Các bài toán về góc và khoảng cách

2 235 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2015, 16:03

Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1 BTVN BÀI KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG HÌNH HỌC GIẢI TÍCH KHÔNG GIAN Trước hết tôi xin có một lưu ý nhỏ khi giải các bài toán loại này như sau: Với loại bài tập này xin khẳng ñịnh việc tính toán hoàn toàn không khó, song các bạn cần chọn góc tam diện cho phù hợp. ðể thuận lợi cho việc này chúng tôi ñưa ra cho các bạn 2 nguyên tắc như sau:  Có 3 tia chung gốc, không ñồng phẳng, ñôi một vuông góc với nhau.  Nếu ta ñứng thẳng theo chiều dương của trục Oz, mắt hướng theo chiều dương của trục Oy thì khi giơ tay phải vuông góc với thân người ngón tay sẽ chỉ chều dương của trục Ox Bài 1: Chọn góc tam diện là: (A,AB,AD,AS) ta có: 3 2 2 2 4 4 4 . 6 ( , ) ; . ( ; ; 2 ) ( , ) 6 2 .       = = ⇒ = =     + +          SC BD BC a a d SC BD SC BD a a a d SC BD a a a SC BD Bài 2: Ch ọ n góc tam di ệ n là: (O;OB;OC;OA) 4 4 4 2 2 2 2 2 . 3 5 4 ( ) ; . ( ; ; ) ( ) 2 5 4 + +       → = = − − − ⇒ → = =   +      a a a SB BE a a d S BE SB BE a a d S BE BE a a Bài 3: Ch ọ n góc tam di ệ n là: (O,OB,OC,OA). 2 2 2 . 3 3 3 ( , ) ; . ( ; ; ) 2 2 2 .       = = −              AB OM OA a a a d AB OM AB OM AB OM 3 2 2 3 15 2 ( , ) 5 9 3 4 2 ⇒ = = + a a d AB OM a a Bài 4: G ọ i K là trung ñ i ể m c ủ a SA. Ch ọ n góc tam di ệ n là: (I;ID;IA;IK) Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Page 2 of 2 2 2 2 2 2 2 3 2 6 3 . ( ; ; ) ( ) 4 4 2 3 2 6 3 . ( ; ; ) ( ) 4 4 2 ( ) ( ) 2 2 2 18 6 3 0 16 16 4 .   = −   − −   = −   ⇒ = − − = = =         a a a SA SB SAB a a a SA SD SAD SAB SAD a a a n n n n V ậ y : ( ) ( ) ⊥ SAB SAD Bài 5: Ch ọ n góc tam di ệ n (A,AB,AD, AA’) 2 2 2 3 4 4 4 '. ' ( ', ') ; '. ' ( ; 2 ; ) '. ' 6 ( ', ') 6 4 AB BC AB d AB BC AB BC a a a AB BC a a d AB BC a a a       = = − −       ⇒ = = + +        Bài 6: Ch ọ n tam di ệ n (A,AB,AD, AA1) ( ) ( ) 2 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 . ( ; 0; ) ( ) 1 . (0; ; ) ( ) 1 1 ( ) ( ) os 60 ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ( ) ( ) ; ; ( ),( ) 180 60 120 . . . .   =     =       ⇒ = ⇒ ∠ =         ⇒ ∠ = − = = = =               A B A C a a A BC A D A C a a A DC SAB SAD c SAB SAD SAB SAD SAB SAD B A C D A BC A DC n n n n n n n n n n ………………….Hết………………… Nguồn: Hocmai.vn . Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm bảo – Thầy Phan Huy Khải Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt 1 BTVN BÀI KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC TRONG HÌNH. , ) 5 9 3 4 2 ⇒ = = + a a d AB OM a a Bài 4: G ọ i K là trung ñ i ể m c ủ a SA. Ch ọ n góc tam di ệ n là: (I;ID;IA;IK) Bài 4: Khoảng cách và góc trong hình học giải tích – Khóa LTðH ñảm. tôi xin có một lưu ý nhỏ khi giải các bài toán loại này như sau: Với loại bài tập này xin khẳng ñịnh việc tính toán hoàn toàn không khó, song các bạn cần chọn góc tam diện cho phù hợp. ðể thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Các bài toán về góc và khoảng cách, Các bài toán về góc và khoảng cách, Các bài toán về góc và khoảng cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay