Yêu cầu thực hiện đúng luật giao thông đường bộ của học sinh các trường học

1 300 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2015, 11:00

. tuqng.hgc sinh th6ng qua chc ti6t sinh ho4t chu nhiQm, chdo cd ddu tudn, d4y l6ng gh6p. Ph6i hqp t6t v6i cdng an dia phuong vd cOlB an giao th6ng xri ly nghiOm c6c trudng hqp hgc sinh. trgng t4o dieu kiQn d6 hgc sinh di hgc dua xe vdo giri trong khu vuc truong. Ddng thdi cdm hoc sinh kh6ng dugc gui xe ngodi nhd trudng d0 qu6n ly viQc hoc sinh bo hoc, trdn ti6t ddn. Binh Phu6c s6 vp tai nan do vi ph4m Lu4t giao th6ng dudng b0 c6 xu hu6ng giatdng, trong d6 nhiOu dtii tuqng vi pham o ttQ tudi hgc sinh hiQn dang theo hoc tqi chc trudng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Yêu cầu thực hiện đúng luật giao thông đường bộ của học sinh các trường học, Yêu cầu thực hiện đúng luật giao thông đường bộ của học sinh các trường học, Yêu cầu thực hiện đúng luật giao thông đường bộ của học sinh các trường học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn