Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TP Cân Thơ đến năm 2020

77 137 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 21:11

. tiêu phát trin ngun nhân lc TP Cn Th đn nm 2020 42 3.2. D báo v ngun nhân lc TP Cn Th đn nm 2020 47 3.3. Nhng gii pháp ch yu phát trin ngun nhân lc 55 3.3.1. Gii pháp. 3. GII PHÁP CHIN LC PHT TRIN NGUN NHÂN LC TI TP CN TH 3.1. Quan đim và mc tiêu phát trin ngun nhân lc TP Cn Th đn nm 2020 41 3.1.1. Quan đim phát trin ngun nhân lc. ngun nhân lc đi vi phát trin kinh t xã hi 15 1.5. S cn thit khách quan phát trin ngun nhân lc 17 1.6. Ni dung c bn ca phát trin ngun nhân lc 19 1.6.1. Phát trin ngun nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TP Cân Thơ đến năm 2020, Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TP Cân Thơ đến năm 2020, Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại TP Cân Thơ đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn