Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xuất nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập

91 381 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 11:10

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xuất nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập . đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xu t nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập . Bài. tác sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xu t nội thất Hoà Phát + Chương III. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xuất nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xuất nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM & sản xuất nội thất Hoà Phát trong xu thế hội nhập, CÁC KHÁI NIỆM ., KHÁI NIỆM VỀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC., Tuyển chọn nguồn nhân lực., Những khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp nguồn nhân lực., Phương pháp xác định nguồn nhân lực. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động., Phân tích năng suất lao động bình qn một lao động., Công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự., NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY., Công tác tuyển dụng lao động. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty., Đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Công tác tiền lương trong Công ty., Quan hệ lao động., Thực trạng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực., Tình hình sử dụng nguồn nhân lực hiện có., Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực., Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực. Chế độ, chính sách đối với người lao động., Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại. Hoạt động mua hàng của Công ty., Hoạt động bán hàng của Cơng ty. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới., Công tác hoạch định. Công tác tổ chức quản lý chung., Tổng quan về cơng ty: Tóm tắt các chính sách chủ yếu và các thủ tục. 3. Lương bổng: Phúc lợi: An tồn và phòng ngừa tai nạn: Tương quan giữa cơng nhân và cơng đồn: Cơ sở vật chất: Các vấn đề kinh tế., Giải quyết tốt các mối quan hệ trong Công ty., Phân tích cơng việc., Sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý., Tăng cường kỷ luật lao động trong công ty., Có các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực., Hồn thiện cơng tác tuyển dụng., Hồn thiện cơng tác trả lương và thưởng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn