Định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra

7 449 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 08:44

Theo Luật thanh tra năm 2003 thì cơ quan thanh tra không còn nhiều thẩm quyền độc lập như quy định của Pháp . việc xác định thẩm quyền của cơ quan thanh tra cũng như tổ chức Thanh tra Cục, Tổng cục. 1. Cơ sở định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra Theo. Định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra Theo Luật thanh tra năm 2003 thì cơ quan thanh tra không còn nhiều thẩm quyền độc lập như quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra, Định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra, Định hướng mô hình tổ chức và hoạt động thanh tra

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn