Bài giảng vật lý 8 công thức tính nhiệt lượng

16 486 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 23:13

. thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG Tiết: 28 – Bài 24 CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG I. I. Nhiệt lượng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào? Nhiệt. khối lượng của vật. 2 .Nhiệt lượng tỉ lệ thuận với độ tăng nhiêt độ 3 .Nhiệt lương phụ thuộc vào chất làm vật II. Công thức tính nhiệt lượng. Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức: là nhiệt. vật. 2 .Nhiệt lượng tỉ lệ thuận với độ tăng nhiêt độ 3 .Nhiệt lương phụ thuộc vào chất làm vật II. Công thức tính nhiệt lượng. Nhiệt lượng vật thu vào được tính theo công thức: là nhiệt lượng thu vào, tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật lý 8 công thức tính nhiệt lượng, Bài giảng vật lý 8 công thức tính nhiệt lượng, Bài giảng vật lý 8 công thức tính nhiệt lượng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn