Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may bắc giang

100 308 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 09:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGÔ THỊ CHÂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGÔ THỊ CHÂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ: 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LÊ VĂN LIÊN HÀ NỘI, 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, chưa từng ñược sử dụng và công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Học Viên Ngô Thị Châm Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập nghiên cứu và viết luận văn, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước hết cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn ñến toàn thể các thầy cô giáo Khoa Kế toán và quản trị kinh doanh, Viện sau ðại học, Bộ môn kế toán tài chính Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã trang bị cho tôi những kiến thức cơ bản và có ñịnh hướng ñúng ñắn trong quá trình học tập và nghiên cứu. ðặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến TS. Lê Văn Liên và các thầy cô trong bộ môn Kế toán tài chính ñã tận tình hướng dẫn, ñóng góp ý kiến quý báu trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện ñề tài. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty cổ phần may Bắc Giang ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong quá trình nghiên cứu ñề tài. Xin cảm ơn các nhà khoa học, gia ñình, ñồng nghiệp và tất cả bạn bè ñã giúp ñỡ tôi hoàn thành ñề tài này. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2013 Học viên Ngô Thị Châm Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ vii 1. MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu chung 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 2.1 Cơ sở lý luận về kế toán quản trị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 4 2.1.1 Cơ sở lý luận về kế toán quản trị 4 2.1.2 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 12 2.2 Cơ sở thực tiễn về vấn ñề nghiên cứu 21 2.2.1 Cơ sở thực tiễn 21 2.2.2 Tổng hợp kết quả nghiên cứu trước ñây về hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp. 22 2.2.3 Bài học kinh nghiệm 23 3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 26 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 26 3.1.2 ðặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 28 3.1.3 ðặc ñiểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 30 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv 3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 32 3.1.5 Tình hình cơ bản của công ty 33 3.1.6 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty cổ phần may Bắc Giang 39 3.2 Các phương pháp nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 40 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 40 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 41 3.2.4 Phương pháp chuyên gia 41 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần May Bắc Giang 42 4.1.1 Thực trạng phân loại chi phí sản xuất và các loại báo cáo kế toán quản trị tại Công ty 42 4.1.2 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Công ty 44 4.2 ðánh giá chung hệ thống BC quản trị CP tại công ty cổ phần may Bắc Giang. 68 4.2.1 Những kết quả ñã ñạt ñược 68 4.2.2 Những mặt còn tồn tại: 69 4.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty. 70 4.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí. 70 4.3.2 Các thông tin cần cung cấp ñể quản trị chi phí 71 4.3.3 Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị chi phí sản xuất tại công ty cổ phần may Bắc Giang 72 4.4 Một số ý kiến nhằm tổ chức hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Công ty 87 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 5.1 Kết luận 88 5.2 Kiến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải KTQT Kế toán quản trị NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp NCTT Nhân công trực tiếp SXC Sản xuất chung BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCð Kinh phí công ñoàn XNK Xuất nhập khẩu TSCð Tài sản cố ñịnh Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi DANH MỤC BẢNG STT Tên Bảng Trang 3.1 Nhãn hiệu và sản phẩm chính của công ty 29 3.2 Tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty qua 3 năm từ 2010-2012 35 3.3 Tình hình lao ñộng của Công ty qua 3 năm 2010 – 2012 37 3.4 Kết quả kinh doanh của công ty qua 3 năm từ 2010 – 2012 38 4.1 Bảng ñịnh mức NVL cho sản xuất 1 sản phẩm áo Jacket 2 lớp năm 2012 46 4.2 Bảng dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp năm 2012 cho 2 triệu SP áo Jacket 2 lớp. 47 4.3 Bảng dự toán ñơn giá tiền lương ñể sản xuất 1 chiếc áo Jacket 2 lớp năm 2012 49 4.4 Bảng thanh toán lương toàn công ty năm 2012 49 4.5 Báo cáo dự toán chi phí nhân công trực tiếp năm 2012 50 4.6 Báo cáo dự toán chi phí sản xuất chung năm 2012 51 4.7 Bảng dự toán chi phí ngoài sản xuất 52 4.8 Báo cáo thực hiện ñịnh mức NVL trực tiếp 2 triệu sản phẩm áo Jacket 2 lớp năm 2012 55 4.9 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NCTT năm 2012 57 4.10 Báo cáo tăng, giảm TSCð hữu hình và khấu hao năm 2012 59 4.11 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí SXC năm 2012 61 4.12 Báo cáo giá thành 1 ñơn vị sản phẩm hàng Fob năm 2012 63 4.13 Báo cáo chi phí bán hàng năm 2012 64 4.14 Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2012 65 4.15 Báo cáo chi phí theo ñơn ñặt hàng năm 2012 67 4.16 Nội dung hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT 74 4.17 Báo cáo dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 76 4.18 Báo cáo dự toán chi phí sản xuất chung năm … 77 4.19 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí NVLTT năm … 79 4.20 Báo cáo tình hình thực hiện chi phí nhân công trực tiếp năm … 80 4.21 Báo cáo tình hình thực hiện ñịnh mức chi phí SXC cố ñịnh năm… 81 4.22 Báo cáo tình hình thực hiện biến phí sản xuất chung 83 4.23 Báo cáo giá thành 85 4.24 Báo cáo chi phí theo cách ứng xử của chi phí 87 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii DANH MỤC BIỂU ðỒ, SƠ ðỒ STT Tên Biểu ñồ Trang 3.1 Tỷ trọng thị trường tiêu thụ của công ty những năm gần ñây 28 STT Tên Sơ ñồ Trang 2.1 Các chức năng quản lý 7 3.1 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 31 3.2 Mô hình bộ máy quản lý của công ty May Bắc Giang 32 3.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 39 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 1 1. MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay với sự xuất hiện ngày càng nhiều các ngành dịch vụ, các ngành sản xuất mới, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao, chu kỳ sống của sản phẩm ngày càng bị rút ngắn…ñể tồn tại và thích ứng với nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách ñối phó trước khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. ðể có thể thực thiện ñược ñiều ñó, một trong những yêu cầu quan trọng ñối với mỗi doanh nghiệp là cần phải có một hệ thống thông tin ñầy ñủ, chính xác kịp thời và có hiệu quả. Hệ thống thông tin trong mỗi doanh nghiệp ñược cung cấp bằng nhiều con ñường, thực hiện theo các hình thức khác nhau và ñược thể hiện trên một hệ thống các báo cáo. Tùy theo nội dung, tính chất của báo cáo mà thông tin ñược thể hiện là khác nhau. ðối với doanh nghiệp, các nhà quản trị thực hiện chức năng ñiều hành, tổ chức sản xuất diễn ra một cách liên tục theo không gian và thời gian cụ thể. ðể thực hiện tốt chức năng này cần thiết phải có nhiều thông tin, trong ñó thông tin cung cấp từ hệ thống báo cáo kế toán quản trị là quan trọng nhất. Trong thực tế, bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất kinh doanh cũng ñều muốn tối thiểu hóa chi phí. Do vậy thông tin về chi phí có vai trò quan trọng giúp nhà quản trị kiếm soát chi phí, có biện pháp hạ giá thành nhưng vẫn ñảm bảo chất lượng của sản phẩm ñể tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. ðể phục vụ nhu cầu thông tin cho nhà quản trị thì kế toán quản trị chi phí là một trong những công cụ có vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp những thông tin nền tảng giúp nhà quản trị doanh nghiệp có những căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch, kiểm soát và ra quyết ñịnh sản xuất kinh doanh một cách khoa học và toàn diện. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán số liệu, cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. Công ty cổ phần may Bắc Giang là một doanh nghiệp sản xuất lớn, có bề dày lịch sử sản xuất kinh doanh hàng may mặc. Trong quá trình phát triển của mình, [...]... lý trong quá trình ra quy t ñ nh và ñi u hành Lo i báo cáo này thư ng bao g m: - Báo cáo d toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Báo cáo d toán chi phí nhân công tr c ti p - Báo cáo d toán chi phí s n xu t chung - Báo cáo d toán chi phí bán hàng - Báo cáo d toán chi phí qu n lý doanh nghi p Các báo cáo tình hình th c hi n chi phí và ki m soát chi phí Nhà qu n tr sau khi ñã tri n khai vi c th c hi... i chi phí Trong k toán qu n tr , chi phí ñư c phân lo i như sau: * Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng - Chi phí s n xu t: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí lao ñ ng tr c ti p, chi phí s n xu t chung - Chi phí ngoài s n xu t g m có: Chi phí bán hàng và ti p th , chi phí qu n lý * Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí - Chi phí bi n ñ i: có bi n phí t l và bi n phí c p b c - Chi. .. Chi phí c ñ nh: có ñ nh phí b t bu c và ñ nh phí có th thay ñ i - Chi phí h n h p: là chi phí bao g m c ñ nh phí và bi n phí, doanh nghi p c n tách chi phí h n h p thành ñ nh phí và bi n phí * Phân lo i chi phí theo m i quan h gi a chi phí và ñ i tư ng t p h p chi phí - Chi phí tr c ti p là nh ng kho n chi phí mà có th tính th ng và tính toàn b cho ñ i tư ng ch u chi phí như: chi phí NVL tr c ti p, chi. .. nghiên c u v h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t ñó ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Công ty C ph n may B c Giang 1.2.2 M c tiêu c th - H th ng hóa cơ s lý lu n và th c ti n v h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí - Ph n ánh th c tr ng h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí c a công ty c ph n may B c Giang trong vi c cung c p thông tin ph c v yêu... bao g m: - Báo cáo giá thành - Báo cáo chi phí bán hàng - Báo cáo chi phí qu n lý doanh nghi p - M t s các báo cáo khác Báo cáo k toán qu n tr chi phí theo b ph n (báo cáo ñánh giá trách nhi m qu n lý) ð ñánh giá trách nhi m c a các b ph n thư ng thông qua vi c phân tích báo cáo b ph n sau m t kỳ ho t ñ ng ho c d ñoán các ch tiêu kinh t cho kỳ t i Báo cáo b ph n nh m ph n ánh doanh thu, chi phí và k... n v y báo cáo k toán qu n tr chi phí ph i ñ m b o các yêu c u: Th nh t, báo cáo k toán qu n tr chi phí ph i ñáp ng nhu c u cung c p thông tin cho nhà qu n tr trong doanh nghi p Trư ng ð i H c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t 19 Th hai, báo cáo k toán qu n tr chi phí ph i ñ m b o tính linh ho t v th i gian l p, kỳ báo cáo, n i dung báo cáo Th ba, báo cáo k toán qu n tr chi phí ph... ngh nh m hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr t i Công ty c ph n may 10 ð ng Th Hi n (2011) v i nghiên c u Hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy cơ khí Z125 – thu c T ng c c công nghi p qu c phòng” Tác gi ñã ph n ánh th c tr ng h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Theo k t qu nghiên c u, Nhà máy ñã xây d ng ñư c m t h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí bao... c hi n chi phí ð i v i nh ng chi phí chi m t tr ng l n và n ch a trong ñó nhi u lo i ñ nh m c khác nhau thì k toán qu n tr ph i l p báo cáo chi phí riêng cho lo i chi phí ñó [7] 2.1.2.2 Vai trò c a báo cáo k toán qu n tr chi phí Báo cáo k toán qu n tr cung c p thông tin k toán cho các nhà qu n lý nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c a t ch c ñ ra Nhà qu n lý nh n ñư c thông tin này b ng h th ng báo cáo qu... p báo cáo Kỳ báo cáo k toán là kho ng th i gian k t th i ñi m k toán m s ñ thu nh n và x lý thông tin ñ n th i ñi m khóa s ñ l y s li u l p báo cáo k toán Kỳ l p báo cáo k toán thư ng ñư c xác ñ nh theo m t trong ba căn c sau ñây: Theo kỳ l p báo cáo: Trong trư ng h p này báo cáo k toán ñư c l p theo kho ng th i gian có tính ch t ñ nh kỳ như: tháng, quý, năm Trên cơ s kỳ l p báo cáo, báo cáo k toán. .. ñã thu th p ñư c nh ng lý lu n chung v k toán qu n tr chi phí và h th ng báo cáo k toán qu n tr Ph n ánh th c tr ng h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy ñ ng th i ch ra nh ng m t ñã làm ñư c, nh ng cái còn h n ch , t n t i trong h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí, t ñó ñưa ra các gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng báo cáo k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy 2.2.3 Bài h c kinh nghi m . báo cáo kế toán quản trị tại Công ty 42 4.1.2 Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Công ty 44 4.2 ðánh giá chung hệ thống BC quản trị CP tại công ty cổ phần may Bắc Giang. . là nghiên cứu về hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí từ ñó ñưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần may Bắc Giang. 1.2.2 Mục. lý luận về kế toán quản trị và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp 4 2.1.1 Cơ sở lý luận về kế toán quản trị 4 2.1.2 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí 12 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may bắc giang, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may bắc giang, Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần may bắc giang, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay