Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại trung tâm khu vực 3- công ty mạng lưới VIETTEL Luận văn thạc sĩ

109 249 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2015, 01:16

󰗙󰗥󰖡 󰗝󰖡󰗍󰖿󰗓 󰗇 󰖿󰗑 󰗙󰖿󰗱󰗏  󰗇󰗧  󰖡 󰗱   󰖡󰗛  󰖭󰖡󰗹 󰖿 󰗔   󰗙󰗥󰖡 󰗝󰖡󰗍󰖿󰗓 󰗇 󰖿󰗑 󰗙󰖿󰗱󰗏 󰗇󰗧  󰖡 󰗱   󰖡󰗛   󰖣󰗋 lš? ̄Y  󰖭󰖡󰗹 󰖿 󰗝󰗛󰖫󰗍 󰗅󰗋 󰗔   󰗝 󰗄󰗲󰗈󰗂󰜝󰗀󰗒󰗚󰗀󰗲󰗐󰗈󰗨 󰖢󰗲  󰖢󰗜󰜞󰗲󰗪 󰗄󰗒󰗈󰖦󰗂󰗪󰗔󰗞󰖮󰗦󰗀󰗪 󰗎󰖤󰗀󰗨󰗔󰗈󰖢󰗲󰗊󰖬󰖮󰗨󰗞 󰗜󰖬󰗎 󰗪󰗨󰖤󰖤 󰗪󰗜󰗄󰗲󰗈󰗪󰗂󰗲󰗀󰖤 󰗪󰗚󰗒󰗈󰗪󰗲 󰖮 soMgー?b⁄&?l‹⁄K?⁄Ž‹£ PO ‹<«?QOPO 󰗞󰗲󰗈 󰗈 󰗥󰗥 󰖧󰗟󰖧  󰗜󰗈󰗎󰗂  󰗦󰗪   󰖢󰗪   󰗒 󰗤󰗪   PMSMPM??I ̄?︿‹£?‹£⁄#‹?¦﹃·MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM S PMSMQM??o⁄‹£?fi⁄Žfi?‹£⁄#‹?¦﹃·MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM S 󰗨󰗂󰗪  󰖦󰗨󰗂    󰗟󰗍󰗁 󰗱󰗏󰗇 󰗜󰗈    󰗠󰗎  QMQMPM??l⋮? ̄?6?⁄·„󰗀?‹£⁄#‹?¦﹃·?󰗂?ぇ?⁄、\?«š‹ J ̄?︵??‹⁄·?¦󰖨· MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM V QMQMQM??k6?⁄·„󰗀?󰗂?ぇ?⁄、\?«š‹?¦-‹£?󰗈¦?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM PQ QMQMRM?bŽ¦?‹£⁄#‹?¦﹃·?#‹?fl·\‹?J󰗀‹?ぇ?⁄、\?«š‹ J ̄?︵?¦-‹£?󰗈¦MMMMMMMMMMMMMMMMMMM PS QMQMSM??bŽ¦?„󰗀·? ̄?¦󰖦·?⁄Ÿ‹⁄?ぇ?⁄、\?«š‹?¦-‹£?󰗈¦ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM PU QMQMTM??l-?⁄%‹⁄?‹£⁄#‹?¦﹃·?Ÿ?¦Ž¦?£󰖤?⁄·„󰗀 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM QP 󰗀󰖮  󰗩 󰗜󰗈   󰗀󰗀󰗪   RMQMPM??p·„?‒%‹⁄?‹£⁄#‹?¦﹃·MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM QU RMQMQM??l󰖬·?‹£⁄#‹?¦﹃· MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM QX 󰗲    󰗀󰖮  󰖿󰖣󰗩 󰗜󰗈   󰖤󰖬󰗂  SMQMPM?f︵?&‹⁄MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RR SMQMQM?I⋮?·︲ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RR SMQMRM?s‒%‹⁄ J⋮?⁄󰗎¦?󰖦‹ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RS SMQMSM?b⁄﹃¦?\‹⁄?¦-‹£?󰗈¦ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RS SMQMTM?a⋮?fi⁄󰖮‹?¦-‹£?Ž¦MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RT SMQMUM?s⁄̅«?‹#‹?¦-‹£?Ž¦ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RT SMQMVM?s⁄·?‹⁄󰖮fi?%‹⁄?fl·̅‹ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM RU 󰗄󰗌   SMRMPM??IŽ‹⁄?£Ž? ⋮?⁄\‹£?J›?󰖲‹£?⁄󰗈? ̄?‹?¦󰖮„?b‒›‹\¦⁄?`fi⁄\MMMMMMMMMMMMMMMMMM RU SMRMQM??o⁄̅‹?&¦⁄?‹⁄̅‹? ̄?¤⁄Ž«?fi⁄Ž?de`MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SP SMRMRM??l-?⁄%‹⁄ J󰗂·?¦⁄󰗊‹⁄MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SS 󰗪󰗚󰖤󰗠󰗨󰗀󰗒󰗀󰗲󰗐   SMSMPM?o⁄̅‹?&¦⁄?⁄ー?fl·„ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ST SMSMQM?j󰗄«?J󰗌‹⁄?«-?⁄%‹⁄ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SW 󰗄󰗌󰗲󰗈󰖸󰗄   SMTMPM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?£︵?&‹⁄?Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM SX SMTMQM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?J⋮?·︲?Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TO SMTMRM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?‒%‹⁄ J⋮?⁄󰗎¦?󰖦‹?Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMMMMMMMM TO SMTMSM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?¦⁄﹃¦?\‹⁄?¦-‹£?󰗈¦?Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMM TO SMTMTM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?⋮?fi⁄󰖮‹?¦-‹£?Ž¦??Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMMMMMM TP SMTMUM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?⁄̅«?‹#‹?¦-‹£?Ž¦ Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMMM TP SMTMVM?rぇ?¤⁄Ž¦?󰗈?⁄·?‹⁄󰖮fi?‒·‹£?%‹⁄?Ÿ?ぇ?⁄、\?«š‹?¦⁄·‹£?¦﹁\?‹⁄̅‹?#‹ MMMM TP 󰗀󰖮  󰖿󰗋  󰗜󰗈     TMQMPM??IŽ‹⁄?£Ž?¤󰗀?fl·󰖤?‹£⁄#‹?¦﹃·MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TS TMQMQM??IŽ‹⁄?£Ž?¤󰗀?fl·󰖤?‒›‹£?⁄ぇ¦?󰗀 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM TU 󰖤󰗀󰗌  TMRMPM??m̅‹£?¦\›?«﹃¦?J⋮?⁄、\?«š‹?󰗂?⁄‹£?⁄󰗈·?u¡¡MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UO TMRMQM??m̅‹£?¦\›?«﹃¦?J⋮?⁄、\?«š‹?󰗂?fi⁄3¦?︿MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UO TMRMRM??m̅‹£?¦\›?«﹃¦?J⋮?⁄、\?«š‹?󰗂?¦󰖦fi?‒#‹MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UP TMRMSM??m̅‹£?¦\›?«﹃¦?J⋮?⁄、\?«š‹?󰗂?¦ ⁄⋮?JŸ›?󰖢›?Ÿ?⁄<‹£?󰗀‹ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM US TMRMTM??m̅‹£?¦\›?«﹃¦?J⋮?⁄、\?«š‹?⁄-‹£?fl·\?¦Ž¦?„󰗀·? ̄?¤⁄Ž¦ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UU 󰗀󰖮  TMSMPM??g󰖢‹?¦⁄󰗀MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UV TMSMQM??g︵‹£?‹£⁄#‹?¦﹃·?󰗀fi?⁄¡› MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM UW 󰗇 󰖣 󰗥󰗥 󰗦󰗦󰗛󰗇󰗁󰗱 󰜔  󰖡󰗛 󰗦󰗦󰖣󰖭  󰗦󰗦󰖣󰗁󰖿󰗑󰗙󰖿 󰗏 󰗧󰗑󰗛󰗇 󰗦󰗦󰖿󰖣󰗃󰗋  󰗦󰗦󰖿󰖣  󰗦󰗦󰗑󰖩  󰗦󰗦  󰗦󰗦󰗑󰖣󰗩󰗙󰗏 󰗫󰖿󰗑  󽝦󽝧 󰗥󰖣󰗃 󰖤󰗀󰗒󰖮󰖨󰗨   󰖤󰗚󰖢󰗲   󰖤󰖦󰗚󰗲   󰖤󰖤󰗒 󰖬󰗜  󰖤󰖤󰗒󰖬󰗚󰗖  󰖤󰖤󰗒󰖬 󰗚  󰖤󰖤󰗒󰖬󰗪󰗈  󰖤󰖤󰗒󰖬󰗚󰖮   󰖤󰖤󰗒󰖬   󰖤󰖤󰗒󰖬󰖮   󰖤󰖮  󰖤󰗀󰖤󰗔 󰖨  󰖤󰗀󰖤󰗔 󰖨  󰖤󰗀󰖤󰗄󰗌󰖤󰗀  󰗥󰖽󰗓󰗋 󰖮󰖨  󰗪   󰗪    󰗪 󰗜   󰗪󰗈󰗊   󽝦󽝧  󰖧󰗟󰖧 󰗜󰗈󰗎󰗂  󰗄 󰗔 󰗲  󰗠   󰗐 󰗪 󰗀  󰖨  󰖸󰗞󰗈󰗈󰖢󰖦󰗜󰖸󰗈󰗒󰖤 󰗈󰖮󰗔󰗲󰗠󰗚󰗔󰗲 󰗎󰗒󰗜󰗖󰗪󰗈 󰗀󰗒󰗎󰗀󰗌 󰗲󰗨󰗈󰖮󰗈󰗪󰗚󰗐 󰗨󰗔󰗲󰗠󰗚󰖦󰗂󰖦󰗒󰗄󰗈󰗂 󰗈󰖲 󰗄 󰗔 󰗲 󰗔 󰗲 󰗚󰗤󰗀󰖮󰗲󰗨󰗈󰗞󰖢 󰖰󰗒󰗈 󰗂󰗂󰗲󰗐󰗨  󰗤󰗪󰗚󰖢󰗂 󰗒󰗀󰗜󰗈󰖮󰗂󰖦󰗂 󰗪󰗤 󰖢󰖮󰗆󰗚 󰗰󰗈󰗂󰗈󰜝󰗲󰗚󰗚󰖰󰗪󰗮󰗞󰜞 󰜝󰗀󰗤 󰗞󰜞󰜝󰗚󰗜󰜞 󰜝󰗒󰖦󰗎󰖲󰖦󰜞󰜝󰗲󰜞󰜧 󰗤󰖰󰗀󰖦󰗂󰗠󰗚󰗰󰗈󰗦󰗦 󰖨󰗨󰖢󰗄󰖮 󰗞󰖢󰗂󰗆󰖰  󰗚󰗂󰗪󰗈󰖢󰗂󰖢 󰗈󰖤󰗈󰗂󰗜󰗈󰗨󰗒󰗈 󰖦󰗤󰖢󰗜󰗌󰗦󰗄󰗌󰗦  󰗜󰜧󰖾󰗠󰖦󰗂󰗒 󰗄󰗄󰗀󰗦 󰗄󰗄󰗲󰗈󰗤󰗀󰗤󰗈 󰗤󰗚󰗒󰗚 󰗈󰗲󰗈󰗄󰗰 󰗤󰗔󰗲󰗐 󰗜󰗂󰗨󰗎󰖦󰗀 󰖸    󰗂  󰗞 󰖢    󰗤 󰖰 󰗀 󰗂󰗰󰗈󰖤󰖢󰗲󰗨  󰗌󰗲󰗚󰗲󰗄󰗈󰗈󰗰󰖦󰗂󰗂󰗲󰖬 󰖨 󰗤󰖤󰗀  󰗈¦?£ぃ? ¦⁄̅‹?‹⁄̅‹?ŸK?⁄·?⁄3? \›? J⋮‹£?£、K?‹⁄̅‹? #‹ ¦⁄󰖦fi?⁄Ÿ‹⁄?¦Ž¦?«󰗈‹⁄?󰗈‹⁄?︻?\‹?š‹⁄ J󰖢› Ÿ ‹ [‹£?Ÿ›?¤⁄󰖤?‹<‹£?š‹⁄ J󰖢›K £󰖤«?ゎ?󰗈?¦Ž‹ ⋮?¦-‹£?‹⁄̅‹?#‹?¦,?‹<‹£?ぇ¦?‒›‹£?ゎ?󰗈?‹£⁄󰗊?󰗈¦K?‹⁄̅‹?#‹ ⁄、\?JŽ‹£?󰗂?¦⁄󰗀 J⋮?‹£?⁄[‹£K?fi⁄3¦?︿K?‹⁄̅‹?#‹?¦⁄›?‒󰖲‹£?⁄󰗎?J︿¦?JŽ‹⁄ £Ž?J3‹£?‹<‹£?ぇ¦󰜧 󰗄󰗤󰗂 󰖢󰖨󰗄󰗀󰗒󰗚 󰗀󰗲󰗐󰗨 󰗒󰗜󰗈󰖢󰗖󰗪 󰗄󰗀 󰗚󰗎󰗈󰖮󰗲󰖰󰗜 󰗖󰗪 󰗜󰗈󰖢󰖮󰖢󰗲󰗚 󰖢󰗜 󰜔 󰗚󰗈󰗦󰗺󰖮󰗎 󰗨󰗒󰗄󰖢󰗜  󰗰󰖦󰗂󰗂󰗔󰗲 󰗈󰖢󰗖󰗪󰖤󰖮󰖦 󰗈󰖤󰗚 󰗚󰗄󰗄󰗪󰗚󰗚 󰗨󰗰󰗀 󰗒 󰗀󰗲󰗐󰗨󰖮󰗲󰗚󰖦󰗂󰖨󰗀 󰖤 󰗎󰗂󰜝󰗀󰗒󰗚󰗀󰗲󰗐 󰗈 󰗨 󰖢 󰗲 󰜔 󰖢󰗜󰜞󰗄󰗪  󰖮󰗒󰗈󰖤 󰗎󰖲󰗜󰗀󰖤󰗪 󰖢󰖾󰗄󰗀󰗒 󰗲󰗲󰗚󰗀󰗲󰗐 󰗈 󰗨 󰖢 󰗖󰗪 󰗄󰗬󰗈󰗤󰗈󰖤󰖤󰗈 󰗰 󰗌󰗤 󰗲 󰖲󰖢 󰗲󰖤󰗀󰗀󰗪󰗦󰗦 󰗖󰗪 󰖲 󰗲 󰗨󰗒󰗚󰗚 󰗄󰗔󰗲󰗜󰗦󰗂 󰗤󰗌󰗜󰗠󰗐  󰗀󰗒 󰗚󰗀󰗲󰗐󰗨  󰗒󰗜󰗈   󰖾 󰗤 󰗄󰗪󰗚󰗐󰗨 󰗒 󰗜󰗈󰖢󰗲  󰗪󰗚󰗚󰗨󰗀󰗒󰗀󰗲󰗐 [...]... Ê #? Ưã? J Ư? Ư? ? ? ô Ư? Ư,? Ư ? K? ? ? ã ? ? Ư Ê #?ƯãK?J ? ?J Ư %? ? Ă?Ư ã? 3Ư Êô?T?Ư L b Ê?PY o ?ô J ãM Ê? \ãY U L b Ê?QY?s%? Ô\? Ư ? ? \?ô Ư-Ê? L b Ê RY s%? ? L b Ê?SY?s%? ?Ô ?ã ?Ê #?ƯãM L b Ê TY s%? J?Ê ?ƯãÊ? ?Ô ?Ê M Ê??Ê #?ƯãM ƯM V bg mf QY b ?r jgn`?g b?u ?r?sg `?lõm?bụmf?uh b QMPM f ? ã b Ê?P J? %? ?Ô ?ã ? ?Ê #?ƯãK?Ư?J ?J Ư?Ê?ôƯ? #ãK?ôƯ J&Ư? ? Ê??Ê #?Ưã?Ư\? ?J ?Ê #?ƯãM?s ?Ư ? Ư? %? ?ô... u%? K? Ư?Ư,?ô ?Ê ?Ư ? #?Ư,?
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại trung tâm khu vực 3- công ty mạng lưới VIETTEL Luận văn thạc sĩ, Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại trung tâm khu vực 3- công ty mạng lưới VIETTEL Luận văn thạc sĩ, Các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại trung tâm khu vực 3- công ty mạng lưới VIETTEL Luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay