Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn

118 588 1
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 10:38

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2 1.1.Nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới và Việt Nam 2 1.1.1. Nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới 2 1.1.2. Những nghiên cứu về đa dạng thực vật ở Việt Nam 4 1.2. Bảo tồn đa d ạng sinh học thực vật trên thế giới và Việt Nam 8 1.2.1. Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật trên thế giới 8 1.2.2. Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật ở Việt Nam 11 1.3. Nghiên cứu về đất ngập nước trên thế giới và Việt Nam 14 1.3.1. Những nghiên cứu về đất ngập nước trên thế giới 14 1.3.2. Những nghiên cứu về đất ngập nước ở Vi ệt Nam 17 1.4. Nghiên cứu về các yếu tố địa lý thực vật 20 1.5. Nghiên cứu về phổ dạng sống của hệ thực vật 24 1.6. Nghiên cứu đa dạng thực vật tại Khu BTTN ĐNN Vân Long 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Đối tượng nghiên cứu 27 2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 2.2.1. Phương pháp kế thừa, tổng hợp tài liệu có chọn lọc 27 2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin viễn thám – GIS – thành lập bả n đồ thảm thực vật 27 2.2.3. Phương pháp điều tra, phân tích – phân loại và xây dựng danh lục 28 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1. Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội vùng nghiên cứu 33 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2. Kinh tế - xã hội: 34 3.2. Đa dạng hệ thực vật KBTTN ĐNN Vân Long 37 3.2.1.Đa dạng thành phần loài hệ thực vật: 37 3.2.2. Đa dạng về dạng sống 39 3.2.3. Đa dạng về các yếu tố địa lý 42 3.2.4. Đa dạng về giá trị tài nguyên thực vật 45 3.2.5. Giá trị các loài quý hiếm 47 3.3. Đa dạng thảm thực vật Khu BTTN ĐNN Vân Long 49 3.3.1. Các đặc trưng sinh thái thảm thực vật tại KBT ĐNN Vân Long 49 3.3.2. Bản đồ thảm thực vật KBTTN ĐNN Vân Long 54 3.4. Đề xuất gi ải pháp bảo tồn và phát triển bền vững khu BTTN ĐNN Vân Long 58 3.4.1. Các giải pháp về quản lý khu BTTN ĐNN Vân Long 58 3.4.2. Các giải pháp bảo tồn 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt UBND: Uỷ ban nhân dân BTTN: Bảo tồn thiên nhiên BQL: Ban quản lý ĐB: Đồng bằng ĐDSH: Đa dạng sinh học ĐNN: Đất ngập nước HST: Hệ sinh thái KDTSQ: Khu dự trữ sinh quyển NĐ 32: Nghị định 32/2006/NĐ- CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 Nxb: Nhà xuất bản SĐVN: Sách đỏ Việt Nam VQG: Vườn quốc gia Tiếng Anh IUCN: Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quố c tế UNEP: Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc UNESCO: Tổ chức Văn hóa, Khoa học của Liên hợp quốc WWF: Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế DANH MỤC BẢNG  Bảng 1.1. Thành phần loài trong các ngành thực vật Việt Nam 7 Bảng 1.2: Diễn biến diện tích và độ che phủ của rừng 12 Bảng 1.3. Phổ các yếu tố địa lý các loài thực vật Đông Dương theo Gagnepain 20 Bảng 1.4. Các yếu tố địa lý thực vật ở Việt Nam theo Pócs Tamás [8] 22 Bảng 1.5. Phổ dạng sống cở bản của nhóm cây chồi trên đất - Phanerophytes 25 Bảng 2.1. Bảng danh lục các loài thực vật bậc cao có mạch 30 Bảng 2.2. Đa dạng các bậc taxon của hệ thực vật 30 Bảng 2.3. Ký hiệu của các công dụng dùng trong danh lục 32 Bảng 3.1. Số liệu dân sinh sống ở vùng đệm khu BTTN ĐNN Vân Long 35 Bảng 3.2: Bảng thống kê thực vật Khu BTTN ĐNN Vân Long 37 Bảng 3.3: Tỷ lệ số loài của ngành Ngọc lan – Magnoliopsida so với lớp Hành - Liliopsida 38 Bảng 3.4: Bảng so sánh thành phần thực vật Khu BTTN ĐNN Vân Long với VQG Cúc Phương 39 Bảng 3.5. Bảng so sánh các chỉ số thực v ật KBTTB ĐNN Vân Long với hệ thực vật miền Bắc và Việt Nam 39 Bảng 3.6: Phổ dạng sống hệ thực vật khu BTTN ĐNN Vân Long 40 Bảng 3.7: So sánh dạng sống hệ thực vật Khu BTTN ĐNN Vân Long với VQG Cúc Phương 41 Bảng 3.8 Phổ các yếu tố địa lý của hệ thực vật KBTTN ĐNN Vân Long 42 Bảng 3.9: Tỷ lệ công dụng theo loài trong hệ thực vật KBTTN ĐNN Vân Long 45 Bảng 3.10. Danh sách các loài cây quí hiếm ở khu BTTN ĐNN Vân Long 48 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Phổ dạng sống của hệ thực vật theo Raunkiær 24 Hình 3.1: Tỷ lệ (%) phổ dạng sống hệ thực vật khu BTTN ĐNN Vân Long 41 Hình 3.2: Phổ yếu tố địa lý của hệ thực vật khu BTTN ĐNN Vân Long 43 Hình 3.3: Tỷ lệ (%) công dụng hệ thực vật khu BTTN ĐNN Vân Long 46 Hình 3.4.: Bản đồ thảm thực vật Khu BTTN ĐNN Vân Long 57 ` 1 MỞ ĐẦU Khu bảo tồn đất thiên nhiên đất ngập nước (KBTTN ĐNN) Vân Long được thành lập theo quyết định số 2888/QĐ-UB ngày 18/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Với tổng diện tích 2.736 ha, Vân Long là vùng đất ngập nước lớn nhất Đồng bằng Bắc Bộ, nơi còn lưu giữ những nét đặc trưng của một vùng đất ngập nước tự nhiên. Mức độ đa dạng sinh học của hệ sinh thái Vân Long đượ c đặc biệt chú ý không chỉ bởi là nơi cư trú của một quần thể đáng kể loài Voọc mông trắng (Trachypthecus delacouri) – một loài động vật đặc hữu của Việt Nam, một trong 25 loài linh trưởng đang bị đe doa ở mức toàn cầu mà còn là nơi có sự kết hợp lý thú giữa hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước. Thảm thực vật tự nhiên ở Vân Long là rừng trên núi đá vôi vớ i khu hệ thực vật có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (Vũ Văn Dũng và Nguyễn Huy Thắng, 2000). Ngoài ra còn hệ thống thảm thực vật thủy sinh phát triển ở khu vực đất ngập nước. Điều này khiến cho KBTTN ĐNN Vân Long có sự đa dạng về các loài thực vật ở cả hai hệ sinh thái trên. Tuy nhiên, rừng đã bị suy thoái nghiêm trọng do việc khai thác lâm sản quá mức và chăn thả gia súc, nhiều vùng chỉ còn thả m cây bụi thấp với diện tích lớn núi đá trọc. Điều này cho thấy cần phải thực hiện công tác nghiên cứu, qua đó làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn đa dạng thực vật nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, học viên tiến hành nghiên cứu “Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật Khu bảo tồ n thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài góp phần nâng cao hiểu biết về các đặc điểm của hệ thực vật ở Khu BTTN ĐNN Vân Long, tạo cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn nguồn tài nguyên thực vật ở khu vực này. Nội dung thực hiện của đề tài bao gồm các vấn đề sau: - Xác định và xây dự ng danh lục các loài của hệ thực vật ở Khu BTTN ĐNN Vân Long. - Phân tích một số đặc trưng cơ bản của hệ thực vật và thảm thực vật, xây dựng bản đồ thảm thực vật ở Khu BTTN ĐNN Vân Long - Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thực vật. ` 2 Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới và Việt Nam Cho đến nay, khái niệm hệ thực vật nói chung áp dụng cho tất cả các loài thực vật sống trong một phạm vi địa lý nào đó ở các quy mô khác nhau, theo nguyên tắc địa lý có thể là một vùng, một quốc gia, một miền hay một xứ địa lý. Ở một phạm trù cụ thể theo Tomachev A.I (1974) hệ thực vật cụ thể tức là: “ hệ thực vật của một vùng hạn chế trên bề mặt trái đất, hoàn toàn đồng nhất về mặt địa lý, chỉ phân hóa về các điều kiện sinh thái” (Tomachev A.I., 1974: 185). [8]. Còn theo khái niệm hệ thực vật trong Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam thì: Hệ thực vật (còn gọi khu hệ thực vật) là toàn bộ các chi, loài thực vật sống trong một khu vực địa lý, một thời kỳ lị ch sử địa chất (vd: hệ thực vật Âu - Á, hệ thực vật Hòn Gai tuổi Triat muộn). Hệ thực vật khác với thảm thực vật, hệ thực vật mang hàm ý về thành phần giống loài, còn thảm thực vật chỉ sự tập hợp mọi thành phần thực vật.[40] 1.1.1. Nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới Thực vật là mắt xích đầu tiên trong tất cả các chuối thức ăn và lưới thức ăn của các hệ sinh thái trên trái đất bởi khả năng tự dưỡng của chúng. Vì thế, thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các hệ sinh thái tự nhiên cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên, do sự phát triển kinh tế - xã hội, sự tăng dân số dẫn tới việc phá rừng, ảnh hưởng không nhỏ tới nguồn tài nguyên thực vậ t. Sự suy giảm này kéo theo sự suy giảm nguồn tài nguyên về đa dạng sinh học, sự biến động của các thành phần môi trường như đất, nước, không khí… gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của con người. Nhận thức được vấn đề này các nhà khoa học trên toàn thế giới đã tiến hành các nghiên cứu các hệ sinh thái, hệ thực vật, các giá trị tài nguyên đa dạng thực vật nhằm bả o tồn các giá trị khoa học và nhân văn của chúng. Từ lâu, hệ thực vật và tính đa dạng của nó đã được quan tâm nghiên cứu dưới các cách tiếp cận khác nhau, thời kỳ Phục hưng (thế kỷ XV - XVI) có 3 sự kiện xảy ra đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thực vật học. Ðó là: sự phát sinh tập bách thảo (Herbier) vào thế kỷ XVI; việc thành lập các vườn bách thảo (thế kỷ XV - XVI) và việc biên soạn các cuốn Bách khoa toàn thư về thực vật. Đến ` 3 gần cuối thế kỷ XVIII, việc xây dựng các bảng phân loại thực vật đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Thực vật học và đã xuất hiện nhiều bảng phân loại. Ví dụ: - Bảng phân loại của Caesalpin (1519 - 1603) là một trong những bảng phân loại đầu tiên được đánh giá cao. Ông cho rằng những tính chất của cơ quan sinh sản là quan trọng nhất trong việc xây dựng hệ thống phân loại, ông lấy đặc điểm của hạt làm tiêu chuẩn phân loại. - Linnée (1707 - 1778) với bảng phân loại được coi là đỉnh cao nhất của các hệ thống phân loại nhân tạo. Ông đã chọn đặc điểm của bộ nhị để phân loại: chia thực vật thành 24 lớp, trong đó 23 lớp thuộc về thực vật có hoa, còn lớp thứ 24 gồm những thực vật không có hoa (Tảo, Nấm, Ðịa Y, D ương Xỉ). Trong các lớp thực vật có hoa, ông căn cứ vào số lượng nhị để phân biệt: lớp 1 nhị, lớp 2 nhị - Các hệ thống phân loại của Bernard Jussieu (1699 - 1777) và Antoine Laurent de Jussieu (1748 - 1836) đã sắp xếp thực vật theo trình tự từ thấp đến cao, chia thực vật thành thực vật không lá mầm (gồm Tảo, Nấm, Rêu, Dương xỉ và Thực vật có lá mầm gồm Tùng bách, Thực vật một lá mầm và Thực v ật hai lá mầm. Công trình của Lamarck (1744 - 1829) phủ định tính bất biến của loài và xem loài là kết quả của sự phát triển tiến hóa tự nhiên, Lamarck cho rằng sinh vật bao giờ cũng phát sinh từ những tổ chức rất đơn giản cho đến rất phức tạp. Sự xuất hiện học thuyết Darwin (1809 - 1882) với tác phẩm nguồn gốc các loài đã mở đầu cho thời kỳ mới trong Phân loại học, đó là th ời kỳ phân loại tiến hóa hay phân loại hệ thống sinh. Đến những năm 60 của thế kỷ 20, Schmitthusen (1959) thống kê ở Châu Âu có hai hệ thống phân loại thảm thực vật. chủ yếu, đó là: hệ thống phân loại quần xã thực vật của Braun – Branquet, 1928) phần lớn được thực hiện bởi các nhà thực vật học theo trường phái của Pháp và hệ thống phân loại các quần thể thực v ật chủ yếu được thực hiện bởi những nhà thực vật của Đức. Sucasốp, là người đặt nền móng cho quan niệm sinh địa quần lạc, một cách tiếp cận hệ sinh thái của trường phái xô viết, ông chủ trương dùng đơn vị phân loại cơ bản của quần lạc thực vật là quần hợp để xác định ranh giới giữa các kiểu quần lạc sinh đị a, vì nó có khả năng phản ánh điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của quần lạc ` 4 sinh địa đó. Chính học thuyết này đã có tác dụng phục vụ thiết thực cho công tác kinh doanh rừng ở các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô cũ trước đây. [37] Ở Mỹ, phân loại thảm thực vật chủ yếu theo học thuyết cực đỉnh (Climax) của Cơlêmăng. Climax là một quần xã thực vật ổn định trong quá trình phát triển lâu dài trên những vùng lãnh thổ rộng lớn với đất đai đã được hình thành từ lâu. Khí hậu là nhân tố để xác định Climax. Ở vùng nhiệt đới, theo Thái Văn Trừng (1978, 1999), Schimper là người đầu tiên đưa ra hệ thống phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới [32,33]. Trong hệ thống phân loại này, ông đã chia ra thảm thực vật thành quần hệ khí hậu, quần thể thổ nhưỡng và quần thể vùng núi. Trong quần hệ khi hậu lại được phân chia thành 4 kiểu: kiểu rừ ng thưa, rừng gió mùa, rừng trảng, rừng gai. Ngoài ra còn có thêm 2 kiểu rừng là thảo nguyên nhiệt đới và hoang mạc nhiệt đới. Năm 1903, dựa trên dạng sống của các cá thể thực vật chiếm ưu thế trong quần thể, ông đã phân chia 3 kiểu quần thụ, quần thảo và hoang mạc. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về thực vật được tiến hành bởi các hiệp hội bảo tồ n, các tổ chức phi chính phủ. Nổi bật và đáng chú ý nhất là Hội nghị thượng đỉnh bàn về vấn đề môi trường và đa dạng sinh vật đã được tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil) tháng 6/1992, 150 nước đã ký vào Công ước về đa dạng sinh vật. Để phục vụ cho mục đích bảo tồn, WWF (1990) đã cho xuất bản cuốn sách “Tầm quan trọng của đa dạng sinh vật” (The importance of biological diversity); IUCN, UNEP, WWF đưa ra “Chiến lược bảo tồn toàn cầu” (World conservation strategy, 1990), “Hãy quan tâm tới trái đất “(Caring for the earth, 1991) 1.1.2. Những nghiên cứu về đa dạng thực vật ở Việt Nam Lãnh thổ Việt Nam kéo dài từ 8 0 30’ Bắc đến 23 0 Nam, cùng khí hậu nhiệt đới gió mùa và sự khác biệt về địa hình giữa các vùng miền đã tạo ra tính đa dạng về môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học. Điều này mang lại cho Việt Nam sự đa dạng về các hệ sinh thái, bao gồm các HST trên cạn, HST đất ngập nước, HST biển. Chính vì thế, công tác đánh giá, phân loại tính đa dạng thực vật ở Việt Nam đã được tiến hành từ rất s ớm. Trong sử sách có ghi chép nhiều thầy thuốc, nhà địa lý, nhà khoa học, nhà quân sự đã thống kê, sử dụng nhiều loại cây cối. Có thể kể đến một số tác giả như: Tuệ Tĩnh, năm 1417 đã viết cuốn “Nam dược thần hiệu” trong đó ` 5 mô tả tới 579 loài cây làm thuốc. Lê Quí Ðôn (thế kỷ XVI) trong bộ “Vân đài loại ngữ” đã phân chia thực vật thành nhiều loại: cây cho hoa, cho quả, ngũ cốc, rau, cây loại mộc, loại thảo, cây mọc theo các mùa khác nhau. Nguyễn Trữ (đời nhà Lê) đã nghiên cứu sâu hơn về thực vật và viết tác phẩm “Việt Nam thực vật học” mô tả được rất nhiều cây. Năm 1595 Lý Thời Chân cho xuất bản cuốn “Bản thảo cương mục” trong đó có đề cập tới trên 1000 vị thuốc thảo mộc Trong thời kỳ thuộc Pháp, tài nguyên thực vật phong phú ở nước ta đã hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu phương Tây. Họ đã để lại một số công ttrình, như: “Thực vật ở Nam Bộ” (1790) của Loureiro, mô tả gần 700 loài cây. “Thực vật rừng Nam Bộ” (1879) của Pierre cũng mô tả gần 800 loài cây gỗ. Công trình lớn nhất là bộ “Thực vật chí tổng quát Ðông Dương” do H.Lecomte và một số nhà thực vật học người Pháp biên soạn (từ 1907 đến 1943) gồm 7 tập chính và sau lại bổ sung thêm bằng những tập phụ, trong đó đã phân loại, mô tả thống kê các cây từ Dương xỉ tới thực vật Hạt kín của toàn Ðông Dương. Ngoài ra còn phải kể một số sách khác như: “Danh mục các sản phẩm của Ðông Dương” của Crévost, Lemarié và Pételot, “Các cây thuốc c ủa Campuchia, Lào và Việt Nam” của Pételot, “Các cây thuốc của miền Bắc Việt Nam” của Foucaud… Từ 1954 tới nay, việc nghiên cứu về thực vật được đẩy mạnh và phát triển nhanh chóng do yêu cầu của công tác điều tra tài nguyên thực vật. Bảng phân loại đầu tiên của ngành lâm nghiệp Việt Nam về thảm thực vật rừng là bảng phân loại do Cục Điều tra quy hoạch rừng xây dựng dựa trên đề xuất phân loạ i của Loschau. Theo đó, rừng được chia làm 4 loại hình: -Loại I: gồm những đất hoang trọc, những trảng cỏ và cây bụi, trên loại này cần gây trồng rừng. -Loại II: gồm những rừng non, cần khoanh nuôi hay làm giàu. -Loại III: gồm những loại rừng bị khai thác mạnh trở nên nghèo kiệt, cần nuôi dưỡng làm giàu. -Loại IV: những rừng còn bị ít tác động hay chưa bị tác động. Tiếp đó, năm 1970, Trần Ngũ Phương đã đưa ra bảng phân loại rừng miền Bắc Việt Nam. Bảng phân loại chia rừng miền Bắc thành ba đai lớn : - Đai rừng nhiệt đới mưa mùa; - Đai rừng á nhiệt đới mưa mùa; - Đai rừng á nhiệt đới mưa mù núi cao. [...]... tin đa dạng sinh học của các loài về dạng sống, về các yếu tố địa lý, về công dụng và tính trạng đe dọa, bảo tồn, làm cơ sở cho công tác đánh giá tính đa dạng của các hệ thực vật về sau này 1.2 Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật trên thế giới và Việt Nam 1.2.1 Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật trên thế giới Theo định nghĩa trong Chiến lược Bảo tồn toàn cầu của IUCN/ UNEP/ WWF (1980) thì Bảo tồn là quản... động thực vật hiện đang tồn tại trong môi trường sống tự nhiên, nghĩa là bảo tồn các hệ sinh thái Nhìn chung có 2 cách tiếp cận cơ bản nhất của công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung và bảo tồn đa dạng sinh học thực vật nói riêng là bảo tồn tại chỗ/ nội vi (in situ) và bảo tồn chuyển chỗ/ ngoại vi (ex situ) Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài mục đích ở tại nơi phân bố của chúng, bên trong hệ sinh. .. tiến hành nghiên cứu về đa dạng hệ thực vật tại khu vực Tác giả đã xây dựng danh lục thực vật với số lượng loài lên tới 702 loài thuộc 443 chi, 155 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch Tất cả các công trình nghiên cứu trên tuy có cùng hướng nghiên cứu về đa dạng hệ thực vật tại khu vực nhưng lại chưa tiến hành nghiên cứu những đặc trưng khác của hệ thực vật như đa dạng về phổ dạng sống, đa dạng về... 111 loài thực vật ngập nước cho hệ sinh thái đất ngập nước ngọt ở Florida, Mỹ [42] Đồng thời, trong công trình này, các tác giả đã chia các loài thực vật ở hệ sinh thái đất ngập nước ra làm 3 loại dựa theo chiều sâu của nước và quá trình phát triển của chúng như sau: - Thực vật ngập nước hoàn toàn (sunmerged wetland plants): các loài này sống hoàn toàn ngập trong nước, không thể sống thiều nước Một... các yếu tố địa lý của các loài thực vật Vì thế, đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm bổ sung cho các công trình trước đây `  26 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thảm thực vật và hệ thực vật (chỉ giới hạn bậc cao có mạch) trong phạm vi Khu BTTN Đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp kế thừa,... Kiểm Lam Ninh Bình và các nhà khoa học thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, khoa Sinh học trường Đại `  25 học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành điều tra đa dạng sinh học khu đất ngập nước Vân Long, bước đầu đã xác định được 457 loài thực vật bâc cao có mạch thuộc 327 chi và 127 họ, thuộc 6 loại sinh cảnh chính, bao gồm: - Rừng phục hồi trên núi đá vôi; - Rừng trồng; - Trảng cỏ và cây bụi; - Đất núi... chiếm khoảng 80%, nhóm cây chồi sát đất - Cha khoảng 20%, những nhóm khác hầu như không có Trái lại, ở các vùng khô hạn thì nhóm cây một năm - The và nhóm cây chồi ẩn - Cry lại có tỷ lệ khá cao còn cây chồi trên - Ph thì giảm xuống 1.6 Nghiên cứu đa dạng thực vật tại Khu BTTN ĐNN Vân Long Các công trình nghiên cứu về đa dạng thực vật tại Khu BTTN Đất ngập nước Vân Long được tiến hành trong khoảng thời... prostrate) [41]… Steve.W.Chadde (2003) trong công trình nghiên cứu về thực vật đất ngập nước ở Mỹ đã thống kê được khoảng 7000 loài thực vật Công trình của ông là một tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho những nghiên cứu khoa học kế tiếp bởi nghiên cứu này đã cập nhật số lượng loài dựa trên chỉ số xếp hạng trạng thái đất ngập nước của Mỹ [44] Châu Á và Đông Nam Á là khu vực có diện tích ĐNN lớn của thế giới... hệ thực vật Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau Toàn bộ hệ thống phân loại đều được học viên áp dụng trong nghiên cứu cũng như trong danh lục thực vật của Khu BTTB ĐNN Vân Long `  23 1.5 Nghiên cứu về phổ dạng sống của hệ thực vật Theo hệ thống phân chia dạng sống thực vật của Raunkiær, thực vật có các nhóm dạng sống chính, phân biệt theo vị trí của chồi mầm trong mùa khắc nghiệt nhất đối với sinh. .. J.Dugan đã được xuất bản, giúp các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận cách nghiên cứu ĐNN của thế giới Trong các nghiên cứu làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch các khu bảo tồn ĐNN ở Việt Nam, Vũ Văn Dũng và Nguyễn Hữu Thắng đã thống kê tương đối đầy đủ các kiểu ĐNN là ao hồ (tự nhiên và nhân tạo), đầm phá cần quy hoạch thàtnh các khu bảo tồn Sau đó là hàng loạt các công trình kiểm kê và phân loại ĐNN của . học viên tiến hành nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật Khu bảo tồ n thiên nhiên đất ngập nước Vân Long tỉnh Ninh Bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn . Mục tiêu nghiên. Bảo tồn đa d ạng sinh học thực vật trên thế giới và Việt Nam 8 1.2.1. Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật trên thế giới 8 1.2.2. Bảo tồn đa dạng sinh học thực vật ở Việt Nam 11 1.3. Nghiên cứu. lớn núi đá trọc. Điều này cho thấy cần phải thực hiện công tác nghiên cứu, qua đó làm cơ sở cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học nói chung, bảo tồn đa dạng thực vật nói riêng. Nhận thức được
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước vân long tỉnh ninh bình làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn