Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên

171 311 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2015, 08:59

. thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH tỉnh Hưng Yên; từ ñó ñề xuất giải pháp chủ yếu ñể hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của BHXH tỉnh Hưng Yên. 1.2.2 Chính vì vậy tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: " ;Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thu c Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên& quot;. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận. trạng công tác thu BHXH bắt buộc, các yếu tố ảnh hưởng ñến công tác thu và quản lý thu BHXH của BHXH tỉnh Hưng Yên. Từ ñó ñưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên, Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên, Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn