thạc sĩ quản trị marketing ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

92 531 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 13:59

       !""#$!"%" &'()* $!"%+                                           ,    -   .  /   & 0                     $  ! " % +                  !""#$!"%" &'()*  !" #$%&'()*(+,* -!./!012345 6  12234567898:;<73 !"%+ &/ 74%&8987:8;/<=>?@8A/B$=B!"7C8/D%; 58EF@GH48=8:I598JA@/5B:@HKHL>9BM/<NO -P%;/QNBR H9CB$/QN8A/48=>?@BM8./S /QN8A//TH/U88F/DB/D>D98!1874A>/<>9!VW 874X%&O-E1YN@8A/V/B!"H8Z[H/U8\%E%]80/ PGS.TS. Nguyễn Thị Thi Hng^!./8JAU8[/1K@G H4@BX>/>48A/P./3H_/QN8A/`8T68=N@E54 3/U8874%&8987:48=>?S!874X%&O A/V/F\9thầy cô gio trong bộ môn Quản lý và kinh tế Dược B$ /<88:GH4>87D8aP3/U8 H9@8A5PH/ / 8Q@>SU8%8;8U>Db/8U!"@-  @9 BDF573c8/1!"@/<N>a d874%&85/?F65O A/V/E8F\9BM/<N87:1!">/@987!e>f@  `F@Na879F573c8/I59$>9A81!"NgF874 !0@!04/B$/QNBR8A/878Y87!.8&8!O A/V/87E876F\Ban Gim Hiệu, Phòng Đào Tạo Sau Đại Học và cc phòng ban khc87487!.K/6!"h-X/B$8K4F6/B/D3/<8= "/BT8A/488&8!\87:B48K48K/87!.O &/f8A/V/H8Z%;8!\>H/U8\%E%]80/gia đình và bạn bè@P!./AeH/QNBR8A/874%&8987:68=NO Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013 =>?;@7 Nguyễn Thị Huyền Thương 3 A/B(CD i9%j k<>/< ll,kNJ1!"NgFFX88>/ llNJ1!"NgF hK/6 -mm/1c4V7/H4-c/nm/1-c/F58A8/1/87DF$`5 i!"%j omo441517m1F//%8758/4na 8;NgF>1!"NgFh45 bp h-h-X/ mq8c758/45mcr47qc%c5745c7n/&8U>D8! #b#573c8/ >c7c48c7nbAJ3B\ qqc%c57c>c4NFc8n-/>N9887/T iNiNgF NOh#N&hM_#/ s7!\ tt8! tt8!BK/87;87 k-k/<8-5F shs471hc5875/u58/4n8U8U/0/ ss471751c75/u58/4n8!\FK/8U/0/ 4 E&E F(G22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 % %2,.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 + %2%2,.((222222222222222222222222 + ,O,O,O#573c8/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO + ,O,O*O9_%9F573c8/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H ,O,OvO#573c8/1!"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %H ,O,O+O-X/1F573c8/1!"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %I %2!2,.(JK2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 %L ,O*O,O<8!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %L ,O*O*O::H<8!878U/0/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %L ,O*OvO::H<8!ek/<8-5FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !" ,O*O+O98&&8!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !% ,O*OwOk/x8>D8Y87!.8&B/D87Y8!878U/0/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !M ,O*O'Ok/x8>D8Y87!.8&B/D87Y8!ek/<8-5FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !M %2+2 -NOO& .22222222222222222 !# !2P(111 -22 !I !2%2PQ( -222222222222222222222222222 !I *O,O,O&/8!"/I5BD8/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !I *O,O*O.//5/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !I 5 !2!2 -2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !L !2+2111 -22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !L !2M2111'1B&K222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 !R !2H21111ST(UV&0&KPWJC ./22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +" +2C./ -22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +% +2%2T/1X222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 +% vO,O,O/U!"N9887/T%NgFF0/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO +% 3.1.1.1. Sản phẩm mới hoàn toàn - Avastin 31 vO,O,O*OiNgFF0/n%NgF/8/Uy451cVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO +H vO,O*O/U!"N9887/T%NgF8c43p%&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO +# vO,O*O,O/5/B4KVEF=NI5m7/F/1cVOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO +I vO,O*O*O/5/B4K8?87!eI55V48c7cOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO M" vO,OvO/U!"N9887/T15Fa%NgFOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO M! vO,O+O/U!"%NgFH]8!0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MI vO,OwO/U!"%NgFcc7/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H" +2!2T2222222222222222222222222222222222222222222222222 H% vO*O,O/U!"FX8/9OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H% vO*O*O/U!"/954OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H+ vO*OvO/U!"/9VEF=NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HM vO*O+O/U!"/9/4K8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HH 6 +2+2T1S12222222222222222222222222222222222222222222222222222222 H# vOvO,OC87Q3NEN&/1!"NgF8K/k/<8-5FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H# vOvO*O9/U!"NEN&/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HI +2M2TUAC(Y2222222 HR vO+O,O/U!"3x4>/U!"BgOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO HR vO+O*O9AaVQ8/U>z87"3/145OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO #" 3.4.2.1. Quảng cáo 61 vO+O*O*Oh4K8BX8A8/8&'v 3.4.2.3. Kích thích tiêu thụ 64 3.4.2.4. Bán hàng cá nhân 66 +2H2C&ZU2222222222222222222222222222222222222222 #I M2J&'222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 I% +O,O=>D%;>=1aFX8%&/U!"F573c8/I598&8!OOOOOOOOOOOOOOOOO I% +O*O=>D>/<;56/U!"F573c8/nF/V493QNEB4K8Y 87!.  39  5  I5  8&  &    8! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I+ +OvO=>D8_B{8f#573c8/8&8!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I# +O+O=>D#573c8/Fa8/%NgF8&8!I5m%875ucc5OOOOOOOOOOOOOOOOOO IL C&'(C222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 L" 7 EJ/    ,O, #X8%&B{87!874/U!"3/1458c49/5/B4K I53p%&I5%NgF ) ,O* 9/U!"NEN&/ ,* ,Ov 9Aa874_%9VQ8/U>z87"3/145 ,+ ,O+ i&58!F0/F]>%&58W>4e9>f?F*((( >1;B494?F*(*( ,| ,Ow 94K/8!8!.{N878U/0/8_8c48}<~ ,| ,O' -`F8&FU88UH48!B/T ** ,O) 98&FU88UH48!•]F80/NE8WB_€ *v ,O• 7_H98&&t`i54C8?F*((• *+ ,O| i&!"ib8&&8!878Y87!.k/<8-5F ?F*(,( *w *O,( 5Fa8&/ *) vO,, /<81!">0/4K8C8F0/ v+ vO,* i&!">8}8768&B/D87Y8!8748%&% NgFB5B!"NxN!8K/k/<8-5FI5FX8%&A8 +* vO,v 5Fa8&8!8c4/D7XI5,%&A8B/T : +v vO,+ /U!"N9887/T15Fa%NgF39%/8c4/D 1/I5-5F‚/ ++ vO,w KH4U>9B``/8&&8!I5 q4c +' vO,' 5Fa8&8!8c4/D%EI5A8-5F‚/ +) vO,) i;N4NQI58Y87!.H/<81!"&8!>0/9 %NgFH]8!0 +• vO,• i4%9%NgFH]8!0/N57/48c5>0/5FN84 +| vO,| h4K8C8l5/85VcB!"%VC81!0/1K8&cc7/ w, vO*( #X8%&A89N1a/U!"FX8/9B&/>0/8C89 H<>/<8784& w* vO*, /99%NgF&8!I5A8m%875ycc5 w* vO** /9FX8%&H/<81!"&8!`4K8C8 wv 8 5Nc/85H/c%4>0/ƒc4158K/k/<8-5F?F*(,, vO*v /9FX8%&H/<81!"`f4K8C8l5/85Vc ww vO*+ i;/4K8874BY/9‚7/48c5I5-5F‚/ w' vO*w i;/4K8874BY/9cF/85H/I5s* w' vO*' #X8%&%NgFNEN&/665A8ll,k s w• vO*) #X8%&%NgFNEN&/FK w| EW    ,O, i\BMFX8%&39//<F\H v ,O* i\BM9?I5F573c8/ w ,Ov i\BMNE4K/%NgF`5 ' ,O+ M8Y3p%&B/T:I5FX8%NgF ) ,Ow i\BM39/98/U!"%NgFF0/ | ,O' i\BM9N!\N9NBY/9%NgF ,( ,O) i\BMN!\8NEN&/87;8/UN ,, ,O• i\BMN!\8NEN&//98/UN587/5 ,* ,O| i\BM3NEN&/898 ,* ,O,( i\BMF/65/U!"3x4 ,v ,O,, i\BMF/65/U!"Bg ,+ ,O,* &8NJ8K4F573c8/nF/V ,w ,O,v -?FJI5F573c8/1!" ,' ,O,+ &3H<8!ek/<8-5F *, ,O,w /TBM\Cib8&8!8K/k/<8-5F?F*(,( *w *O,' i\BM8`F8]8X/1/ *• *O,) i\BMN!\N9N/FA8874F573c8/ *| vO,• h:%NgFm>5%8/ v, vO,| lE8_v39%/FKm>5%8/I5q4c vv vO*( /TBM14588K/h-X/I5m>5%8/59?F v+ vO*, h:%NgFy451cV>H\F8/FB\/D v' vO** /TBMF//<I5y451cV v' vO*v h:%NgFm7/F/1cV v) vO*+ M8Y3p%&I5m7/F/1cV v) vO*w /U!"874/5/B4KVEF=NI5m7/F/1cV v• vO*' .8A8/8&m7/F/1cV875, v| vO*) h:%NgF5V48c7c +( vO*• M8Y145%&H95V48c7c8K/h-X/59?F +( vO*| /U!"874/5/B4KN9887/TI55V48c7c +, vOv( 91KH4UI5m>5%8/ +w vOv, KH4U>9B``/I5ƒc415 +' 9 vOv* i4%9:%NgF5FN84>/N57/48c5 w( vOvv i\BMC87Q3NEN&/8A59A8NEN&/ &8U w) vOv+ #A:3U8"N/U!"3x4>Bg '( vOvw #X8%&%NgF/FF/3I5q4c '* vOv' i\BMF573c8/nF/V,I5%NgFm>5%8/ )( vOv) _%9F573c8/^F/V8&8!I58„`FA8 )' vOv• h/%NgFy451cV )• vOv| h:H\F8/FB\/Dy451cV )| 10 [...]... động Marketing một số thuốc điều trị ung thư trên thị trường Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 Đề tài được tiến hành với mục tiêu chính như sau: Phân tích việc vận dụng các chính sách và chiến lược; tính đặc thù trong hoạt động Marketing một số thuốc điều trị ung thư ở một số công ty Dược phẩm trên thị trường Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 Từ đó, đánh giá sự hiệu quả và đề xuất một số giải pháp... giá hoạt động Marketing một số thuốc điều trị ung thư trên thị trường Hà Nội giai đoan 2006 đến năm 2010 với mục tiêu đã được nêu trong phần đặt vấn đề 25 CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài Các thuốc ung thư đang thịnh hành trên thị trường điều trị ung thư tại Hà Nội giai đoạn 2006. .. triển của tế bào ung thư vú Kháng Tương tự như nhóm kháng estrogen 22 Cyproteron, androgen flutamid, … 1.2.5 Vài nét về thị trường thuốc điều trị ung thư trên thế giới Năm 2008, doanh số bán của thuốc chống ung thư trên thế giới là 70 tỷ $ Trong đó, dẫn đầu là 3 thuốc Rituxan, Herceptin và Avastin Và 5 công ty hàng đầu chiếm lĩnh thị trường thuốc chống ung thư là: Roche, Amgen,... một ung thư thứ hai (1,24%) Những số liệu trên cho thấy độc tính của thuốc điều trị ung thư khá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh Những năm gần đây, công tác phòng chống ung thư có nhiều chuyển biến mạnh mẽ Việc sàng lọc một số bệnh như ung thư vú, cổ tư cung, đã được Chương trình phòng chống ung thư quốc gia tiến hành Nhiều chuyên khoa điều trị ung. .. ung thư được xây dựng, đặc biệt các kỹ thuật cao được ứng dụng trong phát hiện và điều trị 23 như chụp PET/CT, xạ trị điều biến liều, xạ trị đích, Tuy nhiên, thị trường thuốc ung thư đa phần là thuốc nước ngoài Việc đầu tư, sản xuất thuốc ung thư trong nước chưa được chú trọng Điều này thể hiện ở cơ cấu số đăng ký thuốc ung thư Bảng 1.9 Số lượng SĐK thuốc chống ung thư trên. .. ung thư ở cấp độ tế bào Do đó, bên cạnh thuốc điều trị ung thư cổ điển còn có nhiều thuốc mới đã được ra đời Có thể phân loại các thuốc điều trị ung thư như sau:[9],[13][26] Bảng 1.6 Nhóm thuốc làm chết tế bào ung thư cổ điển Nhóm Phân nhóm Ankyl hoá Ức chế tổng hợp AND Nitroso-ure Điều trị Ung thư dạ dày, đại tràng, tụy, vú Một số thuốc điển hình Ametycin, caryolysine, endoxan... chết vì ung thư, gấp 7 lần số trường hợp tư vong do tai nạn giao thông, con số này có xu hướng gia tăng [12] Hình 1.14 Thống kê bệnh ung thư ở Việt Nam [29] 1.2.4 Các thuốc chống ung thư 20 Thuốc điều trị ung thư có tác dụng làm chết hoặc ngăn chặn sự xâm lấn, di căn của tế bào ung thư Khoa học ngày nay đã khám phá được một phần quá trình sống, lan toả của ung thư ở cấp độ... lượng SĐK thuốc chống ung thư trên thị trường Việt Nam năm 2010 Tổng SĐK 591 Thuốc trong nước SĐK Tỷ lệ % 5 0,85% Thuốc nước ngoài SĐK Tỷ lệ % 586 99,42% (Nguồn: Cục quản lý Dược) Hình1.15.Biểu đồ cơ cấu SĐK thuốc ung thư tại Việt Nam năm 2010 Hầu hết các thuốc điều trị ung thư hiện nay đều là thuốc nước ngoài, do đó giá thuốc khá cao, đặc biệt là thuốc nhắm đích phân tư (Moleculaly Targeted... Một số đề tài về thuốc điều trị ung thư thì mới tập trung phân tích các chính sách, chiến lược; Chưa phân tích được hoạt động marketing Mix, tính đặc thù marketing thuốc ung thư [1] Hơn nữa, đến nay thị trường thuốc điều trị ung thư đã có nhiều thay đổi, về danh mục thuốc cũng như thị phần và sức cạnh tranh Điều này kéo theo sự thay đổi đáng kể về các hoạt động Marketing. .. khách hàng chấp thuận Chu kỳ sống điển hình của một sản phẩm gồm 4 : Giới thiệu sản phẩm, tăng trưởng, chín muồi, suy thoái [4] 6 Doanh số Giai đoạn giới thiệu sản phẩm Giai đoạn chín muồi Giai đoạn tăng trưởng Giai đoạn suy thoái Thời gian Hình 1.4 Đồ thị chu kỳ sống điển hình của một sản phẩm Chu kỳ sống của sản phẩm có thể được xem xét cho từng mặt hàng cụ thể, từng nhóm chủng loại, . sách và chiến lược; tính đặc thù trong hoạt động Marketing một số thuốc điều trị ung thư ở một số công ty Dược phẩm trên thị trường Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010. „B`@B9/9%;/<>BDVC8FX8%&//N9N>3/UYŒF`N NJ. đổi”‰,wŠ@‰,'ŠO T/T%E>DBY‹5F573c8/@JFc>0/FX8%&39/ /<FH%5Nhu cầu, mong muốn, yêu cầu, hàng hóa, trao đổi, giao dịch và thị trường ‰+Š@‰,)ŠO Hình 1.1.Sơ đồ một số khi niệm cơ bản 3  K J/ Yêu cầu - B`    F4 F& B!". Thư ng 3 A/B(CD i9%j k<>/< ll,kNJ1!"NgFFX88>/ llNJ1!"NgF hK/6 -mm/1c4V7/H4 - c/nm/1 - c/F58A8/1/87DF$`5 i!"%j omo441517m1F//%8758/4na 8;NgF>1!"NgFh45 bp h-h-X/ mq8c758/45mcr47qc%c5745c7n/&8U>D8! #b#573c8/ >c7c48c7nbAJ3B qqc%c57c>c4NFc8n - />N9887/T iNiNgF NOh#N&hM_#/ s7! tt8! tt8!BK/87;87 k-k/<8 -5 F shs471hc5875/u58/4n8U8U/0/ ss471751c75/u58/4n8!FK/8U/0/ 4 E&E F(G22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 % %2,.222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 + %2%2,.((222222222222222222222222 + ,O,O,O#573c8/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO + ,O,O*O9_%9F573c8/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO H ,O,OvO#573c8/1!"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %H ,O,O+O-X/1F573c8/1!"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %I %2!2,.(JK2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 %L ,O*O,O<8!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %L ,O*O*O::H<8!878U/0/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO %L ,O*OvO::H<8!ek/<8 -5 FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !" ,O*O+O98&&8!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !% ,O*OwOk/x8>D8Y87!.8&B/D87Y8!878U/0/OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !M ,O*O'Ok/x8>D8Y87!.8&B/D87Y8!ek/<8 -5 FOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !M %2+2
- Xem thêm -

Xem thêm: thạc sĩ quản trị marketing ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, thạc sĩ quản trị marketing ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, thạc sĩ quản trị marketing ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING MỘT SỐ THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 2 CHÍNH SÁCH GIÁ THUỐC UNG THƯ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay