Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung

33 319 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 17:04

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning Bài giảng: Tiết 21- Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Email: doanhienan@gmail.com Điện thoại di động: 0943646642 Chương trình Hóa học, lớp 8 Nhóm giáo viên: 1. Đoàn Thu Hiền 2. Lê Thị Dung Trường PTDTBT THCS Sính Phình Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên Tháng 4/2015 [...]... ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm 2 Định luật 3 Áp dụng ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP Giải bài toán theo 3 bước cơ bản sau: Bước 1: Viết phương trình ( chữ ) của phản ứng hóa học: A + B C + D Bước 2: Viết biểu thức của định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng mA + mB = mC + mD Bước 3: Tính khối lượng của chất cần tìm mA = mC + mD - mB Kết luận Tiết 21- Bài 15: ... 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 1 Thí nghiệm 2 Định luật 3 Áp dụng Lô-mônô-xôp (1711-1765) La-voa-diê (1743-1794) Hai nhà khoa học Lô-mô-nô-xôp (người Nga) và La-voa-diê (người Pháp)đã tiến hành độc lập với nhau những thí nghiệm được cân đo chính xác, từ đó phát hiện ra định luật Bảo toàn khối lượng Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 2 Định luật - Nội dung: ... Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm 2 Định luật 3 Áp dụng ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 3 Áp dụng Như vậy, trong phản ứng hóa học có 4 chất, biết khối - Trong một phản ứng có n chất, biết được khối lượng của 3 chất,)ta sẽ tìm tìm được khối lượng của lượng của (n – 1 chất, ta được khối lượng của chất còn lại Nếu phản ứng hóa học có 5 chất, biết khối chất còn lại lượng của 4 chất thì sẽ tìm được khối lượng của... Áp dụng ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG 3 Áp dụng - Giả sử ta có phản ứng hóa học giữa 2 chất A và B tạo thành 2 chất C và D theo phương trình: A+B→ C+D Gọi khối lượng của các khối lượng ta có: - Theo định luật bảo toàn chất A,B,C,D lần lượt là mA, mB, mC, mD Hãy viết biểu thức của định luật mA + mB phản ứng bảo toàn khối lượng cho = mC + mDtrên Hãy viết biểu thức của định luật bảo toàn khối lượng m... nội dung định Từ kết quả Trong một hãy phát hóa học, tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các luật bảo toàn khối lượng chất tham gia phản ứng 2 Định luật Các chất tham gia Tổng khối lượng các chất tham gia 3 Áp dụng Các chất sản phẩm = Tổng khối lượng các chất sản phẩm H2 O O H2O O2 O O O O Trước phản ứng O Trong quá trình phản ứng Sau phản ứng Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm 2 Định luật. .. Làm lại Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 7 Người ta có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat( chất rắn màu trắng) Khi đun nóng 24,5 g kali clorat thấy chất rắn còn lại trong ống nghiệm có khối lượng là 13,45 Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất phản ứng phân hủy là 80 % A) 8, 84 g 9 ,84 g D) 3 Áp dụng B) C) 2 Định luật 7 ,84 g 10 ,84 g Câu trả lời... 2 Định luật ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 2: Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm 1 cho biết khối lượng của natri sunfat (Na2SO4) là 14,2 gam, khối lượng của các sản phẩm: bari sunfat (BaSO4) là 23,3 gam, natri clorua (NaCl) là 11,7 gam Hãy tính khối lượng của Bari clorua (BaCl2) đã phản ứng Tóm tắt: mNa2 SO4 = 14, 2 g mBaSO4 = 23,3g 3 Áp dụng mNaCl = 11,7 g mBaCl2 = ? g Bài giải Theo định luật bảo. .. phần 1 choNa2 SO4 + mBaCl2 = mBaSO4 + mNaCl Tiết 21: Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VD: Cho biết chất A,B,C có khối lượng lần lượt là a,b,c Dựa vào biểu thức của định luật bảo toàn khối lượng Ta tính được khối lượng chất D trong phương trình A+ B → C+D là: mD = a – b + c A) 3 Áp dụng mD = a - b – c C) mD = (a + b) – c D) 2 Định luật B) mD = a + b + c Đúng- Nháy chuột bất cứ nơi Không... định luật bảo toàn khối lượng ta có: msắt + maxit sunfuric = m Sắt(III)sunfat + mhidro  mhidro =(5,6 + 9 ,8) - 15, 2 = 0,2 (g) Bài 4 Hướng dẫn to Điphopho pentaoxit - PT Chữ: photpho + oxi  - Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mphotpho + moxi = m phopho pentaoxit  moxi = 7,1- 3,1 = 4 (g) Bài 5 Hướng dẫn to magie oxit + khí cacbonic - PT Chữ: magie cacbonat  - Theo định luật bảo toàn khối lượng. .. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mBaCl2 + mNa2 SO4 = mBaSO4 + mNaCl mBaCl2 +14, 2 = 23, 3 +11, 7 mBaCl2 = (23, 3 +11, 7) −14, 2 mBaCl2 = 20 ,8( gam) Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Bài 3 Cho 5,6 gam Sắt tác dụng hoàn toàn với 9 ,8 gam axit sunfuric thu được 15, 2 gam sắt(II) sunfat và khí hidro Khối lượng khí hidro thu được là: A) 0.2 gam 2 Định luật B) 30,6 gam C) 11 . l i L m l iLàm l i Ti t 21- Bài 15: Đ NH LU T BẢO TOÀN KHỐI L ỢNG 1.Thí nghiệm 2. Đ nh lu t 3. Áp dụng Sản phẩm l : Ch t tham gia l : Ti t 21- Bài 15: Đ NH LU T BẢO TOÀN KHỐI L ỢNG 1.Thí. lu t 3. Áp dụng Ti t 21- Bài 15: Đ NH LU T BẢO TOÀN KHỐI L ỢNG 1.Thí nghiệm 2. Đ nh lu t 3. Áp dụng 1. Thí nghiệm 1.Thí nghiệm 2. Đ nh lu t 3. Áp dụng 1. Thí nghiệm Ti t 21: Bài 15: Đ NH LU T. T nh khối l ợng oxit s t từ thu đ ợc. a) PT Chữ: s t + oxi  oxit s t tõ Bài giải b) Theo đ nh lu t bảo toàn khối l ợng ta có: m s t + m oxi = m oxit s t từ T m t t: Bi t: m s t = 168g m oxi
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung, Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung, Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung, Bài 6. Khi nung nóng miếng đồng trong không khí (có khí oxi) thì thấy khối lượng miếng đồng sẽ:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay