Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

84 249 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 05:44

- 1 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM VÕ TH VY BÌNH NÂNG CAO CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM HIN NAY LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh- Nm 2009 - 2 - B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TPHCM VÕ TH VY BÌNH NÂNG CAO CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM HIN NAY Chuyên ngành : Kinh t tài chính- Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS S BÙI KIM YN TP. H Chí Minh- Nm 2009 - 3 - LI CAM OAN Tôi tên Võ Th Vy Bình. Tôi xin cam đoan nhng ni dung trình bày trong lun vn là trung thc. Các tài liu đc s dng trong lun vn đu có trích dn ngun tài liu tham kho. TÁC GI VÕ TH VY BÌNH - 4 - MC LC Trang TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU, HÌNH V M U 1 CHNG 1.TNG QUAN V HOT NG TÍN DNG VÀ CHT LNG HOT NG TÍN DNG 3 1.1 HOT NG TÍN DNG 3 1.2.1 HTD là gì 3 1.2.2 Các đc trng ca HTD 3 1.2.3 Phân loi HTD 3 1.2.3.1 Da vào mc đích vay 3 1.2.3.2 Cn c vào thi hn cho vay .5 1.2.3.3 Cn c vào mc đ tín nhim đi vi khách hàng .6 1.2 CHT LNG HTD .6 1.2.1 Khái nim .6 1.2.2 Các ch tiêu đánh giá cht lng HTD .8 1.2.2.1Các ch tiêu đnh tính .8 1.2.2.2Các ch tiêu đnh lng .9 1.2.3 Các nhân t nh hng ti cht lng HTD ca ngân hàng 13 1.2.3.1 Nhng nhân t khách quan 13 1.2.3.2 Nhng nhân t t phía ngân hàng 14 1.2.3.3 Nhng nhân t t phía khách hàng 17 - 5 - 1.3 MT S BÀI HC KINH NGHIM CHO VIT NAM LIÊN QUAN N CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI TRÊN TH GII 1.3.1 Merrill Lynch 18 1.3.2 Citigroup 20 1.3.3 Hongkong and Shanghai Banking Corp (HSBC) 24 1.3.4 Mt s bài hc cho Vit Nam t các ngân hàng trên th gii 27 CHNG 2. THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 2.1 TÌNH HÌNH TH TRNG TIN T TI VIT NAM T NM 2008 N NAY 29 2.1.1 T giá 29 2.1.2 Lãi sut 31 2.1.4 Mc tiêu li nhun 34 2.1.5 Tính cnh tranh 35 2.1.6 Quy mô tng tài sn 35 2.2 HOT NG TÍN DNG VÀ CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NHTM VIT NAM T NM 2008 N NAY 37 2.2.1 Th tc vay vn ngân hàng 37 2.2.2 Tc đ tng trng tín dng 38 2.2.3 Doanh s cp tín dng và thu n tín dng 40 2.2.4 C cu d n tín dng 41 2.2.5 Cht lng d n tín dng 46 - 6 - 2.3 NHNG VN  CÒN TN TI TRONG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NHTM VIT NAM HIN NAY 48 CHNG 3. GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM TRONG GIAI ON HIN NAY 3.1 CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG 52 3.2 A DNG HÓA I TNG VÀ HÌNH THC CHO VAY 53 3.3 NÂNG CAO CHT LNG CÔNG TÁC THM NH 56 3.4 TNG CNG CÔNG TÁC QUN LÝ N, X LÝ N QUÁ HN57 3.5 GIÁM SÁT THANH KHON 60 3.6 CHÚ TRNG CÔNG TÁC QUN TR RI RO, KIM TRA KIM SOÁT NI B 61 3.7 NÂNG CAO TRÌNH  NGHIP V CA CÁN B TÍN DNG, PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC 62 3.8 MT S KIN NGH I VI NHNN 64 3.8.1 Tng cng h thng cnh báo, tip nhn cnh báo 64 3.8.2 Minh bch hoá thông tin 64 KT LUN VÀ KIN NGH 67 TÀI LIU THAM KHO PH LC - 7 - DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT Tên đy đ Ch vit tt 1. Bt đng sn BS 2. Chính sách tht cht tin t CS TCTT 3. Chính sách tin t CSTT 4. Hot đng tín dng HTD 5. Hongkong and Shanghai Banking Corp HSBC 6. Ngân hàng Nhà nc NHNN 7. Ngân hàng thng mi NHTM 8. Ngân hàng thng mi c phn NHTM CP 9. Ngân hàng trung ng NHTW 10. T chc tín dng TCTD - 8 - DANH MC CÁC BNG Bng Trang Bng 2.1: Các mc lãi sut ch yu ca NHNN 31 Bng 2.2: Tng trng li nhun ròng ca các ngân hàng nm 2007 và 2008 34 Bng 2.3: S lng các ngân hàng 35 Bng 2.4: Tng tài sn ca mt s ngân hàng ti Vit Nam 36 Bng 2.5: Doanh s cp tín dng và thu n tín dng theo ngành ngh ca h thng NHTM Vit Nam 40 Bng 2.6: D n theo ngành ngh ca mt s NHTM Vit Nam 41 Bng 2.7: T trng d n theo ngành ngh ca mt s NHTM Vit Nam 42 Bng 2.8: D n theo k hn ca mt s NHTM Vit Nam 44 Bng 2.9: T trng d n theo k hn ca mt s NHTM Vit Nam 45 Bng 2.10: Cht lng n cho vay ca mt s NHTM Vit Nam 46 - 9 - DANH MC CÁC BIU  Hình Trang Biu đ 2.1: T giá USD/VND liên ngân hàng bình quân nm 2008 31 Biu đ 2.2: Din bin lãi sut c bn và lãi sut qua đêm trong nm 2008 32 Biu đ 2.3: Tc đ tng trng tín dng ca h thng NHTM Vit Nam 2006 -2009 39 Biu đ 2.4: D n tín dng và t l n xu trên d n ca h thng NHTM Vit Nam 2006- 05/2009 47 - 10 - M U 1) Lý do chn đ tài Nhng tháng đu nm 2008, nn kinh t bin đng mnh theo chiu hng xu. Lm phát gia tng liên tc, th trng tài chính- tin t (TT TC- TT) ri lon, đc bit là th trng tin t vi nhng chính sách tht cht tin t (CS TCTT) ca Ngân hàng Nhà nc (NHNN). Các Ngân hàng thng mi (NHTM) đng lot ri vào tình trng thiu thanh khon. Hot đng cho vay ngng tr, lãi sut và n quá hn tng nhanh chóng. Hiu qu kinh doanh ca các NHTM st gim đáng k, thm chí mt s ngân hàng còn có nguy c phá sn. Nhng tháng cui nm 2008 đn nay, nn kinh t đo chiu, chuyn t lm phát sang nguy c suy thoái. NHNN phi đa ra đng thi nhiu chính sách ni lng tin t, góp phn kích thích tng trng kinh t. Các NHTM mt ln na gp khó khn trong hot đng kinh doanh, đc bit là huy đng và cho vay. i vi các NHTM Vit Nam hin nay, thu nhp t lãi ca hot đng tín dng (HTD) chim t trng khá cao trong tng thu nhp. Vì vy, nâng cao cht lng HTD là mt vn đ đc bit quan trng, có ý ngha sng còn ca các ngân hàng. ó là lý do khin tôi chn đ tài này đ thc hin lun vn tt nghip. 2) Mc đích đ tài  tài đc đt ra vi mc đích tr li các câu hi: v HTD và cht lng HTD ca các NHTM hin nay nh th nào? v Các NHTM cn làm gì đ nâng cao cht lng HTD trong tình hình hin nay? 3) i tng và phm vi nghiên cu i tng nghiên cu: HTD và cht lng HTD ca các NHTM ti Vit Nam trong giai đon hin nay. Phm vi nghiên cu: tp trung vào HTD và cht lng HTD ca các NHTM t 2008 đn nay- giai đon có nhiu bin đng trên th trng tài chính Vit Nam và th gii. [...]... phía ngân hàng, t v T khách hàng, t khách hàng : àng, ch ngân hàng ch à th ãn nhu c u vay v khách hàng và làm s v T àng : ch tín d th ,m ùh ên t v Xét t àn tr à có lãi : – xã h ngân hàng ph c ph t àn r ãh các doanh nghi Ch th àn cao c àng ì kh r làm cho h àng l êu c òa nh c Tóm l là m àm tiêu kinh t thì tín d ph à quan h à uy tín c b àng Hi ,c các nguyên nhân t s giúp ngân hàng tìm qu gay g 1.2.2 Các. .. cao ch 5) B ài Lu àk v T O O TÍN D và ch nghi c am TH Ngân hàng trên th TÍN D VÀ CH C VI HI tr c hình - Mô t tình hình th ch t t à th các NHTM Vi trong tình c xu v GI C pháp kh ki , O HO D - Nêu nh c ành v VÀ CH NÂNG CAO CH HI O TÍN - Trình bày nh êu ra m - 12 - T O CH 1.1 VÀ O HO TÍN D ng ho hàng, tín d TÍN D 1.1.1 Ho là gì? Trên c s d TÍN D n theo ch ài s (ti hàng hoá) gi là m ên cho vay (ngân hàng. .. chi m t tr bi là các Ngân hàng th ang trong giai o bóng Nam trong n m 2007 và nh ng tháng v c n t ng tr th tr b cao trên t ng m r c Nam b nhi u khó kh n do các kho b u i m c nhanh nên r lo s thu nh p t vi c cung c p d bón, thu Hi tr sâu, gi nay, t Vi Vi cao vào th hàng c ti , th bong ng m và d v Vi Nam g kia mang l Vì v , ng m vay có th mang l n cho ngân hàng m n khách hàng trang tr các chi phí s... ch phong c tác ình x ngân hàng 1.2.2.2 Các ch Ch dành cho khách hàng mà còn c ào các ch ành cho ngân hàng àng v Khách hàng cá nhân: ngân hàng ph Ø T , quy ào m êu sau: àng ph àng trên t - 18 - Ø T ên giá tr ài s Ø T ên t v Khách hàng doanh nghi : Khi xét duy àng doanh nghiêp, các ào m Ø S Ø V Ø Doanh thu, l Ø T Ø T Ø Không có n ngân hàng v Ch êu t àk T àm êu ph àng c kinh t ài h hàng y m àng kém, trình... v Chính sách tín d Chính sách tín d tín d h sách tín d ãi su và m d … ên nhi kinh t s - 23 - sách ti à tài chính c d NHNN, kh àng và nhu c àng Khi các y àng, ngân hàng có th phù h hau cho àng có uy tín v cho vay không có tài s v ãi su àng khác, vi M àng thì ngân hàng có th ài s ãi h òn àc d chính sách c ãh ào vi NHTM àng nào mu có chính sách tín d ùh àng c v Quy trình tín d Quy trình tín d àt hành... Ø T à b o lãnh c àng có 1.2.3 Các nhân t àng 1.2.3.1Nh Ho h – xã àng dù có c oanh c – xã h có th NHTM t v ìc – xã h ình à thành công Ta c - 22 - th M ành m c có nh t các ngân hàng ph àm t ãi su à kh nhanh khi có s v M NHTM khi ho t pháp c NHNN M à giúp các ngân hàng d góp ph ình, ào vi v –xã h ng chính tr t ãh àm m - xã h ngân hàng là vô cùng l th àm cho các ngân hàng m v àn b ình, ày s ên Nh ên... phân , nhiên li u tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông ít quan tâm nên r không thu v Cho vay các cho vay Nam, ngo Nam trình t vay ng n h , kh n ng thu h v b sung cây tr thôn, các NHTM khác r nghi p t tr cho vay này là các kho v Cho vay nông nghi p: lo thành l p, t p trung cho vay công nghi p và th ro th p Ngoài ra, các kho các b sung v n l u óng b ng, các NHTM t cho vay p, các NHTM b h n l m phát... này càng cao thì ch òn nh càng cao nd à ngân hàng ph Ch êu t àng, s àng khi so sánh v tín d àn s àng là cao hay th K k àng bi hình nào ngân hàng c àng K ngu ình cho vay nào là nhi Theo -NHNN ngày 10/08/2009: T h à dài h à3 v Ch tiêu t N à hi àn h - 19 - ình cho ngân hàng h T àt àt ân à cu T (1.1) Xét v tr às b ành ch ã cam k quá h àn là y Khi m à không có lý do chính ãi su quá h àn tr ãi su à các kho... xa trong quy v à ngân hàng này kì s ch ài chính và t cho , suy y ành công, HSBC s trên t à Châu Âu (T ày c à 6,4%; c à 7,2%) Ngoài ra th ành s c êm ,v ài chính toàn c Có th th àh àm il ài chính ngân hàng s v ên c hàng tuy không à kh c ph a mình hi 1.3.4 , n lý : , , , Tuy nhiên, , , , - 36 - Ngân hàng 8 3/2007, 1914 , HSBC tránh ,… Ngoài ra, , ân hàng , , g: Antfactory, ngân hàng tín thác Nikkociti,... tài chính c Quy trình tín d không mang tính c hàng khác nhau, ngân hàng có th trình tín d inh ho th ùh àr quan tr àng ph êu dùng, vi v Công tác t ành l ám sát m àng T àng c às ên t ã quy khoa h àng gi các ngân hàng v o v Ph òng ban, gi àn h êu c qu àng àng, qu à gi à trình Ch àng là nhân t trong ho ành b ân hàng nói chung và trong ho riêng S à vì cán b c ào m ình tín d ùng Cán b trách nhi àm vi àm trái . nhng ri ro tín dng mà ngân hàng phi gánh chu. Ch tiêu tng d n phn ánh quy mô tín dng ca ngân hàng, s uy tín ca Ngân hàng đi vi doanh nghip. Tng d n ca ngân hàng khi so. s bài hc cho Vit Nam t các ngân hàng trên th gii 27 CHNG 2. THC TRNG HOT NG TÍN DNG VÀ CHT LNG HOT NG TÍN DNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 2.1 TÌNH HÌNH. T góc đ ngân hàng: cht lng HTD ca ngân hàng đc th hin qua tác phong ca cán b tín dng, quy trình x lý h s vay khách hàng cng nh uy tín ngân hàng. 1.2.2.2. Các ch tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn