Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội

20 1,081 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2013, 07:55

Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội . CHƯƠNG II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG . triển thư viện trường Đại học Ngoại thư ng Hà Nội. Chưương II: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của thư viện trường Đại học Ngoại thư ng Hà Nội. Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và hoạt động thư viện trường đại học Ngoại Thương Hà Nội, I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI, Cơng tác bổ sung - trao đổi Cơng tác xử lý phân tích tài liệu, Phòng đọc tự chọn Phòng đọc tổng hợp Phòng mượn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn