Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn

64 692 3
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 09:47

Ở tất cả các quốc gia ,các tổ chức tín dụng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế xã hội . quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của các Tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng .Trong. quan đến hoạt đông cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp an toàn, một số quy định của pháp luật nước ngoài về hoạt động của các tổ chức tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Tìm hiểu pháp luật về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng và các biện pháp bảo đảm an toàn, Quy định nhằm đảm bảo an toàn trong cho vay đối với khách hàng, Thứ nhất, xây dựng các tiêu chuẩn trong quá trình định giá tài sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn