Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN

52 1,640 5
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 15:53

  !"#$!"%&&'(()*&+(,% / 012134567895:2;5<=>?5@: 3A&B&C'9 0D%@E>F>G 3H6IJ;@H;1;55F3H6 0(3K&    !"#$%& ' 00(L)ML'!N&M  ()*()+ ,-.%/. 5$ )0123 ,- 4 5666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+@A,(@@B/.CD6EFG%H ,(I499#%()*@BJ6E KGL%M666H )+%$</.N6 )+%$< O%56 )+?% B6,$%&,(PN )+@A,(O.#PN- $4P6 )+?@OQ%J LR-JST%$458"#9--$5#$6 'T%9-4194Q8 LR$JST%$459-$41$6 R U8#%$V. L(PJRON1W%@N5#8 ;   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / U+5&QR&VL ;6'3 )+@A,(39@%0XYEZ% $H#?5PY[()*#2 )+$%&N,( %1 %P =6?% )+T%,(D;4\T%? LR1 %VP66 )+?%43-]V%,( )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$5`a9P1 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'=J+e',fgKhi +e,gX7j 0(3K& ,NP%N4Q]# 1# +1k%#"#& 00(L)ML'!N&M  ()*()+K-4\9.#O4Ql K-4\# '9$%&1 1],( 5$ K&#()*+21666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6>4? L'@#5#mE,#<#%%666H LFNP%n#5#mE7%#9:666H LK4Q]#mE7o%#%G666H L@438%p#5#8N@#5#"m )+?% B6,$%&,(PN1 )+#,(I4;4\19$%&1()*@A,(3P @1$1#"#& )+?@$1/.1&J L+18%P% L+1?] LRq4r#%\%& L+1?#9sN]#6 )+U,(4QP1\$o%01 U+5&QR&VL ;6'3 )+a#,(31#%#9o )+U,(AI48tDk%#lN11"#U 6 =6?% )+T%,(D-4\1$%&,(3?uJ LR4Q L,P%4QN666 )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1 '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'BJ+e'vX, B   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / Fw'xcRjRRg+y'>if',izR 0(3K& ,NP%N4Q]-4\#I"- 1# +1-#"#U 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9-4\#I"- 1],( 5$ )0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+#,(I49#@GJ L'@#%PmER###`##%666H L,P%4Q#mER###$#`#G666H LFN]#mER##O:O%666H LR-]#mER##OA:%666H L*N@-4\#8"m )+?% B6,$%&,(PN19u#I"- )+9"#9%U1@A,(.#PN$1 ,(.#O=PN$J L$;J+1P%% L$=J+1-#9sN# L$BJ+1#qk )+U,(\1a9lON1@P.8# 9@4-% U+5&QR&VL Y   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / ;6'3 )+@A;,(@@.#P_16E,(@.#H )+#,(319#"# %$ )+I4\Q##,( =6?%J )+T%,(D;4\T%? LR1P%-]#1666 LRO9%?"#OD91l6 )+?%43-]V%,( )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1I419-# P@6 '9%95%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'YJ+e'vX)'v{ R,|!,}X'cd''vX)'v{S~'zR 0(3K& 'PN•l]D9%9- ?D9%9- '?-D/%. 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9D9%9-;4\WT%O9%9D 1],( 5$ )0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< [   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6>4? )+%$<P.u#59%9-2-FSS,6 LRD9%9p%P%PmE,P##666H L,P.D9%9ON%PmEF/%./4#$&66H LR4Q#5#mE(Q\\a%I 9€66H L,#59%9T%2mE'9%92tPT66H )+4%8uD9%9- B6,$%&,(PN?DJE,F.$H )+$%&,(.#P$16 ,(.#OYI499#%()*PN$6 )+?$%&$J L!P%#D L+1o%9€D%%NP_9A#56 LF0N1PZ%?•% L>4uq#%\%& L,#qPk"#U6 Y6,(I4-4\1],( U+5&QR&VL ;6'3 )+@A,(DDI48t9$816 R#,(3?D#216 )+U,(1"#$6 )+I4\Q##,(: % %6 =6?%J )+T%,(D;4\T%? LR1 %VP66 L)U,(#5C?6 )+?%D S:,(^_#D4 W+5&QRXYK ‚   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / >4PND9%99#%o4\%%% '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'[J',ƒ„)',…RK†',iy' ‡fK'vX,!,g)Rˆ, 0(3K& ,(N•l]9#%. R.•l]9#%. 'k.P.4Q9@9 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#%.#5 19#%.],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6'PNu9#%. )+%$<;4\9#%.@A,(PNJ L'9#%.1p%%PmE+1.lO@%o438H LRP.9#%9mE+1.H L'9#%.o%1Z%0<%PmE-4/A$66H )+@8u9#%.6 B6,$%&,("9 Z+ Z'TILIN )+#,(I49G#,(.#"#O L'91uu%Pm L'9Op%P.#mFP.€m LR4QP.9#%9m ‰   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / LK4Q9#%9m )+?@OQua9!#%.((/ S+ Z[ )+%0-4\<u#54tT‡!6 )+-4\G@I$E8929@H6 )+?% + Z;\5] )+#,("9u,W)/%$<N,(•l],W )/ Š@A,(.#J LKk.P.9#%9m LR0<]9m LfC@?u4a9#%9m )+?%@8u9 Y6?%J )+?D8"%-%@p%D4OD4OuU 8N3%T$-%96 )+?%D S:,(^_#D46 W+5&QRXYK (A9#%."#U6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'‚J+e',fgKhi +e>iˆS‹),Œ,R•i 0(3K& ,(NP%N4Q]I.O5%PA 1I.O5%PA +1-I.5%PA1"#U 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#5I.&I. 1],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 Ž   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / %+5&QRNST ;6%"%$< =6>4? )+%$<;4\#5I.@G%UJ L*N@#5I.mE>.I.#666H L,P%N4Q]V%#5I.mERO5%P9:8\AI. #GI.%666H L(#44QP%V%#5I.m )+?%#O@OQuI.O5%PA B6,$%&,(PN1 )+@A,(I49$%&1()*PN@$ 1J ,(.#@$J L$;J+18%P% L$=J+1? L$BJ+1#q L$YJ+155k )+@5$11&$@.% )+U,(4Q\€#9\1156 U+5&QR&VL ;6'3 R#,(I4;4\91#5I.],(•9$ )+a#,(31"#&I.O5%8\A '9#%83)+I4\Q##,(: % %6 =6?% )+T%,(D;4\T%? LR4QP. LR1P LR1155 Lp%N]16 ,(?D91l6 )+?%D •   !"#$!"%&&'(()*&+(,% / S:,(^_#D4 W+5&QRXYK )$<$D%oa9P1 '9%5%OD]P6 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 'cd'‰J+e'vX, Fw'xc!,g)Rˆ,>i‘,ƒ’) 0(3K& ,(Nu19#%. 19#%. '19u#%.6 00(L)ML'!N&M  ()*()+ '9#%.#5 1],( 5$ ()*)0123  P^666 000(O& P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6,$%&,(PD-%u )+%$<;4\9#%.G%UJ L'9#%.1p%%PmE(k% .N666H L'9#%.1%PmE+1.:O@P. 8666H LR.9#%9o%p%%PmE(k% r666H )+?@OQ )+@-4\GJ L‡%I/"2O.l#8k%m L*N@-/O#%.l"m )+%UN,($5P.u#%.I@/%P ;“ [...]... diềm theo ý thích - Trưng bày tại góc học tập của mình 20 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 TIẾT 14: VẼ THEO MẪU MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT I/ Mục tiêu: - Hiểu đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của 2 vật mẫu - Biết cách vẽ và vẽ được 2 đồ vật gần với mẫu II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo. .. màu - GV gợi ý thêm HS cách sắp xếp bố cục, cách vẽ đậm nhạt, vẽ màu 4 HS quan sát thêm một số bài vẽ của HS các năm trước 2 Hoạt động thực hành: 21 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành vẽ theo mẫu bày sẵn - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn cho các HS... + Dính các bộ phận bằng keo, hồ, băng dính 2 Hoạt động thực hành: 24 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành theo nhóm + GV gợi ý cho các nhóm cách tìm hình dáng đồ vật mà mình định làm - GV theo dõi, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng 2 Nhận xét, đánh... ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Sưu tầm các bài trang trí hình tròn - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 22: VẼ THEO MẪU VẼ CA VÀ QUẢ I/ Mục tiêu: - Hiểu hình dáng, cấu tạo của cái ca và quả - Biết cách vẽ theo mẫu cái ca và quả - Vẽ được hình cái ca và quả theo ý thích... các bộ phận + Gắn các bộ phận lại với nhau và tạo dáng cho con vật 4 HS quan sát thêm một số bài nặn con vật của HS 2 Hoạt động thực hành: 12 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 1 Thực hành - GV cho HS thực hành nặn con vật theo ý thích ( Nhóm tự chọn ) - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn... nhận xét, đánh giá - GV nhận xét chung tiết học 14 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3 Hoạt động ứng dụng: Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Vẽ đơn giản một bông hoa mình thích - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 10: VẼ THEO MẪU ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRU I/ Mục tiêu:... & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 + Cách vẽ họa tiết, sắp xếp họa tiết + Cách vẽ màu - GV nhận xét chung tiết học - Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 3 Hoạt động ứng dụng: Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 - Tập trang trí 1 hình vuông theo ý thích - Trưng bày tại góc học tập của mình TIẾT 18: VẼ THEO MẪU TĨNH... chính trước, phụ sau + Vẽ thêm các chi tiết khác, chỉnh sửa bài vẽ + Vẽ màu theo ý thích - GV lưu ý HS cách chọn hình ảnh cho rõ nội dung, cách sắp xếp bố cục, cách vẽ màu 30 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 4 HS quan sát 1 số tranh hoặc bài vẽ của HS 2 Hoạt động thực hành: 1 Thực hành...Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Trường Tiểu học Phường 1 Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch http://violet.vn/kich1987 3 Hướng dẫn HS tìm hiểu cách vẽ: ( HĐ nhóm ) - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các cách vẽ tranh phong cảnh - GV giới thiệu 2 cách vẽ + Vẽ trực quan: HS quan sát cảnh vật và vẽ trực tiếp + Vẽ theo trí nhớ: HS vẽ lại theo trí nhớ của mình - Các... tiết, chỉnh sửa cho giống mẫu + Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu 33 Phòng GD & ĐT Thị xã Ngã Năm Giáo viên soạn : Lê Quốc Kịch Trường Tiểu học Phường 1 http://violet.vn/kich1987 - GV lưu ý HS cách sắp xếp bố cục cho cân đối, cách vẽ đậm nhạt, vẽ màu 4 HS quan sát 1 số bài vẽ ca và quả của HS năm trước 2 Hoạt động thực hành: 1 Thực hành - GV nêu yêu cầu bài thực hành - Trong . / =6> 4 ? )+%$<- 4 &#9%9O4r€%D## ,(PNJ L,P%4Q#5#m LRD#9#%9%919 4 #m )+@A,(I 4 9()*@APNJ L@@%D#5#m LK4Q] %9 4 #m L*N@- 4 #5#"m )+@A,(I 4 &##C/%.@A,( 4#  4 N )+?% B6,$%&,(PN1 )+@A,(I 4 &##C%./PN $1 > 4 PN@$1J L+1P%%]#m L+19€?]#m L+1q4r6 )+@11&@.%$16 )+U,(J LRON1a%I9€ L7G$9o9 LR. P 7$82-%#/9:/6 %+5&QRNST ;6%"%$< =6,(PD-%u )+#,(I 4 ; 4 9@A,(PNJ L'91u%Pm+P 4 #"mE,D#-%666H L'9#%9Op%P.#mE,P.#%o66H L,Z%%"o%p%k%<%PmE,(8NH )+?@OQ%u#5-%™9Z%%91 uu 4 #56 )+@A,($5-#5-%N196 B6,$%&,(PN19 )+@A,(I 4 91&()*@$1 ,(I 4 8N@$19 L+1.%€ L+1P.9$€ 4  L+1@P.#9 4 -% LRq4r1 )+@$191D@.%#,(I 4 6 )+U,(4Q€1666 Y6,(I 4 @- 4 91],(6 U+5&QR&VL ;Ž  . !"#$!"%&&'(()*&+(,% / =6> 4 ? )+%$<- 4 &#9%9O4r€%D## ,(PNJ L,P%4Q#5#m LRD#9#%9%919 4 #m )+@A,(I 4 9()*@APNJ L@@%D#5#m LK4Q]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN, Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN, Giáo án Mỹ Thuật lớp 4 cả năm soạn theo chương trình VNEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay