Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât

23 8,267 18
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 20:21

.Ngày 28/10/2014 Báo cáo chuyên đề tháng 10. Người báo cáo: Nguyễn Thị Như Ý Tên chuyên đề: “ Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât” Phần I- Mở đầu “Trao đổi chất và năng lượng ở thực vật là” một phần có kiến thức tương đối khó .Trong đó kiến thứccác phần trao đổi nước và khoáng, quang hợp và hô hấp có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau.Để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản và có kĩ năng trả lời tốt các câu hỏi tự luận, đặc biệt là các câu hỏi mang tính chất tổng quát kiến thức thì việc hệ thống hóa lại kiến thức cơ bản đồng thời hệ thống hóa các câu hỏi về phần này là rất cần thiết.Vì vậy, trong quá trình giảng dạy tôi đã cố gắng thu thập , tập hợp tài liệu và biên soạn thành “ Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât”với mong muốn là giúp Giáo viên dạy cũng như học sinh đỡ vất vả hơn trong quá trình dạy và học phần này, đặc biệt là đối với giáo viên có bồi dưỡng học sinh giỏi. Phần II: Nội dung A-Hệ thống kiến thức trọng tâm 1- Quá trình trao đổi nước ở thực vật. Vai trò của nước: Làm dung môi, đảm bảo sự bền vững của hệ thống keo nguyên sinh, đảm bảo hình dạng của tế bào, tham gia vào các quá trình sinh lí của cây (thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ của cây, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường…), ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật. - Hấp thụ nước: + Có 2 con đường: * Con đường qua thành tế bào - gian bào: Nhanh, không được chọn lọc. * Con đường qua chất nguyên sinh - không bào: Chậm, được chọn lọc. + Cơ chế: Thẩm thấu, do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. - Vận chuyển nước ở thân: + Nước được vận chuyển chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên lá. Ngoài ra còn con đường qua mạch rây, hoặc vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây và ngược lại. + Cơ chế: Khuếch tán do sự chênh lệch áp suất thẩm thấu. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ lực hút do thoát hơi nước của lá, lực đẩy của rễ, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch. - Thoát hơi nước: 1 + Có 2 con đường: * Qua khí khổng: Vận tốc lớn, được điều chỉnh. * Qua tầng cutin: Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. + Cơ chế: Khuếch tán, được điều chỉnh do cơ chế đóng mở khí khổng. + Ý nghĩa của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật: * Tạo ra sức hút nước ở rễ. * Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi → tránh cho lá, cây không bị đốt náng khi nhiệt độ quá cao. * Tạo điều kiện để CO 2 đi vào thực hiện quá trình quang hợp, giải phóng O 2 điều hoà không khí - Cân bằng nước: Tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và thoát hơi nước, đảm bảo cho cây phát triển bình thường. Cân bằng nước được duy trì bởi tưới tiêu hợp lí: Tưới đủ lượng, đúng lúc, đúng cách. - Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến quá trình thoát hơi nước: + Ánh sáng: Tác nhân gây đóng mở khí khổng → ảnh hưởng đến thoát hơi nước. + Nhiệt độ: ảnh hưởng đến hấp thụ nước ở rễ (do ảnh hưởng đến sinh trưởng và hô hấp ở rễ) và thoát hơi nước ở lá (do ảnh hưởng đến độ ẩm không khí). + Độ ẩm: Độ ẩm đất càng tăng thì quá trình hấp thụ nước tăng, độ ẩm không khí càng tăng thì sự thoát hơi nước càng giảm. + Dinh dưỡng khoáng: Hàm lượng khoáng trong đất càng cao thì áp suất dung dịch đất càng cao → hấp thụ nước càng giảm. 2- Sự hấp thụ khoáng và trao đổi ni tơ ở thực vật: - Các nguyên tố khoáng được chia thành 2 nhóm: + Các nguyên tố khoáng đại lượng: Chủ yếu đóng vai trò cấu trúc của tế bào, cơ thể; điều tiết các quá trình sinh lí. + Các nguyên tố vi lượng: Chủ yếu đóng vai trò hoạt hóa các enzim. - Quá trình hấp thụ muối khoáng theo 2 cơ chế: + Chủ động: Ngược chiều gradient nồng độ (từ nơi nồng độ thấp đến nơi nồng độ cao), cần năng lượng và chất mang. + Thụ động: Cùng chiều gradient nồng độ, không cần năng lượng, có thể cần chất mang. - Vai trò của nitơ: + Vai trò cấu trúc: Nitơ là thành phần của hầu hết các hợp chất trong cây (prôtêin, axit nuclêic…) cấu tạo nên tế bào, cơ thể. + Vai trò điều tiết: Tham gia thành phần của các enzim, hoocmôn…→ điều tiết các quá trình sinh lí, hoá sinh trong tế bào, cơ thể. - Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất nhờ các vi khuẩn: 2 - Quá trình đồng hoá nitơ trong khí quyển: + Nhờ vi khuần: Vi khuẩn tự do (Azotobacter, Anabaena…) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium, Anabaena azollae…). + Thực hiện trong điều kiện: Có các lực khử mạnh, được cung cấp ATP, có sự tham gia của enzim nitrogenaza, thực hiện trong điều kiện kị khí. 2H 2H 2H N≡N NH=NH NH 2 -NH 2 NH 3 - Bón phân hợp lí: Bón đủ lượng (căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất, hệ số sử dụng phân bón), đúng thời kì (căn cứ vào dáu hiệu bên ngoài của lá cây), đúng cách (bón thúc, hoặc bón lót; bón qua đất hoặc qua lá). 3- Quang hợp ở thực vật - Vai trò: Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất, biến đổi và tích luỹ năng lượng (năng lượng vật lí thành năng lượng hoá học), hấp thụ CO 2 và thải O 2 điều hòa không khí. - Lá thực vật C 3 , thực vật CAM có các tế bào mô giậu chứa các lục lạp, lá thực vật C 4 có các tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch chứa các lục lạp. Lục lạp: Có các hạt Grana chứa hệ sắc tố quang hợp (hấp thu và chuyển hoá quang năng thành hoá năng) và chất nền (chứa enzim đồng hoá CO 2 ). Hệ sắc tố: Có hai nhóm là sắc tố chính (diệp lục) và sắc tố phụ (carôtenôit). Hệ sắc tố có vai trò hấp thu và chuyển hoá quang năng thành hoá năng. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho diệp lục a ở trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ: Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm. Sau đó quang năng được chuyển cho quá trình quang phân li nước và phản ứng quang hoá để hình thành ATP và NADPH. - Cơ chế: Quang hợp diễn ra trong lục lạp, bao gồm 2 pha: Pha sáng và pha tối. + Pha sáng: Diễn ra trên màng tilacoit, giống nhau ở các thực vật. • Hấp thụ năng lượng ánh sáng: Chl + hγ → Chl* • Quang phân li nước: 3 Chất hữu cơ NH 4 + NO 3 - Vi khuẩn amôn hoá Vi khuẩn nitrat hoá Chl* 2 H 2 O → 4 H + + 4e - + O 2 • Phot phoril hoá tạo ATP 3 ADP + 3 Pi → 3 ATP • Tổng hợp NADPH 2 NADP + 4 H + → 2 NADPH Phương trình tổng quát: 12H 2 O + 18ADP + 18Pvô cơ + 12NADP + → 18ATP + 12NADPH + 6O 2 + Pha tối: Diễn ra trong chất nền (stroma), khác nhau giữa các nhóm thực vật C 3 , C 4 , CAM. Thực vật C 3 pha tối thực hiện bằng chu trình Canvin qua 3 giai đoạn chính: • Giai đoạn cacboxil hoá (cố định CO 2 ): 3 RiDP + 3 CO 2 → 6 APG • Giai đoạn khử với sự tham gia của 6ATP và 6NADPH: 6APG → 6AlPG • Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP và tạo đường với sự tham gia của 3 ATP: 5AlPG → 3RiDP 1AlPG → Tham gia tạo C 6 H 12 O 6 Phương trình tổng quát: 12 H 2 O + 6 CO 2 + Q (năng lượng ánh sáng) → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O - Đặc điểm của thực vật C 4 : sống ở khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm kéo dài, cấu trúc lá có tế bào bao bó mạch. Có cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO 2 thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn nên có năng suất cao hơn. Sơ đồ cơ chế quang hợp ở thực vật C 4 : 4 - Đặc điểm của thực vật CAM: Sống ở vùng sa mạc, điều kiện khô hạn kéo dài. Vì lấy được ít nước nên tránh mất nước do thoát hơi nước cây đóng khí khổng vào ban ngày và nhận CO 2 vào ban đêm khi khí khổng mở→ có năng suất thấp. Sơ đồ cơ chế quang hợp ở thực vật CAM: - Qua trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các yếu tố: + Nồng độ CO 2 : Nồng độ CO 2 tăng dần đến điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hoà trở đi, nồng độ CO 2 tăng thì cường độ quang hợp giảm dần. + Ánh sáng: Cường độ ánh sáng tăng dần đến điểm bão hoà thì cường độ quang hợp tăng dần; từ điểm bão hoà trở đi, cường độ ánh sáng tăng thì cường độ quang hợp giảm dần. Thành phần quang phổ: Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng đỏ sau đó là miền ánh sáng xanh tím. + Nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng đến nhiệt dộ tối ưu thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh, thường đạt cực đại ở 25 - 35 o C rồi sau đó giảm mạnh. + Nước: Hàm lượng nước trong không khí, trong lá, trong đất ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước → ảnh hưởng đến độ mở khí khổng → ảnh hưởng đến tốc độ hấp thụ CO 2 vào lục lạp → ảnh hưởng đến cường độ quang hợp. + Dinh dưỡng khoáng: Các nguyên tố khoáng ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp các sắc tố quang hợp, enzim quang hợp… → ảnh hưởng đến cường độ quang hợp. 5 - Phân tích thành phần hoá học các sản phẩm cây trồng có: C chiếm 45%, O chiếm 42%, H chiếm 6,5%. Tổng 3 nguyên tố này chiếm 90 - 95% (lấy từ CO 2 và H 2 O thông qua quá trình quang hợp) còn lại là các nguyên tố khoáng → Quang hợp quyết định năng suất cây trồng. - Năng suất sinh học là khối lượng chất khô được tích luỹ được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây; năng suất kinh tế là khối lượng chất khô được tích luỹ trong cơ quan kinh tế (cơ quan lấy chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người). 4- Hô hấp ở thực vật: Vai trò: Năng lượng giải phóng dưới dạng ATP cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào, cơ thể. Một phần năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt để duy trì thân nhiệt thụân lợi cho các phản ứng enzim. Hình thành các sản phẩm trung gian là nguyên liệu cho các quá trình tổng hợp các chất khác trong cơ thể. - Qúa trình hô hấp xảy ra ở các tế bào do có chứa ti thể. - Cơ chế: Tùy điều kiện có oxi hoặc không có oxi phân tử mà có thể xảy ra các quá trình sau: + Hô hấp hiếu khí (có oxi phân tử) xảy ra theo các giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển điện tử (xem lại phần lớp 10). C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O → 6CO 2 + 12H 2 O + (36 - 38) ATP + Nhiệt + Lên men (không có oxi phân tử): Đường phân và phân giải kị khí (tạo các sản phẩm còn nhiều năng lượng: Rượu etilic, axit lactic). C 6 H 12 O 6 → 2 êtilic + 2CO 2 + 2ATP + Nhiệt C 6 H 12 O 6 → 2 axit lactic + 2ATP + Nhiệt - Mối quan hệ: Quang hợp tích luỹ năng lượng, tạo các chất hữu cơ, oxi là nguyên liệu cho quá trình hô hấp; ngược lại hô hấp tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống trong đó có tổng hợp các chất tham gia vào quá trình quang hợp (sắc tố, enzim, chất nhận CO 2 ), tạo ra H 2 O, CO 2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp + Hô hấp sáng: Là quá trình hấp thụ O 2 và giải phóng CO 2 ở ngoài sáng. + Chủ yếu xảy ra ở thực vật C 3 , trong điều kiện cường độ ánh sáng cao (CO 2 cạn kiệt, O 2 tích luỹ nhiều) với sự tham gia của ba bào quan: Ti thể, lục lạp, perôxixôm. + Hô hấp sáng có đặc điểm: Xảy ra đồng thời với quang hợp, không tạo ATP, tiêu hao rất nhiều sản phẩm quang hợp (30 – 50%). - Nhiệt độ: Nhiệt độ tăng đến nhiệt độ tối ưu → cường độ hô hấp tăng (do tốc độ các phản ứng enzim tăng); nhiệt độ tăng quá nhiệt độ tối ưu thì cường độ hô hấp giảm. - Hàm lượng nước: Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước. - Nồng độ CO 2 : Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO 2 . - Nồng độ O 2 : Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nồng độ O 2 . B- Hệ thống câu hỏi I. Tập hợp một số câu hỏi phần trao đổi nước ở thực vật, Dinh dưỡng khoáng và Nitơ. 6 Câu1: Vì sao dòng nước, muối khoáng phải đi qua tế bào nội bì thì mới vào được mạch dẫn của rễ? Trả lời: - Tế bào nội bì có 6 mặt ( hình lập phương) trong đó có 4 mặt của thành thấm bần tạo nên đai caspari bao quanh tế bào nội bì 4 mặt. - Vì có đai caspari bao quanh nên nước và các chất tan không thể thấm trực tiếp qua đai vào thành mà phải đi vào tế bào chất. Khi đi vào tế bào chất thì màng tế bào nội bì làm nhiệm vụ thấm chọn lọc, loại bỏ các chất có hại đi vào mạch gỗ của cây. Câu 2: Nước và ion khoáng di chuyển từ tế bào lông hút vào mạch gỗ theo 2 con đường là gian bào và tế bào chất. Hãy cho biết con đường nào là chủ yếu? Vì sao? Trả lời: Con đường qua vách gian bào là chủ yếu. Vì vách gian bào tạo khe hở mao dẫn để nước thẩm thấu và đi theo khe mao dẫn này. Con đường qua tế bào sống bị ngăn cản bởi khối nguyên sinh chất nên tốc độ di chuyển của nước rất chậm. Câu 3: Giải thích các hiện tượng sau: a. Khi bón nhiều phân hóa học thì cây bị héo? b. Khi đất ngập nước cây bị héo? Khi rễ cây bị nén chặt cây bị chết: ? c. Trả lời: a- Bón nhiều phân hóa học làm tăng nồng độ chất tan trong đất dẫn đến làm giảm thế nước của đất. rễ không hút được nước làm cây bị héo. b- Khi đất nghập nước lâu ngày thì rễ không hô hấp được hoặc hô hấp yếu dẫn đến tế bào lông hút thiếu ATP nên không vận chuyển chủ động các chất tan vào trong không bào. Khi không bào có nồng độ chất tan thấp thì áp suất thẩm thấu của rễ thấp nên nước sẽ không thẩm thấu vào tế bào lông hút → cây thiếu nước. c- Khi rễ cây bị nén chặt thì tế bào lông hút không có oxi nên hô hấp bị ngưng trệ. Sau 1 thời gian rễ cây cũng chết dẫn tới cây chết. Câu 4: Môi trường đất phải có nồng độ chất tan thấp hơn rễ thì nước mới thấm vào rễ. Một số chất khoáng di vào rễ là do trong đất nồng độ chất tan cao hơn rễ. Vậy 2 quá trình này có mâu thuẫn với nhau hay không? Vì sao? Trả lời: Hai quá trình này không mâu thuẫn với nhau. Nguyên nhân: - Áp suất thẩm thấu của 1 dung dịch được quyết định bởi tất cả các chất tan có trong dung dịch đó chứ không phải theo từng chất tan riêng lẽ. Vì vậy khi có nhiều chất tan thì sẽ có một số chất tan có nồng độ ở trong đất cao hơn trong rễ cây nên chất tan đó sẽ khuếch tán vào rễ - Ví dụ có 3 chất tan là NaCl, CaCO 3 , Mg(NO 3 ) 2 . Trong đó ở môi trường đất có nồng độ các chất tan này lần lựơt là 0,01CM, 0,02CM, 0,03CM; Ở trong tế bào lông hút nồng độ các chất này là 0,03CM, 0,03CM và 0,02CM. Theo công thức tính áp suất thẩm thấu của tế bào sẽ cao hơn áp suất thẩm thấu trong rễ nên nước sẽ thẩm thấu đi vào rễ, tuy nhiên chất tan Mg(NO 3 ) 2 sẽ khuếch tán từ đất vào rễ theo chiều nồng độ ( vì nồng độ chất tan này ở trong đất cao hơn trong rễ cây). Câu 5: Ở miền bắc nước ta về mùa đông khi nhiệt độ hạ thấp đến mức rét hại thì mạ thường bị chết rét. Hãy giải thích hiện tượng này và đề xuất biện pháp chống rét? Trả lời: 7 Nhiệt độ quá thấp làm tổn thương bộ rễ dẫn đến rễ không hút được nước và khoáng → làm mất cân bằng nước → cây mạ bị héo, sau đó bị chết. - Khi nhiệt độ thấp cây hút nước và khoáng giảm là vì: + T o thấp làm tăng độ nhớt của chất nguyên sinh và nước đồng thời tính thấm của chất nguyên sinh giảm dẫn đến sự cản trở sự xâm nhập và vận động của nước vào rễ. + Hô háp của rễ giảm nên thiếu năng lượng cho vận chuyển tích cực. + Giảm khả năng sinh trưởng của rễ, T o quá thấp làm hệ thống lông hút bị chết và rất chậm hồi phục. - Các biện pháp kĩ thuật phòng chống rét cho cây mạ: + Che chắn bằng ni lông để ngăn chặn gió. Vì gió làm mất nhiệt nhanh và gió làm tăng tốc độ thoát hơi nước. + Bón tro bếp để giữ ấm và ẩm cho gốc mạ và cung cấp kali. Khi có kali sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa để sinh nhiệt. Câu 6: a. Hãy chỉ ra con đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. Mối liên hệ giữa các con đường đó? b. Trong thí nghiệm với cây trồng trong dung dịch, người ta cho 1 chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp không giảm. Vì sao? Trả lời: a- Đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ là: - Qua tế bào sống( Qua tế bào chất và không bào). - Con đường vô bào( thành tế bào và gian bào). Mối quan hệ giữa 2 con đường: Nước đi theo con đường vô bào đến khi gặp nội bì, gặp đai caspari không thấm nước → di chuyển vào tế bào chất của tế bào nội bì và chuyển sang con đường nguyên sinh chất → không bào và di chuyển đến mạch gỗ. b- - Vận chuyển nước gắn liền với vận chuyển các chất nên chất độc sẽ đi theo con đường vô baò( không đi theo con đường tế bào sống vì màng tế bào có tính thấm chọn lọc). Tuy nhiên, con đường vô bào lại bị thành tế bào nội bì chặn lại và buộc phải đi qua màng và tế bào chất của tế bào nội bì. - Chất ức chế có thể đi vào rễ nhưng nhưng không đi vào mạch gỗ được do đai caspari chặn lại. Vì không đi được vào mạch gỗ của rễ nên chất ức chế không đến được tế bào quang hợp → Cường độ quang hợp không bị giảm. Câu 7: Cho 3 cây với tổng số diện tích lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong độ chiếu sáng như nhau trong 1 tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong 1 giờ, người ta thu được số liệu như sau: Cây Thể tích nước thoát ra qua lá(ml) Thể tích dịch tiết ra( ml) Khoai tây 8,4 0,06 Hướng dương 4,8 0,02 Cà chua 10,5 0,06 Từ bảng trên em rút ra nhận xét gì? Trả lời: - Có 3 lực đẩy nước từ rễ lên lá, đó là lực thoát hơi nước ở lá, lực đẩy áp suất rễ và lực liên kết giữa các phân tở nước với nhau và giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. Qua các số liệu trên ta thấy có mối quan hệ mật thiết giữa lượng nước thoát ra và lượng dịch mà cây tiết ra. Ở cây cà chua lượng nước thoát ra là lớn nhất thì lượng dịch tiết ra cũng lớn nhất. - Tuy nhiên, cây cà chua và cây khoai tây có lượng dịch tiết ra như nhau nhưng lượng nước thoát ra là khác nhau chứng tỏ lượng nước thoát ra chủ yếu là do động lực phía trên. Câu 8: Tại sao khi ta bóc vỏ quanh cành cây thì một thời gian sau phía trên chỗ vỏ bị bóc phình to ra? Trả lời: 8 Nhu mô vỏ là mạch rây của thân cây. Mạch rây làm nhiệm vụ vận chuyển chất hữu cơ từ trên lá xuống. Khi bóc vỏ quanh thân cây làm cho đường dẫn mạch rây bị chặn lại làm cho chất hữu cơ bị tích tụ lại phía trên khu vực bóc vỏ. Vùng tế bào này tập trung nhiều chất dinh dưỡng nên phân bào nhiều hơn bình thường làm cho thân cây phình to. Câu 9: Tại sao trong cây cần phải có 2 dòng vận chuyển vật chất?Nếu 2 dòng đó nhập vào 1 thì hiện tượng gì xảy ra? Trả lời: Cần có 2 dòng vận chuyển vật chất trong cây vì 2 dòng này có thành phần và chiều vận chuyển khác nhau. Nếu 2 dòng đó nhập vào một thì các chất chỉ tập trung ở giữa thân cây mà không đưa đến đích. Ví dụ dòng nước và khoáng đưa lên giữa thân cây thì bị dòng mạch raay cản lại. Điều này dẫn đến nước và khoáng không đưa được lên lá còn chất hữu cơ không đưa dược xuống rễ nên rễ thiếu chất dinh dưỡng và sẽ bị chết. Câu 10: a-Tại sao khi bóc vỏ xung quanh cây thì sau 1 thời gian cây bị chết? b- Cơ chế nào giúp nước di chuyển từ mạch rây sang mạch gỗ? Trả lời: a- Do nhu mô vỏ chứa mạch rây của cây nên khi bóc vỏ chất hữu cơ sễ bị tích tụ phía trên phần vỏ bị bóc mà không đưa được xuống rễ. Rễ không có các chất hữu cơ để sinh trưởng thay thế các rễ già bị phân hủy. Do đó sau một thời gian rễ bị chết và cây không lấy được nước và khoáng để thực hiện quang hợp và các hoạt động sinh lí khác nên sau 1 thời gian cây sẽ chết . b- Nước di chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây là do đường sau khi tổng hợp ở lá sẽ được chuyển vào mạch rây → nồng độ đường trong mạch rây cao hơn mạch gỗ tạo áp suất thẩm thấu lớn hơn mạch gỗ và hút cs từ mạch gỗ sang, đồng thời các tế bào kèm có chứa lượng kali cao neenhuts nước từ mạch gỗ và chuyển cho mạch rây Nước di chuyển từ mạch rây sang mạch gỗ là do: ở gốc cây, các chất hữu cơ được giữ lại bởi các tế bào trên đương đi nên khi xuống đến gốc, dung dịch trong mạch rây nhược trương so với dung dịch trong mạch gỗ → nước đi từ mạch rây qua mạch gỗ. Câu 11: Khi mua hoa từ của hàng bán hoa về, muốn hoa lâu héo người ta đặt trong chậu nước, sau đó cắt đi 1 đoạn cành. Giải thích tại sao việc làm này kéo dài thời gian tươi của hoa? Trả lời: - Khi hoa ở cửa hàng , do thoát hơi nước ở lá kéo nước ở phần cành hoa nên phía đầu mút cành hoa bị mất nước. Nếu để nguyên cành hoa cắm vào lọ thì sẽ có bọt khí ngăn cách giữa nước ở lọ hoa với nước trong mạch gỗ của cành hoa. Khi đó không tạo được dòng nước liên tục nên hoa nhanh héo. - Việc cắt bỏ 1 đoạn cành nhằm mục đích loại bỏ đoạn cành mất nước và tạo được dòng nước liên tục trong mạch gỗ lên cánh hoa nên hoa sẽ lâu héo hơn. Câu 12: Khi cây bị hạn hàm lượng axit abxixic (AAB) tăng lên. Sự tăng hàm lượng này có ý nghĩa gì? Trả lời: - Axit abxixic có tác dụng hoạt hóa bơm K + từ tế bào khí khổng ra tế bào lân cận → tăng thế nước trong tế bào khí khổng → Nước di chuyển qua các tế bào lân cận → lỗ khí đóng. Khi bị hạn, cần hạn chế thoát hơi nước → Hàm lượng axit abxixic tăng lên → lỗ khí đóng. - Ngoài ra, axit abxixic còn làm giảm hoạt tính của enzim amilaza biến đổi tinh bột thành đường làm cho áp suất thẩm thấu của tế bào khí khổng giảm → không hút được nước → không trương lên được → mất nước → lỗ khí đóng. 9 Câu 13: Khí khổng đóng trong trường hợp nào? Hãy cho biết tac hại của khí khổng đóng? Trả lời: a- Khí khổng đóng trong các trường hợp sau: - Khi nồng độ CO 2 cao: Hô hấp mạnh hơn quang hợp hoạt hóa enzim chuyển hóa đường thành tinh bột. Khi đường bị chuyển thành tinh bột thì lượng đường trong tế bào chất giảm dẫn tới làm giảm áp suất thẩm thấu của tế bào hạt đậu làm cho tế bào bị mất nước → khí khổng đóng. - Vào buổi trưa cường độ thoát hơi nước cao. - Khi cây bị hạn, hàm lượng AAB trong lá tăng cao kích thích kênh K + mở cho ion này ra khỏi tế bào bảo vệ → mất nước và xẹp lại nên khí khổng đóng. - Khi tế bào bão hòa nước ( sau mưa), các tế bào biểu bì xung quanh khí khổng tăng thể tích, ép lên tế bào làm khe khí khổng khép lại 1 cách bị động. - Ban đêm thiếu ánh sáng làm cho K + và nước thoát ra ngoài tế bào nên khí khổng đóng ( trừ thực vật CAM) b- Vai trò và tác hại của khí khổng đóng: - Vai trò: Khí khổng đóng làm ngăn chặn sự thoát hơi nước, do đó làm giảm sự mất nước của cây có tác dụng chống héo. - Tác hại: Khí khổng đóng làm cho nước không thoát ra được nên không tạo ra được động lực phía trên để kéo nước và ion khoáng lên lá. Mặt khác khi khí khổng đóng thì CO 2 không khuếch tán vào lá được nên không có CO 2 cho quang hợp. Đồng thời lá sẽ bị đốt nóng bởi ánh sáng. Câu 14: Ở cây ngô số lượng khí khổng được xác định như sau:Biểu bì dưới là 7684/cm 2 ,biểu bì trên là 9300/cm 2 . Tổng diện tích lá trung bình cả 2 mặt ở 1 cây là 6100cm 2 . Kích thước trung bình của 1 khí khổng là 25,6 nhân 3,3 micromet. a- Xác định tỷ lệ diện tích khí khổng so với tổng diện tích lá? b- Tại sao nước bốc hơi qua khí khổng là rất lớn? c- Sự vận chuyển liên tục của nước trong mạch gỗ phụ thuộc vào yếu tố nào?Yếu tố nào làm ngưng trệ sự liên tục đó? Trả lời: a- 1 khí khổng có diện tích là: 25,6 . 3,3= 84,48 (µm 2 ) = 84,48 . 10 - 8 cm 2 . Ở biểu bì dưới: 1cm 2 có 7684 khí khổng nên tổng diện tích của khí khổng là = 7684 . 84,48 . 10 - 8 cm 2 = 649114,32 .10 -8. cm 2 . Ở biểu bì trên: 1cm 2 có 9300 khí khổng nên tổng diện tích của khí khổng là 9300. 84,48.10 -8 cm 2 = 785664. 10 -8 cm 2 . Tổng diện tích khí khổng 2 mặt: 649114,32 .10 -8. cm 2 + 785664. 10 -8 cm 2 = 0,0143 cm 2 . - Tỷ lệ diện tích khí khổng so với tổng diện tích bề mặt lá của mặt dưới = 0,0143/1 = 0,014 = 1,4%. b- Tỷ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lớn vì: - Sự thoát hơi nước diễn ra theo hiệu quả ở mép ( các phân tử nước ở mép của thành mạch bốc hơi nhanh hơn các phân tử nước ở các vị trí ở giữa). Vì vậy mặc dù tổng diện tích của khí khổng bé nhưng tổng số lượng khí khổng là rất lớn nên tổng chu vi của khí khổng cực lớn → tổng lượng nước thoát ra lớn. - Các phân tử nước khi đi qua khí khổng hoàn toàn tự do, trong khi các phân tử nước đi qua bề mặt lá thì bị lớp cutin của biểu bì ngăn lại. Điều này hạn chế sự thoát hơi nước qua cutin của bề mặt lá. c- Sự vận chuyển nước liên tục trong mạch gỗ phụ thuộc vào: - Lực liên kết giữa các phân tử nước trong mạch gỗ. - Lực thoát hơi nước ở lá. - Lực đẩy của áp suất rễ. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự liên tục của cột nước trong mạch gỗ của rễ - Áp suất rễ yếu ( Khi rễ thiếu oxi) - Thoát hơi nước ở lá kém. - Do sự xuất hiện bọt khí làm ngắt quảng nước. 10 [...]... giảm năng suất quang hợp từ 30%- 50%, còn thực vật C4 không có hô hấp sáng Vì vậy ở môi trường nhiệt đới thì năng suất quang hợp ở thực vật C4 cao hơn hẳn thực vật C3 Câu 9:a- Giải thích vì sao thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng và điểm bão hòa T o cao hơn thực vật C3? b-Trình bày thí nghiệm chứng minh H2O được tạo ra từ pha tối quá trình quang hợp? Trả lời: a- Thực vật C4 có 2 loại lục lạp thực. .. phóng oxi và H + Câu 3: Tại sao khi tổng hợp 1 phân tử Glucozo thực vật C4 tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thực vật C3? Trả lời: Theo chu trình canvin để TH 1 phân tử Glucozo cần 18 ATP Ở thực vật C4, ngoài 18 ATP cần cho quá trình này còn thêm 6ATP để hoạt hóa axit pyruvic thành PEP Vì vậy để TH 1 Glucozo cần 24 ATP Câu 4: Người ta làm thí nghiệm như sau: Đặt 1 cây thực vật C3 và 1 cây thực vật C4( kí... hấp → lượng HCl không đổi Câu 8: Giải thích tại sao trong môi trường khí hậu nhiệt đới thì hiệu suất quang hợp ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với thực vật C4? Trả lời: - - Trong môi trường khí hậu khô nóng của vùng nhiệt đới thì thực vật C3 có năng suất quang hợp thấp hơn so với thực vật C4 là vì thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng cao, điểm bão hòa nhiệt độ cao và không có hô hấp sáng Thực vật C3... môi trường tăng cao ở thực vật C4 không ảnh hưởng đến hoạt tính enzim ở trong pha tối Thực vật C3 thì chu trình canvin diễn ra tại tế bào mô dậu của lá nên khi nhiệt độ môi trường tăng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống 18 enzim neensex làm giảm cường độ quang hợp Vì vậy điểm bão hòa của thực vật C3 khoảng 25 oC trong khi ở thực vật C4 ( khoảng 35o- 40o) - Cũng do pha tối thực vật C4 xảy ra trong... nồng độ cao sẽ làm thay đổi độ PH của môi trường làm ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đất và hệ thống keo đất gián tiếp làm ảnh hưởng đến cây b- Ở ngô thì phun đều qua 2 mặt lá, ở cà chua thì nên tập trung ở mặt dưới Nguyên nhân: Lá hấp thụ phân qua khí khổng Ở Ngô khí khổng tập trung đều ở 2 mặt lá.Cà chua thì khí khổng tập trung ở mặt dưới lá Câu 20 : a- Vì sao đất chua thì nghèo dinh dưỡng? Có thể áp... do: - - Nitrat sẽ chuyển hóa thành nitrit là 1 chất gây độc Ở trẻ em nitrit vào máu sẽ chuyển hóa hemoglobin thành methemoglobin Khi đó chức nưng vận chuyển oxi của hồng cầu sẽ bị giảm, dẫn đến 1 số loại bệnh như bệnh xanh da ở trẻ em Mặt khác nitrit là một chất gây ung thư ở người và là tác nhân gây đột biến gen Do vậy khi bón phân đạm thì sau 3 ngày mói sử dụng thì hạn chế được lượng nitrat tồn dư... hái vào buổi sáng nhưng lại nhạt khi hái vào buổi chiều? Trả lời: ab- Khi gặp hạn năng suất quang hợp giảm do: Ảnh hưởng đến việc hấp thụ CO2 khi khí khổng đóng Nước ảnh hưởng đến sự hoạt động của enzim Nước ảnh hưởng đến qúa trình sinh trưởng và kích thước của lá Nitơ là khoáng thiết yếu đa lượng có trong thành phần cấu tạo tế bào và tham gia các hoạt động điều tiết Mo là khoáng vi lượng tham gia vào... rễ Câu 24 : Trình bày sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất? Vì sao cần có có quá trình chuyển hóa Ni tơ trong đất? Trả lời: Sự biến đổi đạm hữu cơ thành đạm vô cơ trong đất: Trong đất đạm hữu cơ là xác động, thực vật, chất thải… Các nguồn đạm này sẽ được vi sinh vật phân giải thảnh đạm vô cơ qua các giai đoạn: - Sự hóa mùn: xác động, thực vật, chất thải ( có chứa protein) Các vi khuẩn và. .. kí hiệu là A và B) vào 1 nhà kính được chiếu sáng với cường độ thích hợp, được cung cấp đầy đủ CO 2 và có thể điều chỉnh lượng O2 0%- 21% Tiến hành theo dõi cường độ quang hợp và kết quả thu được như sau: Hàm lượng O2(%) 21% 0% Cường độ quang hợp ( mg CO2/ dm2 Giờ) Cây A Cây B 25 40 40 40 Em hãy cho biết cây A thuộc thực vật C3 hay C4? Trả lời: Cây A thuộc thực vật C3, cây B thuộc thực vật C4 Nguyên... nguyên liệu để tổng hợp protein và các sản phẩm thứ cấp khác Câu 14: Lấy 2 phần, mỗi phần gồm 10 gam hạt khô Phần thứ nhất sấy khô ở 100 oC để xác định khô tuyệt đối và được 8,8g Phần thứ 2 cho vào cát ẩm, một tuần sau rửa sạch, xác định trọng lượng tươi của mầm được 21,7g và đem sấy khô được 7g Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi trọng lượng tươi và khô khi hạt nảy mầm? Có những yếu tố nào chi phối quá trình . “ Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât Phần I- Mở đầu “Trao đổi chất và năng lượng ở thực vật là” một phần có kiến thức tương đối khó .Trong đó kiến thứccác phần. biên soạn thành “ Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât với mong muốn là giúp Giáo viên dạy cũng như học sinh đỡ vất vả hơn trong quá trình dạy và học phần này, đặc. lá). 3- Quang hợp ở thực vật - Vai trò: Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất, biến đổi và tích luỹ năng lượng (năng lượng vật lí thành năng lượng hoá học), hấp thụ CO 2 và thải O 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât, Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât, Hệ thống câu hỏi phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vât

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay