Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ kinh tế

137 620 6
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 02:24

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HÀ MINH TRUNG ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CHẤT LƯNG DỊCH VỤ CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, TỈNH BÌNH DƯƠNG. LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH HÀ MINH TRUNG ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CHẤT LƯNG DỊCH VỤ CỦA KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, TỈNH BÌNH DƯƠNG. Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.05 Người Hướng Dẫn Khoa Học: GS.TS. HOÀNG THỊ CHỈNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010 3 MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Vấn đề nghiên cứu 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Câu hỏi nghiên cứu 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Kết cấu của đề tài 4 Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG 6 1.1 Giới thiệu 6 1.2 Khái niệm về dòch vụ 6 1.3 Kiến thức về sự hài lòng của khách hàng 8 1.3.1 Sự hài lòng 8 1.3.2 Thang đo Servqual của Parasuraman 9 1.4 Mô hình lý thuyết 12 1.5 Một số nghiên cứu sử dụng thang đo Servqual và Servperf tại Việt Nam 15 1.6 Nghiên cứu có liên quan đến đề tài tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 17 4 1.7 Mô hình nghiên cứu của đề tài 18 1.8 Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 19 1.9 Tóm tắt chương 19 Chương 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, TỈNH BÌNH DƯƠNG 21 2.1 Khái niệm về khu công nghiệp 21 2.1.1 Nguồn gốc và sự hình thành khu công nghiệp 21 2.1.2 Các loại hình khu công nghiệp 21 2.1.3 Khái niệm về khu công nghiệp ở Việt Nam 24 2.2 Tổng quan về khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 26 2.2.1 Sự hình thành 26 2.2.2 Các tiện ích của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 29 2.2.2.1 Vò trí đòa lý thuận lợi 29 2.2.2.2 Cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp 29 2.2.2.3 Mô hình quản lý nhà nước “Một cửa, tại chổ” 30 2.2.2.4 Công ty Liên doanh VSIP và các dòch vụ hỗ trợ 31 2.2.2.5 Đào tạo nguồn nhân lực 32 2.2.2.6 Các tiện ích liên quan khác 32 2.3 Tóm tắt chương 32 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 3.1 Thiết kế nghiên cứu 34 3.1.1 Giới Thiệu 34 3.1.2 Xác đònh thang đo và thiết kế bảng khảo sát 37 3.1.3 Phương pháp chọn mẫu khảo sát và kết quả khảo sát 40 5 3.1.4 Kỹ thuật phân tích dữ liệu 42 3.2 Kết Quả Nghiên Cứu 44 3.2.1 Giới thiệu 44 3.2.2 Dữ liệu và phân tích thống kê mô t 44 3.2.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 44 3.2.2.1.1 Phân theo đòa bàn KCN và thời gian hoạt động của doanh nghiệp 44 3.2.2.1.2 Phân theo qui mô vốn đầu tư của doanh nghiệp 46 3.2.2.1.3 Phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp 47 3.2.2.1.4 Phân theo quốc gia đầu tư của doanh nghiệp 48 3.2.2.1.5 Phân theo loại hình doanh nghiệp 49 3.2.2.1.6 Phân theo ngành nghề hoạt động của doanh nghiệp 49 3.2.2.1.7 Phân theo vò trí trong doanh nghiệp của người đại diện trả lời khảo sát 51 3.2.2.2 Phân tích thống kê mô tả các thang đo 51 3.2.2.2.1 Thang đo sự hài lòng 52 3.2.2.2.2 Thang đo chất lượng dòch vụ 53 3.2.2.3 Tóm tắt kết quả phân tích thông kê mô tả dữ liệu mẫu 55 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 56 3.2.3.1 Mô tả thang đo lường và số biến quan sát 56 3.2.3.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá 57 3.2.3.3 Giải thích các nhân tố sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA) 59 3.2.4 Kiểm đònh độ tin cậy thang đo (Cronbach Alpha) 61 3.2.5 Điều chỉnh các giả thuyết nghiên cứu 62 3.2.6 Phân tích hồi quy 63 6 3.2.6.1 Xây dựng mô hình hồi quy 63 3.2.6.2 Xác đònh phương pháp hồi quy 64 3.2.6.3 Kết quả hồi quy 65 3.2.6.4 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy 66 3.2.6.5 Dò tìm sự vi phạm các giả đònh trong mô hình hồi quy 69 3.2.6.5.1 Giả đònh về mối liên hệ tuyến tính 69 3.2.6.5.2 Giả đònh về phân phối chuẩn của phần dư 70 3.2.6.5.3 Giả đònh không có mối tương quan giữa các biến độc lập (hiện tượng đa cộng tuyến) 70 3.2.6.6 Xác đònh tầm quan trọng của các biến trong mô hình 71 3.2.6.7 Tóm tắt kết quả hồi quy 72 3.2.7 Phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm của doanh nghiệp đến sự đánh giá mức độ hài lòng 74 3.2.7.1 Kiểm đòa bàn KCN 75 3.2.7.2 Kiểm đònh theo vò trí trong doanh nghiệp của người đại diện trả lời khảo sát 77 KẾT LUẬN VÀ GI Ý CHÍNH SÁCH 79 1. Kết luận về kết quả nghiên cứu 79 2. Gợi ý chính sách 80 3. Giới hạn của đề tài và gợi ý nghiên cứu tiếp theo 87 3.1 Hệ thống thang đo lường và mô hình nghiên cứu 87 3.2 Gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo 88 Tài liệu tham khảo Phụ lục 7 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất VSIP : Việt Nam - Singapore industrial park (Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) VSIP 1 : Việt Nam - Singapore industrial park I (Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I) VSIP 2 : Việt Nam - Singapore industrial park II (Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II) SERVQUAL : Service quality (chất lượng dòch vụ) 8 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1: Thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp trong KCN (thang đo 2) 38 Bảng 3.2: Đòa bàn nghiên cứu và tỷ lệ mẫu khảo sát thu được 40 Bảng 3.3: Đòa bàn nghiên cứu và tỷ lệ mẫu khảo sát đủ điều kiện đưa vào phân tích 41 Bảng 3.4: Phân theo đòa bàn KCN và thời gian hoạt động 45 Bảng 3.5: Mô tả dữ liệu mẫu phân theo qui mô vốn đầu tư 47 Bảng 3.6: Mô tả dữ liệu mẫu phân theo qui mô lao động của doanh nghiệp 47 Bảng 3.7: Mô tả dữ liệu mẫu phân theo quốc gia đầu tư 48 Bảng 3.8: Mô tả dữ liệu mẫu phân theo loại hình doanh nghiệp 49 Bảng 3.9: Mô tả dữ liệu mẫu phân theo ngành nghề hoạt động 49 Bảng 3.10 Phân theo vò trí trong doanh nghiệp của người trả lời khảo sát 51 Bảng 3.11 Thống kê mô tả thang đo sự hài long 52 Bảng 3.12 Thống kê mô tả 10 biến quan sát chất lượng dòch vụ được doanh nghiệp đánh giá cao nhất 53 Bảng 3.13 Thống kê mô tả 10 biến quan sát được doanh nghiệp đánh giá thấp nhất 54 Bảng 3.14: Thống kê thang đo và số biến quan sát trong phân tích EFA 57 Bảng 3.15 : Ma trận nhân tố đã xoay trong kết quả EFA lần 3 58 Bảng 3.16: KMO và kiểm đònh Bartlett 58 Bảng 3.17: Diễn giải các biến trong mô hình hồi quy tuyến tính bội 63 9 Bảng 3.18: Hệ số hồi quy (Coefficients) 65 Bảng 3.19: Các biến được đưa vào phương trình hồi quy tuyến tính bội 66 Bảng 3.20: Model Summary d 67 Bảng 3 21: Phân tích phương sai của mô hình hồi quy (ANOVA) 68 Bảng 3 22 Ma trận hệ số tương quan (Crrelations) 71 Bảng 3.23.: Tổng hợp kết quả hồi quy và xác đònh các nhân tố ảnh hưởng và không ảnh hưởng đến sự hài lòng chung của doanh nghiệp 72 Bảng 3.24: Các thành phần của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 73 Bảng 3.25 Giá trò trung bình trong đánh giá của các doanh nghiệp ở VSIP 1 và VSIP 2 đối với các thành phần của các nhân tố 76 10 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1: Mô hình hài lòng 8 Hình 1.2:Mô hình chất lượng dòch vụ 10 Hình 1.3: Mô hình lý thuyết nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng 15 Hình 1.4 Mô hình nghiên cứu trong đề tài 31 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 36 Hình 3.2 Đồ thò phân tán (Scatter) 69 Hình 3.3: Biểu đồ P-P plot 70 [...]... lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dòch vụ của các Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương tiếp cận nghiên cứu ở góc độ đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, trong đó đặt các doanh nghiệp làm trung tâm cho việc nghiên cứu Nhằm tìm ra những yếu 13 tố thực sự có tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp... cách sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2 Diện tích được qui hoạch là 345 ha, toạ lạc trên đòa bàn phường Hoà Phú, thò xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Nằm trong qui hoạch của Khu Liên hợp Công nghiệp - Dòch vụ - Đô thò tỉnh Bình Dương Cách Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1 về phía đông bắc 22 km, cách thò xã Thủ Dầu Một 15 km 5 Phương... phục nhân viên thanh lòch 1.6 Nghiên cứu có liên quan đến đề tài tại Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Nguyễn Thành Trung (2008), “Improvement of investment quality of Việt Nam – Singapore industrial parks”, Luận văn thạc só quản lý chất lượng, chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh và trường Đại học Nam Toulon – Var, đã đưa ra 8 yếu tố được cho là có ảnh hưởng đến chất... tài chính khác 3 Khu Công nghiệp tập trung: Khu công nghiệp là Khu tách biệt, tập trung những nhà đầu tư vào các ngành công nghiệp mà nhà nước cần khuyến khích, ưu đãi Tại đây, chính phủ nước sở tại sẽ dành cho các nhà đầu tư những ưu đãi cao về thuế, về các biện pháp đối xử phi thuế quan, về quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, để họ đưa công nghệ vào rồi tiến tới chuyển giao công nghệ cho nước... quyền của các đặc khu này được quyền công bố các quy đònh luật pháp của đòa phương về thu hút đầu tư nước ngoài như thuế suất ưu đãi, miễn thuế nguyên liệu, máy móc dụng cụ sản xuất Mọi vấn đề kinh tế, thương mại, đầu tư, dòch vụ, đều do chính quyền đặc khu quyết đònh Đặc khu có hàng rào hoặc biên giới ngăn cách rõ ràng với đại lục Phần lớn hàng hóa sản xuất tại các đặc khu kinh tế đều phải xuất khẩu,... 5 Khu bảo thuế: Đây cũng là mô hình của Trung Quốc đang áp dụng ở các đặc khu Thẩm Quyến, Sơn Đầu Khu bảo thuế nằm trong đặc khu này có hàng rào cứng bao bọc Nhà đầu tư nước ngoài được phép đưa vào khu bảo thuế mọi nguyên vật liệu, máy móc thiết bò, công nghệ phục vụ cho sản xuất hàng hoá tại khu bảo thuế mà không phải đóng thuế Nhà đầu tư được thuê mướn nhân công tại đây để sản xuất Có thể nói khu. .. quan, nộp thuế theo luật đònh 6 Khu Phát triển Khoa học Công nghệ hoặc Khu công nghệ cao: Đây là một loại hình KCNC mới được hình thành ở một số nước trong khu vực châu như: Nhật Bản có KCNC Tsukuba, Đài Loan (HsinChu), Singapore (Công viên khoa học), Hàn Quốc (Thành phố khoa học Taedok) 36 Điểm khác biệt ở loại hình này là người ta huy động vào khu này các trường đại học công nghiệp, các trung tâm nghiên... nghệ cho nước chủ nhà Đây là mục tiêu của KCN Trong KCN có thể có doanh nghiệp chế xuất 4 Đặc khu kinh tế: Vào cuối những năm 70, Trung Quốc phải có những biện pháp đặc biệt để hấp dẫn vốn, kỹ thuật, quản lý nước ngoài Năm 1979, Chính phủ Trung Quốc 35 thông báo hai tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến thử nghiệm mô hình đặc khu kinh tế Bốn đặc khu đầu tiên bao gồm: Thẩm Quyến, Chu Hải, Sớn Đầu (tỉnh Quảng Đông)... 2 KCN là VSIP1 và VSIP2 trên đòa bàn tỉnh Bình Dương Các khảo sát của nghiên cứu được thực hiện tại VSIP 1 và VSIP 2 trên đòa bàn tỉnh Bình Dương; Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 1 14 Diện tích được quy hoạch là 500 ha, tọa lạc trên 3 xã Bình hòa, Bình chuẩn và Thuận giao thuộc huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, phía tây giáp quốc Lộ 13 (đại lộ Bình Dương) cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 17... là khu công nghiệp có diện tích cho thuê đất lấp đầy trên 93% Với kết quả đó, VSIP là một trong những KCN có tốc độ thu hút đầu tư nhanh nhất, thành công nhất tại Việt Nam Tại bài phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập VSIP (ngày 26 tháng 09 năm 2006): “Trong một thập kỷ qua, VSIP đã lớn mạnh và trở thành một trong những KCN thành công nhất tại Việt Nam, . KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất VSIP : Việt Nam - Singapore industrial park (Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) VSIP 1 : Việt Nam - Singapore industrial park I (Khu công nghiệp. 2.1.3 Khái niệm về khu công nghiệp ở Việt Nam 24 2.2 Tổng quan về khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 26 2.2.1 Sự hình thành 26 2.2.2 Các tiện ích của khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 29 2.2.2.1. QUAN VỀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE, TỈNH BÌNH DƯƠNG 21 2.1 Khái niệm về khu công nghiệp 21 2.1.1 Nguồn gốc và sự hình thành khu công nghiệp 21 2.1.2 Các loại hình khu công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ kinh tế, Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ kinh tế, Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của các doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tỉnh Bình Dương Luận văn thạc sĩ kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay