Thiết kế không gian trưng bày

25 619 7
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2015, 08:15

Bảo tàng ngày nay không chỉ phản ánh lịch sử phát triển và sự tiến hóa đối với một tổ chức, một đất nước mà còn trình bày nghiên cứu tiên tiến, giải quyết các vấn đề đương đại và cung cấp kinh nghiệm giáo dục sáng tạo trong một khung cảnh độc đáo, thân mật.    ! " #$%&'()*+,) */.0.1.0234.056427.0 2 +89:829+;< 3 1.0=>:829+;< +64*?,.0+@A.*?, B@23CD.0E@6.0%CD.0 @F<23GHIJ@:74  ()K7K4L@M$%&*$56.=+@*N**+?* .1.0*OG56427.0*P.Q<?*%B:7R,)</%$. 0@6.S%N9?.0'()*+,) '@*+,)F.*OG.0CD@ TU<234.0*N*9+P.023C.057):7%N9?.0:@V* .+8923G.09+W**+X:829+;<!#G.02+X=YZZ =+@ =+4G+[*=\2+,82*/.0.0+V9+N223@F.S KC].0=+N*+2+G<R,G.234.0*^.0.+C.047@ .C_*%/.0+$.:7.+,*`,%P@+a@:-2+;<<b:7 'c*+:W21.0*G4S2,)A.23,) 2+/.02@.:-2CK@V,S 27@K@V,%F%N9?.0.+,*`,:1.+dGR,`.*+e.0S *N*K4L@+f.+23C.057)9+4.09+e+$.g*+h.+:f .+i.0K>'4%dS9+(.=+,*/.0.1.0234.0564 27.09+6@%C]*2+@X2=X2+A<+4j*MkG%l@%F%6< 564%`)%O*+?*.1.0234.0<B256427.0*`. 9+6@*d!   `,2@A.K7 M6.+ 2@X9 %d. =+N*+2+1< R,G.MG,%d%X.5B9+8.23C.057)!()K75B 9+8.*+h.+S2+CD.0%j2Q23,.02(<%-2@V.'@ *+,)F.:7=@F<M4N2!#G,%d%X.=+4*+?G:82 9+;<S9+W**+X:829+;<S%1.0=h:829+;<S9+(. K4L@:829+;<S.+89:829+;<!N*:829+;<=+@ %C]*.+89:-Mm%C]*%CG:745B9+8.%1.0=h :829+;<%F=@F<M4N2:72+J.0=A:829+;<SMG, %d%CGR,G5B9+8.9+(.K4L@:829+;<!&@2n%d .+89:74=+4*+?GS2o)2+U4:829+;<<7%C]* 9+(.K4L@:742n.0=+4:829+;<3@A.05@V2!P. .X,:825c+C+a.0*`.2,MkGMm%C]**+,)F. R,G5B9+8.9+W**+X!!!9+P.023C.057)MmKp):82 9+;<2n=+43G5J23h:7Mq9TX923C.057)!n =+,23C.057)*d2+F'@*+,)F.2_@*N*9+P.0 .0+@A.*?,S0@6.0%CD.0S +B@ 23CD.0S 'c*+ :WS .0+r  =+N*+  =+@  =+N*+ 2+1<  R,G.  *d  .+,  *`,! s+P.0+7.+*+h.+R,6.K>%@-,+7.+S=\2+,82 .0+@V9:W*^.0%C]*5J23h0`.=+,23C.057):_@ =+4*+?G:829+;<%F't5-=@F<M4N2S564:V=+@ *dMu*JM6)3G! N*56427.0%C]*T()'u.02n%`,+G) 234.02+X=YZZS*N*+@V.:8223C.057)%G9+`. K7:-%@A,=+q*S23G.++B@+[G:79+o%@A,!N*+ 5J2+CD.0K7%1.0%J@v%J@T?.0S389=+,/.:_@ .+i.0+7.+KG.0'7@3B.0Q0@iGK7<23W*0@G4 2+/.0*+h.+S*N*+@V.:82%C]*5J23h+G@5A.!N* 2N*9+;<:7+@V.:822+CD.0%C]*23C.057)2+U4 <B2*+O%-+G)*d<B2*+C$.023f.+*W2+F! 6427.0.07).G)=+/.0*+r9+6.N.+ Kc*+Mk9+N223@F.:7Mu2@X.+dG%J@:_@<B22l *+?*S<B2%p2.C_*<7*P.23f.+57).0+@A.*?, 2@A.2@X.S0@6@R,)X2*N*:p.%-%C$.0%L@:7*,.0 *p9=@.+.0+@V< 0@N4 'W*MN.02L4234.0<B2 =+,.0*6.+%B*%N4S2+(.<82!@V..7)=+@=\ 2+,82*/.0.0+V9+N223@F.S.+@-,9+N2<@.+<_@ 234.0Kb.+:u*T()%u.0S=@X.23e*:7*N*2374KC, T,+C_.0.0+V2+,82<_@T,p2+@V.S*N*56427.0 %C]*2+@X2=X%G'L.0:_@.+@-,=@F,'N.0:6:82 K@V,<_@S2+(.2+@V.:_@</@23CD.0!N*9+P.0 23C.057)*^.0Mm5J23h%G'L.0+$.2+U4=@X. 23e*=+/.00@G.*/.023f.+!@F,2u'4+4j*:82 9+;<%C]*%j2Q23,.02(<.0CD@TU<*d2+F2@X9 *8.:829+;<Q.+@F,+C_.0!X,23C_*=@G*N* :829+;<23C.057)*P.+L.*+X*+O)X,K72C].0 %@A,=+q*S23G.+S23G.0M?*S2+f.07).7)56427.0 *d3p2.+@-,2+FK4L@*+42_@*N*:829+;<23C.0 57).+CMN*+S<N)5G)S'P.02+u*:82S:6@S<N) <d**/.0.0+Vg o)2+U4+f.+=+J@=@X.23e**OG*/.0 23f.+S<W*%h*+*OG56427.0:7.B@',.023C.0 57)*OG:829+;<<79+P.023C.057)%C]*5J 23h  =+N*  .+G, .+C.0  %G 9+`.K7Q0`. M6.+S  2,) .+@A.*^.0 *d 4 <B2MJ 56427.0=@X.23e*T()'u.0%j*5@V2S 9+P.023C.057)%j2'C_@KP.0%p2.+C6427.0 w,J*0@Gx0+G.@M2G.!  5 Bảo tàng MUMAC, Arkispazio II.     +/.00@G.M6.+%d.K75B9+8.%`,2@A. 2@X9%d.=+N*+2+G<R,G.!_@:G@23PK7.$@*+74 %d.S+C_.0'y.*N*KJ@0@G42+/.0SM$%&56427.0 :7K7.e20@G42+/.02aG3G*N*=+,:u*23C.057) 234.056427.0.A.M6.+%d.2+CD.0.z<Q:c23h =+N23G.023[.0S0`.=-:_@KJ@:74*+h.+:72C$.0 2N*=+N.+@-,:_@=+/.00@G..04L@2+p2! #6.+%d.2+CD.0%C]*5J23hQ=+,:u* 't'7.0.+8.5@X2S<G.0:{2@X9%d.:_@5-.047@ 2C$.0%J@23G.023[.0:7K,/.3B.0<Q:_@*/.0 *+e.0! Ie*23C_*56427.02+CD.0K7*N**/.0 23f.+*,.0%@V.S% 2+DMG+4G+4j*%C]**6@2L4 2n<B29+`.*OG*/.023f.+%|*d.A.M6.+%d. 2+CD.0*d=+J@2h*+=+/.00@G.=+NK_.S.z<Q 23,.02(<:75G4R,G.+K7*N*=+,23C.057) 3@A.0  5@V2!  }  %()S  M6.+ =+/.0  .+i.0  K7  0@G4 2+/.0S*+,)F.+C_.0<7*P.K75B<j2*OG<B2 56427.0.A.%C]**+e23[.023G.023h3p2+4GKVS KB.0Ky)!+C.0:-MG,S=+@*N*=+J@*/.023f.+ <G.0%CD.0.~29+N*N*+S9+N5a.+i.0=X2*p, 23C_*=@GS*N*+f.+2+?*=+/.00@G.2+G)%l@K@.+ +4L2  .A.  M6.+  %d.  *OG  .+i.0  564  27.0  .7) 2+CD.0 *d =+,).+ +C_.0 */.0  .1.0  K7  *+h.+S M6.+*d2+F%$.0@6.*+rK7=+J@9+P.0:,/.0:?* :7%$.0@6.+47.247.%F2L4+@V,?.0<L.+:_@ *N*=+/.00@G.23C.057)+4j**d2+F0q.K@ :_@ *N*9+P.023C.057)2C.+(.! h'W.+C=+/.00@G.M6.+%d.*OG564 27.0u.+@A.G.G'GQ22G•GSG.G'GK7<B2 =+J@+B9=+N:,/.0:?*.z<.0G)2`.023V2:7.J@ 2@X9:_@KJ@:74*+h.+*OG56427.0!G4R,G.+K7 *N*'|)9+P.023C.057)!#6.+%d.*OG56427.0 .7)%C]*%$.0@6.Q9+`.23G.023h:7<G.0)X, 2J*/.0.1.00@G42+/.0.+@-,+$.+f.+2+?*! +N*:_@56427.0TU€U3*U'UMQ?*S M6.+%d..J@K@ :_@M6.+=+N.+2@X23p2<7,Mq*S <G.0%`)2h.+2L4+f.+:7%C]*=X2+]9:_@.+@-, +f.+2+?*23C.057)=+N*!()=+/.0*+rK7=+, :u*KC,2+/.0S*+74%d.=+N*+2+G<R,G.S+C_.0 'y.S 0@_@  2+@V,  :-  564 27.0  <7  *P.  K7  <B2 234.0  .+i.0  =+/.0 0@G.23C.057)*+h.+S=+@<7+C_.02@X9*8.:_@ *N*9+P.023C.057)=+N*2C$.0%J@<G.02h.+ *+p2<QSK@A.2+/.0:_@.+G,!j*5@V2+f.+2+?* 2L43G*$.KJ*T4N):_@%B*G40`.•‚<~2%C]* 2+@X2=X%F*+J.0*+N):75W@2L4%C]*p.2C].0 <L.+:75q2<q2*+4=+,:u*M6.+!  !"#$%& +/.00@G.56427.05G40&<*N*K4L@ • N*9+P.023C.057) 6 Bảo tàng Tate Modern, London, Anh Bảo tàng Staatsgalerie, Đc Bảo tàng Tự nhiên Canada Bảo tàng xe Mercedes, Đc • +/.00@G.*d<N@*+US=+/.0*d 2CD.05G4 • +/.00@G.KB2+@A. B9+8.23C.057)2+/.02+CD.0%C]* TX9.0G)MG,M6.+:7R,`)2+,M4N2:~!€W*%h*+ 0@e9.0CD@2+1<R,G.*d2+F2f<S'@*+,)F.'t '7.0=+@2+G<R,G.*N*+@V.:82<7=+/.09+6@ <p2*/.02f<=@X<S:7*^.0K75B9+8.*`..+@-, '@V.2h*+.+p2ƒ*+@X<=+46.„…'@V.2h*+234.0 56427.0†! J*W**OG=+/.00@G.23C.057)*d*N*'L.0*p, 23e*MG,    !"#$"%&"'( )    &  *     !"   !+, _@+f.+2+?*5J23h.7)S*N*9+P.0H=+, 23C.057)%C]*%j2MN2*L.+.+G,:7.J@:_@.+G, 5z.0<B2+7.+KG.0Q0@iGK7<KJ@0@G42+/.0! 7.+KG.0K7<.+@V<:W0@G42+/.0*+h.+234.0 56427.0S*^.0K7=+,:u*K@A.=X2S=+,:u*.0+r *+(.*OG=+N*+2+G<R,G.!34.0=+@*N*9+P.0 23C.057)S*d2+F%C]*.01.*N*+.+G,5Q@:N*+ *?.0+4j*:N*+<-<ƒ2+L*+*G4S9+(.*+@GC_*KVS <7,Mq*g† N*:829+;<23C.057)%C]*Mq9TX9 2+U42n.0*+O%-S2+U42+D@0@G.:7%C]*Mq9TX9 '[*2+U4*N*5?*2CD.09+P.023C.057)S%C]*5J *W*%J@T?.0S+4j*‡@0‡G*!N*9+P.023C.057)S *d2+F%C]*.01.*N*+.+G,5Q@:N*+*?.0+4j* :N*+<-<  ƒ2+L*+ *G4S 9+(.  *+@G  C_*  KVS  <7, Mq*g† -(+, - X,56427.023C.057)2+U4+f.+2+?*<J*2+D@ 0@G.S2+fMu.J@2@X9*OG*N*9+P.0K7MuK@A.2W* 234.0  *+,ˆ@  2+D@  0@G.  %C]*  23C.0  57)! +N*+ 2+G<R,G.2+U4<B2'P.0Kc*+Mk+4j*Mu=@V.S <B2*N*+K@A.2W*+4j*%?2R,|.0! - X,56427.023C.057)2+U4+f.+2+?*'L.0*W< *+O%-S.+@-,*+O%-S'L.023C.057)2+U4*N* 9+P.0K@A.2W*5z.0+7.+KG.0SK7Mu3@A.05@V2 *OG 2n.0*+O %-S %C]*=X2.J@ :_@ .+G, 5z.0 =+/.00@G. =@X.  23e* *OG  =+/.0 0@G.  23C.0 57)! - N*  :82 9+;< 23C.0  57) 7 =+/.0%C]*R,N .+@-,S %6< 564 Mu 2@X9 .+8. 2+/.02@.=+@2+G<R,G.*OG=+N*+=+/.0R,N'7) %j*S't0()Mu<V2<a@S.+7<*+N.! - +,)X2%@F<*OG'L.023C.057).7)S:f%@2+U4 <B223f.+2u'P.0<B2*+@-,.+p2%c.+S.A.Mm*d .+i.0Mu=@V.S*+O%-K@A.R,G.%X..+G,S.+C.0 KL@5cMq9TX9=+/.0%C]*K@ =-:_@.+G,S't0() Mu=+d+@F,*+4=+N*+2+G<R,G.! - €B2+7.+23f.+'7@MmK7<*+4=+N*+*6<2+p) <V2<a@S :7=+d2@X9.+8.2+/.0 2@.2n.0CD@ +C_.0'y.!7.+KG.0K@A.=X2S*`.*d*()TG.+%F K7<2+C0@|.S<N2<{=+/.00@G.!A.*L.+%dS *`.*d.+i.0=+46.0.0+r.+‰S:70+X.0&@.0+r *+(.S=Š<2+U42D3$@S0@_@2+@V,S%F=+N*+*d2+F 2u2f<+@F,23C_*+7.+23f.+2@X92+U4! - o):74<W*%h*+*OG56427.0<7*N**+O%- 23C.057)=+N*.+G,.+C.02+CD.0K@A.R,G.%X. *N*Mu=@V.Kc*+MkS*N*:1.+dG*OG<B2'(.2B*S *N* :1.+dG=+N*.+G,g+4j**N*2N*9+;< .0+V2+,82*OG<B22+D@%L@g! .&/0!"+ +/.00@G.3B.0K_.Q=+46.02+/.0:7 +7.+KG.0S%FKp)%C]*N.+MN.02u.+@A.:74 */.023f.+!^.0K72+F+@V.Mu24K_.S+o.023N.0S :b%L@*OG<B22+D@%L@ƒ2o):74<W*%h*+*OG564 27.0†!+CD.0%C]*2+/.02`.0S=+/.00@G.<Q! d.+i.0=+/.00@G..+aS23C.057)S2L4%@F< .+p.*+4*N*:829+;<ƒ23`.2+CD.0*G4•S‹<Œ '@V.2h*+23C.057)2o)2+,B*:74MJKC].0:82 9+;<%C]*23C.057)† 12345"3 C]*T()'u.0.+(.•3@t.I|<w,J* XŽv.1<••„„! 6427.03MG).z<5A.5DM/.0#U@.US 2+,B*w,8.‘S=+/.0TG*N**/.023f.+R,G.23[.0 =+N*.+CsGKG@M4,354.S%@V..:GK@'UMSI4,:3U!!! PG.+756427.0'7@•’’<~2.z<'[*2+U4M/.0S *+@-,3B.0‘‹<~2!y.<G.0'N.0'p9*OG.+7 0G%CD.0Mq2S<j2.047@:7M6.+*+h.+*OG564 26.03MG)%C]*23G.023h*N*%&.0+&K_.! C]**6@2L4KL@2n<B2.+70G*^S0&< *d•2`.0!+/.00@G..+70G%C]**6@2L4%F9+o +]9:_@<B256427.0!h'WS5a%@%CD.03G)S*N* =+J@9+P.023C.057)%C]*T()'u.05A.234.0! +C.0  5A.  .047@  :7  =+J@  */.0  23f.+ *+h.+:y.%C]*0@i.0,)A.23L.0*OG<B2.+70G! _@ .+i.0*+@ 2@X2  23G.0 23h  *l%@F.! I7<*+4 =+/.00@G.2+A<9+`.%j*23C.0! 6427.023C.057)2+U4*N**+O%-=+N* .+G,:-.0+V2+,82*+(,“,2n2+X=rZZ%X.B@ +[GS%@A,=+q*S =@X. 23e*S.0+V2+,82+@V.%L@S .0+V2+,82?.0'W.0g! 16&"346748"9: •„.1<T()'u.0:_@2J.=~<••„23@V, U,34ƒ•’„23@V,#”†:72[GKL*23A.=+,:u*%`) .+i.09+X2h*+*d.@A.%L@2n2+X=Y2+?‹%X.2+X =Y••23C_*/.0.0,)A.S56427.0*G45G2`.0*d '@V.2h*+•‚!„„„<•.7)'4=@X.23e*MC+W)#b U3.G3'M*+,<@2+@X2=X! z<Q*+(..0[.%&@*3494K@MS2PG.+7 5z.0=h.+*d'N.0:{0d**L.+.7)=+G@2+N*23@V2 %F  N.+  MN.0 2+@A.  .+@A.  :7 'o*d%?.0Q:c 23h  .74  234.0 56427.0=+N*+ 2+G<R,G.*^.0 *d%C]**N@.+f. 247.  *6.+  :- 2+O%/2+U.M*OG)IL9!$@%()23C.057)+$. ‚!„„„*l:82:72`.023A.*o.0*OG56427.0*d 2+@X2=X0@J.0.0/@% sG32+U.4.S.$@23C.057) *N*2N*9+;<%@A,=+q*•!‹„„.1<2,l@<7.+@-, 2N*9+;<234.05BMC,289%d+@V.%G.0Q564 27.0.+! 47.  5B  2PG  .+7  57)  %C]*  %–  5z.0 .+i.0*B25AH2/.0K_.:7.+C:8)247.5B23,.0 2(<<,G5N.:72`.0<B2*OG56427.0*d<B2 8 '@V.2h*+<QQ5A.'C_@:7%dK7.$@23C.057) *N*%&2L42N*=+64*l%C]*2f<2+p)234.0R,N 23f.+T()'u.056427.0! +f.*+,.0S56427.03MG)%C]**6@2L4 KL@2n<B2.+70G*^2L@I4.'4.S<G.09+4.0*N*+ %j*23C.0*OG=@X.23e**l%@F.+(,“,!P.564 27.0  *3494K@M  K7  2+@X2 =X  +@V.  %L@S  .z<  0@iG .+i.0=@X.23e**l*OG@IL9=+N*!-5A..047@ *^.0.+C9+4.0*N*+2+@X2=XS*6•56427.0%C]* 2+@X2=X2+U4+G@9+4.0*N*++47.247.=+N*.+G,! €B25A.2+/<B*:7+@V.%L@S<B25A.23G4*+,J2 2r<r:723G.023h*l%@F.!+C.0:_@.B@2+p2:75J *W*5A.234.00`..+C .+G,!#k'W.0*N*+7.+KG.0K7<K@A.=X2 *+4*N*=+,23C.057)S*^.0.+C*N*=+,:u*9+W 23]=+N**OG56427.0! €ˆ@K4L@+f.+23C.057)234.023C.057) 234.0<B256427.0S%-,.+z<<W*%h*+2L4%@-, =@V.2+,8.K]@.+p2*+4=+N*+2+G<R,G.2@X9*8. %X..+i.0 2+/.02@.23C.0 57)5A. 234.0564 27.0! N*+23C.057)*N*9+P.0.J@.+G,5z.0 +7.+KG.0't'7.0%CG.0CD@2+G<R,G.%@2+U4 <B223f.+2u%C]*Mq9TX9M—.0S=+/.00()*+&.0 *+~4 234.0 R,N  23f.+2+G< R,G.! ()*^.0  K7 'L.023C.057)',).+p2=+/.0*`.%X.Mu=X2 +]9 :_@*N*'L.0 23C.057)=+N* <7 :y.%L2 %C]* +@V,  R,6R,G.  MN2S +[* +a@ *G4! N* :82 9+;<%C]*23C.057)2+U4*N*2+D@=fS*^.0.+C *N*<J*Kc*+MkSMm%C]*M4MN.+<B2*N*+'t'7.0 Mu2+G)%l@*OG<ˆ@2+D@=f! X,56427.023C.057)2+U4*+O%-S<ˆ@ *+O%-Mm*d<B2=+/.00@G.3@A.0S=+/.0.+89 .+z.0Ky..+G,S:7=+/.00().+`<Ky.234.0M$ %&!  0",!"#$" %)&;% *    N*9+P.023C.057)=+/.0.J@.+G,K@A. 2W*<7.J@:_@.+G,R,GM(.:CD.'L4SM(.23C.0 57)=X2+]9! _@5J*W*.7)SQ0@iGK7=+,23C.057)23,.0 2(<!ZU.=m0@iG*N*=+/.00@G.23C.057)K7M(. :CD..0+rS'L4+G)*N*M(.23C.057).047@23D@! ()K7'L.05J23h=+N*l%@F.!N*+5J23hM(. :CD.TU<=m*N*9+P.023C.057)2L4.A..+c9 .0+r*+4.0CD@2+G<R,G.23C_*=+@5C_*MG.0 <B29+P.00@G.23C.057)=+N*!f:8)=@F,5J *W*.7)3p22+,8.K]@234.0:@V*23C.057)2+U4 *N**+O%-=+N*.+G,.+C.0 %6<5642h.+%B* K89*+42n.00@G@%4L.S2n.0*+O%F*d:829+;< 23C.057)!€ˆ@9+P.023C.057)<B2*+O%-3@A.0 <7=46.++CQ.02_@*+O%-23C.057)*+h.+! N**+O%F%C]*23C.057)234.0'L.0 56427.0.7)2+CD.02+U40@G@%4L.S2+U42n.0 2+D@=˜!+/.00@G.M(.:CD.2+CD.0%C]*Mk 'W.0K7<=+/.00@G.23C.057)*N* 2N*9+;< %@A,=+q*S2C].0%NSh2*+c,9+6@Mu564<P.*OG *OG2+D@2@X2!&.02+D@K7<21.0:Š%‰9=+46.0 9 =+/.0TG.+*+456427.05z.0*N*+23C.057) Mq9%j22L4KJ@%@S:CD.'L4! 1     57"  5&"3 K7  <B2  :h  'W 2C$.02u*+4*N*+5J23h.7)! €j2 2@  *OG  sU2@2sGKG@M  '7@  0`. •‹„ <~2!}*+h.+0@iGK7*kGK_.<G.0+f.+:P<!sU2@2 sGKG@M%C]*T()'u.02L42+7.+<B2=+,:CD. +f.+5N..0,)V2Q0@iG!cG%@F<23@F.K|<.z<Q 2`.0  <B2S  *P.  2`.0  'C_@  %C]*  '7.+  *+4  :1. 9+P.0:7KC,23i!s+hG5A.234.0:CD.S.+i.0*B2 K_.23G.023h5-.047@*/.023f.+:_@.+@-,5?* *+L<.l@!+,:CD.5N..0,)V2%C]*23&.0+4GS .+i.0*()*[.+a:7*d*N*KJ@%@.0G.0R,G!”uG 2+U4*N*+5J23h2C$.02u23A.S=+/.00@G.23C.0 57)*OG56427.0.7)3p29+4.09+eS2+U42n.0 *+O%-!@J.0.+C<B256427.0I4,:3U2+,.+a ƒ<7=+/.0*d%N<%/.0*OG56427.0I4,:3U†S 5A.234.056427.0K7<B25BMC,289S=~4'7@2n 2+D@=˜)IL9%X.*N*5?*23G.+%-27@23,.0*lS ™uH+(.',.0234.03G.09+W*3@U.2GKS™*OG U<53G.'22+D@I4,@MZH2+D@%L@%&.B@2+p2S s+N9p.2C].0S2C].023C.0*N*+4L2%B.0*OG '@K4.U'4.:7324,:UG,0J<M?!+/.00@G. .7)*^.0K7<B25BMC,289*N*5?*23G.+*OG s@*GMM4S  €G2@MMUS  €4'@0K@G.@S  ~‡G US  U.4@3S .'3~”U3G@.:7.+i.0+[GMb=+N*! 1"<7&&4-=> 6427.0K7<B2234.0’*/.023f.+<y, <u**OG2+X0@_@S%C]*2+@X2=X5Q@=@X.23e*MC I4,@M  G+.! ”o %C]*  T()  'u.0  +47.  247.  2n 5A2/.0M4.06427.0.0+V2+,82@<5UKKSUTGM KL@=+/.0%U<%X.*+4.0CD@TU<*6<0@N*.j.0 .+D•0@G..+7:P<.z<M4.0M4.0!@iG*N* .+7:P<.7)*d+V2+J.0%@V.:7.+@V2MCQ@p<! _@2+@X2=X%C$.0%L@S23C.057)*N*2N* 9+;<+B@+[G:7%@A,=+q*S5A.234.0=+/.00@G. .B@2+p2%C]*.01.*+@G5Q@*N*:N*+2CD.0T~4S +4j*.0y,.+@A.%J@T?.0! I7<*+4=+/.00@G. %C]*9+(.%c.+ 3š 37.0S .+C.0 :y. *6< 0@N* 2+46@<N@S=+/.05c0P5d! €7,Mq*Mk'W.0.+‰.+7.0S<7,23q.0 *OG2CD.0S<7,p<*OG0ˆS2L4*+4=+/.00@G. 3B.0+$.!B@+[G:7%@A,=+q*S%C]*23C.057) K&.00+~9.+G, 2+U4 2n.0*+O%-*+,)A.5@V2! +C.00@iG*N*=+/.00@G.23C.057)%dS=+/.0 *d:N*+.01.*?.0.+q*.74S<7*+r*d.01.2L<! 10 [...]... kiến trúc sư và này là tạo những không gian độc lập, không ngắt nhà thiết kế phải biết được tỉ lệ của vật cần trưng quãng, riêng biệt tùy theo mục đích, nội dung bày trong không gian, để quyết định không gian trưng bày Đi qua những chủ đề khác nhau, người trưng bày đó như thế nào Tỉ lệ giữa công trình, xem sẽ cảm thấy hứng thú bởi những điều bất ngờ và vật phẩm trưng bày cần có sự tương xứng, như được... tham quan trưng bày một cuốn sổ tay nhỏ, không thể đặt nó Nhưng cần chú ý đến cách trưng bày, quãng nghỉ trong một không gian quá lớn, rộng mênh mông giữa các khu, để tạo cho khách tham quan có nơi và không có điểm nhấn Mà phải thiết kế một nghỉ chân giữa chặng tham quan, để không thấy không gian vừa phải, tạo điểm nhấn chính là cuốn mệt mỏi sổ tay Tương tự như thế, một bộ xương khủng Cách trưng bày và... suốt cho người xem phẩm trong không gian có sự ảnh hưởng của kiểu - cổ điển: đăng đối – thẳng hàng Nhưng với các bảo tàng mới, trưng bày các thiết kế đương đại, nghệ thuật đương đại, xe hơi… .thiết kế có phần thoáng hơn, tạo nhiều không gian mở - hãng Ferrari của Ý, Kiến trúc sư đã tạo nên một không gian bắt mắt, không có sự gò bó, và lối sắp đặt tự do trong mỗi phòng trưng bày của bảo tàng, mang tính... cách trưng bày, nhưng phải một tone màu dẫn dắt đến chủ đề của phòng đảm bảo được lối lưu thông chính, từ khu trưng trưng bày tiếp theo Trong một phòng trưng bày bày này, sang khu trưng bày khác Trong toàn bộ có thể kết hợp nhiều giải pháp trưng bày khác kiến trúc và phân khu chức năng của bảo tàng, có như dùng vách ngăn hay ngăn chia ước lệ bởi các những lối giao thông bên ngoài, như hành lang bệ trưng. .. theo hình xoắn ốc và các không gian trưng bày có thể được bố trí bên trong cầu thang hay tỏa ra xung quanh như sơ đồ Với hình thức mặt bằng này, các không gian trưng bày có thể được bố trí linh hoạt; có thể là cụm chủ đề chính ngay vị trí trung tâm và các phòng trưng bày là những nhánh con, tạo được sự tương phản hay nổi bật; hoặc mỗi phòng trưng bày mang một chủ đề riêng mà không bị ảnh các tượng,... các khu vực trưng bày xung quanh hoặc các vách dựng của cầu thang Lúc trước, hình thức bố trí này thường không gian lớn, hoặc không có gì trong một căn được xây dựng từ các tòa nhà, cung điện, thánh phòng trưng bày hay như trưng bày xuyên suốt đường các thời kì trước, mặt bằng thường là khu theo chiều cao của khối trưng bày trong khi tầm sảnh đón rộng và các gian nhà xung quanh Dựa nhìn không thể bao... hướng dẫn rõ ràng, để người xem có thể đi theo một lộ trình, và không bị nhập nhằng, chồng chéo giữa các không gian Dễ gây cản trở trong toàn giao thông trong khu trưng bày, và tạo sự mệt mỏi, trùng lặp cho khách tham quan Các chủ đề trưng bày thường là tranh long, không thể đặt trong một căn phòng nhỏ, mà phải trưng bày nó trong một không gian lớn Để tạo cho người xem có cảm giác, con khủng long đó,... chủ yếu, là thang bộ liên kết với các lớn, cầu thang lên các tầng trên được bố trí ngay phòng trưng bày và thang máy đã được đẩy vào khu vực trung tâm và có phần sàn dốc Trong bảo trong tàng này, không gian hành lang nối liền với cầu thang để trưng bày các tranh ảnh nghệ thuật, vừa là không gian lưu thông chính trong bảo tàng 15 Với kiểu bố cục này, các hình thức trưng - bày không chỉ đa dạng hơn, có... khách không gian thay đổi liên tục, tạo được hiệu quả thị tham quan được nâng cao hơn Vì vậy, bảo tàng giác cho người xem Các chủ để được trưng bày trong dạng tâm: hưởng lẫn nhau, phòng trưng bày trung tâm sẽ cũng đã phức tạp hơn so với trước đây, các không bảo tàng này thường có một chương trình theo chủ đề hoặc thời gian và rất đa dạng, nhờ vào sự linh hoạt khi phân chia các phòng trưng bày, có gian. .. trưng bày nội bộ, hành lang đối ngoại… Nhưng người tham quan có thể đi xuyên suốt từ khu này qua khu kia, 2.3 Bảo tàng có nhiều sảnh - phòng mà không cần sử dụng đến hành lang, nhờ những độc lập 11 lối giao thông nội bộ giữa các khu (phòng) trưng gian ước lệ hoặc ngăn chia bằng vách ngăn… để bày Mục đích của hình thức bố trí trưng bày phân chia ra khu vực triễn lãm, trưng bày Trong quá trình thiết kế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế không gian trưng bày, Thiết kế không gian trưng bày, Thiết kế không gian trưng bày, 3 Bảo tàng có nhiều sảnh - phòng độc lập

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay