Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca

20 3,644 20
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2015, 11:17

     ! "#$%&'()$*+,))-./- 0$12)$)3)+45($$.$"$& )$"6)78$3/+,))-&"*9:;,)/<)-= >&?$@A9B : Nguyễn Mạnh Cường C$&?/$D)$. : Hong Don Linh EAF : 1205 QTNK ;>-GHIHJGK LỜI MỞ ĐẦU Giao tiếp là hoạt động quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng quan trọng để xây dựng nên xã hội. Nền vă minh nhân loại, nền văn hóa của mỗi dân tộc, quốc gia được kiến tạo thông qua hoạt động giao tiếp. Hoạt động giao tiếp được thực hiện nhằm trao đổi thông tin, nhận thức, tư tưởng, tình cảm, để bày tỏ mối quan hệ, cách ứng xử, thái độ giữa con người với con người và giữa nhân loại với thiên nhiên. Hoạt động giao tiếp có thể được thực hiện bằng các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Nhưng dù được thực hiện bởi phương thức nào đi nữa, hoạt động giao tiếp luôn luôn phải được đặt trong những bối cảnh nhất định, được thực hiện bởi những cơ cấu nghi thức nhất định trong việc sử dụng các phương tiện giao tiếp tương ứng nhằm đạt tới mục tiêu đặt ra. Hoạt động quản lý nhà nước cũng không nằm ngoài những yêu cầu về giao tiếp xã hội. Nhà nước là một thể chế tổ chức cơ cấu phức tạp với chức năng quản lý đời sống cộng đồng của các tầng lớp dân cư trên một lãnh thổ nhất định. Nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện các quyết định quản lý của mình đối với các công dân của mình bởi nhiều biện pháp mang tính quyền lực Nhà nước như tính thuyết phục, kỉ luật, kinh tế, cưỡng chế, và tính quyền lực đó còn được thể hiện bằng phương tiện mang tính hình thức đặc thù thuộc phạm trù các nghi lễ như cách bài trí công sở (công đường), trang phục, các hoạt động lễ tân, các nghi thức,…. Những phương tiện hình thức này có vai trò quan trọng không kém những quy phạm đưa ra trong các điều luật. Như vậy, những nghi thức, thủ tục mang tính nghi lễ được thực hiện trong hoạt động giao tiếp quản lý nhà nước là một bộ phận quan trọng của các phương thức tiến hành hoạt động đó. Nội dung của những nghi thức và thủ tục đó kiến tạo cơ bản khái niệm nghi thức nhà nước. Các nhà nước phong kiến Trung Hoa, Việt Nam và một số nước Đông Á khác trước đây luôn coi trọng và áp dụng rộng rãi tư tưởng “lễ hình kết hợp”, tức luôn coi trọng “lễ” và “phép”. Ngày nay, nghi thức nhà nước cần phải được hiểu là những phương thức giao tiếp trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung được quy định tại các văn bản pháp luật của Nhà nước, theo tập quán truyền thống dân tộc hoặc quốc tế mà các bên tham gia quan hệ thủ tục quản lý Nhà nước phải tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh. Ngay từ những ngày đầu của nền cộng hòa (1945), Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến công tác xây lễ nghi nhà nước của chính quyền mới. Các văn bản pháp luật đã kịp thời được ban hành để điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực này. Ngay sau khi tuyên ngôn độc lập, ngày 5-9-1945, Chính phủ của nước Việt Nam mới đã có sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt nam dân chủ cộng hoà số 5 về việc bãi bỏ Cờ quẻ ly của chế độ cũ và ấn định Quốc kỳ mới của Việt Nam có “nền mầu đỏ tươi, ở giữa có sao năm cánh mầu vàng tươi”. Vào cuối những năm 50, sau khi hoà bình lập lại, ngày 21-07-1956 Chính phủ đã ban hành ba văn bản quan trọng là Điều lệ số 973/TTg về việc dùng Quốc huy, Điều lệ số 974/TTg về việc dùng Quốc kỳ và Điều lệ số 975/TTg về việc dùng Quốc ca nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Năm 1976, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Nghị quyết ngày 2-7 về tên nước, Quốc kỳ, Quốc huy, Thủ đô, Quốc ca. Ngoài ra, còn nhiều văn bản khác quy định về tổ chức việc cưới, việc tang, việc hội, hướng dẫn về lễ phục, y phục công chức, thời giờ làm việc, quy định một số nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài v.v Như vậy, nghi thức nhà nước là những phương thức giao tiếp trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung, do đó, nội dung của nghi thức nhà nước bao gồm: - Những vấn đề liên quan đến cách thức thể hiện và sử dụng các biểu tượng quốc gia (Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca) và thể thức văn bản quản lý nhà nước. - Những vấn đề liên quan đến công tác lễ tân, hay tổ chức tiếp đãi khách (chào đón, hội đàm, chiêu đãi, tặng quà, tiễn đưa), đặc biệt là đối với khách nước ngoài. - Những vấn đề có liên quan đến kỹ năng giao tiếp (cử chỉ, lời ăn tiếng nói, trang phục ) của cán bộ, công chức trong giải quyết những công việc nội bộ nhà nước, cũng như trong hoạt động giao tiếp với các tổ chức và công dân. - Những vấn đề có liên quan đến tổ chức hoạt động quản lý như hội họp, lễ kỷ niệm, cấp chứng chỉ, chứng thực, phong tặng, khen thưởng v.v - Những vấn đề có liên quan đến hình thức của công sở như kiến trúc, trang trí, bài trí mặt trước toà nhà cũng như nội thất. Nghi thức nhà nước được quy định, điều chỉnh bởi pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế: Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 về nghi lễ nhà nước và tiếp đón khách nước ngoài. Đây là văn bản thay thế nghị định sô 186-HĐBT ngày 02 tháng 06 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông báo số 31-TB của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 1993 về việc treo quốc kì, chào cờ và quốc ca. Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị định số 154/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2004 về nghi thức Nhà nước trong tổ chức mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Sau đây em xin trình bày bài tiểu luận của mình về Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam. Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca. Đây là bài tiểu luận đầu tiên của em nên không thể tránh khỏi những sai sót mong thầy cô đóng góp và bổ sung để những bài tiểu luận sau của em được hoàn thiện hơn. PHẦN THÂN BÀI A. TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ QUỐC CA VIỆT NAM: Mỗi chúng ta ai cũng đã rất nhiều lần nghe bài Tiến quân ca và cũng rất nhiều lần nghe Quốc ca mỗi khi chào cờ, một bản nhạc như hồn đất nước Tiến quân ca là quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ năm 1946 khi Việt Nam còn là chính thể Dân Chủ Cộng Hòa. Chính xác hơn thì quốc ca Việt Nam là lời 1 của bài Tiến quân ca. Quốc ca Việt Nam là bài Tiến Quân Ca do Văn Cao sáng tác, bắt nguồn từ lúc phong trào Việt Minh sử dụng bài hát này cho tới khi trở thành quốc ca Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau đó sử dụng cho toàn nước Việt Nam sau khi Quốc hội Việt Nam họp và chính thức thống nhất năm 1976. Bài quốc ca đem lại không khí hào hùng, sôi nổi, vẻ vang của những năm nhân dân ta anh dũng chiến đáu bảo vệ quê hương Trong quá khứ, Việt Nam chỉ mới bắt đầu có quốc ca từ giữa thế kỷ 20. Trước đó, Việt Nam không có truyền thống chỉ định một bài nhạc làm quốc ca, theo nghĩa được hiểu hiện nay. Mùa đông năm 1944, Văn Cao gặp Vũ Quý, một cán bộ Việt minh, ở ga Hàng Cỏ. Vũ Quý là người từng quen biết Văn Cao và đã động viên ông viết những bài hát yêu nước như Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca… Vũ Quý đề nghị Văn Cao thoát ly hoạt động cách mạng, và nhiệm vụ đầu tiên là sáng tác một bài hành khúc cho đội quân Việt Minh.Văn Cao viết bài hát đó trong nhiều ngày tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền. Ông có viết lại trong một ghi chép tháng 7 năm 1976 như sau: “…Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường Phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy, và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được…”. Văn Cao nói rằng, tên bài hát và lời ca của nó là một sự tiếp tục từ ca khúc Thăng Long hành khúc ca trước đó: “Cùng tiến bước về phương Thăng Long thành cao đứng” và bài Đống Đa: “Tiến quân hành khúc ca, thét vang rừng núi xa”… Và ông đã rút lại những ca từ trong bài hát đó thành Tiến quân ca. Bài hát viết xong, Văn Cao gặp và hát cho Vũ Quý nghe. Vũ Quý rất hài lòng, giao cho Văn Cao tự tay viết bài hát lên đá in. Và lần đầu tiên Tiến quân ca được in trên trang văn nghệ của báo Độc Lập tháng 11 năm 1944 bằng bản in đá do chính Văn Cao viết. Nguyễn Đình Thi khi nghe Văn Cao hát bài hát này, đã xúc động thật sự, và đề nghị mỗi người viết một bài hát nữa về mặt trận Việt Minh. Sau đó Nguyễn Đình Thi viết được bài Diệt phát xít, Văn Cao viết thêm bài Chiến sĩ Việt Nam, cả hai bài hát này đều phổ biến rộng rãi trong công chúng. Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, trong cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội trước Nhà hát lớn, bài Tiến quân ca đã được cất lên. Cũng tại quảng trường Nhà hát lớn, ngày 19 tháng 8 năm 1945, trong cuộc mít tinh lớn, dàn đồng ca của Đội Thiếu niên Tiền phong đã hát bài Tiến quân ca chào lá cờ đỏ sao vàng. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Tiến quân ca chính thức được cử hành trong ngày Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình bởi Ban nhạc Giải phóng quân do Đinh Ngọc Liên chỉ huy. Trước ngày biểu diễn, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu đã bàn với Văn Cao thống nhất sửa hai chữ trong Tiến quân ca, cụ thể là rút ngắn độ dài của nốt rê đầu tiên ở chữ “Đoàn” và nốt mi ở giữa chữ “xác” làm cho bản nhạc khoẻ khoắn hơn. Năm 1946, Quốc hội khóa I đã quyết định chọn Tiến quân ca làm quốc ca. Trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, tại điều 3 ghi rõ: “Quốc ca là bài Tiến quân ca”. Năm 1955, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá I đã quyết định mời tác giả tham gia sửa một số chỗ về phần lời của quốc ca. Văn Cao đã luyến tiếc vì một số chữ sửa đã làm mất khí thế hùng tráng của ca khúc. Sau năm 1975, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, ngày 2 tháng 7 năm 1976, hai miền Nam Bắc thống nhất thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và quốc ca là Tiến quân ca. Năm 1981, Việt Nam tổ chức sẽ thay đổi quốc ca. Một cuộc thi được mở ra nhưng sau hơn một năm, cuộc thi này không được nhắc tới nữa và cũng không có tuyên bố chính thức gì về kết quả. Tiến quân ca vẫn là quốc ca Việt Nam cho tới ngày nay. B. CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VỀ CHÀO CỜ, HÁT QUỐC CA VÀ SỬ DỤNG QUỐC TẾ CA: tháng 11 năm 1955 Quốc ca Việt Nam có nội dung lời như sau: Về việc chào cờ và hát quốc ca tôi dựa vào Thông báo số 31-TB của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 1993 về việc treo quốc kì, chào cờ và hát quốc ca. I. CHÀO CỜ: Chào cờ là nghi lễ quan trọng, thể hiện tính trang nghiêm, hùng dũng của tổ chức hay cá nhân. Chào cờ có tác dụng giáo dục con người biết tôn trọng yêu mến Tổ quốc, nguyện đi theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Tất cả các tổ chức, cá nhân đều phải thực hiện chào quốc kỳ vào sáng thứ 2 và hạ quốc kỳ hàng tuần vào chiều thứ 7. Khi hành lễ phải ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, nơi nào có đồng phục thì phải mặc đồng phục. Người được chọn kéo cờ trong buổi lễ phải là một người có đóng góp lớn, phải được hướng dẫn động tác kéo cờ sao cho khi bài quốc ca kết thúc thì việc kéo lên hoặc hạ quốc kỳ cũng vứa xong. Trong buổi lễ không được đi lại lộn xộn, ai có mặt ở nơi làm lễ phải đứng nghiêm cho đến khi làm lễ xong. Và được thực hiện trình tự như sau: 1. Nghi lễ chào cờ: - Sau khi ổn định, người điều khiển hô to: “Nghiêm ! Chào cờ ! Chào” [...]... LUẬN Qua bài tiểu luận môn nghi thức nhà nước đã cho em hiểu thêm về nguồn gốc lịch sử ra đời và và các quy định hiện hành về chào cờ , hát Quốc ca ,Quốc tế ca nước ta qua các thời kì từng giai đoạn có nhiều thay đổi , cho thấy được sự trang nghiêm , “ văn hóa cuả người việt ” của môt dân tộc Việt nam khi sử dụng một nghi thức được coi là của Quốc Gia khi một tổ chức cá nhân tổ chức hát quốc ca vào mỗi... QUỐC CA Quốc ca là bài hát chính thức được thừa nhận là bài hát chính thức của một quốc gia Theo quy định tại Điều 143 Hiến pháp nươc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 199 2: Quốc ca nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài Tiến quân ca Về việc sử dụng Quốc ca hiện nay vẫn theo các quy định tại điều lệ số 975/TTg của thủ tướng chính phủ ngày 21 thang 7 năm 1956 và thông... khi bế mạc hát đoạn 2 Khi kỉ niệm ngày 01 – 05, khai mạc cử Quốc ca, bế mạc cử Quốc tế ca 2 Khi cử Quốc ca, mọi người phải bỏ mũ, đứng nghiêm (ở trong phòng họp, có treo quốc kỳ sau chủ tịch đoàn, thì khi nào chào cờ, chủ tịch đoàn đứng nhìn về phía trước mình, không quay mặt vào quốc kỳ Còn những người khác thì đứng nhìn về phía Quốc kỳ) 3 Cử Quốc ca của ta và Quốc ca nước ngoài: cử Quốc ca nước ngoài... 02 năm 1993 về việc treo treo Quốc kì, Chào cờ và hát quốc ca với những nội dung sau: 1 Quốc ca có thể hát bằng lời hoặc cử bằng nhạc khi: a Làm lễ chào cờ b Khai mạc và bế mạc những buổi họp long trọng do chính quy n hoặc đoàn thể tổ chức c Hàng ngày khi bắt đầu buổi phát thanh thứ nhất và khi kết thúc buổi phát thanh cuối cùng của Đài tiếng nói Việt Nam Lưu : Nếu hát thì khi khai mạc hát đoạn 1,... những người theo chủ nghĩa xã hội hát Nó cũng là bài hát của các sinh viên trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 chống đối chính phủ Trung Hoa Nhạc của bài Quốc tế ca vẫn còn thuộc bản quy n tại Pháp cho đến năm 2014, nhưng bản quy n không được các thành phần cánh tả tuân theo Lời bài hát: QUỐC TẾ CA Nhạc: P Degeyter Lời: Eugène Pottier Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên... thành viên trong Công xã Paris) Pierre Degeyter (1848–1932) phổ thơ thành nhạc năm 1888 (Lúc ban đầu họ dự định hát theo điệu nhạc của bài La Marseillaise.) Quốc tế ca đã trở thành bài hát quen thuộc trong các thành phần cách mạng xã hội chủ nghĩa Tác phẩm được dịch ra nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt Người ta thường hát với tay phải nắm chặt giơ lên Tại nhiều quốc gia châu Âu, bài hát đã bị cấm vào... cộng sản và có thông điệp lật đổ chính phủ tư bản Phiên bản tiếng Nga được chọn làm quốc ca của Liên Xô từ 1917 đến 1944; khi Liên Xô chọn bài quốc ca khác ( "Quốc ca Liên bang Xô viết") thì "Quốc tế ca" trở thành đảng ca của Đảng Cộng sản Liên Xô Lời tiếng Nga do Aron Kots (Arkadiy Yakolevich Kots) soạn vào năm 1902 và được phổ biến trong một nguyệt san tiếng Nga in tại Luân Đôn "Quốc tế ca" chẳng... vững bền Trong các buổi lễ chào và hạ quốc kỳ tất cả mọi người đều phải hát quốc ca nghiêm trang, đúng lời, đúng nhạc Theo trình tự từng lời bài hát từ lời 1 đến lời 2 III QUỐC TẾ CA Quốc tế ca (tiếng Pháp: L'Internationale) là bài ca tranh đấu nổi tiếng nhất của những người công nhân theo xã hội chủ nghĩa và là một trong những bài hát được nhiều người biết đến nhất trên thế giới Nguyên bản tiếng Pháp... người tránh xa các hoạt động chống phá cách mạng các thế lực thù địch và đứ nước ta trở thành một quốc gia độc lập, tự cường sánh vai cùng với các cường quốc năm châu trên thế giới Và đây cũng là bài tiểu luận đầu tiên của bộ môn nghi thức nhà nước nên không thể tránh khỏi những nhầm lẫn sai sót trong quá trình làm bài và thời gian tìm kiếm tài liệu còn hạn chế vì thế e mong thầy cô và các bạn đóng góp... ngoài: cử Quốc ca nước ngoài trước, Quốc ca ta sau 4 Không dùng băng ghi âm và hệ thống phóng thanh thay cho việc hát Quốc ca khi chào cờ được tổ chức vào sáng thứ hai đầu tuần, trước buổi học đầu tiên tại các đơn vị vũ trang, các trường phổ thông, trường dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, các học viện, các trường đại học Lễ chào cờ tại các buổi lễ lớn của Nhà nước hoặc các buổi đón tiếp mang nghi thức . đứng nghi m cho đến khi làm lễ xong. Và được thực hiện trình tự như sau: 1. Nghi lễ chào cờ: - Sau khi ổn định, người điều khiển hô to: Nghi m ! Chào cờ ! Chào” (chỉ thực hiện động tác theo Nghi. (không thực hiện nghi lễ rước cờ). - Nếu không có sẵn cờ nước, cờ mang biểu trưng Hội: thực hiện nghi lễ rước cờ trước rồi thực hiện nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên. b. Nghi lễ chào cờ trong. khiển phần nghi lễ chào cờ như hướng dẫn ở trên cùng với nghi lễ rước cờ hướng dẫn ở mục sau. c. Nghi lễ chào cờ trong đội hình hàng dọc hoặc nhiều đơn vị, chi hội - Trước khi tiến hành nghi lễ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca, Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca, Bài tiểu luận : Tìm hiểu về lịch sử quốc ca Việt Nam Phân tích các quy định hiện hành về chào cờ, hát quốc ca và sử dụng Quốc tế ca

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay