Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa tú phương

112 325 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 09:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HOAN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ BẠT NHỰA TÚ PHƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HOAN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ BẠT NHỰA TÚ PHƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. BÙI BẰNG ðOÀN HÀ NỘI - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: Số liệu và kết quản nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, chưa từng ñược sử dụng và công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Hoan Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ii LỜI CẢM ƠN Trước hết cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn ñến toàn thể các thày cô giáo khoa Kế toán và quản trị kinh doanh, Viện sau ðại học, Bộ môn kế toán tài chính Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội ñã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và có ñịnh hướng ñúng ñắn trong quá trình học tập và nghiên cứu. ðặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Bùi Bằng ðoàn, người trực tiếp hướng dẫn khoa học ñã giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện ñề tài. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương, Trường cao ñẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội ñã giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi giúp ñỡ tôi trong quá trình thực tập. Xin cảm ơn các nhà khoa học, gia ñình, ñồng nghiệp và tất cả bạn bè ñã giúp ñỡ tôi hoàn thành ñề tài này. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012 Học viên Nguyễn Thị Hoan Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. BHXH: Bảo hiểm xã hội 2. BHYT: Bảo hiểm y tế 3. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp 4. DN: Doanh nghiệp 5. KTQT: Kế toán quản trị 6. KPCð: Kinh phí công ñoàn 7. KH: Kế hoạch 8. MMTB: Máy móc thiết bị 9. NVL: Nguyên vật liệu 10. PX: Phân xưởng 11. SP: Sản phẩm 12. SXKD: Sản xuất kinh doanh 13. SX: Sản xuất 14. TH: Thực hiện 15. TP: Thành phẩm 16. TSCð: Tài sản cố ñịnh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iv MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ ix I. MỞ ðẦU 92 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3 1.2.1 Mục tiêu chung 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 4 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 2.1 Cơ sở lý luận về kế toán quản trị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp 5 2.1.1 Cơ sở lý luận về kế toán quản trị 5 2.1.2 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 16 2.2 Cơ sở thực tiễn của ñề tài 24 2.2.1 Kế toán quản trị trong các doanh nghiệp trên thế giới 24 2.2.2 Áp dụng kinh nghiệm xây dựng kế toán quản trị vào Việt Nam 25 2.2.3. Tổng hợp kết quả nghiên cứu trước ñây về kế toán quản trị chi phí và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp 25 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… v III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Sự hình thành và phát triển của Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương 27 3.1.1 Giới thiệu chung về Nhà máy 27 3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 27 3.1.3 ðặc ñiểm tổ chức bộ máy quản lý 28 3.1.4 ðặc ñiểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở nhà máy 31 3.1.5 Hình thức kế toán áp dụnga Nhà máy 33 3.1.6 Tình hình cơ bản của Nhà máy 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 41 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 41 3.2.2 Phương pháp phân tích 41 IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 4.1 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương 43 4.1.1 ðặc ñiểm tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất sản phẩm tại Nhà máy . 43 4.1.2 Nhu cầu thông tin về báo cáo kế toán quản trị tại Nhà máy 44 4.1.3 Phân loại báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 45 4.1.4 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 45 4.2 ðánh giá hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Nhà máy 72 4.2.1 Những kết quả ñạt ñược 72 4.2.2 Những mặt còn tồn tại 73 4.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 75 4.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 75 4.3.2 Các thông tin cần cung cấp ñể quản trị chi phí 77 4.3.3 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vi 4.4 Một số ý kiến nhằm tổ chức hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 93 V. KẾT LUẬN 95 5.1 Kết luận 95 5.2 Kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Tình hình tài sản, nguồn vốn của Nhà máy (2009 - 2011) 34 Bảng 3.2: Tình hình lao ñộng của Nhà máy 36 Bảng 3.3: Tình hình kết quả kinh doanh của Nhà máy 38 Bảng 4.1: Các sản phẩm sản xuất tại Nhà máy năm 2011 44 Bảng 4.2 : Kế hoạch kinh doanh năm 2011 47 Bảng 4.3: Báo cáo dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2011 49 Sản phẩm – Bạt xanh cam 34kg (XC34) 49 Bảng 4.4: Bảng thanh toán lương toàn nhà máy năm 2011 50 Bảng 4.5 : Báo cáo dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2011 52 Sản phẩm – Bạt xanh cam 34kg (XC34) 52 Bảng 4.6: Báo cáo dự toán chi phí sản xuất chung năm 2011 55 Bảng 4.7: Báo cáo dự toán chi phí bán hàng và chi phí QLDN 56 toàn Nhà máy năm 2011 56 Bảng 4.8: Báo cáo thực hiện ñịnh mức nguyên vật liệu trực tiếp năm 2011 58 Sản phẩm: Bạt xanh cam 34Kg (XC34) 58 Bảng 4.9: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NCTT năm 2011 60 Sản phẩm: Bạt xanh cam 34Kg (XC34) 60 Bảng 4.10: Báo cáo tăng, giảm tài sản cố ñịnh và khấu hao năm 2011 63 Bảng 4.11: Báo cáo tình hình thực hiện ñịnh mức CPSXCCð năm 2011 65 Bảng 4.12: Báo cáo giá thành sản phẩm năm 2011 67 Bảng 4.13: Báo cáo biến ñộng chi phí thực hiện 68 Bảng 4.14: Báo cáo chi phí bán hàng năm 2011 70 Bảng 4.15: Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2011 71 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… viii Bảng 4.16: Tổng hợp nội dung hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT theo chức năng quản lý 80 Bảng 4.17: Mẫu báo cáo dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 84 Bảng 4.18: Báo cáo dự toán chi phí BH và chi phí QLDN năm 2011 85 Bảng 4.19: Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2011 87 Bảng 4.20: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp 88 Bảng 4.21: Mẫu báo cáo giá thành sản phẩm năm 2011 90 Bảng 4.22: Mẫu báo cáo tình hình thực hiện biến phí sản xuất chung 92 Bảng 4.23: Mẫu báo cáo chi phí theo cách ứng xử của chi phí 93 [...]... phân lo i báo cáo k toán qu n tr như sau: Phân lo i báo cáo KTQT chi phí theo ch c năng qu n lý ñư c chia thành: Các báo cáo d toán ph c v cho ch c năng l p k ho ch bao g m: - Báo cáo d toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p; - Báo cáo d toán chi phí nhân công tr c ti p; - Báo cáo d toán chi phí s n xu t chung; - Báo cáo d toán chi phí qu n lý; - Báo cáo d toán chi phí bán hàng; Các báo cáo ph c v... m: - Báo cáo giá thành; - Báo cáo chi phí bán hàng; - Báo cáo chi phí qu n lý doanh nghi p; - M t s báo cáo khác Phân lo i báo cáo KTQT chi phí theo b ph n ñư c chia thành:[7] - Báo cáo tình hình bi n ñ ng nguyên v t li u; - Báo cáo năng su t lao ñ ng; - Báo cáo b ph n theo s n ph m t i phân xư ng; - Báo cáo chi phí theo ñơn hàng 2.1.2.4 ð i tư ng s d ng báo cáo k toán qu n tr Báo cáo KTQT là phương. .. k toán qu n tr , k toán qu n tr chi phí và h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t ñó ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy s n xu t bao bì b t nh a Tú Phương 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa cơ s lý lu n và th c ti n v h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí và vai trò c a nó trong qu n tr doanh nghi p; - Ph n ánh th c tr ng h th ng báo cáo k toán. .. ng nghiên c u Nghiên c u v k toán qu n tr , k toán qu n tr chi phí và h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí c a Nhà máy s n xu t bao bì b t nh a Tú Phương 1.3.2 Ph m vi nghiên c u Ph m vi v n i dung nghiên c u: Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí ph c v yêu c u qu n lý t i doanh nghi p Ph m vi v không gian nghiên c u: Nhà máy s n xu t bao bì b t nh a Tú Phương Ph m vi v th i gian nghiên... Báo cáo k toán qu n tr chi phí ph n ánh chi phí th c t và d toán c a t ng y u t chi phí phát sinh t ng b ph n trong doanh nghi p Báo cáo ñư c l p riêng cho t ng b ph n, t ng phân xư ng ñ ki m soát tình hình th c hi n chi phí ð i v i nh ng chi phí chi m t tr ng l n và n ch a trong ñó nhi u lo i ñ nh m c khác nhau thì k toán qu n tr ph i l p báo cáo riêng cho lo i chi phí ñó [7] 2.1.1.2 Vai trò c a báo. .. lương…) - K toán qu n tr chi phí và giá thành s n ph m (nh n di n, phân lo i chi phí, giá thành; l p d toán chi phí; T p h p tính toán, phân b chi phí, giá thành; l p báo cáo phân tích chi phí theo b ph n, theo các tình hu ng quy t ñ nh…) - K toán qu n tr doanh thu và k t qu kinh doanh (phân lo i doanh thu; Xác ñ nh giá bán, l p d toán doanh thu; tính toán, h ch toán chi ti t doanh thu, phân b chi phí chung,... i chi phí ñó [7] 2.1.1.2 Vai trò c a báo cáo k toán qu n tr Báo cáo k toán qu n tr cung c p nh ng thông tin k toán cho các nhà qu n lý nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c a t ch c ñã ñ ra Nhà qu n lý nh n ñư c thông tin này dư i hình th c như: báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí, báo cáo giá thành các d toán, các báo cáo ho t ñ ng hàng tháng Vai trò c a báo cáo k toán qu n tr cung c p thông tin ph c v cho... này, nhà qu n tr c n ñư c k toán cung c p các báo cáo th c hi n ñ ñánh giá, có tác d ng như bư c ph n h i giúp nhà qu n tr nh n di n ra nh ng v n ñ còn t n t i c n có tác ñ ng c a qu n lý Các báo cáo tình hình th c hi n chi phí ph c v cho ch c năng ki m soát bao g m: - Báo cáo chi phí s n xu t; - Báo cáo tình hình th c hi n ñ nh m c chi phí nguyên v t li u tr c ti p và chi phí nhân công tr c ti p; - Báo. .. k toán qu n tr chi phí và h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí trong các doanh nghi p Nguy n Th Kim Dung (2009) v i nghiên c u Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr t i Công ty c ph n may 10” Tác gi ñã ñưa ra nh ng nghiên c u chi ti t v k toán qu n tr và h th ng báo cáo k toán qu n tr t i Công ty c ph n may 10 Lu n văn thu th p ñư c nh ng lý lu n chung v k toán qu n tr và h th ng báo cáo k toán. .. là cho nhà qu n tr c p trung và c p cao Báo cáo k toán qu n tr chi phí ñư c l p ra v i m c ñích ki m soát tình hình th c hi n d toán chi phí trong kỳ c a t ng b ph n (ho c t ng phân xư ng) trong doanh nghi p Thông qua báo cáo k toán qu n tr chi phí, nhà qu n tr doanh nghi p s ñánh giá s ti t ki m hay lãng phí chi phí t ng b ph n và t ng phân xư ng, t ñó ñ ra các bi n pháp ph n ñ u ti t ki m chi phí, . trị chi phí và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương. . loại báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 45 4.1.4 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Nhà máy 45 4.2 ðánh giá hệ thống báo cáo kế toán quản trị tại Nhà máy 72 4.2.1. tượng nghiên cứu Nghiên cứu về kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí của Nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa Tú Phương. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa tú phương, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa tú phương, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại nhà máy sản xuất bao bì bạt nhựa tú phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay