GIỚI THIỆU TRIZ VÀ CÁC ÁP DỤNG VÀO TIN HỌC, ĐỜI SỐNG, ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO KHOA HỌC SÁNG TẠO

39 740 3
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 22:40

. Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Đại Học Quốc Gia TP.HCM Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin BÀI THU HOẠCH MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: GIỚI THIỆU TRIZ VÀ CÁC ÁP DỤNG VÀO TIN HỌC, ĐỜI. cuộc sống, học tập + Đế xuất một số hướng nghiên cứu mà em cho rằng các bạn sinh viên và học viên cao học có thể nghiên cứu sâu thêm liên quan đến việc ứng dụng tin học vào khoa học sáng tạo 2 Phạm. VÀO TIN HỌC, ĐỜI SỐNG, ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO KHOA HỌC SÁNG TẠO GVHD: GS.TSKH. Hoàng Kiếm Người thực hiện: Phạm Xuân Dũng Mã số: CH1301007 Lớp: Cao học khóa 8 TP.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU TRIZ VÀ CÁC ÁP DỤNG VÀO TIN HỌC, ĐỜI SỐNG, ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO KHOA HỌC SÁNG TẠO, GIỚI THIỆU TRIZ VÀ CÁC ÁP DỤNG VÀO TIN HỌC, ĐỜI SỐNG, ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO KHOA HỌC SÁNG TẠO, GIỚI THIỆU TRIZ VÀ CÁC ÁP DỤNG VÀO TIN HỌC, ĐỜI SỐNG, ĐỀ XUẤT CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIN HỌC VÀO KHOA HỌC SÁNG TẠO, 1 Lịch sử hình thành và một số khái niệm cơ bản, 2 Giới thiệu 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản:, 1 Thuật toán tối ưu đàn kiến (Ant Colony Optimization-ACO), 2 Tình hình nghiên cứu xây dựng các phần mềm hỗ trợ sáng tạo trên thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn