Tiểu luận So sánh Triết học phương Đông và triết học phương Tây

24 2,586 16
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 18:11

. HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN HÀ NỘI KHOA TRIẾT HỌC TIỂU LUẬN Đề tài: Sự giống nhau và khác nhau của triết học phương Đông và triết học phương Tây Họ và tên: Lớp: Hà Nội. vậy, giữa triết học Phương Đông và triết học Phương Tây vẫn có những đặc điểm đặc thù của nó. Nghiên cứu về triết học Phương Đông và triết học Phương Tây, đặc biệt là so sánh sự khác nhau của. nghĩa cá nhân theo kiểu Phương Tây. Về phương tiện, phương pháp nhận thức giữa triết học Phương Tây và triết học Phương Đông có điểm gì khác nhau? Nếu triết học Phương Tây hơi ngả về tư duy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận So sánh Triết học phương Đông và triết học phương Tây, Tiểu luận So sánh Triết học phương Đông và triết học phương Tây, Tiểu luận So sánh Triết học phương Đông và triết học phương Tây

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay