Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu

118 788 7
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2015, 10:39

Đầu tư XDCB đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Trong những năm qua thực hiện chủ trương đưa nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế thị trường theo hướng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước đã không ngừng tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và coi đó là điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tư. Bên cạnh những nguồn vốn khác huy động được, NSNN vẫn khẳng định vai trò chủ chốt trong việc tài trợ cho các công trình, dự án XDCB. Nguồn NSNN dành cho đầu tư XDCB luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách hàng năm. Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, thanh toán vốn còn nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát vốn NSNN. Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư, góp phần nâng cao tiềm lực, khả năng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nói chung và lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nói riêng, trong đó chi đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn và có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Và KBNN đã thực sự trở thành một trong những đơn vị có vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuẩn của quốc tế, góp phần tiết kiệm chống lãnh phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Nhà nước. Kho bạc nhà nước (KBNN) từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 thực hiện vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB. Thời gian qua, KBNN đã thực hiện tốt vai trò của mình, tiết kiệm cho NSNN hàng ngàn tỉ đồng từ việc phát hiện và loại bỏ những khoản chi không đúng chế độ. Tuy nhiên, công tác kiểm kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Lai Châu vẫn chưa được quan tâm đúng mức, phạm vi và nội dung kiểm soát còn nhiều bất cập, quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình luân chuyển hồ sơ còn chưa rõ ràng. Vấn đề này cần được quan tâm giải quyết để thực sự phát huy hiệu quả của vốn đầu tư. Vì vậy Việc thực hiện tốt công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn đầu tư của NSNN. Cũng như trong cả nước, việc kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Lai Châu cũng được chú trọng. Kho bạc Nhà nước trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích, đúng luật và có hiệu quả cao; kịp thời phát hiện những khoản chi đầu tư XDCB sai mục đích, sai nguyên tắc, vi phạm quy trình, sai định mức chi tiêu..., góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu từ XDCB từ NSNN theo nhiệm vụ được giao. Tuy vậy, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Lai Châu còn nhiều bất cập trong nhiều nội dung và ở tất cả các khâu từ cấp phát, thanh toán vốn đầu tư. Vì vậy, hiệu quả của công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Lai Châu còn hạn chế. Trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý chi tiêu công, thực hành tiết kiệm và chống thất thoát, lãng phí thì việc hoàn thiện quản lý chi tiêu công nói chung và kiểm soát chi chặt chẽ chi đầu tư XDCB đang đặt ra rất cấp thiết. Việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tư XDCB là vấn đề rất cấp thiết. Đó cũng là lí do của việc lựa chọn đề tài “Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu” . KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH LAI CHÂU ĐẾN 2015 3.1. Phương hướng hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu đến 2015 Trong. của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước qua Kho. máy kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu Nêu lên các căn cứ để xây dựng bộ máy kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Lai châu, và được trình bày khái quát qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu, Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu, Hoàn thiện Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu, Kết cấu của Luận văn:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn