Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TM và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ

79 335 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 14:45

NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Trong những năm gần đây, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung đã có những chuyển biến tích cực. Trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực thế giới ngày càng sâu rộng, các NHTM Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn, đi kèm với nó cũng là những thách thức. Cơ hội đặt ra là: trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội giao lưu hợp tác trên mọi mặt của đời sống kinh tế, tạo điều kiện để các NHTM có thể nhanh chóng bắt kịp trình độ quản lý cũng như trình độ công nghệ của các NHTM ở các quốc gia phát triển. Nhờ đó, các NHTM Việt Nam sẽ hoạt động an toàn, hiệu quả hơn để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh tồn tại trong môi trường mới. Sự quan tâm, giám sát của mọi chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, tham gia các kênh lưu chuyển tiền tệ sẽ tạo ra môi trường lành mạnh, buộc các nhà kinh doanh tiền tệ phải tính toán đến hiệu quả, sự lành mạnh trong các quan hệ tài chính, chú trọng đến việc quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nguy cơ tiềm ẩn là nếu các NHTM Việt Nam không nhanh chóng đổi mới trên mọi phương diện, sẽ không thể bắt kịp cạnh tranh được với các NHTM nước ngoài với rất nhiều thế mạnh, đặc biệt trong ứng dụng khoa học công nghệ, quy mô hoạt động, trình độ quản lý . Do đó, để có thể cạnh tranh được với các ngân hàng nước ngoài, các NHTM Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn về mở rộng quy mô hoạt động, tốc độ tăng trưởng; tuy nhiên nếu trình độ quản lý năng lực kiểm soát của mỗi ngân hàng không theo kịp tốc độ phát triển trong hoạt động thì nguy cơ tổn thất là rất cao. Vì vậy, sự phát triển bền vững ổn định trong hoạt động kinh doanh trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong quản trị điều hành của các NHTM 2 Việt Nam. Một trong những giải pháp mang tính chiến lược cấp thiết là việc tổ chức lại, nâng cấp hệ thống KTKSNB của mỗi NHTM. Hệ thống KTKSNB trở thành cơ chế tự phòng chống rủi ro quan trọng nhất của NHTM. Thực tế, hệ thống KTKSNB của NHTM mới được đề cập áp dụng vào thực tiễn trong một số ít năm trở lại đây, nhưng quá trình áp dụng còn nhiều lúng túng, thiếu kinh nghiệm cả về lý luận thực tiễn. Do vậy, tại nhiều NHTM, hệ thống KTKSNB chưa được đặt đúng vị trí của chúng. Theo nhận định của các chuyên gia đầu ngành trong ngoài nước, nếu các NHTM Việt Nam không nhanh chóng có được một hệ thống KTKSNB hữu hiệu, phù hợp với tốc độ tăng trưởng như hiện nay thì nguy cơ xảy ra các tổn thất lớn hoặc đổ vỡ mà hệ thống tài chính của các quốc gia khác đã từng gánh chịu (như khủng khoảng tài chính khu vực hay sự sụp đổ một loạt các ngân hàng lớn trong thời gian qua) là điều khó tránh khỏi hoàn toàn có thể dự báo trước. Chính vì thế, cần phải có sự nghiên cứu một cách toàn diện trên cơ sở lý luận thực tiễn về hệ thống KTKSNB nhằm góp phần đảm bảo an toàn trong hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung. Nhận thức được vấn đề này, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ” làm luận văn thạc sĩ luật học. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Từ trước đến nay đã có những đề tài nghiên cứu về hệ thống KTKSNB của các TCTD dưới nhiều góc độ mục đích khác nhau, nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KTKSNB. Đáng chú ý nhất là đề tài: “Hoàn thiện hoạt động kiểm tra kiểm toán nội bộ trong các tổ chức tín dụng Việt Nam” của tác giả Hoàng Đình Thắng (Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện khoa học ngân hàng - NHNN năm 2000) đã đề cập đến thực trạng hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ từng loại hình TCTD đề xuất 3 các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các TCTD Việt Nam. Ngoài ra còn nhiều bài viết đăng trên các tạp chí khoa học hoặc nhiều đề án nghiên cứu, luận văn, luận án khác có đề cập ít nhiều tới vấn đề này. Các đề tài nghiên cứu đều thống nhất ở sự cần thiết phải thiết lập nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KTKSNB. Tuy nhiên, các đề tài nêu trên chủ yếu nghiên cứu hệ thống KTKSNB của các TCTD dưới góc độ kinh tế; dưới góc độ pháp lý, hệ thống KTKSNB của các NHTM chưa được nghiên cứu, tìm hiểu một cách toàn diện đầy đủ cả về lý luận thực tiễn, hoặc mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu riêng lẻ tại một NHTM hoặc một khâu trong quy trình quản trị rủi ro của NHTM. Chính vì vậy, đặt vấn đề nghiên cứu “Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thương mại hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ” trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu trước đây là hoàn toàn cấp thiết. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Để giải quyết những yêu cầu mà đề tài đặt ra, luận văn xác định cho mình các mục đích nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Cơ sở lý luận thực tiễn về hệ thống KTKSNB. - Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống KTKSNB của một số NHTM Việt Nam (NHCT; NHNT; NHĐT). - Chỉ ra những hạn chế đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống KTKSNB của các NHTM Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực quản lý, quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 4. Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống lý luận liên quan đến hệ thống KTKSNB. - Nghiên cứu thực tiễn tổ chức, hoạt động của hệ thống KTKSNB tại các NHTM Việt Nam thông qua việc khảo sát tại một số NHTM. 4 5. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Hệ thống KTKSNB của NHTM là đề tài có nội hàm nghiên cứu rộng phức tạp. Trong khuôn khổ của một bản luận văn thạc sĩ luật học, tác giả tập trung nghiên cứu: - Các quy định của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của hệ thống KTKSNB, như: Luật các TCTD, các quy định của NHNN Việt Nam . - Trên cơ sở các quy định của pháp luật, các NHTM Việt Nam đã thực hiện đến đâu nhằm đáp ứng các yêu cầu về hệ thống KTKSNB (những quy định mà các NHTM phải thực hiện - bằng các quy chế, quy định nội bộ những việc tự thực hiện - Nhà nước không can thiệp). 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu một cách hệ thống toàn diện các quy định hiện hành của Nhà nước về hệ thống KTKSNB; đánh giá, phân tích những điểm phù hợp, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng. - Tạo cơ sở để hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KTKSNB tại các NHTM Việt Nam. - Đề tài luận giải có cơ sở khoa học về các kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống KTKSNB của NHTM. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 2 chương: - Chương 1: Những vấn đề về hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng thương mại - Chương 2: Khảo cứu hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ tại một số ngân hàng thương mại kiến nghị hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 5 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm, đặc điểm của hệ thống kiểm tra kiểm sốt nội bộ trong các ngân hàng thương mại NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay cung ứng các dịch vụ thanh tốn. Ngồi ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội. Xuất phát từ vị trí đặc thù của NHTM, cũng như u cầu đảm bảo an tồn trong kinh doanh mà NHTM được tổ chức theo ngun tắc tập trung, thống nhất. Các chi nhánh đặt ở trong nước, hoặc nước ngồi chỉ là những đơn vị hạch tốn phụ thuộc của bộ máy trung tâm. Mơ hình tổ chức đó đảm bảo cho hoạt động ngân hàng thơng suốt, nhạy bén với thơng tin thị trường. Do NHTM hoạt động trong mơi trường đầy rủi ro nên ngày nay hầu hết các nước đều thực hiện cơ chế lãnh đạo, quản trị tập thể. Tổ chức cao nhất của cơ chế tập thể trong NHTM Nhà nước là Hội đồng quản trị (Nhà nước chiếm đa số tỷ lệ sở hữu). Đối với các NHTM cổ phần các quỹ tín dụng là Đại hội cổ đơng (theo Luật doanh nghiệp Luật chun ngành). Đại hội cổ đơng có nhiệm vụ thống nhất chiến lược, sách lược trong kinh doanh ngân hàng từng thời kỳ, thống nhất cơ cấu tổ chức ngân hàng, phạm vi mở rộng hoạt động, sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động, phân phối thu nhập ngân hàng, bầu ra các cơ quan đại diện cho mình để quản trị, kiểm sốt hoạt động ngân hàng. Đại hội cổ đơng có nhiệm vụ bầu ra Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt. Hội đồng quản trị có trách nhiệm vạch ra các phương án quản trị theo nội dung nghị quyết của Đại hội cổ đơng, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng 6 đi đúng hướng, kinh doanh trong an toàn hiệu quả. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát hoạt động của ngân hàng trong việc tuân thủ nghị quyết của Đại hội cổ đông, kịp thời kiến nghị Đại hội cổ đông chấn chỉnh các hoạt động theo định hướng; giám sát việc tổ chức kinh doanh để đảm bảo quyền lợi của tập thể cổ đông. Đối với hầu hết các nước, trong tổ chức điều hành hoạt động NHTM đều có thành lập hội đồng tín dụng, hội đồng đầu tư mà trong đó Tổng giám đốc chỉ là một thành viên tham gia biểu quyết quyết định các khoản cho vay, đầu tư lớn theo chế độ tập thể. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp phòng ngừa trên đây chưa thể đảm bảo cho sự an toàn trong hoạt động ngân hàng của NHTM. Vì hoạt động ngân hàng rất nhạy cảm với những biến động kinh tế không một doanh nghiệp nào có số lượng khách hàng khổng lồ như NHTM; một sơ suất nhỏ trong kinh doanh ngân hàng có thể dẫn đến rủi ro mất vốn hoặc làm mất lòng tin của khách hàng. Bởi vậy, tất cả các NHTM đều phải hình thành hệ thống KTKSNB để tự bảo vệ mình. Thực tế, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong các NHTM đã chứng minh cho sự không thể thiếu nó trong hoạt động của một NHTM. 1.1.1. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Hệ thống KTKSNB của một NHTM thực chất là sự tích hợp một loạt các hoạt động, biện pháp, kế hoạch, chủ trương, đường lối, chính sách nỗ lực thực hiện của mọi thành viên trong tổ chức để đảm bảo NHTM hoạt động hiệu quả, đúng hướng đạt được mục tiêu đặt ra một cách hợp lý, khoa học, quản trị hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình hoạt động. Trong bất cứ một NHTM nào, ngoài vấn đề rủi ro do nguyên nhân khách quan, sự thống nhất xung đột quyền lợi chung - quyền lợi riêng của người sử dụng lao động với người lao động luôn tồn tại song hành. Nhờ có hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả, người sử dụng lao động có thể kiểm soát tốt hơn những quyền 7 lợi riêng của người lao động có thể ảnh hưởng đến lợi ích chung của tổ chức. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động có thề phân quyền, ủy nhiệm, giao việc cho cấp dưới một cách chính xác, khoa học, tránh dựa trên tiêu chí cảm tính. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều khái niệm về hệ thống KTKSNB, tuy nhiên nội hàm các khái niệm đều cơ bản thống nhất. Theo định nghĩa của Viện Kiểm toán quốc tế “Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp bao gồm các chính sách, quy trình, quy định nội bộ, các thông lệ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng, được thiết lập được tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của ngân hàng đảm bảo phòng ngừa, phát hiện xử lý kịp thời các rủi ro xảy ra”. Như vậy, định nghĩa này cho thấy hệ thống KTKSNB gồm cơ sở áp dụng, hệ thống tổ chức hoạt động thực thi KTKSNB. Ở Việt Nam, sau khi có Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng; NHNN đã ban hành Quyết định 03/1998/QĐ- NHNN3 ngày 03/01/1998 về việc ban hành Quy chế mẫu về tổ chức hoạt động kiểm tra, KTNB trong các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (gọi tắt là Quyết định 03), đó là cơ sở pháp lý đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành phát triển của hệ thống KTKSNB của NHTM. Theo Quyết định 03 thì kiểm tra kiểm soát nội bộ trong các TCTD là việc TCTD thực hiện các phương pháp giám sát, kiểm tra KTNB nhằm bảo đảm thực hiện đúng các quy định pháp luật, các quy chế quản lý của Ngành quy định nội bộ của TCTD; hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo vệ an toàn tài sản; bảo đảm tính toàn diện, tin cậy của số liệu hạch toán. Tuy nhiên, lúc bấy giờ do hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ còn quá mới mẻ, nhận thức chưa được đầy đủ, cho nên đưa ra khái niệm không chuẩn xác, thực chất kiểm tra kiểm soát nội bộ chỉ là một nội dung hoạt động trong hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, nên định hướng không đúng đắn cho 8 hoạt động kiểm tra kiểm soát. Với khái niệm như trên, thì Quyết định 03 chưa bao trùm toàn bộ hoạt động của hệ thống KTKSNB, có nghĩa chưa đề cập đến chức năng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hơn nữa khái niệm không logic (kiểm tra, KTNB là thực hiện phương pháp . kiểm tra, KTNB) kém chính xác (không có khái niệm Ngành ngân hàng; kiểm tra độ tin cậy của số liệu chứ không phải “đảm bảo độ tin cậy”). Đến năm 2010, khái niệm hệ thống KTKSNB mới được quy định đầy đủ trong Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Theo Khoản 1/Điều 40/Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của NHNN được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro đạt được yêu cầu đề ra; hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ. Hệ thống kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng được hình thành phát triển như một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức cũng như mọi lĩnh vực hoạt động của ngành ngân hàng. Khi Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 được ban hành thì hoạt động kiểm soát của hệ thống KTKSNB được khẳng định rõ ràng, được hoàn thiện nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm giúp cho hoạt động ngân hàng đi đúng hướng, an toàn hiệu quả. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, hệ thống kiểm tra, KTNB trong lĩnh vực ngân hàng hoạt động theo mô hình dọc từ trụ sở chính đến các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc của NHTM, tạo thành cơ cấu hệ thống KTKSNB thống nhất. 9 1.1.2. Đặc điểm của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Thứ nhất, hệ thống KTKSNB được thiết lập ở tất cả các NHTM, là hoạt động quản trị của NHTM mang tính tự quản của NHTM. Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, có thể thiết lập hoặc không cần thiết lập hệ thống KTKSNB, các NHTM đều xây dựng hệ thống KTKSNB nhằm kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động kinh doanh của mình. Nói chung, các bước kiểm soát là các biện pháp được tiến hành để xem xét khẳng định các phương pháp, biện pháp quản lý có được tiến hành hiệu quả thích hợp hay không, có kịp thời ngăn chặn, phát hiện các sai phạm gian lận trong kinh doanh, có thể bảo vệ tài sản thông tin tránh khỏi bị lạm dụng sử dụng sai mục đích NHTM hoạt động có tuân thủ pháp luật các quy chế, quy trình, quy định nội bộ. Thứ hai, Nhà nước thường không có bất cứ sự can thiệp nào vào quá trình hình thành cũng như hoạt động của hệ thống KTKSNB. Các NHTM căn cứ vào quy mô hoạt động của mình, nguồn nhân lực, trình độ tổ chức . để xây dựng hệ thống KTKSNB phù hợp, hiệu quả. Nhà nước chỉ ban hành khung pháp lý cho việc hình thành hoạt động của hệ thống KTKSNB. Thứ ba, hệ thống KTKSNB phải được KTNB, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ, nhằm đánh giá tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống KTKSNB. Đây là quy định mang tính bắt buộc các NHTM phải thực hiện. Việc đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KTKSNB được quy định tại nhiều văn bản pháp lý có liên quan, nhằm khẳng định vai trò của KTNB đối với hoạt động của hệ thống KTKSNB. 1.1.3. Các yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Hệ thống KTKSNB là tập hợp các chính sách, quy trình, thông lệ cơ cấu tổ chức được thiết lập nhằm có được sự đảm bảo ở mức độ hợp lý rằng 10 NHTM sẽ đạt được các mục tiêu kinh doanh phòng ngừa, phát hiện hoặc khắc phục các sự việc xảy ra ngoài ý muốn (các rủi ro trong hoạt động kinh doanh). Để thực hiện được các mục tiêu đó, theo thông lệ tốt nhất hiện nay, hệ thống KTKSNB gồm 05 cấu phần cơ bản: Môi trường kiểm soát; hệ thống quản lý đánh giá rủi ro; hệ thống thông tin trao đổi thông tin; hệ thống cơ chế, chính sách; đánh giá chất lượng hệ thống KTKSNB. Trong các yếu tố cấu thành của hệ thống KTKSNB, để đánh giá chất lượng (hay đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả) của hệ thống KTKSNB, thì đa phần các NHTM hiện nay đều giao cho bộ phận KTNB chuyên trách đảm nhận. Vì vậy, có thể nói KTNB của NHTM là một phần của toàn bộ hệ thống KTKSNB. a) Các bộ phận cấu thành Thứ nhất, môi trường kiểm soát chung, bao gồm toàn bộ các nhân tố có tính chất “môi trường” tác động đến việc thiết kế, hoạt động sự hữu hiệu của các chính sách, thủ tục kiểm soát của đơn vị, các nhân tố này chủ yếu liên quan đến thái độ, nhận thức hành động của người quản lý đơn vị. Môi trường kiểm soát tạo ra phong thái của toàn bộ doanh nghiệp có ảnh hưởng tới ý thức về kiểm soát của các nhân viên. Nó là nền móng cho các yếu tố còn lại của hệ thống kiểm soát nội bộ. Môi trường kiểm soát bao gồm quan điểm, cách thức điều hành công tác kế hoạch của Ban lãnh đạo, sự tham gia của những người chịu trách nhiệm quản trị doanh nghiệp, hiệu quả của cơ cấu tổ chức, tính hợp lý của các kế hoạch mức độ tin cậy của các ước tính của Ban lãnh đạo. Hay nói cách khác, đối với NHTM, môi trường kiểm soát bao gồm cơ cấu tổ chức bộ máy; cơ chế phân cấp, phân quyền, cơ chế chính sách, nguồn nhân lực, đạo đức nghề nghiệp, năng lực quản trị điều hành của các cấp lãnh đạo trong NHTM. Thứ hai, hệ thống quản lý đánh giá rủi ro là quy trình định dạng phân tích mọi rủi ro liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu của NHTM, [...]... về xây dựng bộ máy đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, KTNB tại đơn vị mình 1.2 Cơ cấu yêu cầu của pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ 1.2.1 Nguyên tắc xây dựng pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Hệ thống pháp lý quy định về hệ thống KTKSNB phải rõ ràng, minh bạch có tính hiệu... chính của NHTM 28 - Kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Các NHTM phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật và các quy định nội bộ; trực tiếp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động Những ưu điểm: Luật các TCTD năm 2004 đã tách bạch hai chức năng kiểm soát nội bộ kiểm toán nội bộ Hoạt động KTNB thuộc về Ban kiểm soát NHTM phải lập hệ thống kiểm soát. .. hoặc nội bộ Cơ quan nội bộ có thể là Ban kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông (hoặc của Hội đồng quản trị); các đánh giá này phải được báo cáo kịp thời Hội đồng quản trị gửi Tổng giám đốc của NHTM 1.2.2 Các bộ phận cấu thành của pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ mối liên hệ giữa các quy định của Nhà nước các quy định nội bộ về hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ trong các ngân. .. lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua một bộ phận chuyên trách độc lập Bộ phận này chínhbộ phận KTNB của 12 ngân hàng Chức năng cơ bản của bộ phận KTNB là thực hiện đánh giá độc lập về mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống KTKSNB Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát nội bộ còn... thống kiểm tra kiểm soát nội bộ Hệ thống KTKSNB được thiết lập hoạt động để đảm bảo cho hoạt động của NHTM an toàn, hiệu quả tuân thủ pháp luật Vì vậy hệ thống KTKSNB có những chức năng cơ bản sau: Thứ nhất, hệ thống KTKSNB được thiết lập hoạt động nhằm ngăn ngừa các sai phạm, hạn chế kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh trong quy trình nghiệp vụ hoạt động của NHTM: Tại các NHTM, cơ... niệm của Quyết định 03/NHNN) Theo Điều 41, 42, 43 /Luật các TCTD năm 1997 về hệ thống kiểm tra, KTNB của NHTM: - Các NHTM phải lập hệ thống kiểm tra, KTNB thuộc bộ máy điều hành, giúp Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành thông suốt, an toàn đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng - Các NHTM phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật các quy định nội bộ; trực tiếp kiểm tra. .. các ngân hàng thương mại 1.2.2.1 Hệ thống pháp luật điều chỉnh tổ chức hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ 1.2.2.1.1 Giai đoạn trước khi có Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng công ty tài chính năm 1990 (Pháp lệnh ngân hàng) Toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức thành một cấp (không có NHTM riêng biệt) với vai trò là trung tâm tiền mặt, trung tâm tín 23 dụng trung... nhau (Ban kiểm tra nội bộ, Phòng kiểm tra nội bộ, Phòng kiểm tra, kiểm soát nội bộ) , chịu sự quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo hệ thống ngành dọc từ trụ sở chính (Phòng, Ban) tới các chi nhánh (phòng, tổ kiểm tra, kiểm soát hoặc bố trí một cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, KTNB) Về thực chất, bộ phận này làm chức năng kiểm toán chịu sự quản lý, điều 27 hành của Tổng giám... dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm: (i) Hiệu quả an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản các nguồn lực; (ii) Hệ thống thông tin tài chính thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ kịp thời; (iii) Tuân thủ pháp luật các quy chế, quy trình, quy định nội bộ - Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phải được KTNB, tổ chức kiểm. .. đốc của ngân hàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Tự đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro của ngân hàng Dưới góc độ nghiên cứu này thì KTNB được xem là một phần của toàn bộ hệ thống KTKSNB Việc xác định các bộ phận cấu thành của hệ thống KTKSNB có ý nghĩa pháp lý quan trọng: Trong các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ, . đề tài: Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ làm luận. nghiên cứu Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Thương mại và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ trên cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TM và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TM và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ, Pháp luật điều chỉnh hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ của ngân hàng TM và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay