Xác định hàm lượng penicilin trong thủy sản bằng HPLC

13 271 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 09:15

. qui định phương pháp xác định hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin (gồm penicilin G, penicilin V, amoxicilin, ampicilin, oxacilin, cloxacilin, dicloxacilin và nafcilin) trong thủy sản và sản. 6.1 Hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin có trong mẫu thử được tính theo công thức: Y - a 100 C (µg/kg) = x B m x Rm Trong đó: - C là hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin có trong. tham chiếu Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa theo phương pháp xác định hàm lượng các chất thuộc nhóm penicilin trong sản phẩm thuỷ sản của Phòng Kiểm nghiệm AFSSA (Pháp). 3 Nguyên tắc Quá trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định hàm lượng penicilin trong thủy sản bằng HPLC, Xác định hàm lượng penicilin trong thủy sản bằng HPLC, Xác định hàm lượng penicilin trong thủy sản bằng HPLC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay