Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

124 272 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2015, 21:47

Mục lục M c l cụ ụ i Danh m c các ký hi u và ch vi t t tụ ệ ữ ế ắ iv Danh m c các b ngụ ả v Danh m c các s ụ ơ đồ vii L i m uờ ở đầ 1 Ch ng 1ươ 4 C s lý lu n chung v k toán qu n tr và t ch c k toánơ ở ậ ề ế ả ị ổ ứ ế qu n tr chi phí trong doanh nghi p s n xu tả ị ệ ả ấ 4 1.1. Khái quát v k toán qu n tr chi phíề ế ả ị 4 1.1.1. Khái ni m v b n ch t c a k toán qu n tr chi phíệ à ả ấ ủ ế ả ị 4 1.1.2. Vai trò, ch c n ng v m c ích c a k toán qu n tr chi phíứ ă à ụ đ ủ ế ả ị 6 1.1.3. Các ph ng pháp, k thu t v n dông trong k toán qu n tr chi ươ ỹ ậ ậ ế ả ị phí 7 1.1.4. N i dung c a k toán qu n tr chi phí:ộ ủ ế ả ị 8 1.2. N i dung k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p s n xu tộ ế ả ị ệ ả ấ 9 1.2.1. Chi phí v cách phân lo i chi phíà ạ 9 1.2.1.1. Phân lo i chi phí theo n i dung, tính ch t kinh t c a chi phíạ ộ ấ ế ủ . 10 1.2.1.2. Phân lo i chi phí theo m c ích, công d ng c a chi phíạ ụ đ ụ ủ 11 1.2.1.3. Phân lo i chi phí theo ph ng pháp t p h p chi phí v các i ạ ươ ậ ợ à đố t ng ch chi phí.ượ ị 11 1.2.1.4. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh theo m i quan h c a chi ạ ả ấ ố ệ ủ phí v i các kho n m c trên báo cáo t i chínhớ ả ụ à 12 1.2.1.5. Phân lo i chi phí theo m i quan h v i m c ho t ngạ ố ệ ớ ứ độ ạ độ 12 1.2.1.6. Phân lo i chi phí theo th m quy n ra quy t nhạ ẩ ề ế đị 13 1.2.1.7. M t s cách phân lo i chi phí khác c s d ng trong vi c l aộ ố ạ đượ ử ụ ệ ự ch n ph ng ánọ ươ 14 1.2.2. D toán chi phí kinh doanhự 15 1.2.2.1. Các ph ng pháp c tính chi phíươ ướ 15 1.2.2.2. D toán chi phí kinh doanh trong t ng d toánự ổ ự 17 1.2.3. Xác nh gi ph s n xu tđị ỏ ớ ả ấ 19 1.2.3.1. Xác nh gi ph s n xu t s n ph m theo K toán qu n tr chi đị ỏ ớ ả ấ ả ẩ ế ả ị phí truy n th ngề ố 19 1.2.3.2. Xác nh gi ph s n xu t s n ph m theo K toán qu n tr chi đị ỏ ớ ả ấ ả ẩ ế ả ị phí hi n iệ đạ 25 1.2.4. Phân tích chi phí ra quy t nh kinh doanhđể ế đị 28 1.2.4.1. Phân tích chi phí - kh i l ng - l i nhu n (CVP)ố ượ ợ ậ 28 1.2.4.2. Các quy t nh sách l cế đị ượ 30 i 1.2.4.3. Xác nh giá bán s n ph mđị ả ẩ 32 1.2.5. ánh giá hi u qu ho t ng c a các b ph nĐ ệ ả ạ độ ủ ộ ậ 34 1.3. T ch c k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p s n xu t.ổ ứ ế ả ị ệ ả ấ 35 1.3.1. Các quan i m c b n v t ch c k toán qu n tr chi phí trong đ ể ơ ả ề ổ ứ ế ả ị doanh nghi pệ 35 1.3.2. T ch c thu nh n, x lý, h th ng hoá v cung c p thông tin k ổ ứ ậ ử ệ ố à ấ ế toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p.ả ị ệ 37 1.3.2.1. T ch c thu nh n, x lý, h th ng hóa v cung c p thông tin th cổ ứ ậ ử ệ ố à ấ ự hi n (thông tin quá kh ) trong KTQT chi phíệ ứ 37 1.3.2.2. T ch c thu nh n thông tin t ng lai trong KTQT chi phíổ ứ ậ ươ 41 1.3.3. T ch c qu n lý v s d ng thông tin k toán qu n tr chi phíổ ứ ả à ử ụ ế ả ị 42 Ch ng 2ươ 44 Th c tr ng t ch c k toán qu n tr chi phí trong cácự ạ ổ ứ ế ả ị doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a bàn T nhệ ả ấ ậ ệ ự đị ỉ Thái Bình 44 2.1. T ng quan v các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a ổ ề ệ ả ấ ậ ệ ự đị b n T nh Thái Bìnhà ỉ 44 2.1.1. c i m c a các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái BìnhĐặ đ ể ủ đị à ỉ 44 2.1.2. c i m t ch c s n xu t c a các doanh nghi p s n xu t v t Đặ đ ể ổ ứ ả ấ ủ ệ ả ấ ậ li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bìnhệ ự đị à ỉ 52 2.1.3. c i m t ch c b máy k toán c a các doanh nghi p s n xu tĐặ đ ể ổ ứ ộ ế ủ ệ ả ấ v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bìnhậ ệ ự đị à ỉ 55 2.2. Th c tr ng t ch c k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p ự ạ ổ ứ ế ả ị ệ s n xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bìnhả ấ ậ ệ ự đị à ỉ 56 2.2.1. Th c tr ng t ch c k toán chi phí trong các doanh nghi p s n ự ạ ổ ứ ế ệ ả xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bìnhấ ậ ệ ự đị à ỉ 56 2.2.1.1. Phân lo i chi phí kinh doanhạ 56 2.2.1.2. i t ng t p h p chi phí s n xu t v i t ng tính giá th nh Đố ượ ậ ợ ả ấ à đố ượ à s n xu t s n ph mả ấ ả ẩ 59 2.2.1.3. K toán chi phí s n xu tế ả ấ 60 2.2.1.4. ánh giá s n ph m dĐ ả ẩ ở 63 2.2.1.5. Tính giá th nh s n ph m ho n th nhà ả ẩ à à 63 2.2.1.6. K toán chi phí bán h ng v chi phí qu n lý doanh nghi p.ế à à ả ệ 65 2.2.2. ánh giá th c tr ng t ch c k toán qu n tr chi phí trong các Đ ự ạ ổ ứ ế ả ị doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bìnhệ ả ấ ậ ệ ự đị à ỉ 68 2.2.2.1. ánh giá th c tr ng t ch c k toán qu n trĐ ự ạ ổ ứ ế ả ị 68 2.2.2.2. ánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phíĐ ự ạ ế ả ị 70 2.3. Kinh nghi m t ch c k toán qu n tr chi phí m t s n c trên ệ ổ ứ ế ả ị ở ộ ố ướ th gi i v h ng v n d ng v o các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái ế ớ à ướ ậ ụ à đị à ỉ Bình 72 2.3.1. T ch c k toán qu n tr chi phí Phápổ ứ ế ả ị ở 72 ii 2.3.2. T ch c k toán qu n tr chi phí Mổ ứ ế ả ị ở ỹ 76 2.3.2. Kinh nghi m v h ng v n d ng KTQT chi phí v o các doanh ệ à ư ớ ậ ụ à nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a b n T nh thái Bình.ệ ả ấ ậ ệ ự đị à ỉ 78 Ch ng 3ươ 80 Hoàn thi n t ch c công tác k toán qu n tr chi phí trongệ ổ ứ ế ả ị các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a bànệ ả ấ ậ ệ ự đị t nh Thái Bìnhỉ 80 3.1. S c n thi t ph i ho n thi n t ch c k toán qu n tr chi phí trong ự ầ ế ả à ệ ổ ứ ế ả ị các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái ệ ả ấ ậ ệ ự đị à ỉ Bình 80 3.1.1. nh h ng phát tri n ng nhĐị ướ ể à 80 3.1.2. S c n thi t ph i ho n thi n t ch c k toán qu n tr chi phí ự ầ ế ả à ệ ổ ứ ế ả ị trong các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh ệ ả ấ ậ ệ ự đị à ỉ Thái Bình 82 3.2. Yêu c u v nguyên t c c b n i v i vi c ho n thi n t ch c k ầ à ắ ơ ả đố ớ ệ à ệ ổ ứ ế toán qu n tr chi phí trong các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái Bình ả ị đị à ỉ 84 3.2.1. Yêu c u c b n c a vi c ho n thi n t ch c k toán qu n tr chi ầ ơ ả ủ ệ à ệ ổ ứ ế ả ị phí trong các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái Bìnhđị à ỉ 84 3.2.2. Nguyên t c c b n ho n thi n t ch c k toán qu n tr chi ắ ơ ả để à ệ ổ ứ ế ả ị phí trong các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái Bìnhđị à ỉ 85 3.3. Ph ng h ng ho n thi n t ch c công tác k toán qu n tr chi phí ươ ướ à ệ ổ ứ ế ả ị trong các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái Bình thái bình đị à ỉ 86 3.3.1. T ch c xác nh v phân lo i chi phíổ ứ đị à ạ 86 3.3.2. T ch c xây d ng các nh m c d toán chi phíổ ứ ự đị ứ ự 90 3.3.3. Xác nh gi ph s n xu tđị ỏ ớ ả ấ 95 3.3.3.1. Tính giá th nh theo ph ng pháp xác nh chi phí thông th ngà ươ đị ườ 95 3.3.3.2. Ph ng pháp k toánươ ế 96 3.3.4. T ch c thu th p, x lý v cung c p thông tin v chi phí trong các ổ ứ ậ ử à ấ ề doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng.ệ ả ấ ậ ệ ự 99 3.3.5. T ch c mô hình k toán qu n tr chi phíổ ứ ế ả ị 110 3.4. i u ki n c b n t ch c k toán qu n tr chi phí trong các Đ ề ệ ơ ả để ổ ứ ế ả ị doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng trên a b n t nh Thái Bình ệ ả ấ ậ ệ ự đị à ỉ 111 3.5.1. i v i Nh n c, các c quan ch c n ng v ng nh ch qu nĐố ớ à ướ ơ ứ ă à à ủ ả 111 3.5.2. i v i các DNSXVLXD trên a b n t nh Thái Bình Đố ớ đị à ỉ 112 K t lu nế ậ 114 Danh m c tài li u tham kh oụ ệ ả 116 iii Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt KTTC Kế toán tài chính KTQT Kế toán quản trị NLVL Nguyên liệu, vật liệu CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân công trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp TKKT Tài khoản kế toán TKCPNVLTT Tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp TKCPNCTT Tài khoản chi phí nhân công trực tiếp TKCPSXC Tài khoản chi phí sản xuất chung TKCPSXKDDD Tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TSCĐ Tài sản cố định KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định DN Doanh nghiệp DNSXVLXD Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng D ĐK Sản phẩm dở đầu kỳ D CK Sản phẩm dở cuối kỳ SXKD Sản xuất kinh doanh WTO Tổ chức thương mại thế giới BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí công đoàn TP Thành phẩm GVHB Giá vốn hàng bán iv Danh mục các bảng B ng 1.1. M u báo cáo b ph nả ẫ ộ ậ 34 B ng 2.1: KÕt qu SX-KD m t s s n ph m ch y u c a cácả ả ộ ố ả ẩ ủ ế ủ doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng t n m 2004 nệ ả ấ ậ ệ ự ừ ă đế 2006. 45 B ng 2.2: nh m c tiêu dùng nguyên v t li u cho 1.000 viênả Đị ứ ậ ệ g ch xâyạ 57 B ng 2.3: c i m chi phí c a mét s DNSXVLXD trên a bànả Đặ đ ể ủ ố đị T nhỉ 58 B ng 2.4: Tình hình s n xu t và tiêu th 6 tháng u n mả ả ấ ụ đầ ă 2007 67 B ng 3.1: D báo phát tri n m t s s n ph m v t li u xây d ngả ự ể ộ ố ả ẩ ậ ệ ự ch y u n n m 2020ủ ế đế ă 82 B ng 3.2: Phân lo i chi phí trong doanh nghi p SXVLXD theoả ạ ệ m i quan h v i m c ho t ngố ệ ớ ứ độ ạ độ 88 B ng 3.3: nh m c chi phí cho m t n v s n ph mả Đị ứ ộ đơ ị ả ẩ 91 B ng 3.4.: Phi u xu t kho theo nh m cả ế ấ đị ứ 100 B ng 3.5: Phi u xác nh nả ế ậ 101 B ng 3.6: S chi ti t chi phí NVLTTả ổ ế 102 B ng 3.7: S chi ti t chi phí s n xu t kinh doanh d dangả ổ ế ả ấ ở 102 B ng 3.8: Báo cáo giá thành s n xu t theo t ng s n ph mả ả ấ ừ ả ẩ 104 B ng 3.9 Phân tích tình hình th c hi n nh m c Chi phí NVLả ự ệ đị ứ tr c ti pự ế 105 B ng 3.10: Báo cáo k t qu kinh doanh theo s n ph mả ế ả ả ẩ 108 109 v Bi u 3.11: Báo cáo k t qu kinh doanh theo b ph n s n xu tể ế ả ộ ậ ả ấ 109 Bi u 3.12: Báo cáo k t qu kinh doanhể ế ả 110 vi Danh mục các sơ đồ S : 1.1. Các ch c n ng c b n c a qu n tr doanh nghi pơ đồ ứ ă ơ ả ủ ả ị ệ 6 S 1.2. H ch toán chi phí s n xu t chung theo ph ng phápơ đồ ạ ả ấ ươ chi phí thông th ngườ 21 S 1.3: H ch toán chi phí s n xu t theo ph ng pháp xácơ đồ ạ ả ấ ươ nh chi phí công vi cđị ệ 24 S 1.4: H ch toán chi phí s n xu t theo ph ng pháp h chơ đồ ạ ả ấ ươ ạ toán chi phí theo quá trình s n xu tả ấ 25 S 1.5: Xác nh chi phí theo chu k s ng c a s n ph mơ đồ đị ỳ ố ủ ả ẩ 27 S 2.1: Quy trình công ngh s n xu t g ch p lát Ceramicơ đồ ệ ả ấ ạ ố 49 S 2.2. B máy qu n lý c a Công ty c ph n xi m ng Tháiơ đồ ộ ả ủ ổ ầ ă Bình 54 S 2.3: B máy phòng k toán Công ty c ph n g ch p látơ đồ ộ ế ổ ầ ạ ố Th i Bìnhỏ 55 S 2.4: Các lo i chi phí trong k toán Phápơ đồ ạ ế 74 S 2.5: M i quan h gi a k toán t ng quát và k toánơ đồ ố ệ ữ ế ổ ế phân tích 76 S 3.1: K toán chi phí s n xu t theo ph ng pháp chi phíơ đồ ế ả ấ ươ thông th ng áp d ng cho các doanh nghi p SXVLXDườ ụ ệ 98 S 3.2: Phân tích bi n ng kho n m c chi phí NVLTTơ đồ ế độ ả ụ 104 S 3.4: Phân tích bi n ng kho n m c bi n phí chi phí SXCơ đồ ế độ ả ụ ế 106 S 3.5: Phân tích bi n ng kho n m c nh phí chi phí SXCơ đồ ế độ ả ụ đị 107 vii Lời mở đầu 1. Sự cần thiết của đề tài Trong cơ chế thị trường hiện nay các doanh nghiệp muốn đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của kinh tế thị trường cùng với sự phát triển bền vững, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới thì thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giỳp cỏc nhà quản trị kiểm soát được chi phí để vừa có thể đưa ra sản phẩm với giá rẻ, vừa có ngân sách để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm sản xuất, lựa chọn các biện pháp marketing, từ đó tạo ra nhiều lợi nhuận . Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về chi phí trong các doanh nghiệp chính là hệ thống kế toán chi phí. Kế toán chi phí luôn tồn tại trong mỗi tổ chức, tuy nhiên tác dụng cung cấp thông tin cho các đối tượng khác nhau sẽ khác nhau, tuỳ thuộc vào việc xây dựng và khai thác hệ thống kế toán chi phí đú. Cỏc doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình hiện nay mới chỉ tập trung vào Kế toán Tài chính, vì vậy không thể cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời và tin cậy cho việc ra quyết định kinh doanh của các nhà quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Với hệ thống kế toán chi phí này các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng khó có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh khu vực và thế giới khi chóng ta phải thực thi các cam kết gia nhập AFTA và WTO . Điều đó cho thấy ngành sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình cần xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của mỡnh. Chớnh vì lý do đó, luận văn chọn nghiên cứu đề tài: " Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí 1 trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình" 2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống hoá lý luận về KTQT chi phí phục vụ hiệu quả cho quản trị nội bộ, đồng thời qua nghiên cứu thực tiễn, đánh giá thực trạng, nguyên nhân những vấn đề tồn tại trong tổ chức KTQT chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng, hoàn thiện tổ chức công tác KTQT chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, có thể cung cấp thông tin hữu Ých cho các nhà quản trị doanh nghiệp để ra quyết định kinh doanh trong môi trường cạnh tranh quyết liệt. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn đã xác định đối tượng nghiên cứu là: Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. Phạm vi nghiên cứu là thực tế công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 4. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, cùng với các quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, các quan điểm của Đảng về sự phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu như: Tổng hợp, phân tích, kiểm chứng. Thông qua khảo sát thực tế để đỏnh giá thực trạng và nêu ra những vấn đề tồn tại cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác KTQT chi phí ở các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 5. Những đóng góp của luận văn - Về mặt lý luận: luận văn hệ thống hoá và phân tích những vấn đề lý luận chung về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. 2 - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu mô hình KTQT ở một số nước trên thế giới và thực trạng kế toán chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. - Về tính ứng dụng vào thực tiễn: luận văn đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện những nội dung cơ bản của tổ chức công tác KTQT chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 6. Bố cục của luận văn. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị và tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 3 [...]... ho v suy thoỏi KTQT chi phớ ỏp dng cỏc phng phỏp xỏc nh chi phớ khỏc nhau trong tng giai on ny nhm tng cng hiu qu qun tr chi phớ trong ton b chu k sng ca sn phm (Xem s 1.5) 27 Xác định sản phẩm Giá bán mục tiêu Nghiên cứu Lợi nhuận mục tiêu Phương pháp chi phí mục tiêu Chi phí mục tiêu Thay đổi lớn về thiết kế sản phẩm và quá trình sản xuất Thiết kế mới có đáp ứng yêu cầu của chi phí mục tiêu không?... D toỏn chi phớ kinh doanh l mt phn cụng vic khụng nh trong KTQT chi phớ Cú d toỏn chi phớ kinh doanh, to cho DN s ch ng trong vic s dng cỏc ngun lc cú hn v cú c s ỏnh giỏ hiu qu s dng chi phớ ca mỡnh Trong DN cú nhiu khon chi phớ mang tớnh hn hp, cú th lp d toỏn chi phớ, trc tiờn cn c tớnh cỏc chi phớ hn hp vi hai thnh phn tỏch bit: Chi phớ bin i v chi phớ c nh 1.2.2.1 Cỏc phng phỏp c tớnh chi phớ... tng lai: lp d toỏn chi phớ sn xut kinh doanh cung cp thụng tin cho vic lp k hoch chi phớ sn xut kinh doanh + Phõn tớch, cung cp thụng tin v t vn cho nh qun tr trong vic qun lý, kim soỏt chi phớ v ra quyt nh qun lý + T chc lp cỏc bỏo cỏo chi phớ ca doanh nghip 1.2 Ni dung k toỏn qun tr chi phớ trong doanh nghip sn xut 1.2.1 Chi phớ v cỏch phõn loi chi phớ Trong quỏ trỡnh hot ng kinh doanh, DN luụn quan... Triển khai Không Có Bắt đầu sản xuất sản phẩm Tăng trưởng Bão hoà Suy thoái Thay đổi nhỏ về sản phẩm và quá trình sản xuất Loại bỏ sản phẩm Phương pháp chi phí Kaizen Phương pháp Chi phí tiêu chuẩn S 1.5: Xỏc nh chi phớ theo chu k sng ca sn phm giai on nghiờn cu, th nghim sn phm, tỏc gi cho rng phng phỏp xỏc nh chi phớ hp lý nht i vi DN l phng phỏp chi phớ mc tiờu Phng phỏp chi phớ mc tiờu hng v khỏch... phm - Chi phớ sn xut chung l cỏc khon chi phớ sn xut ngoi tr CPNVLTT, CPNCTT nh chi phớ nhõn viờn phõn xng, chi phớ khu hao TSC dựng cho sn xut Phõn loi chi phớ sn xut theo cỏch ny giỳp qun lý nh mc chi phớ, cung cp s liu cho cụng tỏc tớnh giỏ thnh sn phm ca DN 1.2.1.3 Phõn loi chi phớ theo phng phỏp tp hp chi phớ v cỏc i tng ch chi phớ Theo cỏch phõn loi ny, chi phớ sn xut kinh doanh c chia thnh: Chi. .. gm: Chi phớ in nc, sa cha, bo trỡ, SXC Trong thc t cú rt nhiu loi chi phớ phỏt sinh khụng ch l chi phớ bin i, khụng ch l chi phớ c nh m l chi phớ hn hp, vỡ vy phc v c cụng tỏc lp d toỏn chi phớ trong DN cn hiu rừ cỏc thnh phn bin i v c nh trong chi phớ hn hp Khi ú phi s dng phng phỏp phõn tớch chi phớ hn hp (trỡnh by phn 1.2.2.1) Cỏch phõn loi ny cú tỏc dng rt lớn trong vic phõn tớch mi quan h chi. .. gia chi phớ thc t v chi phớ tiờu chun l mt phng phỏp hiu qu kim soỏt quỏ trỡnh hot ng thc t trong DN Sau khi lp d toỏn chi phớ, kim soỏt quỏ trỡnh phỏt sinh chi phớ thc t, KTQT chi phớ s tin hnh phõn tớch chi phớ ra quyt nh kinh doanh Vic phõn tớch chi phớ ra quyt nh kinh doanh c thc hin mt cỏch linh hot tu thuộc theo tng tỡnh hung c th ny sinh trong thc tin hot ng kinh doanh 1.2.4 Phõn tớch chi. .. ng v sn xut kinh doanh t hiu qu kinh t cao Chi phớ c nh Li nhun gp n v sn phm Chi phớ c nh Doanh thu ho vn = T l li nhun gp Sn lng cn thit t = Li nhun k hoch + Chi phớ c nh Li nhun gp n v sn phm li nhun k hoch Doanh thu cn thit t = Li nhun k hoch + Chi phớ c nh T l li nhun gp li nhun k hoch Doanh thu an ton = Doanh thu thc t - Doanh thu ho vn T l doanh thu an ton = Doanh thu an ton Doanh thu thc t... Phõn loi chi phớ sn xut kinh doanh theo mi quan h ca chi phớ vi cỏc khon mc trờn bỏo cỏo ti chớnh Theo cỏch phõn loi ny chi phớ sn xut kinh doanh c chia thnh: Chi phớ sn phm: l cỏc khon chi phớ gn lin vi giỏ tr sn phm sn xut hoc mua Chi phớ sn phm sn xut bao gm CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC Chi phớ NVLTT l cỏc chi phớ v nguyờn vt liu cu thnh thc th ca sn phm v cú th xỏc nh trc tip cho tng sn phm Chi phớ NCTT... i ca chi phớ l gii hn nng lc sn xut ti thiu v ti a trong ngn hn ca DN Trong phm vi phự hp ny, mi quan h gia chi phớ v mc hot ng l mi quan h tuyn tớnh v c biu th l mt ng thng v phự hp vi quan im ca kinh t hc - Chi phớ hn hp: l loi chi phớ m bn thõn nú gm c chi phớ bin i v chi phớ c nh mc hot ng cn bn, chi phớ hn hp th hin cỏc c im ca chi phớ c nh, qu mc ú th hin c tớnh ca chi phớ bin i Vớ d chi phớ . là: Kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất. Phạm vi nghiên cứu là thực tế công tác kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái. phí trong doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Chương 3: Hoàn thiện tổ chức. chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 3 Chương 1 Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị và tổ chức kế toán quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay