Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận.

19 1,026 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2015, 23:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TPHCM KHOA: ĐÀO TẠO CHUẤT LƯỢNG CAO  Tiểu luận môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN. Đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận. Sinh viên: 1. TP HCM, tháng 5 năm 2015 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TPHCM KHOA: ĐÀO TẠO CHUẤT LƯỢNG CAO  Tiểu luận môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN. Đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận. TP HCM, tháng 5 năm 2015 2 MỤC LỤC Trang I. Phần mở đầu 4 II. Phần nội dung 5 Chương 1: Quan điểm vật chất của các trường phái triết học 5 1.1. Phạm trù vật chất. 5 1.2. Theo quan niệm về vật chất thời cận đại Tây âu 6 Chương 2: Quan điểm vật chất trong triết học Mác-Lênin Vật chất không bị tiêu tan 8 2.1. Định nghĩa về vật chất của Lênin ,,, 8 2.2. Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất 10 Chương 3: Ý nghĩa phương pháp luận 15 III. Phần kết luận 17 3 IV.Tài liệu tham khảo 18 PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Đặt vấn đề. Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian tại một số trung tâm văn minh cổ đại của nhân loại như Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp. Triết học nghiên cứu thế giới bằng phương pháp của riêng mình khác với mọi khoa học cụ thể, nó xem xét thế giới như một chỉnh thể và tìm cách đưa ra một hệ thống các quan niệm về chỉnh thể đó. Trong cuốn tài liệu này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ một số khái niệm cũng như phương thức tồn tại của chủ thế đó. Vấn đề chúng ta cần tìm hiểu là: + Vật chất là gì? + Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất là gì? + Tính thống nhất vật chất của thế giới. + Phạm trù vật chất có ý nghĩa gì đối với xã hội ngày nay ? + Lịch sử của triết học cho thấy, mặc dù có nhiều cách trả lời khác nhau về vấn đề này, nhưng suy cho cùng đều quy về hai quan điểm chính đối lập nhau là biện chứng và siêu hình. Trong đó, qua từng thời kì phát triển của triết học ta đã thấy được rằng chủ nghĩa duy vật biện chứng nghiên cứu những quy luật phổ biên của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy, nó cung cấp phương pháp luận khoa học cho con người nhận thức và cải tạo thế giới, vì lợi ích của mình. Những lý thuyết về phép biện chứng duy vật không chỉ giúp ta nắm vững những nguyên tắc phương pháp luận của các khoa học triết học, mà còn cung cấp vũ khí luận sắc bén cho giai cấp vô sản chiến thắng kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Chính nhờ vậy mà Đảng và Nhà nước ta luôn trung thành với những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mac-Lenin nói chung và triết học Mac-Lenin nói riêng. để vận dụng nó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục thực hiện kế hoạch hiện đại hoá công nghiệp hoá đất nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, vì vậy việc nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhất là nắm vững bản chất của phép biện chứng duy vật là một đòi hỏi cần thiết và quan trọng. Để làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu đó thì đề tài: “Quan điềm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận . ” đã được chọn để làm tiểu luận này. 4 5 Phần II: NỘI DUNG Chương 1: QUAN NIỆM VỀ VẬT CHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI TRIẾT HỌC. 1.1. Phạm trù vật chất. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học đã có lịch sử khoảng 2500 năm. Ngay từ lúc mới ra đời xung quanh phạm trù vật chất đã diễn ra cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa chủ nghĩa duy vật và chủa nghĩa duy tâm. Đồng thời, giống như mọi phạm trù khác, phạm trù vật chất có quá trình phát sinh và phát trine63 gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người và với sự hiểu biết của con người về thế giới tự nhiên. Theo quan điểm của chù nghĩa duy tâm thì thực thể của thế giới tự nhiên của thế giới, cơ sơ của mọi tồn tại là một bảng nguyên tinh thần nào đó, có thể là “ý chí” của thượng đế, “ ý niệm tuyệt đối” vv chẳng hạn, Platon nhà triết học duy tâm khách quan lớn nhất thời cỗ đại cho rằng vật chất bắt nguồn từ “ ý niệm”, sự cảm tính là cái bóng của “ ý niệm”. Mặt khác, ông tỏ ra căm thù chủ nghĩa duy vật, kết tội các nhà duy vật, nhất là các môn đồ của Đemô out là vị thần – một tội kết án tử hình theo luật của Aten thời bấy giờ, và đã đốt hết tác phẩm của Đêmôrit. Hêghen nhà duy tâm khách quan của triết học cổ điển Đức cho rằng “ Vật chất là do ý niệm tuyệt đối sinh ra”. Mặt khác, ông có thái độ thiên lịch đối với chủ nghĩa duy vật, đã cố tình xuyên tạc, vu khống triết học duy vật của Heraclit và Epiquya. Beccli đã hệ thống một số quan điểm của chủ nghĩa duy tâm chủ quan đưa ra một số công thức chung “ tổ tại tức là được tri giác”. Ý nghĩa của công thức là mọi sự tồn tại trong chừng mực con người cảm thấy chúng, cái gì ngoài tri giác là không tồn tại, không có chủ thẻ thì không có khách thể công thức này đã phủ nhận khách quan sự tồn tại của vật chất, kể cả con người, tất yếu dẫn tới chủ nghĩa duy ngã, nghĩa là ngoài cái tôi ra thì không có cái gì hết. Vào thời kỳ cổ đại các nhà triết học duy vật đã đồng nhất vật chất nói chung là những dạng cụ thể của nó, tức là những vật thể hữu hình cảm tính đang tồn tại ở thế giới bên ngoài. ở Trung Hoa thời cổ đại, các nhà duy vật coi khí là thực thể của thế giới ở Ấn Độ thời cổ đại phái Ngaya - Vaisếika coi nguyên tử là thực thể của thế giới ở Hy Lạp cổ đại, Talet coi thực thể của thế giới là nước Anaximen coi thự thể ấy là khí Hêraclit coi thực thể ấy là lửa. Phủ nhận quan điểm thực thể của thế giới là một chất cụ thể, Ămpêđoclơ đã coi thực thể và không khí Anaximanctrơ cho rằng thực thể về thế 6 giới là một bản nguyên tử không xác định về chất, vô tận về mặt lượng, đó là Apeirôn. Đỉnh cao của tư tưởng duy vật cổ đại về vật là thuyết nguyên tử của Lơxip, và Đêmôgrip… Nguyên tử là các phần tử cực nhỏ, cứng không thể xâm nhập được không cảm giác được. Nguyên tử có nhiều loại sự kết hợp hoặc tách rời nguyên tử theo trật tự khác nhau của không gian tạo nên toàn bộ thế giới. Thuyết nguyên tử còn mang tính chất phác nhưng phỏng đoán thiên tài ấy về cấu tạo vật chất đã có ý nghĩa định hướng đối với sự phảt triển khoa học nói chung đặc biệt là vật lý học khi phát hiện ra sự tồn tại hiện thực của nguyên tử. 1.2. Theo quan niệm về vật chất thời cận đại Tây âu. Từ thời kỳ Phục Hưng, đặc biệt là thời kỳ cận đại thế kỷ XVII - XVIII, khoa học tự nhiên thực nghiệm Châu Âu phát triển khá mạnh. Chủ nghĩa duy vật nói chung và phạm trù vật chất nói riêng đã có bước phát triển mới chứa đựng nhiều yếu tố biện chứng. Mở đầu thời kỳ này lần đầu tiên Copecnich chứng minh mặt trời là trung tâm đã làm đảo lộn truyền thuyết của kinh thánh và quan điểm thần học về thế giới. Phranxi Bêcơn coi thế giới vật chất tồn tại khách quan, vật chất là tổng hợp các hạt, coi tự nhiên là tổng hợp của những vật thể có chất lượng muôn màu, muôn vẻ coi vận động là một thuộc tính không tách rời khỏi vật chất Pierơ Gat xăng đi phát triển học thuyết nguyên tử cổ đại và cho rằng thế giới gồm những nguyên tử có đặc tính tuyệt đối như tính kiên cố và tính không thể thông qua. Đêcáctơ trong học thuyết vật lý duy vật của mình đã xuất phát từ vật chất vận động để giải thích thế giới. Xpinôza cho rằng chỉ có tự nhiên là tồn tại, tự nhiên là nguyên nhân tự nó, để tồ tại thì tự nhiên chẳng cần cái gì khác. Ông cho rằng thực thể là thống nhất còn vật hữu hạn thì nhiều vô kể . Vào thế kỷ XVIII các nhà duy vật Pháp đã phát triển phạm trù vật chất lên một bước mới. Điđrô cho rằng, trong vũ trụ, trong con người, trong mọi sự vật chỉ chỉ có thực thể duy nhất là vật chất vật chất là nguyên nhân duy nhất của máy móc về vân động, ông nêu lên tư tưởng biện chứng rằng bản tính cố hữu của vật chất là vận động, vận động là năng lực sống động của vật chất vận động có cả ở vật chất đang vận động lẫn đứng yên. Ông coi quá trình vận động và phát triển của vật chất, giới tự nhiên sẽ chọn lọc những gì giúp cho ngày càng hoàn thiện, đồng thời đào thải những vật không thích nghi Honbach khẳng định rằng tự nhiên là nguyên nhân đầu tiên của vạn vật. Vật chất theo honbach đó là tất cả những gì tác động bằng cách nào đó vào cảm giác của chúng ta tuy vậy khoa học thời kỳ này chỉ có cơ học cổ điển phát triển nhất, còn 7 các ngành khoa học khác như vật lý học, hoá học, sinh học, địa chất học còn ở trình độ thấp khoa học lúc này chủ yếu dừng lại ở trình độ sưu tập mô tả. Tương ứng với trình độ trên của khoa học thì quan điểm thống nhất trong triết học và khoa học tự nhiên thời bấy giờ đó đã chi phối triết học về vật chất. Người ta giải thích mọi hiện tượng tự nhiên bằng sự tác động qua lại của lực hấp dẫn và lực đẩy củacác phân tử vật tư, theo đó các phần tử của các phân tử vật thể, theo đó các phần tử của vật trong quá trình vận động là bất biến còn cái thay đổi chỉ là trạng thái không gianvà tập hợp của chúng. Mọi phân biệt về chất giữa vật thể đều bị quy giảm về sự phân biệt về lượng, mọi sự vận động đều bị quy giảm về sự phân biệt về lượng, sự dịch chuyển vị trí trong không gian, mọi hiện tượng phức tạp đều bị quy về cái giản đơn mà từ đó chúng được thành thành. Niềm tin vào các chân lý trong cơ học Niutơn đã khiến các nhà khoa học đồng nhất vật chất với khối lượng, coi vận động của vật chất chỉ là biểu hiện của vật động cơ học, nguồn gốc vận động nằm ngoài vật chất. Kế thừa quan điểm nguyên tử luận cổ đại, các nhà triết học duy vật cận đại vẫn coi nguyên tử là phần tử nhỏ nhất, không thể phân chia được, tách rời nguyên tử với vận động, không gian với thời gian.v.v Đến cuối thế XIX đầu thế kỷ XX khi xuất hiện những phát minh mới trong khoa học tự nhiên con người mới có những hiểu biết căn bản hơn sâu sắc hơn về nguyên tử. Năm 1895 Ronghen phát hiện ra tia X, một loại máy điện từ có bước sóng từ 0,01 đến 100.10-8 cm. Năm 1896 Beccơren đã phát hiện ra hiện tượng phóng xạ, đã bác bỏ quan niệm về sự bất biến của nguyên tử. Năm 1897 Jonson phát hiện ra điện tử và chứng minh được điện tử là một trong những thành phần cấu tạo nên nguyên tử. Nhờ phát minh này, lần đầu tiên trong khoa học sự tồn tại hiện thực của nguyên tử đã được chứng minh bằng thực nghiệm. Năm 1901, Kauyman đã chứng minh được khối lượng của điện tử không phải là khối lượng tĩnh, mà là khối lượng thay đổi theo tốc độ vận động của điện tử. Những phát hiện đó là bước tiến mới của loài người trong việc nhận thức và làm chủ giới tự nhiên nó bác bó quan niệm siêu hình về vật chất. Những quan niệm đương thời về thế giới hạn tột cùng của vật chất là nguyên tử hoặc khối lượng đã sụp đổ trước khoa học. Vấn đề là ở chỗ trong nhận thức lúc đó các hạt điện tích và trường điện từ là cái gì đó phi vật chất. Đây chính là mảnh đất để chủ nghĩa duy tâm lợi dụng những người theo chủ nghĩa duy vật đã biến mất, nền tảng của chủ nghĩa duy vật đã sụp đổ chính trong hoàn cảnh như vậy Lênin đã khái quát những thành tựu của khoa học tự nhiên và chỉ rõ rằng vật chất không bị tiêu tan. 8 Chương 2: QUAN NIỆM VỀ VẬT CHẤT TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN – VẬT CHẤT KHÔNG BỊ TIÊU TAN : Cái bị tiêu tan bị bác bỏ chính là giới hạn hiểu biết trước đấy về vật chất, là quan điểm siêu hành máy móc trong nhận thức khoa học cho rằng giới tự nhiên là có tận cùng về cấu trúc, rằng giới hạn cuối cùng bất biến của giới tự nhiên là nguyên tử hoặc khối lượng. Từ đó Lênin kết luận "điện tử cũng vô cùng vô tận như nguyên tử, tự nhiên là vô tận". Đồng thời Lênin chỉ rõ ràng sự thay thế một số khái niệm này bằng một số khái niệm khác trong nhận thức về thế giới chỉ chứng tỏ khoa học, sự phản ánh hiện thực khách quan cứ hoàn thiện mãi lên, chính tỏ sự hiểu biết của con người ngày càng sâu sắc, theo nghĩa ấy mà nói thì vật lý họcn lúc đó đang trải qua bước khủng hoảng trưởng thành và nguyên nhân của sự khủng hoảng đó nằm ngay trong bước nhảy vọt của nhận thức con người khi chuyển từ thế giới vĩ mô sang thế giới vi mô. Trên cơ sở phân tích ấy Lênin đưa ra định nghĩa về phạm trù vật chất, một định nghĩa mà cho tới nay các khoa học hiện đại vẫn thừa nhận. 2.1. Định nghĩa về vật chất của Lênin. Theo Lênin vật chất là một phạm trù rộng đến cùng cực, rộng nhất mà cho đến nay thực ra nhận thức luận vẫn chưa vượt quá quá được. Khi định nghĩa phạm trù này không thể quy nó về vật thể hoặc một thuộc tính cụ thể nào đó, cũng không thể quy về phạm trù cụ thể rộng hơn vì đến nay chưa có phạm trù nào rộng hơn phạm trù vật chất. Do vậy chỉ có thể định nghĩa phạm trù vật chất trong quan hệ với ý thức, phạm trù đối lập với nó và trong quan hệ ấy, vật chất là tính thứ nhất ý thức là tính thứ hai. Bằng phương pháp như vậy định nghĩa phạm trù vật chất của Lênin được diễn đạt như sau: "Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại chụp lại, phản ánh và tồn tại khong lệ thuộc vào cảm giác". Ở định nghĩa trên Lênin phân biệt hai vấn đề quan trọng: Trước hết cần phân biệt vật chất với tư cách là phạm trù triết học với các quan niệm của khoa học tự nhiên về cấu 9 tạo và những thuộc tính cụ thể của đối tượng các dạng vật chất khác nhau. Vật chất với tư cách là phạm trù triết học nó chỉ vật chất nói chung, vô hạn, vô tận không sinh ra, không mất đi, còn các đối tượng các dạng vật chất khoa học cụ thể nghiên cứu đều có giới hạn nó sinh ra và mất đi để chuyển hoá thành cái khác. Vì vậy, không thể đồng nhất vật chất nói chung với những dạng cụ thể của vật chát như các nhà duy vật trọng lịch sử cổ đại, cận đại đã làm. Thứ hai là trong nhận thức luận, khi vật chất đối lập với ý thức, cái quan trọng để nhận biết vật chất chính là những thuộc tính khách quan khách quan theo Lênin là "cái đang tồn tại độc lập với loài người với cảm giá của con người". Trong đời sống xã hội "vật chất là cái tồn tại xã hội không phụ thuộc vào ý thức xã hội của con người". Về mặt nhận thức luận thì khái niệm vật chất không có gì khác hơn". Thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người và được ý thức con người phản ánh". Như vậy định nghĩa phạm trù vật chất của Lênin bao gồm những nội dung cơ bản sau đây: - Vất chất là cái tồn tại khách quan bên ngoài ý thức và không phụ thuộc vào ý thức, bất kể sự tồn tại ấy con người nhận đã nhận thức được hay chưa nhận thức được. - Vật chất là cái gây nên cảm giác con của con người khi gián tiếp hoặc trực tiếp tác động lên giác quan của con người. - Cảm giác, tư duy ý thức chỉ là sự phản ánh của vật chất. Với những nội dung cơ bản trên phạm trù vật chất trong định nghĩa của Lênin có nhiều ý nghĩa to lớn. Khi khẳng định vật chất là thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác "tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác". Lênin đã thừa nhận rằng trong nhận thức luận, vật chất là tính thứ nhất, là nguồn gốc khách quan của cảm giác ý thức. Và khi khẳng định vật chất là cái mà chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh. Lênin muốn nhấn mạnh rằng bằng những hương thức nhận thức khác nhau con người có thể nhận thức được thế giới vật chất. Như vậy, định nghĩa vật chất của Lênin đã bác bỏ thuyết không thể biết, đã khắc phục đã khắc phục được những khiếm khuyết trong các quan điểm siêu hình máy móc về 10 [...]... và khoa học Chống lại những quan điểm duy ý chí chủ quan, quan điểm duy vật tầm thường,… Trên cơ sở quan điểm về bản chất vật chất của thế giới, bản chất năng động, sáng tạo của ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng xậy dựng nên một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với mọi 16 hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người.Nguyên tắc đó... những hạn chế trong quan điểm về vật chất trước Mác làm cho chủ nghĩa duy vật phát triển lên một trình độ cao hơn, tạo cơ sở cho các quan niệm của chủ nghĩa duy vật về lịch sử và xã hội, thể hiện sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Đồng thời, nó cũng xây dựng được thế giới quan đúng đắn, cổ vũ các nhà khoa học tiếp tục đi sâu vào thế giới vật chất 18 Tài liệu... phán những quan điểm của chủ nghĩa duy vật trước đây và chống lại quan niệm sai lầm của triết học duy tâm, về vật chất Định nghĩa vật chất của Lênin cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội để có thể giải thích nguồn gốc, bản chất và các quy luật khách quan của xã hội Thứ hai, định nghĩa vật chất của Lênin đã giải đáp một cách khoa học về vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm đến... Qua các định nghĩa này đã giải quyết được một cách duy vật và khoa học cả hai mặt của vấn đề cơ bản trong Triết học Quan niệm về vật chất trong định nghĩa này của Lênin là cơ sở khoa học và vũ khí tư tưởng của chủ nghĩa duy vật bác bỏ chủ nghĩa duy tâm và thuyết không thể biết dưới mọi hình thức, khẳng định sự đúng đắn của chủ nghĩa duy vật trước sự phát triển của các khoa học khác Định nghĩa này đã... đến thực tiễn Đối với chủ nghĩa duy vật trước Mác về cơ bản có những quan điểm đúng về mặt tự nhiên nhưng lại duy tâm về mặt xã hội, nên nó rất hạn chế và không có ý nghĩa cách mạng triệt để đối với quá trình cải tạo hiện thực khách quan của con người Mác khẳng định nhiệm vụ của triết học phải có ý nghĩa cải tạo thế giới Tính chất siêu hình máy móc và trực quan của chủ nghĩa duy vật trước Mác không thấy... thức vận động của vật chất thì chúng ta nhận thức được bản thân vật chất Với tính 11 cách là thuộc tính cố hữu của vật chất, theo quan điểm của triết học Mác Lênin vận động là sự tự thân vận động của vật chất được tạo nên từ sự tác động lẫn nhau của các thành tố nội tại trong cấu trúc vật chất Quan điểm này đối lập với quan điểm duy tâm hoạc siêu hình về vận động Những người theo quan điểm duy tâm hoặc... nguyên nhân cuối cùng của biến cố xã hội, những nguyên nhân thuộc về sự vận động của phương thức sản xuất trên cơ sở ấy người ta có thể tìm ra các phương án tối ưu để thúc đẩy xã hội phát triển 2.2 Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất Trong triết học bàn về phạm trù vật chất luôn gắn liền với việc phải bàn về tới các phạm trù liên quan tới sự tồn tại của nó Đó là phạm trù vận động không gian... trong phạm vi điều kiện khách quan, chống chủ quan duy ý chí trong nhận thức và thực tiễn Xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ khách quan của vật chất, có thái độ tôn trọng đối với thực tế khách quan, mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luât, tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người, của. .. điểm thực tiễn vào lý luận, triết học Mác không những thực hiện một cuộc cách mạng trong lĩnh vực triết học mà còn tạo cơ sở để khắc phục những hạn chế của chủ nghĩa duy vật trước Mác, phê phán những quan điểm sai lầm của triết học duy tâm Giải quyết khoa học vấn đề cơ bản triết học, triết học Mác được coi là cơ sở lý luận về thế giới quan và lý luận để nghiên cứu những vấn đề chung của triết học và khoa... tiêu diệt được của vật chất và vận động Bằng chứng ấy đã phủ định quan điểm của thuyết duy năng ra đời vào cuối thế kỷ XIX trong một bộ phận các nhà khoa học tự nhiên đã quy tất cả những hiện tượng thiên nhiên thành những biến thể khác nhau của năng lượng không có cơ sở vật chất Đồng thời, bằng chứng ấy cũng phủ định quan điểm của một số nhà triết học duy tâm muốn tách rời vận động ra khỏi vật chất, thay . SƯ PHẠM KĨ THUẬT TPHCM KHOA: ĐÀO TẠO CHUẤT LƯỢNG CAO  Tiểu luận môn: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LENIN. Đề tài: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật. tài: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận. TP HCM, tháng 5 năm 2015 2 MỤC LỤC Trang I. Phần mở đầu 4 II. Phần nội dung 5 Chương 1: Quan điểm. tài: Quan điềm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận . ” đã được chọn để làm tiểu luận này. 4 5 Phần II: NỘI DUNG Chương 1: QUAN NIỆM VỀ VẬT CHẤT CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận., Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận., Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biên chứng về phạm trù Vật Chất. Ý nghĩa phương pháp luận.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay