Tính chất của nền giáo dục Việt Nam

19 9,037 6
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 11:16

Tính chất của nền giáo dục Việt Nam 04/10/13 1 Chương 5: 2. TÍNH CHẤT CỦA NỀN GIÁO DỤC VN (tiếp theo) 3. NGUYÊN GIÁO DỤC Giáo sinh thực hiện Nguyễn Thị Na Giảng viên hướng dẫn Th.s. Trịnh Thị Hiếu 04/10/13 2 MỤC TIÊU BÀI DẠY − Phân tích tính KH và hiện đại của GD − Phân biệt nguyên tắc và NLGD − Trình bày được nội dung NL: Học đi đôi với hành − Vận dụng vào thực tiễn − Tự giác, tích cực cập nhật tri thức 04/10/13 3 Chương 5: MĐ, tính chất và nguyên lý GD 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Tính khoa học và hiện đại 3. Nguyên lý giáo dục a. Khái niệm nguyên lý GD b. Nội dung nguyên lý GD + Học đi đôi với hành 04/10/13 4 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Tính khoa học và hiện đại + Thảo luận: (5 phút)  Vì sao nền GDVN có tính KH và HĐ?  Tìm hiểu biểu hiện về tính KH và HĐ của nền GDVN? (Gợi ý: Thể hiện trong ND, chương trình, SGK ) 04/10/13 5 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Tính khoa học và hiện đại − Tại vì: + Loại trừ những tư tưởng phản khoa học, mê tín, dị đoan … + Cuộc CM KHKT: bùng nổ tri thức Thế giới quan KH 04/10/13 6 Thế giới quan KH 04/10/13 7 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Tính khoa học và hiện đại − Biểu hiện: + ND, CT, SGK:  Mang tính KH, hệ thống, logic…  Loại trừ tư tưởng phản KH, mê tín, dị đoan  GD tư duy KH, phong cách KH, PPKH  ND, PP GD phải luôn cập nhật  Đón đầu thực tiễn, hòa hợp với KV và TG  … 04/10/13 8 d. Tính khoa học và hiện đại 04/10/13 9 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Mối quan hệ giữa các tính chất GIÁO DỤC Tính nhân dân Tính khoa học Tính dân tộc Tính hiện đại Nền GD nước ta lấy CN Mác – Lênin, tư tưởng HCM làm nền tảng. 04/10/13 10 2. Tính chất của nền giáo dục VN Bài tập về nhà: Tìm hiểu tính khoa học và tính hiện đại trong các nội dung giáo dục (Ở trường Tiểu học hoặc THCS). [...]...3 Nguyên giáo dục a Khái niệm nguyên lý GD Xác định nhiệm vụ GD Luận điểm chung nhất Lựa chọn ND,PP, PT GD của lý thuyết giáo dụctính quy luật Căn cứ khoa học và thực tiễn GD 04/10/13 11 3 Nguyên giáo dục a Khái niệm nguyên lý GD − Phân biệt nguyên tắc GD và NLGD Nguyên tắc GD Luận chung, điểm: cơ bản... toàn bộ hệ QTGD bộ phận thống GD 12 3 Nguyên giáo dục b Nội dung nguyên lý b.1 Hoạt Học đi đôi với hành b.2 GD kết hợp với LĐ sản xuất động giáo b.3 Lí luận gắn liền với thực tiễn dục b.4 GD nhà trường + GD gia đình + GDXH 04/10/13 13 3 Nguyên lý giáo dục b Nội dung nguyên lý b1 Học đi đôi với hành − Câu hỏi thảo luận (7 phút) + Tại sao trong giáo dục cần thực hiện “học đi đôi với hành”? + Nội dung... Nguyên lý giáo dục b Nội dung nguyên lý b1 Học đi đôi với hành Tại vì: + Học Hành + MĐ cuối cùng của việc học: làm việc + MĐGD: đào tạo người vừa có kiến thức KH vừa có kĩ năng TH 04/10/13 15 Học đi đôi với hành 04/10/13 16 3 Nguyên lý giáo dục b Nội dung nguyên lý b1 Học đi đôi với hành Thực trạng + ND chương trình + PPDH, GD 04/10/13 nặng về lý thuyết ít rèn kĩ năng TH 17 3 Nguyên lý giáo dục b Nội . Tính khoa học và hiện đại 04/10/13 9 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Mối quan hệ giữa các tính chất GIÁO DỤC Tính nhân dân Tính khoa học Tính. 04/10/13 3 Chương 5: MĐ, tính chất và nguyên lý GD 2. Tính chất của nền giáo dục VN d. Tính khoa học và hiện đại 3. Nguyên lý giáo dục a. Khái niệm nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất của nền giáo dục Việt Nam, Tính chất của nền giáo dục Việt Nam, Tính chất của nền giáo dục Việt Nam, Tính chất của nền giáo dục VN Nguyên lý giáo dục Tính chất của nền giáo dục VN Tính chất của nền giáo dục VN Tính chất của nền giáo dục VN Tính chất của nền giáo dục VN Nguyên lý giáo dục Nguyên lý giáo dục Nguyên lý giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn