển lỗ Bài tập 31: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau: Tài liệu 1 : Số dư đầu tháng của một... hóa đơn số 124 ngày 10/7/2009 về số hàng B Yêu cầu: 1 Mở sổ cái các tài khoản – ghi số dư đầu tháng Mở sổ chi tiết hàng hóa A và sổ chi tiết hàng hóa B 27 2 Căn cứ vào các chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết hàn g hóa A và B 3 Khóa sổ, lập Bảng tổng hợp chi tiết 4 Lập Bảng cân đối kế toán cuối tháng 7/2009 Bài tập 24: Tại một doanh nghiệp... ngày 10/7/2009 về số hàng D Yêu cầu: 1 Mở sổ cái các tài khoản – ghi số dư đầu tháng Mở sổ chi tiết hàng hóa C và sổ chi tiết hàng hóaD 2 Căn cứ vào các chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết hàn g hóa C và D 3 Khóa sổ, lập Bảng cân đối số phát sinh (Bảng cân đối tài khoản) 4 Lập Bảng cân đối kế toán cuối tháng 7/2009 28 CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN CÁC QUÁ... 360 cái xẻng dùng cho quản lý tại phân xưởng Yêu cầu : Tính toán , đònh khoản và phản án h tình hình tr ên vào sơ đồ TK chữ T Biết r ằn g DN tính giá hàn g xuất kho theo phương pháp FIFO Bài tập 27: Tại một DN trong tháng 06/2005 phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau : 1 Căn cứ vào bảng thanh toán lương và phụ cấp, tổng hợp chi phí tiền lương phải trả cho công nhân viên tính vào chi phí: + Tiền lương... lương và các khoản khác cho người lao động 80.000 6 Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận chưa phân phối 60.000 Yêu cầu: 1 Mở các tài khoản vào đầu tháng 1/2010 và ghi số dư đầu tháng vào các tài khoản 12 2 Đònh khoản và ghi vào tài khoản chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3 Lập Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản tháng 1/2010 4 Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/1/2010 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN... ) Cuối tháng 11/2010, kế toán phát hiện số tiền thuộc Phiếu nhập kho hàng hóa số 16 ngày 5/11/2010 là 1.528.000 đ, chưa trả tiền người bán Kế toán đã ghi sổ như sau: TK 331 TK 156 ……………………………………………………………… ……… 1.852.000 1.852.000 21 Yêu cầu: Xác đònh các trường hợp ghi sai p dụng các phương pháp chữa sổ kế toán để sửa sai khi được phát hiện Bài tập 21: Có số liệu Bảng cân đối kế toán ngày 31/5/2009 như... 3.700.000 đ Yêu cầu: Tính toán , đònh khoản và phản án h vào tài khoản các tài liệu tr ên Xác đònh tổn g giá thàn h và giá thàn h đơn vò sản phẩm Biết r ằn g vật liệu xuất kho theo phương pháp nhập tr ước – xuất tr ước (FIFO) Bài tập 30: Tiếp tục với Bài tập 29 8 Xuất kho 400 sản phẩm đem tiêu thụ trực tiếp, giá bán chưa có thuế là 320.000 đ/sp, thuế GTGT là 10% Khách hàng chưa thanh toán tiền 9 Tiền lương... lợi nhuận chưa phân phối 20.000.000 đ 7 Thanh toán tạm ứng về việc mua nguyên vật liệu nhập kho, trò giá 10.000.000 đ 8 Dùng tiền gửi ngân hàng mua cổ phiếu ngắn hạn, trò giá 10.000.000 đ 9 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 30.000.000 đ Yêu cầu: 1 Mở các tài khoản vào đầu thán g 10/2009 và ghi số dư đầu thán g vào các tài khoản 2 Đònh khoản và ghi vào tài khoản chữ T các nghiệp vụ kinh tế phát . KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN BÀI TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2 GV. PHẠM THANH LIÊM CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN Bài tập. trên vào sơ đồ tài khoản chữ T. b. Lập Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản vào cuối kỳ. c. Lập Bảng cân đối kế toán vào cuối kỳ. CHƯƠNG 4: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯNG KẾ TOÁN Bài tập 17:. sinh đến phương trình kế toán căn bản. Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Bài tập 8: Phương trình kế toán căn bản của Công ty Q (loại hình công ty dòch vụ) vào ngày 31/5/N như sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắc và những bài tập về Nguyên lý kế toán, Tóm tắc và những bài tập về Nguyên lý kế toán, Tóm tắc và những bài tập về Nguyên lý kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay