Phương pháp day học kỹ thuật công nghiệp

30 424 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 08:49

Trong xã hội phát triển kinh tế nhanh chóng và hội nhập như hiện nay thì máy móc có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc cuộc phát triển kinh tế nói chung và phát triển nghành kỹ thuật nói riêng Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn 1 NHN XẫT C A GIO VIấN HNG DN GVHD .Ths. Lờ Thanh Liờm SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn 2 Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp L I NểI U Trong th i k t n c ta ang trờn con ng cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t n c, a t n c ta ti n mnh t rờn con ng kinh t - chớnh t r . Vỡ vy nn cụng nghip c a n c ta c n ph i phỏt tri n mnh . trong i u kin t n c ta trỡnh phỏt tri n cũn kộm so v i cỏc n c trờn th gi i . nõng cao v thỳc y trỡnh k thu t c a i ng cụng nhõn lờn cao thỡ ph i nõng cao chõt l ng ging dy c a cỏc tr ũng dy ngh v cỏc trung tõm o t o ngh o t o ra c i ng cụng nhõn cú trỡnh cao ỏp ng c nhu c u trờn c a xó h i . nõng cao ch t l ng thỡ cỏc giỏo ỏn ph i cú ch t l ng cao , s c truyn c m l n do ú ũi h i ph i o nhng phng phỏp dy h c m i . Em m t sinh viờn khoa s phm k thu t u c giao ti ti u lun mụn h c Phng phỏp day h c k thu t cụng nghip nghiờn c u v phng phỏp dy h c m i v cỏc ng dng c a nú v trờn quan i m ú em xõy dng tiờt ging 84 trong giỏo trỡnh K thu t ti n dnh cho h c sinh dy ngh. Em ó c s giỳp c a cỏc thy cụ trong khoa v c bi t l s hng dn t n tỡnh c a Ths. Lờ Thanh Liờm nay em ó hon thnh . Trong bi lm c a em cũn nhiu thi t sút em r t mong c cỏc thy cụ giỳp em hon thi n. Em xin chõn thnh c m n ! Sinh Viờn Th c Hi n Trn Ng c Dip SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn 3 Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp CHNG 1 T NG QUAN V MễN HC K THU T TIN 1.1: Vai trũ, v trớ c a m ụn h c: 1.1.1: Vai trũ c a m ụ n h c Trong xó h i phỏt tri n kinh t nhanh chúng v h i nhp nh hin nay t h ỡ mỏy mú c cú vai trũ vụ cựng quan tr ng trong cu c cu c phỏt tri n kinh t núi chung v phỏt tri n nghnh k thu t núi riờng. Trong vi c ch t o ra mỏy mú c thỡ cụng ngh gia cụng chi ti t c bi t c chỳ tr ng, c bi t l gia cụng bng phng phỏp c t g t. Nhn c t m quan tr ng ú m cỏc mụn h c v k thu t trang b cho h c sinh, sinh viờn cú vai trũ r t quan tr ng. Mụn h c K thu t ti n l m t trong nhng mụn h c quan tr ng trong cỏc tr ng dy ngh vỡ ú l m t trong nhng phng phỏp t o hỡnh b m t v gia cụng c h i ti t m ỏ y chi m s l ng l n trong cỏc phõn xng, nh m ỏ y c khớ. Hin nay v i s phỏt tri n c a cụng ngh thỡ yờu c u m t l c l ng th ng mỏy ti n khụng nhng ụng o m cũn c n cú tay ngh cao. Do ú m hu h t cỏc tr ng dy ngh hay trung h c chuyờn nghip u a vo o t o cụng nhõn ti n l nh ngh v i u ú cho thy t m quan tr ng r t to l n c a mụn h c ny. 1.1.2: V trớ c a mụn h c Mụn h c nm trong chng trỡnh o to c a cỏc tr ng trung h c chuyờn nghip (THCN) nú l mụn c huyờn nghnh trong nghnh o t o cụng nhõn ti n. Mụn h c trang b v c ng c cho h c sinh nhng nn t ng vng ch c cho cỏc mụn h c cựng chuyờn nghnh nh mụn cụng ngh ch t o mỏy, mụn i u khin quỏ trỡnh gia cụng. Tuy nhiờn h c t t c mụn h c thỡ yờu c u h c sinh ph i nm ch c cỏc kin th c c s. ú c ng l cỏc mụn cú vai trũ Cho i v i mụn k thu t SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn 4 Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp ti n. C th cỏc mụn h c ú nh : cỏc mụn h c c s, cỏc mụn h c v dng c c t, mụn h c v gỏ trong gia cụng kim loi 1.2: M c ớch C a Mụn H c Mụn h c nhm trang b cho h c sinh cỏc kin th c c bn v mỏy ti n, vn hnh mỏy ti n v cỏc phng phỏp gia cụng trờn mỏy ti n. Yờu c u sau khúa h c, h c sinh c n nm c cỏc k nng c bn trong quỏ trỡnh t o sn phm chi ti t mỏy bng phng phỏp ti n, cỏc thao tỏc mỏy ph i thun th c, , chớnh xỏc v m bo an ton. Quỏ trỡnh dy mụn h c c ng giỏo d c cho h c si nh lũng yờu ngh, tỡnh yờu v i cụng vi c. T o ra nim hng thỳ v am mờ cho cỏc em v nghnh ch t o núi chung v phng phỏp gia cụng bng c t g t núi riờng. Giỳp cỏc em cú c s on k t giỳp l n nhau trong quỏ trỡnh h c t p v lao ng, t p thúi quen lm vi c theo nhúm 1.3: T ng Quan C h ng Trỡnh C a Mụn H c B c c mụn h c c chia lm 6 phn l n, bao gm 24 chng. c b trớ m t cỏch lụgic nh sau: * P h n th n ht: Cỏc nguyờn lý k thu t ti n Chng I: Cỏc khỏi n i m c bn v gia cụng ti n. C t g t kim lo i l m t trong nhng phng phỏp gia cụng chi ti t m ỏ y c dung rng rói trong ngnh ch t o mỏy c khớ, nh ti n, phay, khoan, m i . Chớnh vỡ vy m chng ny s cung c p cho h c sinh nhng hiu bi t c bn v cỏc phng phỏp gia cụng trờn. N i dung chớnh c a chng bao g m: 1. M c ớch v n i dung c a gia cụng ti n: Th c chấ t c ủ a phương pháp c ắ t gọ t kim loạ i là l ấy đ i trên bề mặ t c ủ a phôi mộ t l ớp l ượng dư để đạ t đượ c hình dáng, kích thướ c và độ tr ơn bong c ủ a chi ti ế t c ần đượ c gia công. 2. Các bộ phận c ủ a máy ti ện: Giớ i thi ệu các bộ phận c ủ a máy ti ện như : thân máy, ụ tr ướ c, bàn xe dao, hộp bướ c ti ến, bộ bánh răng thay thế, ụ s a u . 3. Các khái niệm về quá trình t ạo phoi: Bao gồ m: - Các chuyển đọng chính , chuyển động t ịnh ti ến - Các bề mặ t: mặ t chư a gia công, mặ t c ắ t gọ t, mặ t đ ã gia công… - Các loạ i phoi hình thành : phoi xếp, phoi vụn, phoi dây…  Nộ i dung c ủ a chương này bao gồm những khái niệm ban đầu về kỹ thuậ t ti ện. Đây là chương lý thuyế t có nộ i dung c ơ sở mang tính chấ t mở đường . Chương II: Gia công mặ t tr ụ ngoài. Nộ i dung c ủ a chương bao gồm những kiến thứ c về gia công mặ t tr ụ ngoài, các cách gia công mặ t tr ụ ngoài, các cách gá và kẹp phôi, các loạ i dao để gia công, cách gia công tr ụ c bậ c v à tr ụ c tr ơn . Đây là những nộ i dung dễ không đòi hỏ i phả i có sự t ư duy. Tuy nhiên đây là chương sẽ làm nền t ảng để họ c sinh có sự chuẩn bị t ố t khi bướ c vào những kiến thứ c phía sau. Nộ i dung c ủ a chương bao gồ m: 1. Các yêu c ầu c ơ bản về mặ t tr ụ ngoài 2. Gá và kẹp phôi trên mâm c ặp 3. Gá và kẹp phôi trên mũ i tâm 4. Các loạ i dao dùng để gia công mặ t ngoài và cách gá dao 5. Gia công tr ụ c tr ơn 6. Gia công tr ụ c bậ c 7. Kiểm tra chấ t l ượng mặ t tr ụ ngoài Chương III: Quy trình công nghệ gia công m á y ti ện. Chương IV: Gia công l ỗ tr ụ. Đây là những nộ i dung c ơ sở có liên quan đến những chương về sau. Vì vậy có thể coi chương này là chương c ơ sở c ủ a môn họ c. Do đó ngườ i giáo viên c ần l ự a chọn phương pháp giảng dạy thích hợp sao cho họ c sinh có thể nắm vững đượ c t ố t nộ i dung c ủ a chương này. Nộ i dung bao gồ m: 1. Các yếu t ố c ủ a quy trình công nghệ : nguyên công, gá l ắp, bướ c công nghệ . 2. Phôi và l ượng dư gia công 3. Chuẩn công nghệ : chuẩn gá, chuẩn thô, chuẩn gá chính, chuẩn giả, chuẩn đo . 4. Các tài li ệu công nghệ : Sơ đồ công nghệ, sơ đồ nghuyên công, sơ đồ phác hoạ . 5. Quy t ắ c l ập quy trì nh công nghệ Đây là chương c ơ bản cung c ấp kiến thứ c khá dễ cho họ c sinh, không đòi hỏ i sự t ư duy nhiều. Họ c sinh có thể t ự nghiên c ứu nắm bắ t nhanh chóng những nộ i dung c ủ a chương như : 1. Khái niệm chung về các chi ti ế t có l ỗ hình tr ụ 2. Các phương pháp gia công l ỗ : Khoan, khoan l ỗ trên m á y ti ện, ti ện l ỗ hình tr ụ, khoét l ỗ . 3. Kiểm tra l ỗ Chương V: C ă t ren bằng tarô và bàn ren Chương VI: Gia công mặ t côn * P hầ n th ứ hai: MÁY T IỆ N Đây là chương quan tr ọng t rong nghề ti ện, những nộ i dung khó ti ếp thu vớ i họ c sinh họ c nghề, chính vì thế mà ngườ i giáo viên phả i có phương pháp giảng dạy hợp lý để có thể truyền đạ t những kiến thứ c quan tr ọng t ớ i họ c sinh như : 1. Các khái niệm về ren 2. C ắ t ren ngoài bằng bàn ren 3. C ắ t ren trong bằng taro 4. L ăn ren 5. Cách đo và kiểm tra ren Đây là chương không thuộ c vào phần tr ọng tâm c ủ a nghề ti ện nhưng l ạ i là chương khó ti ếp thu vớ i họ c sinh. Chính vì vậy mà giáo viên c ũng c ần có phương pháp hợp lý vớ i nộ i dung c ủ a chương như : 1. Khái niệm chung về mặ t côn 2. Phương pháp gia công mặ t côn ngoài 3. Gia công mặ t côn bằng thướ c chép hình 4. Kiểm tra mặ t côn Đây là phần tr ọng tâ m chính trong nghề ti ện, đòi hỏ i giáo viên phả i hướng dẫn kỹ cho họ c sinh các kiến thứ c c ần thi ế t về máy ti ện. Họ c sinh phả i đượ c tham gia thự c hành và thự c hiện thao tác trên m á y thuần thụ c. Chương VII: Các c ơ c ấu chuyển động c ủ a máy Chương VIII: Khái quát về các loạ i m á y ti ện Chương IX: Máy ti ện vít 1K62 Chương X: Máy ti ện vít 16k20 Đây là chương mở đường cho c ả phần 2 c ủ a môn họ c, giớ i thi ệu kiến thứ c c ơ bản về các loạ i chuyển động chung c ủ a máy. Giáo viên c ần giảng dạy các nộ i dung: 1. Các dạng chuyển động trong m á y 2. Các bộ phận trong hộp t ố c độ và hộp bướ c ti ến Giúp họ c sinh nghiên c ứu phân biệ t và nắm đượ c khái niệm chung về các loạ i m á y ti ện: 1. Sự phát tri ển c ủ a ngành chế t ạo máy công c ụ ở Liên Xô 2. Phân loạ i và kí hiệu máy ti ện Đây là chương c ơ sở, giáo v i ên c ần giớ i thi ệu cho họ c sinh t ổng quan về máy ti ện vít 1K62, khái niệm, c ấu t ạo, cách sử dụng, phạm v i sử dụng… 1. Đặ c đ i ểm chung về máy ti ện vít 1K62 2. C ơ c ấu chuyển động chính c ủ a máy 3. C ơ c ấu chuyển động ti ến 4. Các bộ phận c ơ bản c ủ a máy. Giớ i thi ệu cho họ c sinh t ổng quan về máy ti ện vít 16K20, khái niệm, c ấu t ạo, cách sử dụng, phạm vi sử dụng… 1. Đặ c diểm chung về máy ti ện vít 16K20 2. Các c ơ c ấu máy 3. Các đặ c diểm kế t c ấu, các bộ phận c ủ a m á y 16K20 Chương XI: Nguyên lý vận hành máy ti ện * P hầ n th ứ ba : Công v i ệ c t i ện có độ p h ứ c t ạ p cao Chương XII: Gia công bề mặ t ti ện định hình Chương XIII: Đây là chương quan tr ọng đòi hỏ i họ c sinh phả i nắm vững đượ c nguyên lý vận hành máy ti ện, giúp họ c sinh có thể vận dụng t hự c ti ễn, chính vì vậy giáo viên c ần giảng dạy kỹ để họ c sinh có thể ti ếp thu t ố t kiến thứ c c ần thi ế t: 1. Kiểm tra độ chính xác c ủ a máy 2. C ả i ti ến m á y 3. Bôi tr ơn m á y Đây là phần quan tr ọng và rấ t khó ti ếp thu đố i vớ i họ c sinh nghề, mặ t khác kiến thứ c c ủ a phần này đượ c sử dụng nhiều trong t hự c ti ễn. Phần này trang bị cho họ c sinh những kiến thứ c sâu trong nghề ti ện. Chương c ơ sở này cung c ấp cho họ c sinh kiến thứ c và các bướ c, thao tác thự c hiện các qu á trình gia công trong quá trình ti ện. Nộ i dung bao gồ m: 1. Gia công mặ t định hình bằng phương pháp phố i hợp hai chuyển động 2. Gia công mặ t định hình theo dưỡng chép hình 3. Gia công mặ t địng hình bằng dao định hình 4. Gia công mặ t c ầu 5. Gia công mặ t định hình và tr ụ c bậ c bằng xe dao chép hình thuỷ l ự c Chương này cung c ấp cho họ c sinh các kiến thứ c Gia công tinh bề mặ t Chương XIV: C ắ t ren bằng dao ti ện ren Chương XV: Gia công chi ti ế t vớ i gá l ắp phứ c t ạp và thao tác thự c hiện các quá trình làm nhẵn bề mặ t như : 1. Mài bóng 2. Đánh bóng 3. Bi ến dạng dẻo bề mặ t 4. L ăn khía nhám Đây là chương quan tr ọng và khó vớ i sự đòi hỏ i độ chính xác c ủ a ti ện ren, sự gia công đòi hỏ i phả i đảm bảo độ đồng tâm giữ a phần ren vớ i các mặ t khác đượ c gia công trên máy ti ện bằng dao. Chính vì vậy đòi hỏ i giáo viên phả i có kiến thứ c vững chắ c và phả i có sự t ập trung c ủ a họ c sinh trong quá trình giảng dạy. Những nộ i dung c ủ a chương gồ m: 1. Dao ti ện ren 2. Đ i ều chỉnh máy để ti ện ren bằng dao 3. C ắ t ren nhiều đầu mố i 4. C ắ t ren vớ i t ố c độ cao Đây c ũng là chương có nộ i dung khó vớ i họ c sinh, t ổng hợp các kiến thứ c c ủ a các phần tr ướ c, đòi hỏ i phả i có sự tu duy c ủ a họ c sinh để tham gia thự c hành t ố t vớ i những nộ i dung: 1. Gia công chi ti ế t có hình dáng phứ c t ạp 2. Gia công phôi trên m â m c ặp 4 vấu 3. Gá phôi trên m â m phẳng và trên ke 4. Gia công tr ụ c không c ững vững [...]... Trong phn hc th hai ny tụi s gii thiu cho cỏc bn khỏi quỏt chung v mỏy tin Giỏo viờn ghi tờn bi ging lờn bng: PHN HAI : MY TIN Nh chúng ta đã biết máy tiện l máy công cụ đợc sử dụng rộng rãi nhất hiện nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, một máy tiện có thể đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau Chúng ta có thể tiện, khoan, tarô, đánh bóngvới độ chính xác khác nhau trên cùng một máy tiện Để thực... hỡnh v - Với bộ truyền có kết cấu nh hình ỳng nht Ri t CT ging gii 165b ta có tỷ số truyền đợc tính cho HS bit tỏc dng ca bỏnh theo công thức: i = i1.i2 = rng trung gian Z1 Z3 Z1.Z3 = Z 2 Z 4 Z 2 Z 4 - Với bộ truyền có kết cấu nh hình 165c ta có tỷ số truyền đợc tính theo công thức: i = i1.i2 i3 = Z1 Z3 Z5 Z1.Z3 Z5 = Z 2 Z 4 Z6 Z 2 Z 4 Z 6 Cõu hi: Hóy so sỏnh gia b truyn ai v b truyn bỏnh rng? Chỳng... ch ng quay thỡ puli b ng v T s gia ng kớnh puli ch dõy ai s quay nh th no? ng vi ng kớnh puli b ng GV: mi quan h gia puli ch hoc gia n2 vi n1 gi l TST ca ng v puli b ng chớnh l TST ca c cu truyn ng ai Công thức tính tỷ số truyền của bộ Sau ú a ra nh ngha v cụng truyền đai l: thc tớnh TST ca b truyn idai = D1 n2 = D2 n1 Sau ú GV dựng luụn cụng thc ú t vn v t chc m thoi Tuy nhiờn trong thc t sn xut... b truyn ny cng vy khụng th quay vi tc chớnh xỏc nh th c Cõu hi: bn no cho tụi bit nguyờn nhõn gõy ra sai s trong b Trong thực tế do có sự trợt của đai nên tỷ số truyền của bộ truyền đai đợc tính theo công thức : idai D = 1 0, 985 D2 trong đó 0,985 l hệ số trợt của đai truyn ai ny l gỡ? Gi ý HS tr li: khi puli ch ng v puli b ng quay thỡ b truyn cũn cú phn no cng ang hot ng na? Sau ú GV a ra cụng thc... CT tớnh TST (1) v (2) Nh vy l nhỡn vo cụng thc tớnh TST ca b truyn ta thy nú ch ph thuc vo s n khp hay tc quay ca bỏnh rng ch - Hỡnh 165a: Tỷ số truyền của bộ ng v bỏnh rng b ng m truyền đợc tính theo công thức: khụng ph thuc vo yu t no Z Z Z = 1 2 = 1 Z 2 Z3 Z3 khỏc nh b truyn ai chớnh vỡ i= i1.i2 ở đây bánh răng trung gian không lm thay đổi trị số của tỷ số truyền động, vì thế ta gọi bánh răng trung... nhau Để hiểu sâu hơn về vấn đề ny hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bi Giỏo viờn vit u bi lờn bng: CHƯƠNG VII: các cơ cấu chuyển động của máy 47.Các dạng truyền động TRONG máy Thời Nội dung Phơng pháp gian Thuyt trỡnh - V o b i: Trong quỏ trỡnh i xng cỏc em ó c bit n cỏc b phn ca mỏy tin, bờn cnh ú cỏc em cng ó hc cỏc b phn ca mỏy tin chng 1 ri, vy bn no cú th nờu cho cụ giỏo cỏc b phn ca mỏy . Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp SVTH . Trần Ngọc Diệp http://www.ebook.edu.vn . http://www.ebook.edu.vn 2 Tiểu Luận Môn Học Ph ơng Pháp dạy Học Kỹ Thuật Công Nghiệp L I NểI U Trong th i k t n c ta ang
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp day học kỹ thuật công nghiệp, Phương pháp day học kỹ thuật công nghiệp, Phương pháp day học kỹ thuật công nghiệp, Vai trò, M T, Vai trò, vị trí của chương Nội dung được sử dụng để lồng vào dạy phương pháp nhận thức: Thiết kế nội dung ngoại khố của chương:, Khái niệm Cấu tạo. Tỷ số truyền của truyền động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay