HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

13 170 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2015, 14:44

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐH THUỶ LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2011/TT-BGDĐT Ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Văn bản này là Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (được ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) của Trường Đại học thuỷ lợi. Trong văn bản này nhắc lại tất cả các Điều của Quy chế và những điểm cụ thể hoá của Trường Đại học Thuỷ lợi khi thực hiện Quy chế. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.Văn bản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: Cơ sở đào tạo; Tuyển sinh; Chương trình đào tạo; Tổ chức đào tạo; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm. 2.Văn bản này được áp dụng cho các cơ sở đào tạo thuộc Trường Đại học Thuỷ lợi. Điều 2. Mục tiêu đào tạo Đào tạo trình độ thạc sĩ giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo. Điều 3. Thời gian đào tạo 1. Học viên học trong giờ hành chính thời gian đào tạo là 1,5 năm; 2. Học viên học vào ngày thứ 7 và chủ nhật thời gian đào tạo là 2 năm. 1 Chương II CƠ SỞ ĐÀO TẠO Điều 4. Trách nhiệm của trường (thực hiện theo quy chế) Điều 5. Giảng viên 1. Giảng viên đào tạo trình độ thạc sĩ là người làm nhiệm vụ giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc hướng dẫn học viên thực hành, thực tập, thực hiện đề tài luận văn th¹c sÜ. 2. Giảng viên phải có những tiêu chuẩn sau đây: a) Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; b) Đạt trình độ chuẩn về đào tạo: - Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên giảng dạy các học phần lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; - Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập. c) Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; d) Lý lịch bản thân rõ ràng. Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của giảng viên 1. Nhiệm vụ của giảng viên: a) Thực hiện chế độ làm việc của giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; b) Giảng dạy các học phần, hướng dẫn thực hành, thực tập; c) Hướng dẫn luận văn thạc sĩ; d) Tham gia các Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; đ) Thường xuyên cập nhật kiến thức mới , cải tiến phương pháp giảng dạy , nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tư vấn giúp đỡ học viên trong học tập và nghiên cứu khoa học; 2 e) Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và nội quy của Trường. Trung thực, khách quan, công bằng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong ứng xử với học viên. g) Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Quyền của giảng viên: a) Được giảng dạy theo ngành, chuyên ngành được đào tạo; b) Giảng viên có chức danh giáo sư được hướng dẫn tối đa bảy học viên, giảng viên có chức danh phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn tối đa năm học viên, giảng viên có bằng tiến sĩ được hướng dẫn tối đa ba học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác; c) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; d) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác; đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Điều 7. Nhiệm vụ và quyền của học viên 1. Nhiệm vụ của học viên: a) Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của Trường; b) Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; c) Đóng học phí theo quy định; d) Tôn trọng nhà giáo , cán bộ quản lý , nhân viên của Trường, không được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; đ) Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường; e) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của Trường; g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Quyền của học viên: a) Được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; 3 b) Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của Trường và cơ sở phối hợp đào tạo; c) Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường; d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Chương III TUYỂN SINH Điều 8. Thi tuyển sinh 1. Thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm, vào cuối tháng 3 và tháng 8 hàng năm. 2. Các môn thi tuyển gồm: a) Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh; Miễn thi môn ngoại ngữ cho các trường hợp sau: + Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học mà chương trình đào tạo chuyên môn được giảng dạy bằng Tiếng Anh không qua phiên dịch; + Có chứng chỉ của các trung tâm khảo thí ngoại ngữ quốc tế có thẩm quyền với yêu cầu trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; b) Môn cơ bản: Toán cao cấp; c) Môn cơ sở: Theo Đề án đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ của các chuyên ngành. Điều 9. Điều kiện dự thi Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây: 1. Về văn bằng: a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi; b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Nội dung kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng 4 dự thi căn cứ vào Đề án đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ của các chuyên ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 2. Về thâm niên công tác chuyên môn: Những người tốt nghiệp đại học được đăng ký dự thi tuyển sinh ngay sau khi có bằng tốt nghiệp đại học. 3. Có đủ sức khoẻ để học tập. 4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của trường. Điều 10. Đối tượng và chính sách ưu tiên (thực hiện theo Quy chế) Điều 11. Đăng ký dự thi 1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: a) Đơn xin dự thi theo mẫu trường, trong đó cần ghi rõ chuyên ngành, môn cơ sở đăng kí dự thi, đối tượng dự thi (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do ), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển; b) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học; c) Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm) với thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày ký xác nhận đến thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ dự thi; d) Công văn giới thiệu đi dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lí đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu có); e) Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa cấp huyện/quận hoặc tương đương trở lên với thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày ký chứng nhận; f) Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). g) Hai ảnh cỡ 4x6 và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ. 2. Thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự thi cho Trường chậm nhất là 30 ngày trước ngày thi môn thi đầu tiên. 3. Trường lập danh sách thí sinh dự thi, làm thẻ dự thi, gửi giấy báo thi cho thí sinh chậm nhất 15 ngày trước ngày thi môn thi đầu tiên. 5 Điều 12. Hội đồng tuyển sinh (thực hiện theo Quy chế) Điều 13. Bộ máy giúp việc Hội đồng tuyển sinh (thực hiện theo Quy chế) Điều 14. Thời gian thi và phòng thi 1. Thời gian làm bài thi: - Môn cơ bản và môn cơ sở theo hình thức tự luận là 180 phút, theo hình thức trắc nghiệm là 90 phút. - Môn tiếng Anh là 120 phút. 2. Thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được tổ chức liên tục trong các ngày. Lịch thi cụ thể từng môn do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định. 3. Bố trí phòng thi thực hiện theo Quy chế tuyển sinh. Điều 15. Đề thi (thực hiện theo Quy chế) Điều 16. Tổ chức thi và chấm thi tuyển sinh Việc tổ chức thi tuyển sinh và chấm thi tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Điều 17. Thang điểm chấm thi và xử lý kết quả chấm thi 1. Thang điểm chấm thi: a) Thang điểm chấm thi môn cơ bản và môn cơ sở theo hình thức tự luận là thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm; Thang điểm chấm thi môn cơ bản và môn cơ sở theo hình thức trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải quy về thang điểm 10; - Thang điểm chấm thi môn tiếng Anh là thang điểm 100. Các ý nhỏ được chấm đến điểm lẻ đến 0,5. b) Cán bộ chấm bài thi theo thang điểm và đáp án chính thức đã được Trưởng ban Chấm thi phê duyệt. 2. Xử lý kết quả chấm thi: ban thư ký so sánh kết quả hai lần chấm thi và xử lý kết quả chấm thi như sau: a) Nếu kết quả hai lần chấm thi giống nhau thì giao túi bài thi cho hai cán bộ chấm thi ghi điểm vào bài thi rồi cùng ký tên xác nhận vào bài thi; trường hợp điểm toàn 6 bài giống nhau nhưng điểm thành phần lệch nhau thì hai cán bộ chấm thi cùng kiểm tra và thống nhất lại điểm theo đáp án quy định; b) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau 0,5 điểm (theo thang điểm 10) hoặc 1 điểm trở lên (theo thang điểm 100) thì rút bài thi đó cùng phiếu chấm lần thứ nhất rồi giao cho trưởng môn chấm thi quyết định điểm cuối cùng. Trưởng môn chấm thi ghi điểm vào bài thi và ký tên xác nhận vào bài thi; c) Nếu kết quả hai lần chấm lệch nhau từ 1 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2 điểm trở lên (theo thang điểm 100) thì rút bài thi đó cùng phiếu chấm lần thứ nhất rồi giao cho trưởng môn chấm thi tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài làm của thí sinh bằng mực mầu khác. Trong trường hợp này, nếu kết quả của hai trong số ba lần chấm giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của hai trong ba lần chấm vẫn lệch nhau thì Trưởng môn chấm thi lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm cuối cùng. Trưởng môn chấm thi ghi điểm vào bài thi và ký tên xác nhận; d) Những bài thi cộng điểm sai phải sửa lại ngay. Điều 18. Tổ chức phúc khảo và giải quyết khiếu nại điểm bài thi Việc tổ chức phúc khảo và giải quyết khiếu nại điểm bài thi được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Điều 19. Thẩm định kết quả tuyển sinh Việc tổ chức thẩm định kết quả tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Điều 20. Trúng tuyển 1. Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở. Môn ngoại ngữ đạt yêu cầu theo quy định của Hiệu trưởng nhà trường đối với từng kỳ thi. 2. Căn cứ vào chỉ tiêu đã được xác định cho từng ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường và tổng điểm thi các môn thi (trừ môn ngoại ngữ) của từng thí sinh, Hiệu trưởng sẽ quyết định số lượng thí sinh trúng tuyển. 7 3. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi như nhau thì sẽ xét đến mức điểm cao hơn của môn cơ sở, sau đó đến môn cơ bản và cuối cùng là môn ngoại ngữ để xác định người trúng tuyển. Điều 21. Công nhận trúng tuyển (thực hiện theo Quy chế). Chương IV CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều 22. Chương trình đào tạo Chương trình đào tạo bao gồm: 44 tín chỉ Điều 23. Cấu trúc chương trình đào tạo 1. Các môn học: a) Phần kiến thức chung: - Môn Triết học: 2 tín chỉ; - Môn tiếng Anh: 2 tín chỉ. b) Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành: - Nhóm học phần bắt buộc: 18 tín chỉ; - Nhóm học phần tự chọn: 14 tín chỉ. 2. Luận văn thạc sĩ: 8 tín chỉ 3. Nguyên tắc đánh mã số môn học Nguyên tắc đánh mã số môn học cho chương trình đào tạo thạc sĩ như sau: a) Phần chữ: có 4 chữ viết tắt của tiếng Anh - Các môn chung: 2 chữ đầu WU, 2 chữ sau là tên tiếng Anh của môn học (ví dụ: Triết học: WUPH). - Các môn theo chuyên ngành: 2 chữ đầu là ngành, 2 chữ sau là chuyên ngành. b) Phần số có 3 chữ số: - Chữ số đầu là số của môn học cao học lấy số 5; - 2 chữ số sau là thứ tự môn học của chuyên ngành. Điều 24. Tổ chức đào tạo 1. Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. 8 2. Hình thức tổ chức đào tạo: a) Học trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần Tổ chức học thành 3 học kỳ: Giảng dạy và học tập các môn học 2 học kỳ, mỗi học kỳ học 18 tín chỉ; học kỳ 3 Học viên làm luận văn và bảo vệ tốt nghiệp với thời gian 20 tuần; b) Học 2 ngày thứ 7 và chủ nhật mỗi tuần Tổ chức học thành 4 học kỳ: Giảng dạy và học tập 3 học kỳ, mỗi học kỳ học 12 tín chỉ; học kỳ 4 Học viên làm luận văn tốt nghiệp với thời gian 20 tuần; 3. Khối lượng học tập: Học kỳ đầu tiên Học viên phải đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ; 4. Thời gian được phép học tối đa: 3 năm đối với học viên học trong giờ hành chính và 4 năm đối với học viên học vào ngày thứ 7 và chủ nhật (không kể thời gian được bảo lưu, trường hợp bảo lưu vì nhu cầu cá nhân phải kể cả thời gian bảo lưu). 5. Thời gian học tập tối thiểu để học viên có thể được bảo vệ luận văn: không dưới 12 tháng kể từ ngày nhập học. 6. Đăng ký học lại, xếp loại học lực, đánh giá kết quả: dựa trên “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 7. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: a) Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân; b) Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau khi kết thúc khóa học được chuyển thành điểm chữ trong bảng điểm như sau: TT Điểm chấm thang điểm 10 Xếp loại Điểm chữ 1 8,5 ÷ 10 Giỏi A 2 7,0 ÷8,4 Khá B 3 5,5 ÷ 6,9 Trung bình C 4 5,0 ÷ 5,4 Trung bình yếu D + 5 4,0 ÷ 4,9 D 6 3,0 ÷ 3,9 Kém F + 7 0 ÷ 2,9 F 9 8. Điểm đạt là từ 4.0 trở lên theo thang điểm 10; Môn thi đạt điểm kém: Học viên phải học lại. 9. Trường hợp Học viên không dự thi theo kế hoạch: có lý do chính đáng (có đơn xin hoãn thi và kèm theo minh chứng về lý do) được bố trí thi ở kỳ thi kế tiếp. Điều 25. Luận văn thạc sĩ 1. Đăng ký và giao đề tài luận văn: - Học viên đăng ký hướng đề tài luận văn tốt nghiệp sau khi kết thúc học kỳ 1 để lựa chọn các môn tự chọn theo hướng đề tài nghiên cứu; - Sau khi đã có đề cương chi tiết được Cán bộ hướng dẫn chấp nhận, Học viên nộp đề cương và đăng ký nhận đề tài với Khoa chủ quản theo kế hoạch và muộn nhất trước đợt bảo vệ 20 tuần; Mỗi năm Trường tổ chức đăng ký đề tài tối đa 4 đợt vào tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12; - Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa chủ quản tổ chức đánh giá đề cương, sau đó gửi danh sách học viên và một quyển đề cương của học viên đã được khoa duyệt lên Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học để kiểm tra và trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định giao đề tài và cán bộ hướng dẫn cho học viên; - Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài luận văn và người hướng dẫn. Mỗi luận văn thạc sĩ có tối đa hai người hướng dẫn. Trường hợp có hai người hướng dẫn, trong quyết định ghi rõ người hướng dẫn chính và người hướng dẫn phụ. 2. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính tác giả, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. 3. Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn, phương pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra. Các kết quả của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài. 4. Điều kiện bảo vệ luận văn: a) Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo; b) Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn. 10 [...]... Quy chế) 12 Chương V THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUY T KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 30 Thanh tra, kiểm tra (thực hiện theo quy chế) Điều 31 Khiếu nại, tố cáo (thực hiện theo quy chế) Điều 32 Xử lý vi phạm (thực hiện theo quy chế) Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Bản Hướng dẫn này thực hiện cho các học viên cao học của Trường Đại học Thủy lợi được tuyển sinh từ tháng 8 năm 2011./ HIỆU TRƯỞNG (đã ký)... chức đào tạo Thời gian được bảo lưu tùy thuộc vào kết quả tuyển sinh các đợt tiếp theo Học viên nghỉ học tạm thời, khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải viết đơn gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới 2 Chuyển cơ sở đào tạo: Thực hiện theo quy chế Điều 28 Điều kiện tốt nghiệp, cấp bảng điểm, cấp bằng thạc sĩ 1 Điều kiện tốt nghiệp: a) Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Trình. .. xuất danh sách Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, gửi danh sách và một quy n luận văn thạc sĩ của các học viên cho Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học để kiểm tra và trình Hiệu trưởng ban hành Quy t định thành lập Hội đồng; c) Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học in các văn bản liên quan đến công tác tổ chức bảo vệ luận văn gửi các khoa; d) Bảo vệ luận văn thạc sĩ tổ chức tối đa 4 đợt trong một năm:... luận văn thạc sĩ) 3 Bảng điểm cấp cho học viên được liệt kê đầy đủ tên các học phần trong chương trình đào tạo, thời lượng của mỗi học phần, điểm đánh giá học phần lần 1 và lần 2 (nếu có), điểm trung bình chung học tập toàn khóa, tên đề tài luận văn, điểm luận văn và danh sách Hội đồng chấm luận văn Điều 29 Chế độ báo cáo, lưu trữ (thực hiện theo Quy chế) 12 Chương V THANH TRA, KIỂM TRA, GIẢI QUY T KHIẾU... ngoại ngữ: Trình độ năng lực ngoại ngữ của học viên đạt ở mức tương đương cấp B1 hoặc bậc 3/6 khung Châu Âu Chung - Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn quy định tại khoản 4 Điều 25 quy chế; 11 - Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu 2 Kết thúc khóa học, Hiệu trưởng quy t định cấp bằng thạc sĩ và bảng điểm cho học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo Để được cấp bằng thạc sĩ Hồ sơ học viên... phản biện và người hướng dẫn khoa học, biên bản kiểm phiếu và các phiếu chấm điểm; g) Các Hồ sơ khác theo quy định của Trường Các mục a, b, c, g của khoản 2 do Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học phụ trách, mục d và e của khoản 2 do Khoa chủ quản thực hiện và nộp cho Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học sau đợt bảo vệ không quá 1 tuần (trừ quy n luận văn phải nộp trước khi ban hành Quy t định thành... đa 4 đợt trong một năm: tháng 4, tháng 6, tháng 10 và tháng 12 Điều 26 Đánh giá luận văn thạc sĩ (thực hiện theo Quy chế) Điều 27 Những thay đổi trong quá trình đào tạo 1 Nghỉ học tạm thời: Học viên viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau đây: a) Được điều động vào lực lượng vũ trang; b) Bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, có giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, Văn bản này là Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (được ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) của Trường Đại học thuỷ lợi. Trong văn bản này nhắc lại ...

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay