Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4

21 247 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 21:18

TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 4 - LỚP 5A( Từ ngày 10/9 đến 14/9/2012) Thứ Buổi Mơn Tiết Tên bài dạy ĐL Đồ dùng GVBM Hai Sáng Đạo đức 1 Có trách nhiệm về việc làm của mình(T2) (GDKNS) Tập đọc 2 Những con sếu bằng giấy(GDKNS) Bảng phụ Chính tả 3 N/V: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ VBT Tốn 4 Ơn tập và bổ sung về giải tốn Nhật Chiều Âm nhạc 1 Hãy giữ cho em bầu trời xanh Thể dục 2 ĐHĐN. TC: “Hồng anh, hồng yến” Mong TC Tốn 3 Luyện tập Nhật Ba Sáng LTVC 1 Từ trái nghĩa VBT TCTV 2 Luyện đọc: Những con sếu bằng giấy Tốn 3 Luyện tập Nhật Khoa học 4 Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già(GDKNS) Tý Chiều Lịch sử 1 XHVN cuối thế kỉ XIX đầu T/kỉ XX Tâm Kĩ thuật 2 Thêu dấu nhân (T2) Bộ đồ dùng Mĩ thuật 3 VTM : Vẽ khối hộp và khối cầu Giấy A4 Tư Sáng Tập đọc 1 Bài ca về trái đất Bảng phụ LTVC 2 Luyện tập về từ trái nghĩa VBT TCTV 3 Luyệ viết: Những con sếu bằng giấy Tốn 4 Ơn tập và bổ sung về giải tốn Nhật Chiều SHNK Sinh hoạt đội Năm Sáng TLV 1 Luyện tập tả cảnh VBT Kể chuyện 2 Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai( GDBVMT), (GDKNS) Tranh SGK Tốn 3 Luyện tập Nhật Khoa học 4 Vệ sinh ở tuổi dậy thì(GDKNS) Chiều TC Tốn 1 Luyện tập Nhật Thể dục 2 ĐHĐN. TC : Mèo đuổi chuột Mong Sáu Sáng TLV 1 Tả cảnh ( Kiểm tra viết) Tốn 2 Luyện tập chung Địa lí 3 Sơng ngòi Tý SHL 4 Sinh hoạt lớp- ATGT( Bài 1)- Tiết 1 DUYỆT CỦA CHUN MƠN NGƯỜI LẬP PHẠM THỊ MIẾN TUẦN 4. TỪ NGÀY 10/ 9/ 2012 ĐẾN NGÀY 14/ 9/ 2012 Thø hai Ngày soạn: 8/9/ 2012. Ngày dạy: 10/9/2012 TiÕt 1. ĐẠO ĐỨC CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( Tiết 2 ) I. Mơc tiªu: 1. Kiến thức: BiÕt thÕ nµo lµ có trách nhiệm về việc làm của mình. Khi lµm viƯc g× sai biÕt nhËn vµ sưa ch÷a. 2. Kü năng : BiÕt ra quyết đònh và kiªn ®Þnh b¶o vƯ ý kiÕn ®óng của mình. 3.Thái độ: Tán thành những hành vi đúng và không tán thành việc trốn trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác. II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: *GD KNS: Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm (biết cân nhắc trước khi nói hoặc hành động; khi làm điều gì sai, biết nhận và sửa chữa). Kĩ năng kiên định bảo vệ những ý kiến, việc làm đúng của bản thân. Kĩ năng tư duy phê phán (biết phê phán những hành vi vơ trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác). III. Tài liệu, phương tiện: GV : Bài tập 1 viết sẵn trên b¶ng nhãm HS : Một vài mẫu chuyện về những người có trách nhiệm. VI. Ph ¬ng ph¸p - h×nh thøc: Ph¬ng ph¸p: quan s¸t; ®µm tho¹i; trß ch¬i; ®ãng vai. H×nh thøc: C¸ nh©n; nhãm; c¶ líp V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 2’ 15’ 10’ 1. ỉ n ®Þnh líp: 2. KiĨm tra bµi cò. - HS nªu néi dung bµi häc? - NhËn xÐt,®¸nh gi¸. 3. Bµi míi: HĐ1: Xử lý tình huấn bài tập 3 SGK *Mục tiêu : HS biết lựa chọn cách gỉai quyết phù hợp trong mỗi trình huống. *Cách tiến hành : GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lý một tình huống trong bài tập 3. Nhóm 1 và 2 câu a ; nhóm 3 và 4 câu b ; nhóm 5 câu c ; nhóm 6 câu d . - Cho đại diện các nhóm lên trình bày kết quả. - Cho các bạn khác nhận xét bổ sung . - GV kết luận: Mỗi tình huống đều có nhiều cách giải quyết.Người có trách nhiệm cần phải chọn cách giải quyết nào thể hiệ rõ trách nhiệm của mình và phù hợp với hoàn cảnh. HĐ 2: Tự liên hệ bản thân. * Mục tiêu:Mỗi HS có thể tự liên hệ , kể một việc làm của mình và tự rút ra bài học. * Cách tiến hành: - GV gợi ý để mỗi HS nhớ lại 1 việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm. + Chuyện xảy ra thế nào và lúc đó em đã làm gì? - HS tr×nh bµy - HS thảo luận nhóm để xử lý tình huống. - Đại diện các nhóm trình bày dưới hình thức đóng vai - Cả lớp trao đổi bổ sung. - HS lắng nghe. - HS nhớ lại 1 việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm. 2’ + Bây giờ nghó lại em thấy thế nào? - Cho HS trao đổi với bạn bên cạnh về câu chuyệnh của mình. - GV yêu cầu một số HS trình bày trước lớp. - Sau phần trình bày của mỗi HS, GV gợi ý cho HS tự rút ra bài học. - GV kết luận: (lồng ghép GDKNS)Người có trách nhiệmlà người trước khi làm việc gì cũng đều có suy nghó, cẩn thận nhằm mục đích tốt đẹp và cách thức phù hợp; có trách nhiệm về việc làm của mình. - Yêu cầu 2 HS đọc phần ghi nhớ. HĐ nối tiếp: Về nhà sưu tầm về một số mẫu chuyện về những tấm gương vượt khó (ở đòa phương càng tốt ) - Trao đổi nhóm đôi. - Trình bày và tự rút ra bài học - HS lắng nghe. - 2HS đọc ghi nhớ SGK. TiÕt 2: TẬP ĐỌC NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I. Mục tiêu: 1. KiÕn thøc: Hiểu nội dung ý nghóa của bài: Tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n; thĨ hiƯn kh¸t väng sèng, kh¸t väng hoµ b×nh cđa trỴ em. 2. KÜ n¨ng: Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng tên người, tên đòa lý nước ngoài; bíc ®Çu ®äc diƠn c¶m bµi v¨n (tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 1,2,3) 3. Th¸i ®é: Giáo dục các em tinh thần đoàn kết thương yêu nhau. *Mơc tiªu riªng: §èi víi HS u: Đäc ®óng đoạn văn với tốc độ chậm v¨n (tr¶ lêi ®ỵc c©u hái 1) §èi víi HS K - G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n. II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: *GD KNS: Thể hiện sự cảm thơng (cảm thơng với những nạn nhân của vụ thản sát Mĩ Lai, đồng cảm với những hành động dũng cảm của những người Mĩ có lương tri). III. Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc. VI. Ph ¬ng ph¸p - H×nh thøc: Ph¬ng ph¸p: quan s¸t; hái ®¸p; ®éng n·o; lun tËp theo mÉu. H×nh thøc: C¸ nh©n; cỈp; c¶ líp. V. Các hoạt động dạy – học: T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 5’ 1’ 20’ 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra một nhóm 6 HS - GV nhận xét và cho điểm 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: GV đưa tranh vẽ, HS quan sát. b. Luyện đọc: HĐ1: Gọi một HS khá(giỏi) đọc toàn bài một lượt HĐ2: hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp. H:Bµi nµy chia lµm mÊy ®o¹n? GV chia đoạn : 4 đoạn - 6 em đọc vở kòch “Lòng dân” (cả phần 1 và 2 theo cách phân vai) - Một HS nói về ý nghóa của vở kòch HS quan sát tranh và nghe cô giáo giới thiệu - 4 ®o¹n - HS dùng viết chì đánh dấu đoạn trong sgk 10’ 7’ 3’ *Đoạn 1: từ đầu … Nhật Bản *Đoạn 2: Hai qủa bom … nguyên tử *Đoạn 3: Khi Hi-rô-si-ma … 644 con *Đoạn 4: còn lại - Cho HS đọc đoạn nối tiếp - Luyện đọc những số liệu, từ ngữ khó đọc: 100 người, Hi-rô-si-ma, Na-ga-da-ki, Xa-da-cô Xa- xa-ki - Cho HS đọc chú giải và giải nghóa từ H§3: Cho HS ®äc theo cỈp HĐ 4: GV đọc diễn cảm toàn bài c. Tìm hiểu bài: HS u H: Xa-da-cô bò nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào? HS u H: Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào? H: Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Xa-da-cô? H: Các bạn nhỏ đã làm gì để bày tỏ nguyện vọng hoà bình? H: Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-da-cô? H:GV híng dÉn HS t×m hiĨu néi dung cđa bµi - Tãm t¾t ghi b¶ng. d. Đọc diễn cảm: HĐ1: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm GV đưa bản phụ đã chép trước. GV đọc mẫu HĐ2: Hướng dẫn HS thi đọc §èi víi HS u: Đäc ®óng đoạn v¨n §èi víi HS K - G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n. - GV nhận xét khen thưởng những HS đọc hay * GV cho HS u lun ®äc ®óng ®äan 1,2. 4. Củng cố – DỈn dß: H : Qua bài văn cho chúng ta nhận thức được điều gì ?(Lồng ghép GDKNS) - GV nhận xét tiết học - Các em về nhà đọc trước bài “Bài ca về trái đất” - Một số HS đọc đoạn nối tiếp - HS đọc từ ngữ theo hướng dẫn của giáo viên - Một HS đọc chú giải và 2 HS giải nghóa từ như trong SGK. - HS ®äc theo cỈp. - HS lắng nghe - Khi chính phủ Mỹ ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. - Cô tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng - Các bạn nhỏ đã gấp sếu giấy gưi tới tấp cho Xa-da-cô - Đã quyên góp tiền xây dựng đài. Qua đó, ta thấy các bạn nhỏ luôn mong nuốn cho thế giới mãi mãi hoà bình… - HS nªu néi dung cđa bµi: Tè c¸o téi ¸c chiÕn tranh h¹t nh©n; thĨ hiƯn kh¸t väng sèng, kh¸t väng hoµ b×nh cđa trỴ em. - Nhiều HS luyện đọc đoạn - Các cá nhân thi đọc - Lớp nhận xét * HS u lun ®äc ®óng ®o¹n 1,2 - Học sinh trả lời các nhân TiÕt 3. CHÍNH TẢ (Nghe - viÕt) ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ I. Mục tiªu: 1. KiÕn thøc: Nghe - viết đúng chÝnh t¶; trình bày đúng h×nh thøc bµi v¨n xu«i. 2. KÜ n¨ng: N¾m ch¾c mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng cã iª, ia (BT2, BT3). 3. Th¸i ®é: GD HS tÝnh cÈn thËn khi tr×nh bµy. * Mục tiêu riêng Đối với học sinh yếu: Viết được bài khoảng 5 câu, tốc độ chậm Đối với học sinh khá, giỏi: Viết được bài chính tả rõ ràng, sạch II. Đồ dùng dạy học : Bút dạ, b¶ng nhãm, viết sẵn mô hình cấu tạo vần. III. Ph ¬ng ph¸p - H×nh thøc: Ph¬ng ph¸p: PP thùc hiƯn; PP cïng tham gia; PP hái ®¸p. H×nh thøc: C¸ nh©n; c¶ líp; nhãm. IV. Hoạt động dạy và học : TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4’ 1’ 25’ 8’ A. Kiểm tra bài cũ: - 2 HS viết vần của các tiếng: chúng, tôi, mong, thế, giới, này, mãi, hoà, bình vào mô hình cấu tạo vần sau đó nói rõ vò trí dấu thanh trong từng tiếng. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Phan Lăng là một anh bộ đội Cụ Hồ. Anh là người như thế nào? Anh sinh ra và lớn lên ở đâu? Anh có đặc điểm gì đặc biệt? Các em sẽ biết về anh qua bài chính tả Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ. 2. Hướng dẫn HS nghe – viết: - GV đọc bài chính tả trong SGK. Hỏi : Nhận rõ tính chất phi nghiõa của cuộc chiến tranh xâm lược , Phrăng Đơ Bô-en đã làm gì? - Hướng dẫn HS viết những từ mà HS dễ viết sai: Phrăng Đơ Bô-en, khuất phục, tra tấn, xâm lược. - GV đọc rõ từng câu cho HS viết. - Nhắc nhở , uốn nắn những HS ngồi viết sai tư thế. - GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi. - Chấm chữa bài: + GV chọn chấm một số bài của HS. + Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm - GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc phục lỗi chính tả cho cả lớp. 3. Hướng dẫn HS làm bài tập: * Bài tập 2: - 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - Cho cả lớp đọc thầm từng câu văn – viết ra nháp phần vần của từng tiếng in đậm SGK. - Cho HS lên điền vần vào mô hình cấu tạo vần. - Hãy chỉ ra tiếng nghóa và tiếng chiến có gì giống và khác nhau về cấu tạo? - GV chữa bài tập. * Bài tập 3: - Cho HS nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng nghóa và tiếng chiến. - Cho HS trình bày bài làm. - GV nhận xét và chốt lại. C. Củng cố- dặn dò: - HS lên bảng điền vần vào mô hình vần. - HS lắng nghe. - HS theo dõi SGK và lắng nghe. - 1949, Phrăng Đơ Bô-en chạy sang hàng ngũ quân đội ta lấy tên Việt là Phan Lăng. - HS viết từ khó trên giấy nháp. - HS viết bài chính tả. Gv Vhú ý đến đối tượng HSY - HS soát lỗi. - 2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo nhau để chấm. - HS lắng nghe. - 1 HS nêu yêu cầu của bài tập. - HS đọc thầm từng câu văn và viết ra giấy nháp. - HS lên bảng điền vần vào mô hình cấu tạo vần. - HS trả lời. - HS theo dõi trên bảng - HS nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng nghóa và tiếng chiến. - HS trình bày bài tập - HS lắng nghe. 2’ - Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt. - Yêu cầu HS ghi nhớ quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có nguyên âm đôi ia, iê để không đánh dấu thanh sai vò trí. - HS lắng nghe. TiÕt 4. TỐN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN ( THẦY NHẬT DẠY) BUỔI CHIỀU TiÕt 1. ÂM NHẠC HỌC HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH I. Mục tiêu: 1. KiÕn thøc: BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ lêi ca. 2. KÜ n¨ng: BiÕt h¸t kÕt hỵp vç tay hỈc gâ ®Ưm theo bµi h¸t. 3. Th¸i ®é: Qua bài hát giáo dục HS u cuộc sống hồ bình. II. Đồ dùng dạy học: Nhạc cụ quen dùng. III. Ph ¬ng ph¸p - H×nh thøc: - Ph¬ng ph¸p: PP quan s¸t; PP h¸t kÕt hỵp vËn ®éng; PP lun tËp. - H×nh thøc: H¸t kÕt hỵp vËn ®éng; c¶ líp. IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy TL Hoạt động học HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2: Dạy hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - GV hát mẫu - HD đọc lời ca - Khởi động giọng - Dạy hát từng câu - GV u cầu. - GV hướng dẫn. HĐ3: HDHS hát kết hợp gõ đệm theo một âm hình tiết tấu cố định. - Hát kết hợp gõ đệm(đoạn a) - Trình diễn bài hát theo hình thức tốp ca. GV nhận xét HĐ4: Củng cố dặn dò - NhËn xÐt tiÕt häc - Chn bÞ bµi sau 1’ 21’ 10’ 3’ - HS nhắc lại - HS đọc lời ca theo tiết tấu, giai điệu của bài hát - HS tập khởi động giọng - HS hát từng câu theo sự HD của GV - HS hát theo dãy bàn, tổ, cá nhân - HS tập hát gõ đệm theo hình tiết tấu. - Cả lớp hát lại một lần TiÕt 2. THỂ DỤC (Giảm tải kiến thức) ®éi h×nh ®éi ngò. TRỊ CHƠI: “ Hoµng anh, Hoµng n” (THẦY MONG DẠY) TiÕt 3. TC. TỐN LUYỆN TẬP (THẦY NHẬT DẠY) Thø ba Ngày soạn: 8/9/ 2012. Ngày dạy: 11/9/2012 TiÕt 1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ TRÁI NGHĨA I. Mục tiêu: 1. KiÕn thøc: Bíc ®Çu hiĨu thÕ nµo lµ tõ tr¸i nghÜa, t¸c dơng cđa nh÷ng tõ tr¸i nghÜa khi ®Ỉt c¹nh nhau (Néi dung ghi nhí) 2. KÜ n¨ng: NhËn biÕt ®ỵc cỈp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷, tơc ng÷ (BT 1); biÕt t×m tõ tr¸i nghÜa víi tõ cho tríc (BT2, BT3) 3. Th¸i ®é: GD HS biÕt sư dơng tõ tr¸i nghÜa trong giao tiÕp. * Mơc tiªu riªng Đèi víi HS K - G: §Ỉt ®ỵc 2 c©u ®Ĩ ph©n biƯt cỈp tõ tr¸i nghÜa t×m ®ỵc ë BT 4. Đối với HSY: Làm được BT2 phần nhận xét II. Đồ dùng dạy học: Đồ dùng phục vụ cho kĩ thuật manhr ghép. - VBT III. Ph ¬ng ph¸p - H×nh Thøc: Ph¬ng ph¸p: PP quan s¸t, PP hái ®¸p; ®éng n·o; lun tËp theo mÉu. H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. IV. Các hoạt động dạy – học: T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 4’ 1’ 5’ 3’ 1. ỉ n ®Þnh líp 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 HS kiểm tra bài cũ. - GV nhận xét chung. 3. Bài mới: a. Giíi thiƯu bµi b. Nhận xét: HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1 - GV giao việc: + Các em tìm nghóa của từ phi nghóa và từ chính nghóa trong từ điển. + So sánh nghóa của 2 từ. - Cho HS làm - Cho HS trình bày kết quả bài làm. - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. *Phi nghóa: trái với đạo lí. Cuộc chiến tranh phi nghóa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ. *Chính nghóa: đúng với đạo lí. Chiến đấu vì chính nghóa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại những hành động xấu, chống lại áp bức bất công. Phi nghóa và chính nghóa là hai từ có nghóa trái ngược nhau. HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2 (Cách tiến hành như ở bài tập 1) Kết quả đúng. Những từ trái nghóa trong câu: - HS1 làm lại bài tập 1(điền các từ xách, đeo, khiêng, kẹp, vác vào chỗ trống trong đoạn văn). - 2HS làm bài tập 3 - 1HS đọc to, cả lớp lắng nghe. - HS nhận việc. - HS làm bài cá nhân ( hoặc theo nhóm) - Một số cá nhân trình bày (hoặc Đại diện các nhóm trình bày) - Lớp nhận xét. - HS tra từ điển để tìm nghóa - 1HS đọc to, lớp đọc thầm theo. 5’ 20 * sống- chết * vinh- nhục (vinh: được kính trọng, đánh giá cao.) (nhục: xấu hổ vì bò khinh bỉ.) HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3 - Híng dÉn HS lµm bài tập 3 - GV chốt lại: Người Việt Nam có quan niệm sống rất cao đẹp: Thà chết mà được kính trọng, đề cao, tiếng thơm lưu mãi còn hơn sống mà phải xấu hổ, nhục nhã vì bò người đời khinh bỉ. c. Ghi nhớ: Cho HS đọc lại phần Ghi nhớ trong SGK - Cho HS tìm VD: d. Luyện tập: HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 1 - GV giao việc: - Các em tìm các cặp từ trái nghóa trong các câu a, b, c, d. - Cho HS làm bài . - Cho HS trình bày kết quả. - GV nhận xét và chốt lại các cặp từ trái nghóa: a. Đục - trong. b. Xấu - đẹp. c. Đen - trắng. d. có 2 cặp từ trái nghóa - rách – lành - dở - hay HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2 - Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2. - GV giao việc:Các em đọc lại 4 câu a, b, c, d. - Các em tìm từ trái nghóa với từ hẹp để điền vào chỗ trống trong câu a, từ trái nghóa với từ rách để điền vào câu b, từ trái nghóa với từ trên để điền vào câu c, từ trái nghóa với từ xa với từ mua để điền vào câu d. - Cho HS làm bài (GV dán lên bảng lớp 3 tờ phiếu đã chuẩn bò trước). - Cho HS trình bày kết quả - GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. Các từ cần điền là: a. rộng b. đẹp c. dưới HĐ3: Hướng dẫn HS làm bài tập 3 GV tổ chức cho HS thực hiện kĩ thuật dạy học “mảnh ghép”: * Nhóm chun sâu: - GV chia nhóm: 6 nhóm . - GV nêu u cầu: Cơ có 3 câu hỏi cơ đã ghi sẵn ở các mảnh giấy màu (nhóm1,2 mỗi em nhận mảnh giấy màu đỏ, làm cho cơ câu 1; nhóm 3,4 mỗi em nhận mảnh giấy màu xanh, làm cho cơ câu 2; nhóm 5, 6 mỗi em nhận mảnh giấy màu vàng, làm cho cơ câu 3.) a. Hồ bình - 2HS tìm ví dụ về từ trái nghóa và giải thích từ (hoặc nhắc lại các ví dụ trong phần Nhận xét) - 1HS đọc to, lớp đọc thầm theo. - HS làm bài cá nhân, dùng bút chì gạch chân từ trái nghóa có trong 4 câu. - Một vài HS phát biểu ý kiến về các cặp từ trái nghóa. - Lớp nhận xét. - 1HS đọc. Lớp đọc thầm. - HS chú ý lắng nghe việc phải thực hiện. - 3HS lên bảng làm trên phiếu. - HS còn lại làm vào giấy nháp. - 3HS làm bài trên phiếu trình bày. - Lớp nhận xét. - Làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm lên trình bày. 1’ b. Thương u c. Đồn kết * Nhóm mảnh ghép Sau khi HS thực hiện cá nhân xong, GV cho HS về nhóm theo màu (mỗi nhóm có 6 HS): 2 HS có màu đỏ, 2 HS có màu xanh, 2 HS có màu vàng. - HS trình bày ý kiến của mình - GV chốt lại lời giải đúng: Các từ trái nghóa với những từ đã cho là: a. hoà bình, chiến tranh, xung đột. b. thân ái, thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, căm ghét, căm giận… c. giữ gìn, phá hoại, phá hỏng, phá phách, huỷ hoại… HĐ4: Hướng dẫn HS làm bài tập 4 (HS khá giỏi làm) - GV giao việc: + Các em chọn 1 cặp từ trái nghóa ở bài tập 3. + Đặt 2 câu ( mẫu câu chứa một từ trong cặp từ trái nghóa vừa chọn) - Cho HS làm bài. - Cho HS trình bày. - GV nhận xét và khen những HS đặt câu hay. 4. Củng cố - DỈn dß : - Cho HS mhắc lại nội dung bài - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà chuẩn bò trước bài học ở tiết sau “Luyện tập về từ trái nghóa” a. hoà bình, chiến tranh, xung đột. b. thân ái, thù ghét, ghét bỏ, thù hằn, căm ghét, căm giận… c. giữ gìn, phá hoại, phá hỏng, phá phách, huỷ hoại… - HS về nhóm theo màu sắc. - HS trình bày ý kiến trong nhóm. - 2 HS nhắc lại - Học sinh thực hiện làm bài tập - Học sinh lắng nghe TiÕt 2: TC. TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC: nh÷ng con sÕu b»ng giÊy I. Mơc tiªu: 1. KiÕn thøc: Gióp HS ®äc ®óng bµi v¨n: Nh÷ng con SÕu b»ng giÊy. 2. KÜ n¨ng: Đọc lưu loát toàn bài. Đọc đúng tên người, tên đòa lý nước ngoài; bíc ®Çu ®äc diƠn c¶m bµi v¨n 3. Th¸i ®é: Giáo dục các em tinh thần đoàn kết thương yêu nhau. *Mơc tiªu riªng: HS u: §äc ®óng, râ rµng. HS K-G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm bn. II. §å dïng: SGK. III. Ph ¬ng ph¸p - h×nh thøc: Ph¬ng ph¸p: PP quan s¸t, PP hái ®¸p; lun tËp theo mÉu. H×nh thøc: c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp. IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc: TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 20’ 15’ 1. Giíi thiƯu bµi. 2. GV h íng dÉn HS ®äc - GV híng dÉn HS ®äc c©u khã trong tõng ®o¹n cđa bµi. - Gäi HS ®äc. - GV híng dÉn HS ®äc tõng ®o¹n. - Cho HS ®äc theo nhãm ®«i. - GV theo dâi híng dÉn thªm cho - HS ®äc u. 3. Tỉ chøc cho HS thi ®äc. - Gäi mçi lÇn 3 em ë 3 tỉ thi ®äc HS u: §äc ®óng, râ rµng. - HS theo dâi - HS ®äc - HS ®äc 4’ HS K-G: §äc diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng trÇm bn. - GV theo dâi HS ®äc- nhËn xÐt - GV sưa lçi cho HS. 4. Cđng cè - DỈn dß: - Cho HS nh¾c l¹i néi dung cđa bµi. - VỊ nhµ lun ®äc thªm vµ chn bÞ bµi sau. - HS ®ọc - HS nhËn xÐt - HS nh¾c l¹i néi dung. TiÕt 3. TỐN LUYỆN TẬP ( THẦY NHẬT DẠY) Tiết 4. KHOA HỌC TỪ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN ĐẾN TUỔI GIÀ (THẦY TÝ DẠY) BUỔI CHIỀU Tiết 1. LỊCH SỬ Xà HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ XĨ ĐẦU THẾ KỈ XX (CƠ TÂM DẠY) TiÕt 2. KĨ THUẬT THÊU dÊu nh©n (tiếp theo) I. Mục tiêu : 1. KiÕn thøc: Biết cách thêu dÊu nh©n. 2. KÜ n¨ng: Thêu được các mũi thêu dÊu nh©n. C¸c mòi thªu t¬ng ®èi ®Ịu nhau. Thªu ®ỵc Ýt nhÊt 5 mòi thªu. 3. Th¸i ®é: Rèn luyện đôi tay khéo léo và tính cẩn thận. * Mơc tiªu riªng: §èi víi HS khÐo tay: Thªu ®ỵc Ýt nhÊt 8 dÊu nh©n. C¸c mòi thªu ®Ịu nhau. §êng thªu Ýt bÞ róm. II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu thêu dÊu nh©n. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Một mảnh vải trắng hoặc màu, kích thước 35 cm x 35 cm. Kim khâu, chỉ màu. Phấn màu, thước kẻ, kéo, khung thêu có đường kính 20 – 25 cm III. Ph ¬ng ph¸p - h×nh thøc: Ph¬ng ph¸p: PP lµm mÉu; PPtrùc quan; PP lun tËp H×nh thøc: C¸ nh©n; líp. IV. Các hoạt động dạy – học: T G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 4’ 1’ 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2 HS H: Nêu cách thực hiện các mũi thêu dÊu nh©n? H: Cho biết ứng dụng của cách thêu dÊu nh©n? - GV nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: b. Giảng bài: - HS lªn b¶ng - HS lắng nghe. [...]... nghóa nhau trong 4 câu - 3HS làm b¶ng lên dán trên bảng lớp - Lớp nhận xét - HS làm bài tập - Các nhóm trao đổi tìm những cặp từ trái nghóa đúng yêu cầu của đề - Đại diện các nhóm lên trình bày - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to, lớp lắng nghe - Mỗi em đặt 2 câu với 2 từ trái nghóa nhau - HS trình bày 2 câu vừa đặt - Lớp nhận xét tránh Nhận xét tiết học - Về nhà làm lại vào vở các bài tập 4, 5 - Học sinh lắng... (3 trong sè 4 c©u), BT3 2 KÜ n¨ng: BiÕt t×m nh÷ng tõ tr¸i nghÜa ®Ĩ miªu t¶ theo yªu cµu cđa BT4 (chän 2 hc 3 trong sè 4 ý: a, b, c, d); ®Ỉt ®ỵc c©u ®Ĩ ph©n biƯt 1 cỈp tõ tr¸i nghÜa t×m ®ỵc ë BT4 (BT5) 3 Th¸i ®é: GD HS biÕt sư dơng tõ tr¸i nghÜa trong giao tiÕp * Mơc tiªu riªng: §èi víi HS u: HS lµm ®ỵc BT 1 §èi víi HS K - G: HS thc ®ỵc 4 thµnh ng÷, tơc ng÷ ë BT 1, lµm ®ỵc toµn bé bµi tËp 4 II Đồ dùng... GV nhận xét, chốt ý HĐ3: Cách vẽ - Hép phÊn,… - GV hướng dẫn quy trình vẽ H 4: Thực hành - GV hướng dẫn làm bài - GV giúp đỡ HS lúng túng H 5: Nhận xét, đánh giá - Hướng dẫn HS nhận xét + Bố cục + Cách vẽ, hình + Vẽ đậm, nhạt HĐ6:Dặn dò Nhận xét tiết học 5 - HS quan sát quy trình - Nêu các bước vẽ 20’ - HS vẽ vào VTV 5 - HS đánh giá bài bạn theo 3 mức 2’ Thø TƯ TiÕt 1 Ngày soạn: 8/9/ 2012 Ngày dạy:... ngoan – hư … H 5: Hướng dẫn HS làm bài tập 5: Cho HS đọc yêu cầu bài tập 5 - GV giao việc: Các em chọn một cặp từ trong các cặp từ vừa tìm được, đặt câu với cặp từ đó - Cho HS đặt câu - Cho HS trình bày - GV nhận xét và khẳng đònh những câu HS đặt đúng, đặt sai 3’ 4 Củng cố – DỈn dß : - GV nhấn mạnh một vài sai sót thường gặp cần lưu ý 3’ - HS lªn b¶ng lµm bµi - HS lắng nghe - 1HS đọc to, cả lớp lắng nghe... DỈn HS chuẩn bị bài sau TiÕt 4 Hoạt động của học sinh - HS theo dâi - 1 HS ®äc ®o¹n viÕt - HS l¾ng nghe - HS viÕt nh¸p - HS viÕt bµi - HS tù viÕt bµi TỐN ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN ( THẦY NHẬT DẠY) BUỔI CHI U SINH HOẠT NGỒI GIỜ LÊN LỚP TIẾT 1 ƠN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRỊ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ I Mục tiêu - Củng cố một số kiến thức Đội - Thực hành được một số kĩ năng Đội - Giáo dục ý thức rèn luyện để... tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chi n tranh xâm lược VN 2 KÜ n¨ng: Dùa vµo lêi kĨ cđa GV, h×nh ¶nh minh ho¹ vµ lêi thut minh, kĨ l¹i ®ỵc c©u chun ®óng ý, ng¾n gän, râ c¸c chi tiÕt trong trun 3 Th¸i ®é: GD HS Yªu hoµ b×nh, ghÐt chi n tranh II Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục: * GD KNS: Xác định giá trị Thể hiện sự cảm thơng (bày tỏ sự chia sẻ, cảm thơng với những nạn nhân bị bom ngun... câu chuyện b Thi kể chuyện trước lớp: - Đại diện nhóm thi kể chuyện - Cho HS thi kể chuyện - Lớp nhận xét, bình chọn bạn kể - GV nhận xét khen những HS kể đúng, kể hay chuyện hay nhất 5 4 Hướng dẫn HS tìm hiểu ND, ý nghóa câu chuyện: * GD KNS: Hỏi : Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? - HS thảo luận về ý nghóa câu - Cho HS trao đổi với nhau về ý nghóa câu chuyện chuyện 2’ 5 Củng cố dặn dò: - Nêu lại ý... chuyện cho người thân nghe - HS lắng nghe TiÕt 3 TỐN LUYỆN TẬP ( THẦY NHẬT DẠY) Tiết 4 KHOA HỌC VỆ SINH TUỔI DẬY THÌ (THẦY TÝ DẠY) BUỔI CHI U TC.TỐN LUYỆN TẬP TiÕt 1 ( THẦY NHẬT DẠY) Tiết 2 THỂ DỤC éi h×nh ®éi ngò TRỊ CHƠI: “MÌo ®i cht” (THẦY MONG DẠY) Thø SÁU Tiết 1(5A) + Tiết 2(5B) Ngày soạn: 9/9/ 2012 Ngày dạy: 14/ 9/2012 TẬP LÀM VĂN TẢ CẢNH (KIỂM TRA VIẾT) I Mục tiªu: 1 KiÕn thøc: ViÕt bµi v¨n miªu... cho Hs ®Ĩ HS pháng vÊn ngêi kh¸c - Quan s¸t 2 biĨn b¸o hiƯu gÇn nhµ III/ Ho¹t ®éng d¹y häc: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1/ 1 Giới thiệu : - Lắng nghe 17 2 Hoạt động : H§1: Trß ch¬i phãng viªn - Hs ch¬i - Gv híng dÉn c¸ch ch¬i, lt ch¬i - GV nhËn xÐt, kÕt ln H§2: ¤n l¹i c¸c biĨn b¸o ®· häc - C¸c nhãm cư tõng em cÇm biỴn b¸o len - Gv chia líp thµnh 4 nhãm, giao cho mçi líp 5 biỴn xÕp biĨn... GV cùng HS nhận xét, đánh giá hoạt động tuần 23 giúp HS nhận ra ưu, khuyết điểm của mình để phát huy và sửa chữa - Triển khai kế hoạch tuần tới II Nội dung: Hoạt động của GV Hoạt đơng của HS 1.Phần mở đầu:5p - Nêu mục đích, nội dung tiết học - HS lắng nghe 2 Phần hoạt động:20p a) Đánh giá hoạt động tuần 3 - 3 phân đội trưởng lần lượt nhận xét các tổ viên thơng qua sổ theo dõi - Chi đội trưởng nhân xét . TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 4 - LỚP 5A( Từ ngày 10/9 đến 14/ 9/2012) Thứ Buổi Mơn Tiết Tên bài dạy ĐL Đồ dùng GVBM Hai Sáng Đạo đức 1 Có trách nhiệm về việc làm của mình(T2) (GDKNS) . to, lớp lắng nghe - Mỗi em đặt 2 câu với 2 từ trái nghóa nhau. - HS trình bày 2 câu vừa đặt - Lớp nhận xét. tránh. Nhận xét tiết học. - Về nhà làm lại vào vở các bài tập 4, 5 - Chuẩn bò tiết. (SGK trang 44 ) - HS lắng nghe. - Cả lớp theo dõi SGK. - HS trình bày kết quả quan sát ở nhà. - HS lập dàn ý chi tiết; 2 HS làm vào phiếu khổ to. - 2 HS làm bài vào giấy dán lên bảng. - Lớp nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4, Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4, Giáo án lớp 5 chi tiết_Tuần 4, TIT 1. ễN I HèNH I NG TRề CHI KẫO CA LA X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn