BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO

16 711 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 03:00

CHÀO MỪNG Q THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP CHÚNG EM KIỂM TRA BÀI CŨ Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất Phép nhân số nguyên có những tính chất cơ bản gì ? a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( =⋅ d c b a b a d c ⋅ =⋅       ⋅ q p d c b a         ⋅⋅ q p d c b a =⋅1 b a a) Tính chất giao hoán: b) Tính chất kết hợp: c) Tính chất nhân với số 1: d) Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: =⋅ b a 1 b a =         +⋅ q p d c b a q p b a d c b a ⋅+⋅ CHOẽN CAU VAỉ TRA LễỉI NGAY CAU 1 CAU 2 CAU 3 CAU 4 CAU 5 Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất I)Áp dụng *Ví dụ: Tính tích )16( 7 15 8 5 15 7 −⋅ − ⋅⋅ − =M )16( 8 5 7 15 15 7 −⋅⋅ − ⋅ − =M       −⋅⋅       − ⋅ − = )16( 8 5 7 15 15 7 )10(1 −⋅= 10−= (Tính chất giao hoán) (Tính chất kết hợp) (Tính chất nhân với 1) BT ?2 7 11 41 3 11 7 ⋅ − ⋅=A 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B A B BT 76/ 39) 19 12 11 3 19 7 11 8 19 7 +⋅+⋅=A 19 12 11 3 19 7 11 8 19 7 +⋅+⋅=A 9 12 11 3 11 8 19 7 +       += 1=       ++= 19 12 11 3 11 8 19 7 19 12 1 19 7 +⋅= 19 12 19 7 += 19 19 = 1= 19 12 1 19 7 +⋅= 19 12 19 7 += 19 19 = Tìm choã sai trong baøi giaûi sau HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ -Học thuộc lòng các tính chất của phép nhân phân số -Làm tiếp các BT -Chuẩn bò : tiết sau LT TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC CẢM ƠN Q THẦY CÔ BT ?2 7 11 41 3 11 7 ⋅ − ⋅=A 41 3 7 11 11 7 − ⋅⋅=A 41 3 7 11 11 7 − ⋅       ⋅= 41 3 1 − ⋅= 41 3− = A BT ?2 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B       − − ⋅= 9 4 9 5 28 13 B       − ⋅= 9 9 28 13 )1( 28 13 −⋅= 28 13− = B Troø chôi traû lôøi nhanh a b a.b 3 2− 15 4 4 9 8 5 5 4 15 4 0 19 13 5 4 8 5 3 2− 15 4 3 2− 1 13 6− 43 19− 19 13 11 5− 0 0 15 8− 6 1 2 3− 6 1 15 8− 15 4 0 1 0 0 . đối với phép cộng: abba ⋅=⋅ )()( cbacba ⋅⋅=⋅⋅ aaa =⋅=⋅ 11 cabacba ⋅+⋅=+⋅ )( Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất Phép nhân số nguyên có những tính chất. cộng: =⋅ b a 1 b a =         +⋅ q p d c b a q p b a d c b a ⋅+⋅ CHOẽN CAU VAỉ TRA LễỉI NGAY CAU 1 CAU 2 CAU 3 CAU 4 CAU 5 Tuần 30-Tiết 90 Bài 11: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I)Các tính chất I)Áp dụng *Ví dụ: Tính tích )16( 7 15 8 5 15 7 −⋅ − ⋅⋅ − =M )16( 8 5 7 15 15 7 −⋅⋅ − ⋅ − =M       −⋅⋅       − ⋅ − =. ?2 9 4 28 13 28 13 9 5 ⋅−⋅ − =B       − − ⋅= 9 4 9 5 28 13 B       − ⋅= 9 9 28 13 )1( 28 13 −⋅= 28 13− = B Troø chôi traû lôøi nhanh a b a.b 3 2− 15 4 4 9 8 5 5 4 15 4 0 19 13 5 4 8 5 3 2− 15 4 3 2− 1 13 6− 43 19− 19 13 11 5− 0 0 15 8− 6 1 2 3− 6 1 15 8− 15 4 0 1 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO, BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO, BAI 11: TINH CHAT CO BAN CUA PHEP NHAN PHAN SO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn