Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án

12 880 4
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 23:48

Moodle Đinh Thị Thanh Huyền CHDLK24 đã đăng nhập (Đăng xuất) Elearning System► FM 24DN► Các đề thi ► Bài số 2► Lần thử nghiệm 1 1 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Thấp hơn, cao hơn b. Cao hơn, Cao hơn c. Thấp hơn, thấp hơn d. Cao hơn, thấp hơn Một công ty Khai thác dầu thường có số vòng quay tài sản_______ và lợi nhuận ròng biên______so với công ty sản xuất thực phẩm. 2 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Thông số khả năng trang trải nợ b. Thông số khả năng thanh toán c. Thông số nợ d. Thông số hoạt động e. Thông số khả năng sinh lợi Nhóm thông số nào so sánh lợi nhuận với doanh số và đầu tư 3 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Phân tích nhu cầu tài chính, phân tích điều kiện tài chính và khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro, xác định nhu cầu tài trợ bên ngoài, thương lượng với nhà cung cấp vốn b. Phân tích điều kiện tài chính khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro, xác định nhu cầu tài trợ bên ngoài, thương lượng với nhà cung cấp vốn c. Phân tích điều kiện tài chính và khả năng sinh lợi, phân tích rủi ro, xác định nhu cầu tài trợ bên ngoài, thương lượng với nhà cung cấp vốn. d. Phân tích rủi ro, phân tích điều kiện tài chính và khả năng sinh lợi, thương lượng vốn, xác định nhu cầu tài trợ bên ngoài, thương lượng với nhà cung cấp vốn Phân tích nhu cầu vốn của doanh nghiệp thường theo các bước sau: 4 Điểm : 1 Sự thay đổi của tài sản lưu động trong mối tương quan với nợ ngắn hạn trong một khoản thời gian được gọi là Bài số 2 - Lần thử nghiệm 1 Page 1 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Chọn một câu trả lời a. Thay đổi của vốn luân chuyển ròng b. Dòng ngân quỹ hoạt động c. Thay đổi của dòng ngân quỹ d. Dòng ngân quỹ từ tài sản 5 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Đầu tư quá mức vào tài sản có thể làm vòng quay khoản phải trả cao b. Đầu tư quá mức vào tài sản có thể làm cho vòng quay tài sản thấp c. Đầu tư quá mức vào tài sản có thể làm cho vòng quay khoản phải trả thấp d. Đầu tư quá mức vào tài sản có thể làm cho vòng quay tài sản cao Phát biểu nào là chính xác nhất 6 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Hệ số biến đổi của thu nhập hoạt động (CVEBIT) b. (CVEPS + CVEBIT) c. Hệ số biến đổi của EPS (CVEPS) d. (CVEPS - CVEBIT) Thông s ố th ố ng kê nào sau đ ây có th ể đượ c s ử d ụ ng nh ư là m ộ t đ o l ườ ng v ề r ủ i ro tài chính 7 Điểm : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. DTLQ sản lượng = Q(P-V) / {Q(P-V) - FC - I - [PD/(I-T)]} b. DTLQ sản lượng = DOLQ sảnlượng x DFLEBIT of X doanh thu c. DTLS doanh thu = (EBIT + FC ) / {EBIT - I - [PD/(I-T)]}; d. DTLS doanh thu = CVEBIT x DFLE(EBIT) Phát bi ể u nào sau đ ây không đ úng v ề cách tính toán DTL 8 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu trả lời a. Lợi nhuận ròng biên b. Lợi nhuận hoạt động biên c. Lợi nhuận gộp biên d. Vòng quay tài sản __________cho bi ế t 1 đồ ng doanh thu t ạ o ra bao nhiêu đồ ng l ợ i nhu ậ n g ộ p: 9 Điểm : 1 H ạ n ch ế c ủ a phân tích thông s ố là các y ế u t ố sau, ngo ạ i tr ừ : Page 2 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Chọn một câu trả lời a. Chịu tác động của tính thời vụ của ngành b. Khi phân tích thông số cần kết hợp nhiều thông số cùng một lúc c. Không so sánh được các khoản mục của bảng cân đối kế toán trong mối tương quan với doanh số d. Các kỹ thuật “đánh bóng” có thể làm ảnh hưởng kết quả phân tích 10 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. (Q - QBE)/Q b. [Q(P-V) + FC] / [Q(P-V) ] c. (EBIT) / (EBIT - FC) d. [Q(P-V)] / [Q(P-V) - FC] Công thức nào sau đây được dùng để tính DOL 11 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Vốn vay ngắn hạn b. Vốn chủ sở hữu c. Vốn thặng dư cổ phần d. Vốn vay dài hạn Nguồn vốn có mức độ rủi ro cao nhất là: 12 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. 7 tỷ, 0.7 tỷ b. 2 tỷ, 0.7 tỷ c. 5.2 tỷ, 4 tỷ d. 0.7 tỷ, 2 tỷ Cuối năm 20X5 Mục vốn cổ phiếu thường trên bảng cân đối kế toán của công ty X là 2 tỷ, thặng dư vốn cổ phần là 0.5 tỷ. Năm 20X6, công ty X phát hành 100 nghìn cổ phiếu, mỗi cổ phiếu có giá 50 nghìn, tuy nhiên tổng đợt phát hành thu được 5.2 tỷ. Vậy khoản mục cổ phiếu thường và thặng dư vốn cổ phần của công ty X cuối năm 20X6 lần lượt sẽ là 13 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Nếu doanh số tăng 3.5% thì EPS sẽ tăng 1% b. Nếu EBIT tăng 1% thì EPS sẽ tăng 3.5% c. Nếu EBIT tăng 3.5% thì EPS sẽ tăng 1% d. Nếu doanh số tăng 1% thì EPS sẽ tăng 3.5% Một công ty có DTL là 3.5. Điều này cho chúng ta biết điều gì Page 3 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm 14 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. 1 tỷ, 2.0 b. 1 tỷ, 1.5 c. 2 tỷ, 1.5 d. 1.5 tỷ, 1.0 Giả sử một công ty có 5 tỷ TSLĐ và 2 tỷ nợ lưu động. Mức tồn kho ban đầu của công ty là 500 triệu. Công ty muốn huy động thêm________nợ ngắn hạn để để tài trợ cho tồn kho song khả năng hiện thời không nhỏ hơn 2. Khi đó, khả năng thanh toán nhanh sẽ là________ 15 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Cao, cao b. Thấp, thấp c. Thấp, cao d. Cao, thấp Khi di chuyển từ trên xuống dưới trên bảng cân đối tài sản, các khoản mục nguồn vốn sẽ có chi phí sử dụng vốn_________dần, mức độ rủi ro ______dần. 16 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Một công ty công nghệ cao thể có P/E cao hơn so với một công ty sản xuất hóa mỹ phẩm. 17 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Rủi ro tài chính chính là sự gia tăng của rủi ro mà chủ sở hữu phải gánh chịu thêm ngoài rủi ro kinh doanh do sử dụng nợ 18 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Hai công ty X và Z có cùng EBIT, song X có 5 triệu chi phí nợ hằng năm và Z có khoản nợ chỉ 2 triệu. Xác suất mất khả năng trả nợ của X lớn hơn Z 19 Page 4 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Mua tài sản bằng cách bán cổ phiếu gây ảnh hưởng đến dòng ngân quỹ b. Ngân quỹ là tiền đang vận động c. Ngân quỹ là bao gồm tất cả đầu tư và tài trợ d. Ngân quỹ là tiền mặt và các khoản tương đương tiền Phát biểu nào sau đây là sai 20 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Giảm đi 900 triệu b. Tăng thêm 400 triệu c. Tăng thêm 500 triệu d. Tăng thêm 1200 triệu Công ty X trong năm 2000 mua thêm một thiết bị trị giá 1.2 tỷ, thanh lý một dây chuyền được 500 triệu (giá trị sổ sách còn lại của dây chuyền là 300 triệu). Chi phí khấu hao trong năm là 400 triệu. TSCĐ ròng của công ty vào cuối năm sẽ: 21 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Dự đoán cơ sở b. Tổng hợp cả bên trong và bên ngoài c. Cách tiếp cận bên trong d. Cách tiếp cận bên ngoài e. Dự đoán điều chỉnh Dự đoán doanh thu theo__________là các nhân viên bán hàng được yêu cầu dự đoán doanh thu cho thời kỳ đến. Các thông tin này được tổng hợp vào trong bảng dự đoán doanh thu cho các tuyến sản phẩm, xây dựng nên một bảng dự toán doanh thu cho toàn công ty. 22 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Phát hành cổ phiếu b. Vốn từ giảm vốn luân chuyển ròng c. Lợi nhuận giữ lại d. Khấu hao Nguồn vốn bên trong không bao gồm 23 Điểm : 1 Phát biểu nào sau đây không đúng về kế hoạch đầu tư và tài trợ: Page 5 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Chọn một câu trả lời a. Thường đi đôi với kế hoạch trung và dài hạn nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược. b. Sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch ngân sách hằng năm c. Là dự tính về việc sử dụng vốn và khai thác các nguồn vốn theo trong phạm vi 1 năm d. Là tổng hợp các chương trình dự kiến của công ty. 24 Đ i ể m : 1 Chọn một câu tr ả l ờ i a. Trả khoản nợ b. Tăng mức dự trữ tiền mặt c. Đầu tư vào tài sản cố định d. Đầu tư vào chứng khoán khả nhượng e. Cho vay Khi lập ngân sách ngân quỹ và thấy dư thừa tiền mặt, công ty không dùng vào các ph ươ ng án sau: 25 Đ i ể m : 1 Chọn một câu tr ả l ờ i a. Kế hoạch đầu tư và tài trợ, ngân sách đầu tư và tài trợ, ngân sách ngân quỹ b. Ngân sách kinh doanh, ngân sách sản xuất, ngân sách bán hàng, ngân sách ngân quỹ c. Kế hoạch đầu tư và tài trợ, ngân sách hàng năm, ngân sách ngân quỹ d. Kế hoạch đầu tư và tài trợ, ngân sách kinh doanh, ngân sách ngân quỹ H ệ th ố ng các k ế ho ạ ch tài chính bao g ồ m 26 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu trả lời a. Cải thiện vấn đề thu hút nguồn vốn b. Cải thiện vấn đề truyền thông và hợp tác. c. Cung cấp nguồn thông tin để cải thiện việc ra quyết định d. Giúp ích cho việc sử dụng các nguồn lực và nhân viên thông qua việc thiết lập tiêu chuẩn đánh giá hiệu suất Ngoài h ỗ tr ợ cho vi ệ c l ậ p k ế ho ạ ch, l ợ i ích khác c ủ a ngân sách là ngo ạ i tr ừ : 27 Điểm : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Dự toán bảng cân đối kế toán b. Dự toán báo cáo thu nhập _________________là m ột bảng tóm tắt về doanh thu và tổng chi phí dự kiến của một thời kỳ trong t ươ ng lai, d ự toán k ế t thúc v ớ i thông tin v ề tình hình l ờ i (l ỗ ) ròng c ủ a th ờ i k ỳ Page 6 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm c. Dự toán ngân sách ngân quỹ d. Dự toán ngân sách đầu tư 28 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu trả lời a. Tác động của cạnh tranh lên giá, chi phí và sản lượng trong quá khứ và trong suốt thời kỳ lập kế hoạch. b. Các chi phí dự kiến cho quảng cáo, xúc tiến bán và tác động của dự đoán lên doanh thu. Người lập kế hoạch nên hợp tác với phòng marketing để tiến hành dự đoán. c. Các yếu tố như bên trong như chính sách sản xuất, chi phí sản xuất d. Các nhân tố bên trong như chiến lược tăng trưởng trên các thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, các chính sách định giá và phân phối của ban giám đốc. e. Các nhân tố kinh tế bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng doanh thu của sản phẩm hay của ngành, chẳng hạn như lạm phát, sự thay đổi về tình hình nhân khẩu học, tình hình chính trị quốc gia, khu vực hay địa phương và tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, tr ướ c khi đ i vào d ự toán, ng ườ i l ậ p ngân sách ph ả i xem xét các y ế u t ố sau, ngo ạ i tr ừ : 29 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu trả lời a. Tháng 2&3 b. Tháng 3&4 c. Tháng 5&4 d. Tháng 1&2 Giả sử rằng tổng thu tiền mặt từ tháng 1 đến 6 lần lượt là $100, $120, $80, $60, $120, và $190 và tổng chi tiền mặt trong thời gian này cũng lần lượt là $80, $100, $80, $150, $150, and $70. Công ty của bạn có số dư tiền mặt đầu tháng 1 là $55 và yêu cầu số dư tiền mặt tối thiểu mỗi tháng là $30. V ậ y cu ố i tháng nào thì công ty có s ố d ư ti ề n m ặ t nh ỏ h ơ n s ố d ư t ố i thi ể u? 30 Điểm : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Nhu cầu đầu tư vào tài sản tài chính, nguồn vốn từ cổ đông b. Nhu cầu đầu tư vào tài sản cố định, nguồn vốn từ cổ đông và từ vay dài hạn c. Nhu cầu đầu tư vào tài sản cố định, nguồn huy động vốn d. Nhu cầu vốn, nguồn vốn N ộ i dung c ủ a k ế ho ạ ch đầ u t ư và tài tr ợ bao g ồ m hai ph ầ n chính là 31 Đ i ể m : 1 Một công ty hoàn toàn mua hàng tín dụng. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào tháng sau khi mua hàng với giá trị 70%. Công ty nhận chiết khấu 2% và trả 30% còn lại ngay trong tháng mua hàng. Giá trị mua hàng dự đoán từ tháng 1 đến tháng 4 lần lượt là 300,000, $375,000, $450,000, và $300,000. Vào tháng 3, t ổ ng s ố ti ề n ph ả i tr ả là? Page 7 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Chọn một câu trả lời a. $394,800 b. $403,200 c. $450,000 d. $132,300 32 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Dòng tiền ra để trả cổ tức cho cổ đông b. Dòng tiền vào do phát hành cổ phiếu c. Dòng tiền ra để trả thuế d. Dòng tiển ra để mua trái phiếu của công ty khác Y ế u t ố nào d ướ i đ ây đượ c xem là ngân qu ỹ t ừ ho ạ t độ ng kinh doanh 33 Điểm : 1 Chọn mộ t câu tr ả l ờ i a. Phương pháp quy nạp b. Phương pháp diễn giải c. Phương pháp thời gian d. Phương pháp dự đoán Theo________lập kế hoạch tài chính xuất phát từ những mục tiêu tổng quát, ở cấp cao hay từ yêu cầu của các cổ đông, sau đó, cụ thể hoá thành những ngân sách ở các bộ phận nhằm thực hi ệ n m ụ c tiêu. 34 Đ i ể m : 1 Chọn mộ t câu trả lời a. 630 triệu b. 360 triệu c. 600 triệu d. 660 triệu Biết rằng công ty cần sản xuất 2 nghìn sản phẩm, trong ky Biết rằng 1 sản phẩm cần cần 10 đơ n vị nguyên vật liệu với đơn giá là 30 nghìn. Tồn kho NVL đầu kỳ là 5 nghìn đơn vị, cuối kỳ dự tính là 6 nghìn đơ n v ị . Chi phí mua s ắ m nguyên v ậ t li ệ u tr ự c ti ế p trong tháng là 35 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. 146 triệu b. 195 triệu c. 144 triệu d. 150 triệu Biết rằng đầu kỳ giá trị tồn kho thành phẩm là 150 triệu, trong kỳ công ty sản xuất 2 nghìn sản phẩm, và tiêu thụ được 2200 sản phẩm, mua sắm 130 triệu chi phi nguyên vật liệu. Biết rằng chi phí s ả n xu ấ t tr ự c ti ế p cho 1 s ả n ph ẩ m là 20 nghìn. Giá tr ị thành ph ẩ m t ồ n kho cu ố i k ỳ s ẽ là Page 8 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm 36 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Vay trung hạn, vay dài hạn, Phát hành cổ phiếu thường, phát hành cổ phiếu ưu đãi b. Vay ngắn hạn, Vay dài hạn, Phát hành cổ phiếu, Giảm vốn luân chuyển ròng c. Vay ngắn hạn, Vay dài hạn, Khấu hao, Giảm vốn luân chuyển ròng d. Vay ngắn hạn, Vay dài hạn, Phát hành cổ phiếu, Giảm vốn luân chuyển ròng Nguồn vốn bên ngoài bao gồm 37 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Chi phí sản xuất trực tiếp , Giá vốn hàng bán b. Chi phí mua sắm, giá vốn hàng bán c. Chi phí mua sắm, Chi phí nguyên vật liệu sản xuất trực tiếp trong kỳ d. sản phẩm dở dang, chi phí sản xuất trực tiếp Chênh lệch Tồn kho thành phầm = ____________- ____________ 38 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Nhỏ hơn b. Bằng c. Lớn hơn d. Không có mối liên hệ nhất quán Đối với một công ty có lãi, tổng nguồn luôn luôn ________với tổng sử dụng ngân quỹ 39 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng, Dự toán ngân quỹ, , Dự toán bản cân đối kế toán b. Dự toán ngân quỹ, Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng, Dự toán bản cân đối kế toán c. Dự toán ngân quỹ, Dự toán bản cân đối kế toán, Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng d. Dự toán bản cân đối kế toán, Dự toán ngân quỹ, Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng, Việc lập các dự toán thường theo trình tự : 40 Page 9 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Mức tồn kho tối thiểu mà công ty muốn duy trì b. Số dư tiền mặt tối thiểu mà công ty muốn duy trì c. Giá trị khoản phải thu tối đa mà công ty muốn duy trì d. Giá trị khoản phải trả tối đa mà công ty muốn duy trì Lề an toàn là_________: 41 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Theo phương pháp thống kê b. Theo phương pháp hồi quy c. Theo phương pháp diễn dịch d. Theo phương pháp quy nạp Báo cáo tài chính theo phương pháp % doanh số là một trong các cách lập báo cáo 42 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Ngân sách bán hàng b. Ngân sách mua sắm c. Ngân sách lao động d. Ngân sách sản xuất ____________được lập căn cứ trên các ràng buộc từ nhịp độ bán hàng, mạng lưới phân phối, từ thị trường và từ chính sách tín dụng của công ty 43 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Cân đối thu chi, số dư đã tài trợ b. Cân đối thu chi, số dư tiền mặt đầu kỳ c. Số dư đầu kỳ, nhu cầu tài trợ d. Nhu cầu tài trợ, Cân đối thu chi, Ngân quỹ chưa kể tài trợ bằng _________ cộng với ___________ 44 Điểm : 1 Chọn một câu trả lời a. Ngân sách đầu tư b. Ngân sách ngân quỹ c. Ngân sách tài chính d. Ngân sách kinh doanh _________ thể hiện hoạt động mua sắm thiết bị trong năm . Page 10 of 12 FM 24DN: Bài s ố 2 5/14/2012 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm [...]... d đoán đ xây d ng nó chính xác Đi m : 1 Đáp án : Đúng Sai 47 Đi m : 1 D toán b ng cân đ i k toán có th đư c ư c lư ng d a trên các thông s tài chính trong quá kh c a công ty Đáp án : Đúng Sai 48 Chia c t c nhi u hay ít không nh hư ng đ n nhu c u tài tr Đi m : 1 Đáp án : Đúng Sai 49 Đi m : 1 M t thi u sót l n c a báo cáo luân chuy n ti n t là không th hi n các giao d ch không b ng ti n m t Đáp án :... các giao d ch không b ng ti n m t Đáp án : Đúng Sai 50 Đi m : 1 Ngân qu luôn đ ng nghĩa v i ti n m t và các kho n tương đương ti n m t Đáp án : Đúng file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm 5/14/2012 FM 24DN: Bài số 2 Page 12 of 12 Sai Lưu nhưng không n p bài N p bài và k t thúc Đinh Th Thanh Huy n CHDLK24 đã đăng nh p (Đăng xu t) Thời gian còn lại FM 24DN 0:06:19 file://C:\Users\ghj\Downloads\attempt.php.htm...FM 24DN: Bài số 2 Page 11 of 12 45 Đi m : 1 Ti n trình l p ngân sách thư ng như sau: Ch n m t câu tr l i a Xác đ nh s m nh, xác l p các m c tiêu dài h n, xây d ng ngân sách, xác l p các m c tiêu ng n h n b Xây . toán ngân quỹ, , Dự toán bản cân đối kế toán b. Dự toán ngân quỹ, Dự toán báo cáo nguồn vào sử dụng, Dự toán bản cân đối kế toán c. Dự toán ngân quỹ, Dự toán bản cân đối kế toán, Dự toán. sau: 46 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Một ngân sách ngân quỹ chỉ hữu ích khi khi các dự đoán để xây dựng nó chính xác 47 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Dự toán bảng cân đối kế toán có thể được. phẩm. 17 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai Rủi ro tài chính chính là sự gia tăng của rủi ro mà chủ sở hữu phải gánh chịu thêm ngoài rủi ro kinh doanh do sử dụng nợ 18 Điểm : 1 Đáp án : Đúng Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án, Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án, Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay