Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên

24 5,254 51
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 14:05

Khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên (trình độ, cơ cấu, vai trò lãnh đạo ...), từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Mục lục MỞ ĐẦU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 2 NỘI DUNG:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 I. Đặc điểm tình hình nhà trườngChi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 1. Tình hình địa phương: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 6 2.Tình hình chi bộ nhà trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 7 II. Thực trạng chất lượng đội ngũ đảng viên trường THCS Tân Khánh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 1. Cơ cấu đội ngũ đảng viên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:. . . . . . . . . . . . . . . Trang 8 3. Năng lực chuyên môn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 9 4. Năng lực thực tiễn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 9 5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh trong những năm qua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 10 6. Những hạn chế khuyết điểm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 12 III - Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ trường THCS Tân Khánh - Phú Bình - Thái Nguyên từ nay đến năm 2015: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 13 1. Cơ sở lí luận thực tiễn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 13 2. Một số giải pháp chủ yếu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trang 15 3. Một số kiến nghị đề suất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 20 KẾT LUẬN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trang 21 Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 1 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên MỞ ĐẦU Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đối với Đảng viên là giáo viên còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 03/02/1930. Trải qua gần 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đập tan ách thống trị của thực dân Pháp và bè lũ phong kiến tay sai, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sau đó, Đảng lại lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Ngày nay, Đảng lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, giữ mối liên Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 2 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên hệ mật thiết với nhân dân. Đảng được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng. Là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của Đất nước. Đảng muốn mạnh thì phải có đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức khoa học và thực tế . có khả năng hoạch định các chính sách phù hợp với quy luật khách quan, xu thế thời đại và điều kiện đất nước, đồng thời đưa các chính sách đó vào đời sống thực tiễn. Chính vì vậy mà ngay từ khi mới ra đời, Đảng và Bác Hồ đã đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên, cử cán bộ đi học tập bồi dưỡng, thu hút người tài đứng trong hàng ngũ của Đảng . Ngày nay, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng đã có nhiều chính sách nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đảng viên, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập. Tuy nhiên vẫn còn một số bất cấp trong việc phát triển đội ngũ đảng viên, cán bộ đảng viên chưa theo kịp trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật, cá nhân chủ nghĩa, một số đảng viên tha hoá, biến chất, gây mất niềm tin trong nhân dân . Do đó, cần phải có chiến lược bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, cả về mặt tư tưởng chính trị và trình độ chuyên môn, không những trong phạm vi cả nước, mà trong từng địa phương, từng cơ quan đơn vị. Đối với trường trung học cơ sở (THCS) Tân Khánh - Phú Bình - Thái Nguyên, Chi bộ nhà trường được thành lập năm 1973, đánh dấu mốc son trong sự phát triển của tổ chức Đảng nhà trường. Trong nhiều năm trở lại đây, Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 3 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ đảng viên, không những tăng cường về mặt số lượng, trẻ hoá đội ngũ. Với số lượng 25 đảng viên trên tổng số 37 cán bộ giáo viên, tỷ lệ đảng viên là 67,6% đây là tỷ lệ khá cao so với các trường THCS trong toàn huyện. Bên cạnh đó chi bộ còn chú trọng đến việc nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đảng viên, hiện nay nhà trường có 1 đồng chí đang theo học các lớp trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra nhà trường triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng. Thường xuyên tổ chức các buổi học tập Nghị quyết trung ương, báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo Huyện uỷ Phú Bình. Tuy nhiên, sự phát triển nêu trên của Chi bộ nhà trường còn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa phát huy được tính tiên phong và vai trò lãnh đạo của người đảng viên. Một số đảng viên có nhiều cố gắng và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhưng khi trở thành đảng viên rồi thì sự phấn đấu giảm đi rõ rệt. Với cương vị là một đảng viên trong Chi bộ nhà trường, qua học tập lớp trung cấp lý luận chính trị, đặc biệt là bộ môn Xây dựng Đảng, qua những hoạt động thực tiễn tại đơn vị, qua nghiên cứu các tài liệu tôi nhận thức được vai trò to lớn của người cán bộ đảng viên trong sự phát triển của nhà trường. Chất lượng đội ngũ đảng viên chính là chìa khoá cho sự thành công. Đó chính là lý do mà tôi chọn đề tài: " Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên". Mục đích đề tài: Nhằm khảo sát, đánh giá lại toàn bộ thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 4 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên (trình độ, cơ cấu, vai trò lãnh đạo .), từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong nhà trường. Thông qua việc đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, làm cho đội ngũ cán bộ đảng viên của nhà trường ngày càng lớn mạnh, hoàn thành tốt sứ mạng và nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho huyện Phú Bình và cho đất nước. Đề tài cũng là cơ sở giúp Ban chấp hành Chi bộ nhà trường thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong những năm tiếp theo, có kế hoạch chiến lược để phát triển đội ngũ, đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới hiện nay, đặc biệt là đổi mới giáo dục. Phạm vi đề tài: Đề tài này đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên tại Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên và sự phát triển của tổ chức Đảng nhà trường từ năm 2006 đến nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên từ nay đến năm 2015. Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và các phương pháp đánh giá, phân tích, tổng hợp . . . để nghiên cứu thực hiện đề tài. Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 5 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên NỘI DUNG I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNGCHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH- PHÚ BÌNH- THÁI NGUYÊN: 1. Tình hình địa phương và nhà trường: Tân Khánh là một xã thuần nông, nằm phía bắc của huyện Phú Bình, mật độ dân số đông. Nhân dân chủ yếu là làm nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nghèo, trình độ dân trí còn thấp. Với mật độ dân số đông cho nên nhu cầu học tập của con em nhân dân các dân tộc trong xã là hết sức bức xúc. Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên được thành lập trên địa bàn xã Tân Khánh vào năm 1973 và được tách ra từ trường PTCS Tân Khánh từ năm 1994 từ đó đến nay nhà trường đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Trường THCS Tân Khánh thành lập năm 1973, trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, nhà trường đã có những bước phát triển rất đáng tự hào. Về cơ sở vật chất, từ chỗ tranh, tre, nứa, lá, phải đi học nhờ, đến nay nhà trường đã có hệ thống cơ sở vật chất tương đối khang trang và hiện đại. Từ hệ thống phòng học đạt chuẩn, đến hệ thống phòng học chức năng, thư viện, thí nghiệm . đủ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Điều kiện làm việc của giáo viên cũng tương đối đầy đủ, từ phòng tổ bộ môn, đến hệ thống máy tính được kết nối internet . Đội ngũ cán bộ giáo viên cũng không ngừng lớn mạnh, hiện nay có 37 cán bộ giáo viên với đủ cơ cấu bộ môn. Trong đó có 12 cán bộ, giáo viên nam, 25 cán bộ, giáo viên nữ. Mấy năm gần đây nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất. Đặc biệt vào năm 2004 nhà trường đã khởi công xây dựng nhà hai tầng giá trị công trình lên đến 2,2 tỷ đồng. Lãnh đạo nhà trường rất chăm lo đến đời sống cán bộ giáo viên trực tiếp động viên cán bộ giáo viên an tâm công tác. * Thành tích của chi bộ: Chi bộ Trường THCS Tân Khánh – Phú Bình – Thái Nguyên trực thuộc Đảng bộTân Khánh do đó có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 6 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Chi bộ đã 5 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Chi bộ có 02 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 14 giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Chất lượng giảng dạy cũng ngày càng được nâng cao. Đặc biệt năm học 2007-2008 nhà trường đã được đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. 2. Tình hình Chi bộ nhà trường: Ngay từ khi được thành lập, Chi bộ nhà trường đã đặt mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhà trường hoàn thành nhiệm vụ một cách toàn diện. Chi bộ đã quán triệt trong đảng viên và cán bộ giáo viên Chỉ thị số 34/CT-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng "Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học". Chi bộ nhà trường luôn quan tâm giáo dục cho đảng viên và giáo viên của nhà trường giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tác phong gương mẫu, có lối sống trung thực, giản dị, có quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng như phụ huynh học sinh, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Chi bộ nhà trường thường xuyên công tác tự phê bình và phê bình trong đảng viên, chú trọng công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nhằm không ngừng xây dựng đảng viên đủ tư cách, phát huy tác dụng tốt. Từ khi được thành lập đến nay, Chi bộ nhà trường luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Chi bộ nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động, trong đó Ban chấp hành Chi bộ nhà trường hàng tháng họp vào ngày từ 25 đến 30 hàng tháng để xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường trong tháng. Chi bộ lãnh đạo toàn diện tất cả các hoạt động của nhà trường, đảng viên gương mẫu lãnh đạo quần chúng thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 7 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Song bên cạnh đó, đội ngũ đảng viên vẫn còn có những hạn chế và thiếu sót nhất định. Trong đó, một bộ phận đảng viên vẫn còn mắc bệnh hành chính, giấy tờ, sách vở, xa rời thực tiễn; thiếu sâu sát trong chỉ đạo. Tình trạng nói nhiều, làm ít, làm không đến nơi đến chốn vẫn còn diễn ra một số nơi. Một bộ phận cán bộ đảng viên chưa thực sự gương mẫu, chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo và tính tiên phong. II. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH: 1. Cơ cấu đội ngũ đảng viên: Tính đến thời điểm tháng 11/2010, Chi bộ Trường THCS Tân Khánh có 25 đảng viên (chính thức 25, dự bị 0), đảng viên nữ: 17 đồng chí, dân tộc ít người: 03 đồng chí. Trong 25 đảng viên hiện có, 9 đồng chí có trình độ đại học, cao đẳng 15 đồng chí, trình độ khác 01 đồng chí. Trình độ trung cấp lý luận chính trị 01 đồng chí, 01 đồng chí đang theo trung cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí có trình độ sơ cấp. Về độ tuổi, dưới 30 tuổi: 5 đồng chí, từ 30 đến 45 tuổi: 18 đồng chí, trên 45 tuổi: 02 đồng chí. Ban chấp hành Chi bộ nhà trường gồm 03 đồng chí. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Đảng viên trong toàn Chi bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, trung thành với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và nội quy cơ quan. Nói và làm đúng Điều lệ Đảng, không vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 8 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Đảng viên đều có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, là tấm gương cho quần chúng và học sinh noi theo, tôn trọng và gần gũi nhân dân, quan hệ quần chúng đúng mực. Thực hiện tốt các quy định và chính sách khu dân cư mà mình cư trú. 3. Năng lực chuyên môn: Đối với người đảng viên làm công tác giáo dục, trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm chính là yếu tố quan trọng nhất. đảng viên trong toàn Chi bộ Trường THCS Tân Khánh đều là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Nhiều đồng chí giáo viên do có những thành tích và những đóng góp về mặt chuyên môn mà đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, thậm trí trở thành cán bộ lãnh đạo nhà trường. Trong giáo dục và đào tạo, điều kiện cần để có học trò giỏi là người thầy phải giỏi, điều này khẳng định vai trò và ảnh hưởng của người thầy đến chất lượng giáo dục nói chung. Trong Chi bộ Trường THCS Tân Khánh, có 02 đồng chí đảng viên - giáo viên là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đã tạo được uy tín và niềm tin trong học sinh và trong nhân dân. Những đồng chí đảng viên lâu năm đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh hiện đang giữ các chức vụ chủ chốt trong huyện và trong tỉnh, các đồng chí đã tạo được thương hiệu cho bản thân và cho nhà trường. Các đồng chí đảng viên làm công tác quản lý luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, năng động, sáng tạo trong công việc, tìm tòi sáng tạo, xây dựng nề nếp dạy và học, tạo niềm tin trong nhân dân. 4. Năng lực thực tiễn: Là người đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền, năng lực lãnh đạo quần chúng của đội ngũ đảng viên là một điều kiện quan trọng đảm bảo cho sự thành công. Vai trò lãnh đạo của người đảng viên thể hiện năng lực thu Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 9 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên hút và vận động quần chúng, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Trường THCS Tân Khánh đều là những người trực tiếp tham gia công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, lại có nghiệp vụ sư phạm, nên có nhiều thuận lợi trong công tác vận động quần chúng, đặc biệt là việc đưa các chính sách của Đảng về giáo dục và đào tạo vào điều kiện thực tế nhà trường và gương mẫu thực hiện tốt các chính sách đó. Chi bộ nhà trường luôn quan tâm đến công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc quản lý và giáo dục học sinh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể . để làm tốt công tác giáo dục học sinh; ví dụ như: Ban an toàn giao thông huyện, Trung tâm phòng HIV/AIDS . Trong vấn đề này, vai trò và trách nhiệm của người đảng viên được thể hiện rất rõ nét. 5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh trong những năm qua: Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên: Với quan điểm cán bộ là gốc của mọi thành công, nhà trường luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, trong đó có đội ngũ đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Chi bộ nhà trường đã triển khai sâu rộng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng, gắn chặt với điều kiện thực tế ngành giáo dục và nhà trường. Mỗi đảng viên đều phải xây dựng cho mình chương trình và kế hoạch hành động để học tập và làm theo lời Bác. Đầu năm học, nhà trường tổ chức học tập chính trị và chỉ thị nhiệm vụ năm học cho tất cả giáo viên cán bộ, các nghị quyết của Trung ương đều được truyền tải đến giáo viên cán bộ một cách kịp thời và phù hợp nhất. Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 10 [...]... III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN KHÁNH - PHÚ BÌNH - THÁI NGUYÊN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 13 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn: Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng khoa... chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Sớm ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho đảng viên cán bộ, nhằm tạo hành lang pháp lí cho đảng viên cán bộ nhà trường nâng cao trình độ giáo viên 3.2 Đối với Phòng giáo dục đào tạo Phú Bình và Huyện uỷ Phú Bình: Quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của nhà trường, giúp đỡ nhà trường. .. người đảng viên trong thời kỳ đổi mới Hai là: Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên trong chi bộ Ba là: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 22 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên. .. nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Thông qua việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, cán bộ đảng viên đã thấy được vai trò và trách nhiệm của người đảng viên trong công cuộc đổi mới của đất nước, gắn với ngành giáo dục là trách nhiệm của người đảng viên trong việc giáo dục học sinh, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước Về nâng cao. .. trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên tình thương, trách nhiệm" Thường xuyên tổ chức học tập các nghị quyết của Trung ương cho giáo viên cán bộ, tổ chức cho giáo viên cán bộ tham quan các di tích cạnh mạng nhằm giáo dục truyền thống cho đảng viên cán bộ 2.3 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê... cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên" Qua việc nghiên cứu, phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ đảng viên của trường THCS Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, xuất phát từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn, đề tài đã đưa ra sáu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Trường THCS Tân Khánh... hoạch bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cho Đảng, để Đảng bộ nhà trường có đủ số lượngchất lượng, đủ Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 19 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên sức gánh vác công việc lãnh đạo nhà trường, hoàn thành sứ mệnh và mục tiêu giáo dục đề ra Trước hết, lãnh đạo nhà trường phải thấy được... Đảng Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 21 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tầm quan trọng đặc biệt, phải được quan tâm một cách toàn diện, cả trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đang có... giám sát để đảng viên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Công tác phát triển Đảng cũng luôn được Chi bộ nhà trường quan tâm, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) Tháng 11 năm 2010 - Người viết:Chu Văn Doanh 11 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Mọi cán bộ giáo viên đều có... bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên Nguyên nhân đạt được: Có được những thành tựu ban đầu nói trên trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Khánh là do sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên Lãnh đạo nhà trường cũng thấy được vai trò của việc xây dựng đội ngũ trong sự nghiệp . pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên MỞ ĐẦU Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chi n sĩ. nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên chi bộ nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên, Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên, Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Chi bộ Trường THCS Tân Khánh- Phú Bình- Thái Nguyên, Tình hình địa phương và nhà trường:, Tình hình Chi bộ nhà trường: Cơ cấu đội ngũ đảng viên:, Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Năng lực chun mơn:, Năng lực thực tiễn:, Những hạn chế và khuyết điểm: Cơ sở lý luận và thực tiễn:, Một số giải pháp chủ yếu:, Một số kiến nghị và đề xuất:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn