MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP

76 342 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 10:31

Ngày nay,trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp được coi là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ♣♣♣ đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP” C H U Y Ê N Đ Ề T Ố T N G H I Ệ P Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Giáo viên hướng dẫn : Hà Mai Anh Sinhviên thực tập : Đặng Thị Ninh Lớp : TC36C HƯNG YÊN , 05 / 2006 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay,trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp được coi là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân.Sự phát triển của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác phụ thuộc rất lớn vào việc quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả cho doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vốn được coi là yếu tố đặt nền móng duy trì năng lực sản xuất và phát triển của doanh nghiệp.Vấn đề luôn được quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp là làm thế nào sử dụng số vốn huy động được một cách hiệu quả nhất với chi phí bỏ ra thấp nhất. Để có chổ đứng vững chắc trong cơ chế mới đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động và mềm dẻo trong việc điều chỉnh kịp thời phương hướng sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có để tìm ra lời giải cho bài toán về việc làm thế nào để sử dụnghiệu quả nguồn vốn của mình. Hiểu được tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đã được trang bị trong thời gian học tập tại trường,qua thời gian thực tập tại nghiệp Formatch Tam Hiệp em đã lựa chọn đi sâu tìm hiểu đề tài:”Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp,ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài của em gồm 3 phần cơ bản sau: Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về vốnhiệu quả sử dụng vốn sản kinh doanh trong cácdoanh nghiệp Phần 2: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại nghiệp Formatch Tam Hiệp Phần 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nghiệp Formatch Tam Hiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐNHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, đặc điểm, cách phân loại và vai trò của vốn sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của vốn sản xuất kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm vốn: Vốn luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp có nhiều cách hiểu và quan niệm khác nhau về vốn Theo quan điển của Mark,dưới góc độ các yếu tố sản xuất,vốn được khái quát hoá thành phạm trù tư bản trong đó vốn đem lại giá trị thặng dư và “là đầu vào của quá trình sản xuất”. Định nghĩa này đã khái quát rõ bản chất và vai trò của vốn đó là: Bản chất của vốn là giá trị và vai trò của vốn là đem lại giá trị thặng dư thông qua hoạt động sản xuất.Tuy nhiên định nghiã này bị bó hẹp trong khu vực sản xuất vật chất và cho rằng chỉ có sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng dư. Theo Đavid Begg – tác giả cuốn “Kinh tế học” vốn bao gồm:vốn hiện vật vốn tài chính doanh nghiệp. Vốn hiện vật là dự trữ hàng hoá đã sản xuất để sản xuất hàng hoá khác. Vốn tài chính là các tiền và các giấy tờ có giá của doanh nghiệp. Trong định nghĩa tác giả đã đồng nhất vốn với tài sản của doanh nghiệp.Tuy nhiên thực chất vốn của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả tài sản của doanh nghiêp dùng trong sản xuất kinh doanh.Bất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải có vốn để thực hiện những khoản đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị, nguyên vật liệu,lãi vay, thuế…và các khoản chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh khác. Do đó vốn được đưa vào sản xuất kinh doanh dưới nhiều hình thái vật chất khác nhau sua đó tạo ra sản phẩm hàng hoá dịch vụ tiêu thụ trên thị trường và số tiền thu về bù đắp chi phí bỏ ra và tạo ra một khoản chênh lệch. Trong nền kinh tế thị trường, vốn được coi là một loại hàng hoá,nó giống các hàng hoá khác là có người sở hữu đích thực song lai có điểm khác vì người sở hữu vốn có quyền bán quyền sử dụng vốn trong thời gian nhất định giá của quyền sử dụng vốn là lãi suất. Chính nhờ có sự tách biệt cơ bản giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng vốn mà có thể sử dụng vốn vào đầu tư kinh doanh và sinh lời. Dưới góc độ doanh nghiệp, vốnmột trong những điều kiện vật chất kết hợp với sức lao động và các yếu tố khác làm đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh.Vốn vừa có mặt trong quá trình sản xuất vừa tham gia vào mọi hoạt động kinh doanh từ khi bắt đầu có hoạt động cho đến cuối chu kì. Tóm lại có nhiều quan niệm khác nhau về vốn nên khó có thể đưa ra một dịnh nghĩa hoàn chỉnh về vốn mà chỉ có thể đưa ra một định nghĩa khái quát: “Vốn là toàn bộ giá trị ứng trước ban đầu hình thánh lên các tài sản để phục vụ các mục đích khác nhau trong các doanh nghiệp” 1.1.1.2 Đặc điểm của vốn: Từ định nghĩa về vốn đã khái quát ở trên có thể đưa ra các đặc điểm về vốn như sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Một là: Vốn tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Vốn là giá trị ứng trước về tài sản hay vốn chính là tiền hình thành lên các tài sản của doanh nghiệp,các tài sản này (tài sản lưu động và tài sản cố đinh ) này tham gia ngay từ giai đoạn đầu của chu kì sản xuấttái sản xuất đến giai đoạn cuối cùng của chu kì - Hai là: Chuyển đổi toàn bộ giá trị hoặc từng phần giá trị vào sản phẩm của quá trình sản xuất Giá trị mà vốn chuyển dịch phụ thuộc vào đặc điểm của tài sảnvốn cấu thành lên,nếu tài sản có chu kì sản xuất ngắn thì phần giá trị sẽ chuyển dịch toàn bộ vào giá trị sản phẩm và ngược lại những tài sản có giá trị cao và thời gian sử dụng dài (chu kì sản xuất dài) thì giá trị của vốn chỉ chuyển dịch từng phần. - Ba là: Vốn có thể thay đổi hình thái vật chất qua mỗi chu kì hoặc qua một vòng chu kì sản xuất Đặc điểm này do đặc điểm của tài sảnvốn hình thành lên quy định.Giả sửvốn lưu động thì thay đổi hình thái vật chất ở từng chu kì còn vốn cố định thì ngược lại 1.1.2 Cách phân loại vốn sản xuất kinh doanh Có nhiều cách để phân loại vốn tùy thuộc vào tiêu thức lựa choṇ để phân loại - Căn cứ vào cơ cấu vốn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nghiệp gồm có:vốn sản xuất và vốn đầu tư Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Vốn sản xuất:Là vốn được sử dụng trong quá khứ và hện tại phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh (Đó là số tiền,tài sản hữu hình, vô hình…dùng để duy trì và phát triển sản xuất kinh doah của doanh nghiệp) + Vốn đầu tư: Là vốn phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh trong tương lai, phụ thuộc vào các kế hoạch,các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,vốn đầu tư sẽ quyết dịnh sự̣ tồn tại và phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. - Căn cứ vào nguồn hình thành vốn gồm có:vốn chủ sở hữu và vốn nợ vay: + Vốn chủ sở hữu:Là vốn do chủ sở hữu doanh nghiệp tài trợ và giữ lại từ lợi nhuận không chia.Đối với những khoản vốn này doanh nghiệp không phải hoàn trả lại những khoản tiền đã huy động trừ khi doanh nghiệp đóng cửa và chi phí chi cho khoản vốn này là chi phí cơ hội cho việc sử dụng vốn, vốn chủ sở hữu có độ an toàn cao. + Vốn nợ vay:Là vốn không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải tiến hành hoàn trả lại trong một thời gian nhất định trong tương lai,chi phí của việc dử dụng vốn chính là lãi vay mà doanh nghiệp phải trả cho khoản nợ vay.Tuy vốn vay có độ̣an toàn không cao song lại được các doanh nghiệp chú trọng do chi phí của vốn được coi là khoản chi phí hợp lý và không phải tính vào thuế thu nhập doanh nghiệp - Căn cứ vào vai trò, đặc điểm chu chuyển giá trị của vốn khi tham gia vào quá trình kinh doanh bao gồm: Vốn cố định và vốn lưu động + Vốn cố định: Là giá trị ứng trước về tài sản cố định (bao gồm cá tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình).Vốn cố định có đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh,giá trị được chuyển dịch dần dần Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 từng phần vào giá trị của sản phẩm và sau nhiều chu kì sản xuất kinh doanh mới hoàn thành một vòng chu kì sản xuất. Vốn cố định bao gồm 2 bộ phận: Một bộ phận sẽ tham gia vào việc hình thành lên giá trị của sản phẩm tương ứng với giá trị hao mòn và một bộ phận là giá trị còn lại của tài sản cố định Để quản lý và sử dụng tài sản cố định có hiệu quả cầ biết cách phân loại tài sản cố định và biết được kết cấu của tài sản cố định * Căn cứ vào hình thái biểu hiện tài sản cố định gồm:Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình * Căn cứ vào công dụng kinh tế bao gồm: Tài sản cố định phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh và tài sản cố định dùng ngoài mục đích kinh doanh. *Căn cứ vào tình hình sử dụng gồm: Tài sản cố định đang dùng, tài sản cố định chưa dùng và tài sản cố định không cần dùng. * Căn cứ vào mục đích sử dụng: Tài sản cố định dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh,tài sản cố định dùng cho mục đích phúc lợi và tài sản cố định bảo quản hộ giữ hộ. * Căn cứvào sở hữu:Tài sản cố định tự có và tài sản cố định đi thuê * Căn cứ vào nguồn hình thành: Tài sản cốđịnh hình thành do vốn chủ sở hữu và tài sản cố định do nợ vay + Vốn lưu động: Là vốn tiền tệ ứng trước để mua sắm hình thành lên các tài sản lưu động của doanh nghiệp mà nó có đặc điểm là vận động liên tục qua các chu kì của quá trình sản xuất, giá trị chuyển ngay trong một lần và được hoàn lại sau khi tiêu thụ thu được tiền bán hàng, vốn cố định thay đổi hình thái vật chất qua mỗi giai đoạn của quá triǹh sản xuất kinh doanh nghiệp Để quản lý tôt vốn lưu động cần phân loại vốn lưu động theo các tiêu thức khác nhau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Căn cứ vào vai trò của vốn lưu động gồm:Vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất, vốn lưu động trong khâu sản xuất và vốn lưu động trong khâu lưu thông * Căn cứ vào hìh thái biểu hiện gồm có:vốn vật tư hàng hóa,vốn bằng tiền và các khoản phải thu * Căn cứ vào nguồn hình thành: Vốn lưu động hình thành từ vốn chủ sở hữu và vốn lưu động hình thành từ nợ vay - Căn cứ vào thời gian hoạt độ̣ng và sử dụng vốn có thể dược chia thành:nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời: + Nguồn vốn thường xuyên: là các khoản vốn có tính chất ổn định và dài hạn mà doanh nghiệp có thể sử dụng,thường là vốn chủ sở hữu và vay dài hạn. + Nguồn vốn tạm thời: Là nguồn vốn có tińh chất ngắn hạn có thể sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu có tính chất tạm thời như các khoản nợ ngắn hạn. - Căn cứ vào phạm vi hoạt động gồm: Vốn bên trong doanh nghiệp và vốn bên ngoài doanh nghiệp. + Vốn bên trong doanh nghiệp: Là vốn có thể được huy động từ bản thân doanh nghiệp bao gồm tiền khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận để lại và các khoản khác như dự phòng, thu từ thanh lý tái sản cố định… + Vốn bên ngoài: Là vốn có thể có từ vay vốn của ngân hàng, các tổ chức kinh tế khác, phát hành trái phiếu cổ phiếu… 1.1.3. Vai trò của vốn sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp Dù tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì vấn đề luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu đó là vốn kinh doanh. Vốn không chỉ đạt nền tảng để duy trì mọi hoạt động của doanh nghiệp mà còn là cơ sở cho sự Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phát triển và tạo động lực cạnh tranh cho mỗi doanh nghiệp. Việc quản lý và có chiến lược sử dụng vốn hợp lý và hiệu quả trong các giai đoạn khác nhau đặc biệt trong cuộc cạnh tranh gay gắt ngày nay luôn là mối bức xúc đối với mỗi doanh nghiệp Trong cơ chế bao cấp nguồn vốn mà các doanh nghiệp có được thông qua ngân sách nhà nước và vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi đã không được khai thác đúng mục đích, vôn luôn bị đóng băng do các doanh nghiệp chỉ lo hoàn thành kế hoạch được giao mà không cần quan tâm đến kết quả lãi lỗ thực tế. Vấn đề khai thác thu hút vốn không phải là vấn đề cấp bách có tính sống còn đối với doanh nghiệp làm cho tính chủ động bị thủ tiêu và đây cũng là lý do tại sao trong nền kinh tế bao cấp không có thị trường vốn. Mọi thay đổi bắt đầu khi nền kinh tế thị trường ra đời, vốn đă không được “cho không” từ ngân sách nhà nước mà các doanh nghiệp buộc phải tự đứng dậy tìm nguồn vốn và trang trải mọi chi phí và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của mình. Lúc này vấn đề tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả lại là bài toán mà các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu, buộc các doanh nghiệp phải chủ động tìm kiếm bạn hàng, đầu tư đổi mới trong kinh doanh làm cho vốn sinh sôi nảy nở đảm bảo sự đứng vững cho doanh nghiệp trong cơ chế cạnh tranh đầy gay gắt này. Với vai trò to lớn của vốn do vậy việc bảo tồn và tăng trưởng vốn là một nguyên lý đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh của mỗi doanh nghiệp. 1.2 Quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp 1.2.1 Quản lý vốn cố định: Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn cố định luôn gắn liền với hình thái vật chất của nó, việc quả lý vốn cố định là một trong những nội dung quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... đó cá ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 1.3.3.2 Các nhân tố chủ quan, bao gồm: - Nhân tố vốn: Đây là điểm xuất phát cho mọi hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp cũng như là yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp, để tạo ra hiệu quả từ việc sử dụng vốn buộc các doanh nghiệp phải xem xét các vấn đề:cơ cấu vốn, chi phí vốn, nguồn tài trợ,việc sử dụng vốn cho đầu tư phát... ra hiệu quả sử dụng vốn còn thể hiện ở các chỉ tiêu như:thu nhập, khả năng thanh toán và các chỉ tiêu khác… Tóm lại :Hiệu quả sử dụng vốn là mối quan hệ giữa kết quả đạt được trong quá trình khai thác sử dụng vốn sản xuất kinh doanh với số vốn đã sử dụng để đạt được kết quả đó 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sử dụng vốn 1.3.2.1 Các chỉ tiêu chung - Cơ cấu vốn: Tỷ trọng + tài sản cố định Tài sản. .. thông tin vế hiệu quả sử dụng vốn của nghiệp, giá thàn sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng sản phẩm, thương vụ cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh chungcủa cả nghiệp 2.2.1.2.Cơ cấu bộ máy kế toán của nghiệp Formatch Tam Hiệp đồ 2: Cơ cấu bộ máy kế toán KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán thanh toán Kế toán ngân hàng Kế toán vật tư tiêu thụ Thủ quỹ Nhân viên thống kê tại phân xưởng Website:... phát triển của nghiệp Formatch Tam Hiệp nghiệp Formatch Tam Hiệp tiền thân là nhà máy cơ khí 15 – 2 và đến năm 1993 là nhà máy cơ khí Tam Hiệp được thành lập theo quyết định số 382/TCLĐ ngày 28/05/1993 của Bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp với chức năng nhiệm vụ chính là sửa chữa phục hồi thiết bị vẩn chuyển và khai thác phục vụ nghành sản xuất Lâm Nghiệp Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính theo... chủ yếu của các doanh nghiệp hiện nay là tối đa hoá gía trị tài sản chủ sở hữu vì vậy tối đa hoá hiệu quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp Do đó hiệu quả sử dụng vốn được hiểu là: - Từ một số vốn nhất định doanh nghiệp phải đạt được lợi nhuận - Mức lợi nhuận gia tăng không chỉ từ vốn tự tài trợ mà còn bằng nguồn vốn huy động bằng việc năng động tự tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bên... hoặch được giao ,xí nghiệp đã mở rộng thêm một số nghành nghề sản xuất kinh doanh khác với mục đích đa dạng hoá nghành nghề nhằm tạo thêm công ăn việc là cho người lao động đó là sản xuất thêm một số vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư phục vụ sản xuất và tiêu dùng xã hội Cùng với sự vận động của nền kinh tế thị trường, để bắt kịp với nhịp độ mới,nghành nghề sản xuất truyền thống của nghiệp bị thu hẹp... là các sản phẩm mới :sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí phụ tùng phục vụ cho nghành Lâm nghiệp và nền kinh tế quốc dân Thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, nhà máy cơ khí Tam Hiệp trực thuộc công ty cơ khí Lâm nghiệp đã được hình thành theo quyết định số 05/TCLĐ ngày 16/05/2001 của công ty cổ phần Formatch. Chủ... biện pháp hạn chế tối đa các nhân tố gây hậu quả xấu và phát huy các nhân tố tích cực nhằm mang lại hiệu quả sử dụng vốn tối ưu cho doanh nghiệp PHẦN 2 THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của xí. .. việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Nhà nước ta ,xí nghiệp Formatch Tam Hiệp một đơn vị thành viên tạo ra động lực cho sự phát triển chung đó Công ty có vốn điều lệ là 12.8 tỷ đồng trong đó vốn của nhà nước là 30% .Xí nghiệp Formatch Tam Hiệp - một đơn vị thành viên của công ty cổ phần Formatch vốn điều lệ được giao là 1.4 tỷ đồng trong đó vốn cố định là 800 triệu và vốn lưu động là... : Thời gian sử dụng của tài sản cố định t: Số năm tính khấu hao HAI LÀ: Lập kế hoặch khấu hao tài sản cố định Kế hoặch khấu hao tài sản cố định là một bộ phận quan trọng của kế hoặch tài chính trong doanh nghiệp doanh nghiệp và là nội dung quan trọng trong quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định vì thông qua kế hoặch khấu hao tài sản cố định chuáng ta biết được nhu cầu tăng giảm vốn cố định . về vốn và hiệu quả sử dụng vốn sản kinh doanh trong cácdoanh nghiệp Phần 2: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp Formatch. Formatch Tam Hiệp em đã lựa chọn đi sâu tìm hiểu đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP FORMATCH TAM HIỆP, Khái niệm và đặc điểm của vốn sản xuất kinh doanh, Cách phân loại vốn sản xuất kinh doanh, Quản lý sử dụng vốn trong doanh nghiệp .1 Quản lý vốn cố định:, Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sử dụng vốn, Q trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Formatch Tam Hiệp, Khái quát chung vế nguồn vốn của xí nghiệp trong những năm gần đây:, Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại xí nghiệp Formatch Tam Hiêp, Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp Formath Tam Hiệp., Định hướng huy động và sử dụng vốn tại xí nghiệp Formatch Tam Hiệp, Các giải pháp cụ thể nhằm nâng coa hiệu quả sử dụng vốn cố định, Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay