Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

73 532 3
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 11:02

Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp . Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 . Đề tài gồm 3 chương: Chương I: Chất lượng. lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Chương II: Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty cổ phần Công trình Đường sắt. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Quản lý chất lượng 1. Khái niệm về quản lý chất lượng, Quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo, Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Cơng ty Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty, Chính sách, mục tiêu chất lượng của Cơng ty, Phân công trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty 1. Trách nhiệm lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn