SKKN : Cách thức tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lí 12

11 673 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 16:34

. ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR 12 th GRADE GEOGRAPHY TOWARDS DEVELOPMENT OF STUDENTS CAPACITY Abstract: Organizing extracurricular activities for grade 12 th geography are continued teaching. students have the conditions to promote positive learning initiative in forming and developing the necessary capacity. This article focus on the study of how organizations some form of extracurricular. cáo; định hướng nguồn tài li u cần thu thập, học sinh tiến hành thu thập thông tin từ các nguồn: Sách giáo khoa, tư li u tham khảo địa lí Việt Nam, báo tạp chí, tư li u địa lí địa phương, Átlát
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN : Cách thức tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lí 12, SKKN : Cách thức tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lí 12, SKKN : Cách thức tổ chức một số hoạt động ngoài giờ lên lớp môn địa lí 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn