Câu hỏi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính

49 308 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 00:10

NGHIỆM    !"#$%&'()*)+,- ./",0%"#123 %45678  9:;<7"=/,>2?",>2>,7#@#77"=/1= ABA C + %4567(   ,D"E3,F2> ./",0%"#123 +)'G%H7"=/ :)%HB"#E?,"%I ,)%HB#9 J)0K%L=EG,,%M:N,A,7"=/ %4567O  75A=P,%;,-"=EG,ABJQ"#7RB0S,"T5U)EVBAB><,-RA,57 W?W$,575A"T5U,@+/",T"<W?"#%:>"47"3+ ./",0%"#123 +)EVBAB><"7#+/"M,,%;"#7=-575AJ7+$BW?=U"@,"#+"U"X""#7>,MRTB12>575AW?"7>>-,% :)*=P,%;,C"+575A$%K%1,@+,T"<W?/""3RY2>,%;,MRT575AW?"#%:> ,)EVBAB><"7#+/"M,,%;,7Z%>=575A,MRTB12>/">J%<X"J7,-Z%:I=/2?"#7> J)EVBAB><"7#+/"M,,%;:[,A,2X<"#%:/"J+Q,,@+>"#7/"R71"3+X"="E32>!\"+<W"#7\="#A,-:I=/2?"#7>,Q""#7/""3+] %4567!  ^2$G_"`">51,@+*#524+J*#24a&_bc2>)O)^2$G"#dWU,@,@+,T"<><a&_c2>e ./",0%"#123 %4567f  T"<b ,-,A,"T65+%=0<)F&7+5U,@+,T"< *1\"+"7A$"3 8) *1\"+"7A+ )O `G] g h9K%+<"iR7 fj 'G%H/B:d )8 ./",0%"#123 %4567k  X",1,A,<I%"U5+%"A,=/=I#@#7RJ7+7"#l ./",0%"#123 +)mM,=/J+7=/,@+%,n% :)mM,=/5oJQG ,)mM,=/J+7=/,@+A=n%W>7 J)*1\=Z%,pA:ARA<I%"U=n%W>7"+<=` %4567q  9:;<7"=/,>2?",>2>,7#@#7">,F+"\ ABA C + %4567r  m/"RY"%6Z:K%0]5s=1:17#[,A,R71B1"%=EG,K%12t$%K%1 ABA C + %4567  T"<u,-J7+5U2>8"^2G%H7"=/:d2>8v)BFRX%+72>O"#$%"`G2> ("^W?2w5%X"[\2>v)#1U,2>!"#$%)%I5%X"2>8v)hH<5U2n=1:172wW+<  &b2> ./",0%"#123 %4567  iR7:+7i ./",0%"#123 +)%<dWH"2$%>-+">B;"#7R7 :)%<dWH"2$%,T,QJQ,Q51B;,%U,x ,)%<dWH"2$%>-+JNJ+51B;,%U,x J)>-+JNJ+51B;,%U,x %45678  A":%>75+%=0<2>5+ ./",0%"#123 +)UW?,A,J7+$B,-"\"#EN,+7"_5s2?VI%,A,<I%"URA,RT=` :)m/",T"<=+"%+2y5sRT,-/""T5U_,-tz+ ,)UW?,A,J7+$B,-#@#7,+7"_5s2?VI%,A,<I%"URA,RT=` J)_RT,-tz+I%2G%HK%A{>2,-A"P"#E32?) %4567(  T5UR1\"+"7A$"32%T2?VR1\"+"7A+) ABA C + %4567O  -"T5U>7=72E3R1\"#1G"#7J>,@+,T"< ./",0%"#123 %4567!  -"T5U>7=72E3U2d$|+,BF">,FW?R1\="#+"#1,BF">,F ./",0%"#123 +)T5UR1\"#+"#1G :)T5UR1\52G ,)T5UR1\"+"7A J)T5U7"=/ 4)T5UG %4567f  }}}}}}}}}}}}}}}2>:M,"#+WZ~J7+$B""3="#7R}}}}}}}2>/"=7 B:%J•7"=/RJ7+"#75%U""3RY) ./",0%"#123 +) 1 A7,A7RI"K%1RJ7+ A7,A72%0,%<6Z"$ :) 1 A7,A7RI"K%1RJ7+ 1,0=URI"7A ,) 1,0=URI"7A 1 A7,A7RI"K%1RJ7+ J) A7,A72%0,%<6Z"$ 1,0=URI"7A %4567k  m/",T"<,-RY"+"7A:K%02>!!><RY"%6Z:K%02>88><W9K%+<"iR7 2>(W9) FI"#[\,-(f><RY,%<-+6Z€"5s2> ./",0%"#123 %4567q  A":%>75+%=0<2>5+ ./",0%"#123 +)•15oJQG2>=9:;<">,F1 :)•+"\5oJQG,-"2>"\R1\52G,@+WU,@ ,)•+"\5oJQG2>+"\M,=/#@#7 J)•15oJQG,-"2>"\M,=/52G,@+WU,@ %4567r  FJ7+"%9+WUW?,A,"T65+%=0<,T"<,-,BF,U=P2>gW?A:A2> g!W>,BF:I=`=VWP2>g ./",0%"#123 %45678  -"T5U>7575A2G%HW?J7+5UW>=n%"E ./",0%"#123 +)T5UR1\"+"7A :)T5UR1\52G ,)T5UR1\"#+"#1G J)T5UG 4)T5U7"=/ %45678  m/",T"<,-",1"$"^2$G_"`">51:[,A,e ./",0%"#123 +)mEG"d :)&P,,%<,A,R71G]5+J>) ,) A,`BI%"E3 J)&P,,%<,A,R71GJ>5+] %456788  0>,7W+<J>K%+"0=I"T5U ./",0%"#123 +)T5UG :)X",1"T5U"#d ,)*1\5150K%L J)*1\"+"7A %45678(  m/",T"<=$"o,-",-M,2G%H#9:d"XBV57W?/",T"<"‚,Bn ABA C + %45678O  +27b2"7J%5"#45,-"^2$G_WU,@2>)f57W?"#%:>2>)O)Z%><,-z+2>,T"< ./",0%"#123 +)*T€B:X",MR-R\W?,A,,@G :)R1\"+"7ARƒV57W?,A,,T"<RA,"#7> ,)=EG,j42>,-%<SSJQ,+7 J),-#@#7">,F,+7V"#%:57W?,A,,T"<RA,"#7,x> %45678!  m/",T"<,-„b,+7V57W?"#%:>,-"2>J7<I%"U5+% ./",0%"#123 +)h9K%+<">51,+7V :)h9K%+<">51"XBV ,)oJQ=9:;<GZ%V J)+,`"M,Z%V %45678f  [...]... thành các thành phần như sau: ROE= Chọn một câu trả lời a Vòng quay tài sản X Lợi nhuận gộp biên X Tỷ lệ nợ trên tài sản b Vòng quay tài sản X Lợi nhuận gộp biên c Vòng quay tài sản X Lợi nhuận gộp biên X Số nhân vốn chủ d Lợi nhuận ròng biên X Vòng quay tài sản X Số nhân vốn chủ Question 33 Điểm : 1 Khi di chuyển từ trên xuống dưới trên bảng cân đối tài sản, các khoản mục nguồn vốn sẽ có chi phí... dần Chọn một câu trả lời Question 34 Điểm : 1 Khi phân tích vòng quay tồn kho, cần chú ý các yếu tố sau, ngoại trừ: Chọn một câu trả lời a Giá trị thực tế của tồn kho so với giá trị sổ sách b Các mô hình quản lý tồn kho c Chất lượng của từng loại tồn kho d Tồn kho có mang tính khả nhượng hay không Question 35 Điểm : 1 Khi di chuyển từ trên xuống dưới trên bảng cân đối tài sản, các khoản mục tài sản sẽ... hiện Chọn một câu trả lời a Kiểm soát chi phí gián tiếp b Chính sách tài trợ và vị thế về thuế c HIệu quả của việc khai thác quy mô d Hiệu quả của chính sách sản xuất, chính sách định giá và kích thích tiêu thụ Question 29 Điểm : 1 Công ty mức TSLĐ là 8 tỷ, tiền mặt 1 tỷ, phải thu 3 tỷ Doanh số 40 tỷ Lợi nhuận gộp 12 tỷ Biết rằng một năm có 360 ngày, tính kỳ chuyển hóa tồn kho: Chọn một câu trả lời Question... động trên mức hòa vốn hoạt động, thì DOL càng gần với Chọn một câu trả lời Question 44 Điểm : 1 Nguồn vốn có mức độ rủi ro cao nhất là: Chọn một câu trả lời a V b V c V d V Question 45 Điểm : 1 Yếu tố nào sau đây không phải là hạn chế của việc sử dụng bảng báo cáo thu nhập trong phân tích tài chính là: Chọn một câu trả lời a không phản ánh chính xác bản chất của các chi phí tham gia vào việc tạo ra doanh... chính công ty xếp vào dòng ngân quỹ _, mua cổ phiếu của công ty khác được xếp vào ngân quỹ từ _ Choose one answer a Hoạt động Tài chính, Hoạt động Đầu tư b Hoạt động Kinh doanh, Hoạt động Tài chính c Hoạt động Kinh doanh, Hoạt động Đầu tư d Hoạt động đầu tư, Hoạt động Tài chính Question 8 Marks: 1 Công ty mức TSLĐ là 8 tỷ, tiền mặt 1 tỷ, phải thu 3 tỷ Doanh số 40 tỷ Lợi nhuận gộp 12 tỷ Biết rằng một... nếu công ty tăng vốn bằng cách bán cổ phiếu, đòn bẩy tài chính sẽ tăng Answer: Đúng Sai Question 6 Marks: 1 Yếu tố sau có thể làm cho ROE của công ty cao hơn so với trung bình ngành, ngoại trừ Choose one answer a Vòng quay tài sản lớn b Tài sản có mức sinh lợ c Sử dụng nhiều vốn vay d Chia cổ tức nhiều hơn Question 7 Marks: 1 Mua lại cổ phiếu của chính công ty xếp vào dòng ngân quỹ _, mua cổ phiếu... điểm nào sau đây thuộc về tài sản lưu động Chọn một câu trả lời a Có tính sinh lợi cao b Mức độ rủi ro cao c Có giá trị cao d Khả năng chuyển hóa thành tiền cao Question 51 Điểm : 1 Mua chứng khoán của các công ty khác được xếp vào dòng ngân quỹ Chọn một câu trả lời a H b H c H d H Question 52 Điểm : 1 Các giao dịch nào làm thay đổi lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Chọn một câu trả lời a Dùng tiền... sản xuất thép, sự khác biệt chính có thể là: Choose one answer a Siêu thị có lợi nhuận ròng biên cao, vòng quay tài sản cao, trong khi công ty sản xu b Siêu thị có lợi nhuận ròng biên thấp, vòng quay tài sản cao, công ty sản xuất thép c c Siêu thị có lợi nhuận ròng biên thấp, vòng quay tài sản thấp, trong khi công ty sản d Siêu thị có lợi nhuận ròng biên thấp, vòng quay tài sản cao, công ty sản xuất... sàng trả cao hơn giá trị sổ sách khi mua cổ phiếu b P/E lớn hơn 10 c Giá trị số sách của doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với giá thị trường do lạm d EPS lớn hơn so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành Question 17 Marks: 1 Nhóm thông số nào đo lường mối liên hệ giữa chi phí tài chính với khả năng để trang trải chi phí tài chính Choose one answer a Thông số khả năng than b Thhông số khả năng sin... bảng tổng kết tài sản, tài sản được liệt kê theo mức độ tăng dần của khả năng chuyển hóa tiền mặt từ trên xuống dưới Answer: Đúng Sai Question 23 Marks: 1 Khi phân tích vòng quay tồn kho, cần chú ý các yếu tố sau, ngoại trừ: Choose one answer a Chất lượng của từng loại tồn kho b Các mô hình quản lý tồn kho c Tồn kho có mang tính khả nhượng hay không d Giá trị thực tế của tồn kho so với giá trị sổ sách . NGHIỆM    !"#$%&'()*)+,- ./",0%"#123 %45678  9:;<7"=/,>2?",>2>,7#@#77"=/1= ABA C
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính, Câu hỏi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính, Câu hỏi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay