50 câu sóng cơ chọn lọc từ đề thi thử của trường chuyên

7 282 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 11:37

Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 1 TUYN TP 50 CÂU HI SÓNG C C LC T  THI TRNG CHUYÊN 2014 - 2015 (Phn 2) Câu 1: Mt ngun S phát âm đng hng ra không gian. Ba đim S, A, B trên phng truyn sóng (A, B cùng phía so vi S và AB = 100m). im M là trung đim ca AB và cách S 70m; mc cng đ âm ti M là 40dB. Bit tc đ truyn âm trong không khí là 340m/s và môi trng không hp th âm (cng đ âm chun I o = 10 -12 W/m 2 ). Nng lng ca sóng âm trong không gian gii hn bi hai mt cu tâm S qua A và qua B là A. 0,45mJ B. 0,181mJ C. 0,362mJ D. 0,577mJ Câu 2: Ti gc O ca h trc ta đ xOy trên mt nc là ngun sóng nc. M và N là 2 đim c đnh trên trc Ox có ta đ tng ng là 9cm ; 16cm. Dch chuyn mt ngun sóng O’(ging ngun O) trên trc Oy thì thy khi góc MO'N có giá tr ln nht cng là lúc M và N là 2 đim dao đng vi biên đ cc đi lin k. S đim dao đng vi biên đ cc đi có trong khong OO’là A. 13 B. 14 C. 12 D. 11 Câu 3: Hai âm có cùng đ cao thì chúng có cùng: A. bc sóng. B. nng lng. C. cng đ âm. D. tn s. Câu 4: Trên si dây đàn dài 65cm sóng ngang truyn vi tc đ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu ho âm (k c âm c bn) trong vùng âm nghe đc ? A. 45. B. 22. C. 30. D. 37. Câu 5: Mt sóng hình sin lan truyn theo phng Ox vi biên đ không đi A = 4 mm. Hai đim gn nhau nht trên cùng phng truyn sóng mà có cùng đ lch khi v trí cân bng là 2 mm, nhng có vn tc ngc hng nhau thì cách nhau 4 cm. T s gia tc đ dao đng cc đi ca mt phn t vi tc đ truyn sóng là A. /15. B. /60. C. /30. D. /20. Câu 6: Trên si dây nm ngang đang có sóng dng n đnh, biên đ dao đng ca bng sóng là 2a. Trên dây, cho M, N, P theo th t là ba đim liên tip dao đng vi cùng biên đ a, cùng pha. Bit MN - NP = 8cm, vn tc truyn sóng là v = 120cm/ s. Tn s dao đng ca ngun là A. 5Hz. B. 2,5Hz. C. 9Hz. D. 8Hz. Câu 7: Phát biu nào sau đây là sai khi nói v sóng c ? A. Sóng dc truyn đc trong mi môi trng khí, lng, rn. B. Tn s sóng càng ln sóng truyn đi càng nhanh. C. Dao đng ca các phn t vt cht môi trng khi có sóng truyn qua là dao đng cng bc. D. Sóng ngang truyn đc trong môi trng nh lc liên kt gia các phn t vt cht ca môi trng. Câu 8: Mt sóng c lan truyn truyn trên mt si dây dài.  thi đim t 0 , tc đ ca các phn t ti B và C đu bng v 0 , phn t ti trung đim D ca BC đang  v trí biên.  thi đim t 1 vn tc ca các phn t ti B và C có giá tr đu bng v 0 phn t  D lúc đó đang có tc đ bng A. √2v 0 . B. 2v 0 . C. v 0 . D. 0. Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 2 Câu 9: Phng trình mô t mt sóng dng có dng trong đó u và x đc đo bng cm, t đc đo bng s. Tc đ truyn sóng chy bng A. 1/15 cm/s. B. 10/3 cm/s. C. 15 cm/s. D. 50 cm/s. Câu 10: Mt sóng c hc truyn dc theo trc Ox vi phng trình u = a.cos(0,40.x – 2000.t), trong đó x tính bng cm, t tính bng s.Tc đ truyn sóng bng A. 50m/s. B. 20m/s. C. 100m/s. D. 50cm/s. Câu 11: u O ca mt si dây nm ngang dao đng điu hoà theo phng vuông góc vi dây vi biên đ 3cm vi tn s 2Hz. Tc đ truyn sóng là 1m/s. Chn t = 0 lúc O bt đu dao đng và chuyn đng qua v trí cn bng theo chiu dng. Li đ ca đim M trên dây cách O đon 2,5m ti thi đim 2,125 s là: A. u M = 0. B. u M = 1,5cm. C. u M = - 3cm. D. u M = 3cm. Câu 12: Mt sóng ngang có chu kì 0,2 s truyn dc theo trc Ox vi tc đ 1 m/s.  cung mt thi đim, khi phn t môi trng ti đim M trên Ox có li đ dng cc đi thi  sau đim M theo chiu truyn sóng, cách M mt khong t 42 cm đn 60 cm có phn t môi trng ti đim N đang  v trí cân bng và chuyn đng theo chiu dng. Khong cách MN bng: A. 50 cm. B. 55 cm. C. 52 cm. D. 45 cm. Câu 13: Mt đim O tren mt nc dao đng vi tn s 20Hz, tc đ truyn sóng trên mt nc có giá tr trong khong t 0,8 m/s đn 1 m/s. Tren mt nc hai đim A va B cach nhau 10 cm tren phng truyn Ngun sóng  O dao đng vi tn s 10 Hz , dao đng truyn đi vi vn tc 0,4 m/s trên phng Ox . Trên phng này có 2 đim P và Q theo chiu truyn sóng vi PQ = 15 cm. Cho biên đ sóng a = 1 cm và biên đ không thay đi khi sóng truyn. Nu ti thi đim nào đó P có li đ u = 0,5 cm và đang chuyn đng theo chiu âm thì Q s có li đ và chiu chuyn đng tng ng là: A. u Q = 0,5√3 cm, theo chiu dng. B. u Q = - 0,5√3 cm, theo chiu âm. C. u Q = 0,5√3 cm, theo chiu âm. D. u Q = - 0,5 cm, theo chiu dng. Câu 14: Mt dây đàn hi rt dài có đu A dao đng theo phng vuông góc vi si dây. Tc đ truyn sóng trên dây là 4 (m/s). Xét mt đim M trên dây và cách A mt đon 40 (cm), ngi ta thy M luôn luôn dao đng lch pha so vi A mt góc ∆ = (n + 0,5) vi n là s nguyên. Bit tn s f có giá tr trong khong t 8Hz đn 13Hz. Tính tn s. A. 12 Hz B. 8,5 Hz C. 10 Hz D. 12,5 Hz Câu 15: Âm do mt chic đàn bu phát ra A. nghe càng trm khi biên đ âm càng nh và tn s âm càng ln. B. nghe càng cao khi mc cng đ âm càng ln. C. có đ cao ph thuc vào hình dng và kích thc hp cng hng. D. có âm sc ph thuc vào dng đ th dao đng ca âm. Câu 16: Trên mt nc rng vô hn, sóng đc phát ra t mt ngun dao đng điu hòa O và to thành sóng có dng là các đng tròn tâm O ( hình v). Xét trên cùng mt Phng truyn sóng OAB có hai qu bóng A và B nh, kích thng đ nh ni bng bnh trên mt nc. Trong quá trình sóng truyn t O đn A ri đn B, qu bóng A di chuyn theo chiu nào? A. Lên ti đnh sóng ri xung. B. T trái sang phi. u 10cos x .sin 5 t , 3 4 3                    Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 3 C. T phi sang trái. D. ng yên. Câu 17: M, N là hai đim trên cùng mt phng truyn sóng ca sóng mt nc MN = 5,75 . Ti mt thi đim nào đó M và N đang có li đ là u M = 3mm, u N = -4mm, mt thoáng  N đang đi lên theo chiu dng. Coi biên đ là không đi. Biên đ sóng ti M và chiu truyn sóng là: A. A = 5mm t N đn M B. A = 5mm t M đn N C. A = 7mm t N đn M D. A = 7mm t M đn N Câu 18: Ba đim A, B, C trên mt nc là 3 đnh ca tam giác đu có cnh bng 9cm, trong đó A và B là 2 ngun phát sóng c ging nhau, có bc sóng 0,9cm. im M trên đng trung trc ca AB, dao đng cùng pha vi C, gn C nht thì phi cách C mt đon: A. 1,059cm B. 0,059cm C. 1,024cm D. 0,024cm Câu 19: Trong hin tng giao thoa sóng nc, hai ngun kt hp A, B cách nhau mt khong a = 20cm dao đng điu hòa theo phng thng đng, cùng pha, cùng tn s f = 50 Hz. Tc đ truyn sóng trên mt nc là 1,5 m/s. Xét các đim trên mt nc thuc đng tròn tâm A, bán kính AB. im nm trên đng tròn dao đng vi biên đ cc đi cách đng trung trc ca AB mt khong ngn nht là A. 2,775 cm. B. 1,78 cm. C. 2,572 cm. D. 3,246 cm. Câu 20: Sóng trên mt nc có tn s f = 100 Hz do mi nhn S ca mt lá thép dao đng chm vào mt nc ti O gây ra. Chiu mt nc bng đèn nhp nháy phát ra 10 chp sáng trong 1 giây. Quan sát mt nc ta thy A. nhng vòng tròn đng tâm (tâm O) lan rng dn trên mt nc ra xa O. B. nhng gn sóng dng hyperbol li lõm xen k nhau. C. do chu k dao đng ca S nh hn nhiu so vi thi gian lu nh trên võng mc nên không quan sát đc s dao đng ca mt nc. D. có cm giác sóng không truyn đi và mt nc có dng c đnh (vi nhng gn tròn li lõm c đnh). Câu 21:  mt cht lng có hai ngun sóng A, B cách nhau 18 cm, dao đng theo phng thng đng vi phng trình là u A = u B = acos50t (vi t tính bng s). Tc đ truyn sóng ca mt cht lng là 50 cm/s. Gi O là trung đim ca AB, đim M  mt cht lng nm trên đng trung trc ca AB và gn O nht sao cho phn t cht lng ti M dao đng cùng pha vi phn t cht lng ti O. Khong cách MO là A. 10 cm. B. 2 10cm. C. 2 2cm. D. 2 cm. Câu 22: Trên mt nc có hai ngun sóng kt hp S 1 và S 2 cách nhau mt khong 50mm, đu dao đng theo phng thng đng vi cùng phng trình u = acos(200t) (mm). Bit tc đ truyn sóng trên mt nc là 0,8 m/s và biên đ sóng không đi khi truyn đi. Hi đim gn nht trên đng trung trc ca S 1 S 2 mà phn t nc ti đó dao đng ngc pha vi các ngun cách S 1 bao nhiêu? A. 26mm B. 32mm C. 24mm D. 28mm Câu 23: Ti hai đim A, B trên mt cht lng cách nhau 8,0cm, có hai ngun sóng dao đng theo phng thng đng vi các phng trình: u A = u B = a.cos(2ft). C, D là hai đim trên mt cht lng sao cho ABCD là hình vuông. Bit tc đ truyn sóng trên mt cht lng là v = √2 - 1 (m/s).  trên đon CD có đúng ba đim, ti đó các phn t dao đng vi biên đ cc đi thì tn s dao đng ca ngun phi tho mãn A. f ≤ 12,5Hz. B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz. Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 4 C. f ≥ 25Hz. D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz. Câu 24: Xét hin tng giao thoa sóng trên mt nc vi hai ngun phát sóng nc cùng pha S 1 , S 2 vi S 1 S 2 = 4,2cm, khong cách gia hai đim dao đng cc đi liên tip trên S 1 S 2 là 0,5cm. im di đng C trên mt nc sao cho CS 1 luôn vuông góc vi CS 2 , khong cách ln nht t S 1 đn C khi C nm trên mt vân giao thoa cc đi là: A. 0,205cm B. 4,205cm C. 4,195cm D. 4,440cm Câu 25: Trong hin tng giao thoa sóng mt nc, hai ngun kt hp AB dao đng ngc pha. AB = 20cm, bc sóng do hai ngun phát ra 10cm. Mt đim M nm trên mt nc cách A mt khong  có AM vuông góc vi AB. Tìm giá tr n nht ca  đ  đó quan sát đc cc đi giao thoa? A.  = 17,5cm. B.  = 37,5cm. C.  = 12,5cm. D.  = 42,5cm. Câu 26: Hai ngun sóng c A, B cách nhau 1m dao đng cùng tn s 100Hz, cùng pha theo phng vuông góc vi mt cht lng. Vn tc truyn sóng là 20m/s. im không dao đng trên đon AB và gn A nht, cách A mt đon A. 7,5 cm. B. 10 cm. C. 15 cm. D. 5 cm. Câu 27: Cho hai ngun sóng kt hp trên mt nc, cùng pha có biên đ 4 cm ti hai đim A và B cách nhau 31 cm. Cho bc sóng là 12 cm. O là trung đim AB. Trên đon OB có hai đim M và N cách O ln lt 1 cm và 4 cm. Khi N có li đ 2√3 cm thì M có li đ A. –2 cm. B. 2 cm. C. 4√3 cm. D. – 6 cm. Câu 28: Hai ngun kt hp S 1 và S 2 cách nhau mt khong là 11 cm đu dao đng theo phng trình u = acos(20t) (mm) trên mt nc. Bit tc đ truyn sóng trên mt nc là 0,4 m/s và biên đ sóng không đi khi truyn đi. im gn nht dao đng cùng pha vi các ngun nm trên đng trung trc ca S 1 S 2 cách ngun S 1 là A. 14 cm. B. 32 cm. C. 8 cm. D. 24 cm. Câu 29: Trong quá trình truyn sóng, khi gp vt cn thì sóng b phn x. Ti đim phn x thì sóng ti và sóng phn x s A. luôn cùng pha. B. không cùng loi. C. luôn ngc pha. D. cùng tn s. Câu 30: Trên mt mt cht lng có hai ngun sóng kt hp cùng pha có biên đ 3a và 2a dao đng vuông góc vi mt thoáng cht lng. Nu cho rng sóng truyn đi vi biên đ không thay đi thì ti mt đim cách hai ngun nhng khong d 1 =8,75 và d 2 =3,25 s có biên đ dao đng a 0 là bao nhiêu? A. a ≤ a 0 ≤ 5a. B. a 0 = a. C. a 0 = √13a. D. a 0 = 5a. Câu 31: Trên b mt cht lng có hai ngun kt hp cùng pha O 1 và O 2 dao đng vi cùng tn s f = 100Hz. Bit rng trong mt phút sóng truyn đi đc quãng đng dài 72 m . Cho bit trên mt cht lng có 17 vân giao thoa cc đi, xét trên đon O 1 O 2 thì đim dao đng cc đi gn O 1 nht cách O 1 là 0,5 cm. Tìm khong cách O 1 O 2 ? A. 10,6 cm. B. 11,8 cm. C. 5,8 cm. D. 10,1 cm. Câu 32: Hai ngun sóng A, B cách nhau 12,5 cm trên mt nc to ra giao thoa sóng, dao đng ti ngun có phng trình u A = u B = acos(100t) cm tc đ truyn sóng trên mt nc là 0,5 m/s. S đim trên đon AB dao đng vi biên đ cc đi và dao đng ngc pha vi trung đim I ca đon AB là A. 12. B. 13. C. 25. D. 24. Câu 33: Ti hai đim A, B trên mt cht lng cách nhau 14,5cm có hai ngun phát sóng kt hp dao đng theo phng trình u 1 = acos(40t) cm và u 2 = acos(40t + ) cm. Tc đ truyn Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 5 sóng trên b mt cht lng là 40 cm/s. Gi E, F, G là ba đim trên đon AB sao cho AE = EF = FG = GB. S đim dao đng vi biên đ cc đi trên AG là A. 11. B. 12. C. 10. D. 9. Câu 34: Gi d là khong cách gia hai đim trên phng truyn sóng. Nu d = vk/f; vi f là tn s sóng, v là vn tc truyn sóng và k N* thì hai đim đó A. dao đng cùng pha. B. dao đng vuông pha. C. dao đng ngc pha. D. dao đng vi đ lch pha ph thuc vào k. Câu 35: Trên mt nc có hai ngun kt hp A, B dao đng theo phng thng đng có phng trình u A = u B = acos(20t) cm. Bit tc đ truyn sóng trên mt nc là 30cm/s. M 1 , M 2 là hai đim trên cùng mt elip nhn A, B làm tiêu đim. Bit AM 1 - BM 1 = 1cm; AM 2 - BM 2 = 3,5 cm. Ti thi đim li đ ca M 1 là - 3 cm thì li đ ca M 2 là A. - 3√3 cm. B. 3√3 cm. C. √3 cm. D. - √3 cm. Câu 36: Thc hin giao thoa vi hai ngun kt hp O 1 O 2 cách nhau 12 cm có các phng trình u 1 = 3cos(40t + /6) cm và u 2 = 3cos(40t - 5/6) cm. Vn tc truyn sóng v = 60 cm/s. S đim dao đng vi biên đ 3 cm trên đon O 1 O 2 là A. 8. B. 9. C. 16. D. 18. Câu 37: Mt ngun phát sóng dao đng điu hòa to ra sóng tròn đng tâm O truyn trên mt nc vi bc sóng . Hai đim M và N thuc mt nc, nm trên hai phng truyn sóng mà các phn t nc đang dao đng. Bit OM = 8, ON = 12 và OM vuông góc vi ON. Trên đon MN, s đim mà phn t nc dao đng ngc pha vi dao đng ca ngun O là A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. Câu 38: Phát biu nào sau đây là sai khi nói v sóng c? A. Khong cách gia hai đim dao đng cùng pha trên phng truyn sóng bng s nguyên ln bc sóng . B. Sóng c truyn trong cht rn gm c sóng ngang và sóng dc. C. Sóng c lan truyn qua các môi trng khác nhau tn s ca sóng không thay đi. D. Bc sóng là khong cách gia hai đim trên cùng mt phng truyn sóng mà dao đng ti hai đim đó cùng pha. Câu 39: Trong mt thí nghim v giao thoa sóng nc, hai ngun sóng kt hp O 1 và O 2 dao đng cùng pha, cùng biên đ. Chn h ta đ vuông góc Oxy (thuc mt nc) vi gc ta đ là v trí đt ngun O 1 còn ngun O 2 nm trên trc Oy. Hai đim P và Q nm trên Ox có OP = 4,5 cm và OQ = 8cm. Dch chuyn ngun O 2 trên trc Oy đn v trí sao cho góc PO 2 Q có giá tr ln nht thì phn t nc ti P không dao đng còn phn t nc ti Q dao đng vi biên đ cc đi. Bit gia P và Q không còn cc đi nào khác. Trên đon OP, đim gn P nht mà các phn t nc dao đng vi biên đ cc đi cách P mt đon là A. 1,1 cm. B. 3,4 cm. C. 2,5 cm. D. 2,0 cm. Câu 40: Trong hin tng giao thoa sóng nc, hai ngun dao đng theo phng vuông góc vi mt nc, cùng biên đ, cùng pha, cùng tn s 50 Hz đc đt ti hai đim S 1 và S 2 cách nhau 10cm. Tc đ truyn sóng trên mt nc là 75 cm/s. Xét các đim trên mt nc thuc đng tròn tâm S 1 , bán kính S 1 S 2 , đim mà phn t ti đó dao đng vi biên đ cc đi cách đim S 2 mt đon ngn nht bng  Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 6 A. 85 mm. B. 15 mm. C. 10 mm. D. 89 mm. Câu 41: Hai mi nhn S 1 , S 2 cách nhau 8 cm gn  hai đu mt cn rung có tn s f = 100 Hz đc đt cho chm nh vào mt mt cht lng. Vn tc truyn sóng trên mt cht lng là 0,8 m/s. Gõ nh cho cn rung thì hai đim S 1 và S 2 dao đng theo phng thng đng vi phng trình u s1 = u s2 = acos(2ft). Bit phng trình dao đng ca đim M trên mt cht lng cách đu S 1 , S 2 mt khong d = 8 cm là u M = 2acos(200t – 20). Hãy tìm trên đng trung trc ca S 1 S 2 hai đim M 1 và M 2 gn M nht dao đng cùng pha vi M. Chn đáp án đúng: A. MM 2 = 1,0 cm; MM 2 = 4,0 cm. B. MM 2 = 0,1 cm; MM 2 = 0,40 cm. C. MM 2 = 9,1 cm; MM 2 = 9,4 cm. D. MM 2 = 0,91 cm; MM 2 = 0,94 cm. Câu 42: Hai ngun phát sóng kt hp S 1 , S 2 trên mt nc đt cách nhau 12 cm phát ra hai dao đng điu hòa cùng tn s f = 20 Hz, cùng biên đ và cùng pha ban đu. Xét đim M trên mt nc cách S 1 , S 2 nhng khong cách tng ng d 1 = 4,2 cm; d 2 = 9 cm. Bit vn tc truyn sóng trên mt nc v = 32 cm/s. Gi nguyên tn s f và các v trí S 1 , M. Hi mun đim M nm trên vân lõm thì phi dch chuyn ngun S 2 dc theo đng ni S 1 , S 2 t v trí ban đu ra phía xa ngun S 1 mt khong nh nht là bao nhiêu? A. 0,53 cm. B. 1,03 cm. C. 0,83 cm. D. 0,23 cm. Câu 43: Chn phát biu đúng khi nói v đc trng sinh lý ca âm: A.  to ca âm ch ph thuc vào mc cng đ âm. B.  cao ca âm ph thuc vào tn s ca âm và cng đ âm. C.  cao ca âm ph thuc vào tn s ca âm và biên đ âm. D. Âm sc ph thuc vào các đc trng vt lý ca âm nh biên đ, tn s và các thành phn cu to ca âm. Câu 44:  mt nc có hai ngun kt hp A, B cách nhau 16 cm, dao đng theo phng thng đng vi phng trình là u AB = 4cos(40t) cm. Tc đ truyn sóng là 40 cm/s. Gi M là đim  mt nc, nm trên đng Ax vuông góc vi AB, cách A mt đon ln nht mà phn t nc ti M dao đng vi biên đ cc đi. Khong cách AM bng: A. 65 cm. B. 130 cm. C. 63 cm. D. 126 cm. Câu 45:  mt cht lng có hai ngun sóng S 1 , S 2 cách nhau 12cm dao đng theo phng thng đng vi phng trình x S1 = x S2 = 2cos50t (mm). Tc đ truyn sóng trên mt cht lng là 40cm/s. Coi biên đ sóng không đi khi truyn. Trên đng ni S 1 S 2 s đim dao đng vi biên đ 3mm là A. 28. B. 32. C. 30. D. 16. Câu 46:  mt thoáng ca mt cht lng có hai ngun sóng kt hp S 1 và S 2 cách nhau 50cm, dao đng theo phng thng đng vi phng trình x S1 = acost và x S2 = acos(t + ). Xét v mt phía ca đng trung trc S 1 S 2 ta thy vân bc k đi qua đim M có hiu s MS 1 – MS 2 = 3cm và vân bc k + 2 cùng loi vi vân bc k đi qua đim N có hiu s NS 1 – NS 2 = 9cm. Xét hình vuông S 1 PQS 2 thuc mt thoáng cht lng. S đim dao đng vi biên đ cc đi trên PQ? A. 15. B. 14. C. 13. D. 12. Câu 47: Chn phát biu sai v quá trình truyn sóng c ? A. Biên đ sóng là biên đ dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. B. Bc sóng là qung đng mà sóng truyn đc trong mt chu k. Vui lòng truy cp TANGGIAP.VN đ bit thêm 7 C. Tc đ truyn sóng là tc đ dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. D. Chu k sóng là chu k dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. Câu 48: Trên mt cht lng có hai ngun sóng kt hp O 1 và O 2 cách nhau 24 cm dao đng thng đng vi phng trình u 1 = u 2 = Acost. Bit khong cách ngn nht t trung đim I ca O 1 O 2 đn các đim trên đng trung trc ca O 1 O 2 dao đng cùng pha vi I là d = 9 cm. Hi trên đon O 1 O 2 có bao nhiêu đim dao đng vi biên đ bng không A. 15. B. 16. C. 18. D. 17. Câu 49: Tc đ truyn sóng c trong mt môi trng A. ch ph thuc vào đc tính ca môi trng. B. ph thuc vào bn cht môi trng và tn s sóng. C. tng theo cng đ sóng. D. ph thuc vào bn cht môi trng và biên đ sóng. Câu 50: Mt sóng truyn theo phng AB. Ti mt thi đim nào đó, hình dng sóng đc biu din nh hình v. Bit rng phn t M trên mt nc đang đi lên v trí cân bng. Hi khi đó đim N trên mt nc đang chuyn đng nh th nào? A. ang đi lên. B. ang đi sang bên phi. C. ang đi xung. D. ang đi sáng bên trái. . TUYN TP 50 CÂU HI SÓNG C C LC T  THI TRNG CHUYÊN 2014 - 2015 (Phn 2) Câu 1: Mt ngun S phát âm đng hng ra không gian. Ba đim S, A, B trên phng truyn sóng (A, B cùng. gm c sóng ngang và sóng dc. C. Sóng c lan truyn qua các môi trng khác nhau tn s ca sóng không thay đi. D. Bc sóng là khong cách gia hai đim trên cùng mt phng truyn sóng mà. D. 12. Câu 47: Chn phát biu sai v quá trình truyn sóng c ? A. Biên đ sóng là biên đ dao đng ca mt phn t môi trng, ni có sóng truyn qua. B. Bc sóng là qung đng mà sóng truyn
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 câu sóng cơ chọn lọc từ đề thi thử của trường chuyên, 50 câu sóng cơ chọn lọc từ đề thi thử của trường chuyên, 50 câu sóng cơ chọn lọc từ đề thi thử của trường chuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay