De thi hoc sinh gioi mon toan lop 8 huyen nhu thanh

3 359 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2015, 05:00

. hiện : 24 18 x + (tấm/ngày) Khi xi nghiệp thực hiên, năng xuất tăng 20% .Ta có phơng trình : (0,5điểm) 20 24 . 20 100 20 18 x x x + + = 120 24 3 24 54 50 1200 100 20 18 50 18 x x x x x. của bốn số nguyên liên tiếp, nên tích này chia hết cho 8 và 3. Mà (8; 3) = 1 => n 4 + 2n 3 n 2 - 2n chia hết cho 24 (24 là tích của 8 và 3) (1điểm) 2/ Ta có A = x 2 +x + 1 = (x 2 +x + 1 4 ). Đề thi HSG toán 8 năm học 2010-2011 Câu1(4điểm). 1/Chứng minh rằng n 4 + 2n 3 n 2 - 2n chia hết cho 24
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc sinh gioi mon toan lop 8 huyen nhu thanh, De thi hoc sinh gioi mon toan lop 8 huyen nhu thanh, De thi hoc sinh gioi mon toan lop 8 huyen nhu thanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay