Thực trạng doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội

97 444 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 17:37

Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù đóng vai trò lưu thông hàng hoá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Môc lôc Danh mục từ viết tắt - SXKD : Sản xuất kinh doanh - XN KD : Xí nghiệp kinh doanh - HĐQT : Hội đồng quản trị - BHXH : Bảo hiểm xã hội - BHYT : Bảo hiểm y tế - KPCĐ : Kinh phí công đoàn - CPSX : Chi phí sản xuất - TK : Tài khoản - TSCĐ : Tài sản cố định - CCDC : Công cụ dụng cụ - XDCB : Xây dựng bản - NVL : Nguyên vật liệu - NSNN : Ngân sách Nhà nước - VNĐ : Việt Nam Đồng DANH MỤC SƠ ĐỒ Ngày 21/09/2007, công ty xuất bán từ kho Đức Giang mặt hàng thép lá cuộn cán nóng 0.41ly *1.2mm cho Công ty Cổ phần tôn mạ mầu Việt Pháp, hàng bán chậm trả, số lượng 33.000kg, đơn giá bán 13.500đ/kg thuế GTGT 5%. Số hàng trên được công ty mua đã nhập kho ngày 19/09/2007, trị giá nhập kho của lô hàng là 371.085.000 đồng (đơn giá 11.245đ/kg) 27 Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số 03 /KKHN-VIFA ngày 30/8/2007 đã ký kết, phòng kinh doanh lập hoá đơn GTGT thành 3 liên được sử dụng như sau:27 Liên 1: lưu vào sổ gốc 28 Liên 2: giao cho người mua 28 Liên 3: giao cho bộ phận thủ kho làm thủ tục xuất kho ghi thẻ kho. 28 Mẫu hoá đơn GTGT của công ty : .28 SL tồn kho .30 Ký xác .30 nhận 30 Định kỳ 2 đến 4 ngày, kế toán hàng hoá xuống kho kiểm tra, thủ kho nộp lại phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT (liên 3) giao cho phòng kế toán để tiến hành ghi sổ .30 Vào bảng kê số 8 32 Sau đó vào tiếp sổ chi tiết bán hàng: 33 Căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng, kế toán lập Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng 35 vào Sổ chi tiết TK 511103 36 Kế toán công nợ sau khi xem xét hoá đơn GTGT sẽ phản ánh lên Sổ chi tiết công nợ để theo dõi khoản phải thu của khách hàng trên TK 131 được mở chi tiết cho từng khách hàng. 37 Số dư nợ đầu kỳ: 200.125.900 .37 Căn cứ vào số liệu của Sổ chi tiết công nợ theo từng khách hàng, kế toán ghi mỗi khách hàng vào một dòng của Bảng kê số 11 38 (Qua bảng kê số 11- TK 131 “phải thu khách hàng” ta thấy tình hình phải thu khách hàng của công ty. Số nợ khách hàng chưa thanh toán tăng lên so với kỳ trước. Biểu hiện ở mức tổng dư Nợ cuối kỳ này cao hơn cao hơn tổng dư Nợ cuối kỳ trước. Đồng thời số khách hàng đặt trước cũng tăng lên.) .38 Số tổng cộng phát sinh cuối tháng của Sổ chi tiết TK 131 được đưa vào cột cộng phát sinh của từng khách hàng tại Bảng kê số 11. Tổng phát sinh TK 131 được phản ánh trên Bảng kê số 11 được ghi vào NKCT số 8 (Có TK 131) 38 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 .39 dùng để đối chiếu kiểm tra với Sổ Cái TK 131 .39 NKCT số 10 (TK 33311) 40 Trường hợp phát sinh nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng, hàng hoá do công ty mua về không đưa vào nhập kho ngay mà được chuyển bán thẳng cho bên mua. Nhưng kế toán của công ty vẫn thực hiện hạch toán nhập kho xuất kho theo phương thức bán buôn qua kho. Hàng hoá bán trong trường hợp này coi như là xuất bán từ kho giao bán trực tiếp được hạch toán hoàn toàn tương tự Chuyên đề thực tập chuyên ngành trường hợp bán buôn qua kho. Theo giải thích của kế toán hàng hoá : do công ty áp dụng phần mềm kế toán Fast Accouting chưa chức năng hạch toán bán hàng chuyển thẳng không sử dụng tài khoản 157 “Hàng gửi bán” (công ty phần mềm FAST hiện đang nghiên cứu để nâng cấp chương trình này) nên phải áp dụng giải pháp tình thế này. Kế toán sử dụng tài khoản 156 “Hàng hoá” mở chi tiết cho nghiệp vụ hàng bán giao thẳng để hạch toán nghiệp vụ bán hàng giao thẳng 41 Minh hoạ trình tự hạch toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng tham gia thanh toán qua nghiệp vụ sau: 41 Ngày 26/09/2007, công ty mua mặt hàng thép hình 400 của Công ty TNHH shanghai Asian Development với số lượng 30.000kg, đơn giá mua 9.500 đ/kg, thuế GTGT 5%. Số hàng trên được công ty chuyển bán thẳng cho Công ty 3C công nghiệp đơn giá bán là 11.200 đ/kg, công ty này đã thanh toán ngay bằng tiền mặt. .41 Với nghiệp vụ này, phòng kinh doanh của Công ty sẽ căn cứ vào hợp đồng viết hoá đơn GTGT phiếu xuất kho tương tự (Mẫu hoá đơn GTGT bán buôn qua kho) .41 Khách hàng sau khi nhận được liên 2 của hoá đơn GTGT sẽ sang phòng tài chính kế toán thanh toán tiền mua hàng. Kế toán vốn bằng tiền sau khi xem xét hoá đơn GTGT viết phiếu thu như sau: .41 Thủ kho căn cứ vào hoá đơn GTGT mua vào hoá đơn bán hàng sẽ ghi phiếu nhập: 43 xuất kho (theo mẫu nghiệp vụ bán buôn qua kho) cho lô hàng đồng thời ghi vào thẻ kho số lượng của lô hàng nhập xuất trong cùng 1 ngày .44 SL tồn kho .45 Ký xác .45 nhận 45 Kế toán hàng hoá căn cứ vào các hoá đơn phiếu nhập kho xuất kho của thủ quỹ sẽ phản ánh tương tự nghiệp vụ bán buôn qua kho vào các sổ: .45 - Sổ chi tiết hàng hoá .45 Vào bảng kê số 8 .46 Sau đó vào tiếp sổ chi tiết bán hàng: 46 Căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng, kế toán lập Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng 47 NKCT số 8 .48 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 48 Kế toán ghi vào Sổ Cái TK 111 .49 * Đối với các đơn vị trực thuộc Công ty đóng tại địa bàn Nội, mọi nghiệp vụ phát sinh trong quá trình bán hàng được đơn vị hạch toán độc lập riêng tiền thuế các khoản phải nộp Nhà nước các đơn vị chuyển hết lên văn phòng công ty qua TK 336 để thực hiện chung cho toàn công ty. Hàng điều chuyển cho các đơn vị chỉ phản ánh trên TK 136 ở văn phòng công ty không cần phản ánh giá vốn nữa do đã báo cáo bán hàng của các đơn vị gửi lên thể hiện. Trình tự hạch toán việc kinh doanh hàng công ty điều chuyển được thể hiện qua nghiệp vụ sau: .50 Ngày 02/09/2007, công ty điều chuyển nội bộ cho Xí nghiệp kinh doanh thép xây dựng 13.000 kg thép Gai 12VPS, trị giá hàng điều chuyển 123.500.000 đồng Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành (đơn giá điều chuyển 9.500 đ/kg- Trị giá hàng điều chuyển bằng trị giá hàng công ty nhập vào, giá bán quy định của công ty là 10.000 đ/kg, đơn vị bán hàng được hưởng lãi 50 đồng/kg). Trong tháng 9/2007, Xí nghiệp Kinh doanh thép xây dựng đã bán lô thép trên cho các đơn vị sau (thu tiền ngay, XN đã xuất hoá đơn GTGT): .50 - Ngày 15/09/2007 bán cho Công ty khí Quang Trung: 2.000 kg, đơn giá bán 9.800 đ/kg (chưa thuế GTGT5%); 50 - Ngày 19/09/2007 bán cho Công ty thương mại thép Nam Sơn: 3.000 kg, đơn giá bán 9.900 đ/kg (chưa thuế GTGT5%) 50 Khi điều hàng cho Xí nghiệp, căn cứ vào quyết định điều chuyển hàng hoá của phòng kinh doanh, thủ kho lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: .50 + Căn cứ phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán vào sổ chi tiết TK 1368, sổ này được mở chi tiết cho từng đơn vị, căn cứ vào sổ chi tiết TK 1368 để ghi vào Nhật ký chứng từ số 10 52 Cuối tháng, Xí nghiệp kinh doanh thép xây dựng gửi Bảng kê bán lẻ hàng hóa báo cáo bán hàng, . về công ty cùng toàn bộ tiền bán hàng phiếu chi của đơn vị .52 Kế toán vốn bằng tiền ghi phiếu thu. Căn cứ vào phiếu thu, bảng kê bán lẻ hàng hoá, kế toán sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán vào Bảng kê số 1 53 NKCT số 8 56 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 56 Vào NKCT số 10 57 Cuối tháng kế toán thực hiện khoá sổ NKCT số 10, xác định số phát sinh bên TK 1368 lấy số tổng cộng của NKCT số 10 để ghi vào Sổ Cái TK 1368 mẫu tương tự Sổ Cái TK 111 .57 Đối với Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh do Cục thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý, hàng hoá điều chuyển cho chi nhánh được Công ty xác địnhhàng xuất bán nội bộ. Việc điều chuyển hàng cho chi nhánh được thực hiện thông qua việc xuất hoá đơn GTGT, trình tự hạch toán được thể hiện thông qua nghiệp vụ sau: .57 Ngày 07/09/2007, công ty xuất 25.000 kg thép tấm 6 ly tại kho Đức Giang điều chuyển cho chi nhánh, trị giá hàng xuất kho là 262.500.000 đồng (đơn giá xuất 10.500 đ/kg chưa thuế 5%). Lô hàng này trong tháng 9/2007, Chi nhánh đã xuất bán hết thu ngay bằng tiền mặt, đơn giá bán chưa thuế 11.700đ/kg. 57 Căn cứ vào quyết định điều chuyển của phòng kinh doanh, thủ kho tiến hành viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ xuất hàng cho chi nhánh tương tự điều chuyển hàng cho các đơn vị ở Nội .58 Cuối tháng, Chi nhánh nộp Bảng kê bán lẻ hàng hoá cùng với doanh thu bán hàng đã trừ thuế về công ty. Việc ghi chép tương tự như với các đơn vị ở Nội nhưng ghi nhận vào doanh thu bán hàng nội bộ 59 Đối với chi phí thu mua hàng hoá phân bổ vào giá vốn hàng xuất bán trong kỳ: 59 Sau khi tính được số phân bổ TK 1562, kế toán tiến hành xác định số phân bổ theo từng tiểu khoản của 1562 như sau: 60 Ví dụ 5: .60 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 64 Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Lời mở đầu Sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đặc biệt là sự gia nhập WTO đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng với điều kiện đổi mới chế quản lý kinh tế, nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Với chủ trương mở rộng quan hệ hàng hoá trên thị trường kinh tế nước ta đã không ngừng tăng trưởng phát triển. Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù đóng vai trò lưu thông hàng hoá, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng nó bao gồm cả buôn bán nội địa quốc tế. Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay các rào cản kinh tế ngày càng giảm bớt, kích thích hoạt động thương mại quốc tế tạo động lực phát triển hoạt động kinh tế của mỗi nước. Tuy nhiên với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững, những doanh nghiệp rất thành công nhưng không ít doanh nghiệp thương mại sau một thời gian hoạt động thua lỗ dẫn đến phá sản. Để quản lý kinh doanh hiệu quả kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp cũng như trong việc quản lý kinh tế của Nhà nước. Đối với nhà nước kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng kiểm tra việc chấp hành thực hiện ngân sách của Nhà nước để quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán, kiểm tra, bảo vệ, sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh chủ động về tài chính. Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của xã hội thực hiện chức năng quan trọng là đảm bảo sự lưu thông hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng yêu cầu phải sự quản lý chặt chẽ. Một Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành vấn đề quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thương mại chính là khâu bán hàng; giải quyết tốt khâu này, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp thương mại nói riêng áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để bán được nhiều hàng hoá, đồng thời quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán doanh thu, kế toán bán hàng. Quản lý tốt quá trình bán hàng, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng phát triển, ngược lại doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng hoá bán ra, vòng quay vốn bị chậm trễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp thể không lãi thậm chí thua lỗ. Từ nhận thức được vai trò quan trọng của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Chuyên đề bao gồm những phần chính sau: Chương 1: Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội. Chương 2: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội. Do thời gian thực tập hạn cũng như sự hiểu biết về thực tế của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp này không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong những nhận xét góp ý của các thầy giáo, các cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Kim khí Nội để em hoàn thiện tốt chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG DOANH THU BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ NỘI 1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Kim khí Nội 1.1.1. Lịch sử hình thành phát triển Công ty 1.1.1.1. Giới thiệu công ty - Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kim khí Nội. - Tên tiếng Anh: HANOI METAL CORPORATION (viết tắt HMC). - Tổng Giám đốc: Nguyễn Hữu Chiến - Địa chỉ doanh nghiệp: Số 20, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Nội. - sở pháp lý của doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kim khí Nội được chuyển đổi từ Công ty Kim khí Nội theo quyết định số 2841/QĐ- BCN ngày 07/9/2005 của Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp. Công ty chính thức chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 31/12/2005, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010369 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Nội cấp ngày 21/12/2005. - Loại hình Công ty : Công ty Cổ phần 1.1.1.2. Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Kim khí Nội là một doanh nghiệp Nhà nước, hạch toán độc lập, tư cách pháp nhân đầy đủ, tài khoản con dấu riêng, là 1 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Các giai đoạn hình thành phát triển của Công ty thể khái quát như sau: Công ty thành lập năm 1972 với tên là “ Công ty thu hồi phế liệu Kim khí” là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Kim khí Việt Nam - Bộ Vật tư. Tháng 10/1985 Bộ Vật tư đã ra quyết định số 628/QĐ-VT hợp nhất hai đơn vị: “ Công ty thu hồi phế liệu Kim khí” “ Trung tâm giao dịch dịch vụ Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành vật tư ứ đọng luân chuyển” thành Công ty vật tư thứ liệu Nội trực thuộc Tổng Công ty Kim khí Việt Nam. Ngày 28/5/1993 Bộ Thương Mại ra quyết định số 600/TM-TCCB thành lập Công ty vật tư thứ liệu Nội trực thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam ( trước đây là Tổng Công ty Kim khí Việt Nam). Ngày 15/04/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định Số 511/QĐ-TCCB sáp nhập Xí nghiệp dịch vụ vật tư (đơn vị trực thuộc Tổng Công ty thép Việt Nam) vào Công ty vật tư thứ liệu Nội. Ngày 05/06/1997 theo quyết định Số 1022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty thép Việt Nam đổi tên Công ty vật tư thứ liệu Nội thành Công ty kinh doanh thép vật tư Nội. Ngày 12/11/2003 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 182/2003/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty kinh doanh thép vật tư Nội vào Công ty Kim khí Nội, theo đó đến ngày 1/1/2004 Công ty lấy tên là Công ty Kim khí Nội. Ngày 21/12/2005, Công ty Cổ phần Kim khí Nội được Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101100369 Công ty chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần vào ngày 01/01/2006. 1.1.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kim khí Nộidoanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình. Công ty chức năng bảnkinh doanh các loại sản phẩm thép, vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu, mặt hàng thiết bị phụ tùng phục vụ cho hoạt động sản xuất của ngành thép trong nước. Nhập khẩu các mặt hàng thép, vòng bi phôi thép… để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Đồng thời nhận gia công các Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 8 Chuyên đề thực tập chuyên ngành mặt hàng thép phục vụ cho hoạt động sản xuất, xây dựng… cho tất cả các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Công ty Kim khí Nội là một đơn vị thương mại kinh doanh quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh của Công ty được trải rộng khắp thành phố Nội. Công ty chuyên bán buôn, bán lẻ các mặt hàng thép, vật liệu xây dựng kinh doanh các mặt hàng phụ tùng thông qua hệ thống các cửa hàng, xí nghiệp, chi nhánh của Công ty. Hiện nay sau khi lên sàn giao dịch chứng khoán các ngành kinh doanh của Công ty ngày càng đa dạng phong phú hơn bao gồm: - Kinh doanh xuất nhập kim khí, nguyên vật liệu phục vụ ngành thép; máy móc thiết bị phụ tùng, ôtô xe máy, phương tiện bốc xếp, san ủi kinh doanh vòng bi, vật liệu điện, dụng cụ khí, vật tư tổng hợp, thiết bị viễn thông, điện tử, điện lạnh, máy vi tính các thiết bị ngoại vi. - Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm kim loại, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, gia công lắp ráp, đóng mới các loại xe dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, xe máy. - Kinh doanh các dịch vụ giao nhận, vận chuyển, kho bãi, khai thuê hải quan, kinh doanh bất động sản, nhà ở, khách sạn, cho thuê văn phòng dịch vụ siêu thị, kinh doanh dịch vụ thể thao, ăn uống, du lịch. - Đại lý mua bán, ký gửi các mặt hàng thuộc phạm vi kinh doanh của Công ty - Kinh doanh các mặt hàng khác mà pháp luật cho phép. Với nhiều lĩnh vực kinh doanhCông ty tham gia hoạt động nhưng chủ yếu vẫn là kinh doanh trong lĩnh vực thép. Với quy mô hoạt động như vậy thị trường kinh doanh của Công ty tương đối rộng đa dạng. Các mặt hàng của Công ty được tiêu thụ rộng rãi trên cả nước. Bên cạnh đó Công ty còn hợp tác kinh doanh với nhiều doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, hiện nay các chi nhánh của Công ty tập trung chủ yếu Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 9 Chuyên đề thực tập chuyên ngành ở Nội thành phố Hồ Chí Minh, do đó vẫn chưa đáp đầy đủ nhu cầu của khách hàng trên cả nước nhất là vùng sâu, vùng xa. Do vậy hiện nay Công ty đang xúc tiến việc mở thêm chi nhánh ở các tỉnh thành phố khác để mở rộng thị trường tiêu thụ của Công ty. 1.1.1.4. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thể khái quát thông qua các chỉ tiêu sau: (Đơn vị tính VNĐ) chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007(9 tháng đầu năm) 1. Doanh thu bán hàng 770.908.810.884 663.202.621.064 836.345.588.232 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 159.592.000 0 552.944.865 3. Doanh thu thuần 770.749.218.884 663.202.621.064 835.792.643.367 4. Giá vốn hàng bán 743.281.096.818 637.110.232.450 796.303.989.413 5. Lợi nhuận gộp 27.468.122.066 26.092.388.614 39.488.653.954 6. Doanh thu tài chính 3740.247.190 8.632.055.029 7.227.879.733 7. Chi phí tài chính 15.012.480.902 15.239.939.039 10.909.066.175 8. Chi phí bán hàng 14.438.412.394 14.426.173.512 14.781.278.612 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10.680.480.929 10.275.020.965 10.327.633.930 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (8.923.004.969) (5.216.689.873) 10.698.554.970 11. Thu nhập khác 587.143.464 572.358.227 476.828.150 12. Chi phí khác 1.132.707.319 4.460.962 337.614.670 13. Lợi nhuận khác (545.563.855) 567.897.265 139.213.480 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (9.468.568.824) (4.648.792.608) 10.837.768.450 15. Số nộp ngân sách 21.662.000.000 13.262.000.000 11.488.000.000 16. Tổng nguồn vốn 383.217.654.329 266.001.610.936 310.440.150.141 17. Số lao động 425 316 310 18. Thu nhập bình quân 1 lao động/ 1 tháng 1.119.953 1.451.467 2.415.462 Năm 2005, Công ty bị thua lỗ là khoản lỗ phát sinh do những nguyên nhân khách quan: Do giá cả các mặt hàng thép trên thị trường biến động giảm đột ngột, hàng tồn kho ứ đọng không bán được phải chịu lãi vay vốn ứ đọng Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A 10 [...]... thu bán hàng hoá TK 511101- Doanh thu hàng kim khí nhập khẩu TK 511102- Doanh thu hàng kim khí ngoại khai thác TK 511103- Doanh thu hàng kim khí sản xuất trong nước TK 511104- Doanh thu hàng ống VINAPIPE TK 511105- Doanh thu hàng vòng bi SKF TK 511106- Doanh thu hàng thiết bị phụ tùng TK 511107- Doanh thu hàng xi măng TK 511108- Doanh thu hàng kim khí phế liệu TK 511109- Doanh thu mặt hàng kinh doanh. .. hoá của Công ty Công ty Cổ phần Kim khí Nội chủ yếu áp dụng các phương thức bán hàngbán buôn bán lẻ Ngoài ra Công ty thêm hình thức bán hàng nội bộ giữa các đơn vị thành viên thu c Tổng Công ty + Bán buôn hàng hoá: Công ty bán buôn hàng hoá thông qua các đơn đặt hàng hoặc ký kết hợp đồng kinh tế Công ty chủ động lập kế hoạch mua, bán hàng hoá nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty áp... gian nhất định sau khi khách hàng chấp nhận hàng chấp nhận thanh toán Trong hợp đồng quy định cụ thể thời hạn thanh toán tối đa là 45 ngày Nếu quá hạn Công ty sẽ tính phần lãi suất quá hạn 1%/tháng trên tổng số nợ 1.2.3 Hạch toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội Để thấy được thực trạng hạch toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Nội ta xét... nhuận trước thu của Công ty đạt 10.837.768.450VNĐ, sau thời gian thua lỗ khi chuyển sang hình thức Cổ phần Công ty Cổ phần Kim khí Nội đã làm ăn lãi Tiềm năng của Công ty trong tương lai là rất lớn: Kinh doanh mặt hàng kim khí đã đang phát triển mạnh trên thế giới vì vậy thị trường kim khí (những mặt hàng Công ty đang kinh doanh là rất lớn), Công ty đang những lợi thế về các khách hàng truyền... máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Kim khí Nội là đơn vị kinh doanh thương mại các mặt hàng về thép Do vậy hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty được tổ chức từ cấp Công ty quản lý đến các hệ thống các cửa hàng, xí nghiệp Ngoài kinh doanh các mặt hàng về thép vật liệu xây dựng Công ty cũng cung cấp thêm dịch vụ cho thu ... mua hàng hoá TK 156101- Giá mua hàng kim khí nhập khẩu TK 156102- Giá mua hàng kim khí ngoại khai thác TK 156103- Giá mua hàng kim khí sản xuất trong nước TK 156104- Giá mua hàng ống thép VINAPIPE TK 156105- Giá mua hàng vòng bi SKF TK 156106- Giá mua hàng thiết bị phụ tùng TK 156107- Giá mua hàng xi măng TK 156108- Giá mua hàng kim khí phế liệu TK 156109- Giá mua hàng kinh doanh khác TK 5111- Doanh thu. .. đốc Tổng Công ty thép Việt Nam bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị, chịu trách nhiệm về việc làm đời sống lao động tại đơn vị Các xí nghiệp trực thu c bao gồm: - XN kinh doanh Kim khí dịch vụ số 01 - XN kinh doanh Kim khí dịch vụ số 02 - XN kinh doanh Kim khí dịch vụ số 03 - XN kinh doanh Kim khí dịch... nhiệm bán hàng theo giá chỉ đạo chung Công ty giao vốn bằng hàng cho các đơn vị phụ thu c các đơn vị chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty trong việc quản lý bán hàng, thu tiền về nộp Công ty theo thời hạn quy định Đồng thời các đơn vị phải tổ chức hạch toán đầy đủ từ khâu ban đầu đến khâu xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức báo sổ hàng tháng phải nộp bảng kê bán lẻ báo cáo lên Công ty. .. XN kinh doanh Kim khí dịch vụ số 05 - XN kinh doanh Kim khí vòng bi - XN kinh doanh phụ tùng thiết bị - XN kinh doanh thép xây dựng - XN kinh doanh thép tấm lá - XN kinh doanh thép hình - XN chuyên dùng Hoàng Minh Hiếu Lớp Kế toán 46A Chuyên đề thực tập chuyên ngành 13 - Chi nhánh TP.HCM - Chi nhánh Hải Phòng Các đơn vị kinh doanh của Công ty tính tập trung cao tại Nội do vậy Công ty. .. năm 2007 Số: 0097814 Đơn vị bán hàng: Công ty Kim khí Nội Địa chỉ:20 Tôn Thất Tùng - Nội Số tài khoản: 710A00521- Ngân hàng Công thương Đống Đa - Nội Điện thoại: 04 5744763 Mã số: 0100100368 Tên người mua hàng: Nguyễn Thế Thắng Tên đơn vị: Công ty Cổ phần tôn mạ mầu Vịêt Pháp Địa chỉ: Khu công nghiệp Đông Hải , quận Hải An- Hải phòng Số tài khoản : tại ngân hàng Hàng Hải –Hải Phòng Hình thức . 1: THỰC TRẠNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI 1.1.Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Kim khí Hà. Chương 1: Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội. Chương 2: Một số giải pháp góp phần hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội, Thực trạng doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội, Thực trạng doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kim khí Hà Nội, Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhận xét chung, Nhược điểm, Về công tác sử dụng chứng từ và luân chuyển chứng từ Về tài khoản sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay