luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.

58 232 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2015, 15:24

   !"#   !"#$%& " '() *+, -./012"3 $*+45+/67 89 '5-: ;)"8!*+7"/67 1 -<=> -.1'? *+7+*+ @'?)A0, BC$5 /0"3 !+D/4 8EE+1"4"'A&.8 'F+1)C>+ @'?<!+%%" *+./67 F" !+D?.# -'FGE"5HG4"1G '-.) B5I*+ 6J>3"5"I+/4K+A 4G -4L'(8)C.+   -:14'(--:'. M-=N'()/+8GG+84E'( 46J!+4&+O4+O=P''FL %Q R"848 '5S'5$)B8!*+7"/67 ">.88 $ >'? -2/0) TM'5KUVWC($40*+4 $+'"*+7+8W)+AS3 $%&'()* X  A2@'?!+S-:#--GA"*+7+ "/67'+*+)C!+?8W''F4 +E'?"I+' M'FA+$+ 0 I+ '%*+ "'()'5EA%. AM+!Y +,, /#01,234560745-,389. .:;<=36%0>?@A6B=CD )*E6F!"#  T  K '(T>V@/0OZ? UVWCO!/+8 *+7"/67)   [T   '(T>V@/0O Z?UVWC)  [>+ *+7/67 '(T>V @/0OZ?UVWC)  [T!/+81 *+7/67 '(T> V@/0OZ?UVWC) $%&'()* \  GHIJ&K(LJHMNJ )*O8P,Q42"  ] 8#>'(06J-<6J S-+6J#A"M=31 8-  "O @"J^X\_)  !"  ] 8'(+-6J# RK.OAAS*+../67L'(O -+ 4'"'F/+8 OQL'(^`_) ] 8 A*+. 1L '(+EL.+O 41>?1 ' -+4' ?*+'(& +4@"J'? ^a_) #$%& b+7814+"I++  6J/67A++H8^c_) '#$%()*+, b+7'(11+JL*+7C'5)T "6J J*+7A?-&-.+I ,M  1Q#4Q# -.[/01"" '(^d_) $%&'()* e  ))R6S49.6#F-,389. -./ ]  O +E+4Y [f O 1>YT4+E '(/+A"5 8:.15"!-'F )C+E'F+'( /+A"5$L.+8#+?^\_) [f O?1YgF- ))) [] O ?*+'(&"P [] '(Yh1L'('"I+ /4KP 01$* ] 'F\:Yg8#+?@4L"  8<&  E8W^X_) [] #+?@4L  #+?@#!+ -KA3' MGOMG'="=  4 8 .) []   -4L"-G 6J' 8 W&) NC+BGi9\jja;]Zk'FeY [] -9 "?;YlE .LM-8 +K"EE? ="I+/4KP [] '59 #+?;YlE4== J+*+'=EG O ./ %"I"41"I) $%&'()* c  [g8+Ym#.81'(" '('>W*+8+O4+ ."  6) '2* $ 8"S'O@" M1"GL/01)B4:$]Zk"<*+ &"*+74+"K&/671  +*+"3F8) nThnh phn cơ hc ]  EY [g 8@4L&Y KRO+1 + 4 / 1"I."=*+P [g 8-@4L&Yl24+%) [g 8-@4L&YoL M""#- = "=<"=.P^a_ =3)#FT@UQO8B6# $9p; kC1 kf< )kEg:q m 4"=*+/ 1"I aj\r ajjr d\\c l8 \r\ \`\ jas lt L2 d\r \r\ c\c CK+ jrX \j\ jcd B=/'? Xjd eds jaj +H jeX jr\ jj\ ] /4K rc\ jca Xjjc o Xj\ jXc j\r 8-4+H ej\X \es Xa\r (Nguồn: Đặng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB khoa hc kỹ thuật 2004) $%&'()* a  V234  8+6#+?L $&L%L .+YgkuCZ" 8^a_) =3))#F!",WA-9-,3X% g8+6#+? $p g k u C Z  KR c`j dc erd \d jc aj l8 cea dj ccj je j\ dj g ccj as ccd je j\ aj g8t djj r\ \\` [ [ Xjj B aaj dd eX\ Xd jXa [ g+ r`j Xjj [ \j [ Xjj h djj `j XXd Xjj jc Xjj l2 csa dj c\r j\ jX Xa (Nguồn: Đề ti cấp Nh nước KHCN 02 – 04) )YW,O!"T@ZQX-:;/#8[P9\9:; '5 !6()*+, g 8W.+-'F%?*+@4 8v*+@4'("'5 M-=N('()g 8W$#  /67$.">M#81"5'() $%&'()* d  2.3.1.1 Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường không khí C+E O 1>'( KR.H 1-'F )o:I+5R"'!+ '5!+-+IF $#+?4L%R *+ >AN6"A3-@+'()g 8 -: O *+ >'(k \ ZCk e gk c Zu \ gu \ ^e_) 2.3.1.2 Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường nước N*+N!+'('(,  (E0) m'F +-@4L 1K..8'F'5S "'5$-+"K)] @+N'5'/+E <-A+E'5S@R)qS- 4+$ # :E-GKL +H"K4 <W0 '5)kI+*+L 'F '5 E@L)B  +E'5Sw1#+A44 A+ @K-+R'?'A+K.M-=N1E^e_) 2.3.1.3 Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường đất $ M!+81)h- 'F '"'(> 81/4I"8A+!+ "I:8'Yl+""I!+1"I-/'? '(8@:&" !+4+& 4E)TS"6J % "(-/4I"8$5ajxdjG54L ."% yM'(G z8. *+ >4L,F 8'{81>A+ 8@+"G+84E%^e_) $%&'()* r  '5 !678+, $]Zk'('F#+?.U5) m 8@4LAN"3)] -'F +E--:4+'.M-=N'( /+*+)g|#'(./%'(/+A"5 ' #'("+S .+O0 W ' "A,} "!Ww&"J-)k GN,M~..5A.5a+'(."$cj +tNW A*+. S#/ 1"I @#)?8" 8•/+8+€+> OK4L -::K8L'(-::@ I4'/8+.#'(W)C  0 '(M!+"34IK +  J- "IL+4E0 '+1+E +2"!+-734'("%1 > ++!'Yg+1+!@ "/W3+E +!'(A++2+! }"/+8+.^e_) $%&'()* ` oS 81 b+ +2 K R •+./%*+ b+ '(   8    Hình 2.1 Tác hại của chất thải rắn sinh hoạt đến sức khỏe con người ( Nguồn: Giáo trình quản lý chất thải rắn- GS.TS Trn Hiếu Nhuệ ) )],:A,0745-,389. 90+:22)$&2* g8'? /674+(,8?8")]  'F+E/+'58)f'? <=!+ :8"(/674+3 -:1'gk c k \ Z Ck e )C'50 <U8"+E'5)C>+ '? 8 :'FK&%GK+E  R3'F98 "I+/4KP;"% :+*+"+EG'F9;) $%&'()* s C'5S C'5$ q'(8 ] Y [Z [Z/+89P; ['? [ . C'( 1"I VJgk c Ck e  k \ ZBugP q'( --:  o6J'?  +E+23'(LA  158S S3ej[aj)C.+6J3 +*+?3-G8JS8J3) b+ >L-}- 4+5G)h'5 JL""I 9BZB; 8/N+‚N/N+‚@4+H3)C 1-LG$-5ra j g)Z+('( . 4^a_) 990+:224$(21(2 ] '"G4)g F8-AN'F/67 F8#+?<AN'F'F'"L(aj E.J'L-:-}Xa)Z+  4) ƒ'F+*+ >4+H&.+-: 8#+? 4+H&. ,@'5K 1"- L '(R'3'F&)b+ >L.+ '4+HKA''FG'("G'+   !+-'(1LBZB) gR+8#+?"BZB@'{% <M +A"'FF8"4E) g'F..!+MJ' R& "/67'( R'{) * „+L'? L&4Y [l++E'58"--:D 8#+?'F + ., 8"?) $%&'()* Xj [...]... tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (thành phần và khối lượng rác thải, các loại rác thải, ảnh hưởng của rác thải tới đời sống…) 3 Tìm hiểu công tác quản lý và phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt đang thực hiện tại địa phương (phương pháp thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác. .. nghiên cứu là rác thải sinh hoạt, công tác quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt và vấn đề ô nhiễm môi trường Nguyễn Thị Anh – LT2MT 21 Chuyên đề tốt nghiệp Địa điểm nghiên cứu là trên địa bàn phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 3.2 Nội dung nghiên cứu 1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 2... thuốc bảo vệ thực vật, rơm rạ, rác thải trong chăn nuôi) - Các hoạt động sản xuất, dịch vụ phát sinh chất thải sinh hoạt (số lượng và thành phần chất thải) Nguyễn Thị Anh – LT2MT 23 Chuyên đề tốt nghiệp - Tình hình quản lý, thu gom rác thải ở địa phương - Mức độ ô nhiễm rác thải sinh hoạt và ảnh hưởng của rác thải sinh hoạt tới sức khỏe của cộng đồng... đồ và phân tich bản đồ Nguyễn Thị Anh – LT2MT 24 Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Điều kiện tự nhiên phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 4.1.1 Vị trí địa lý, địa hình Bắc Ninh có 822,71 km2 gồm 1 thành phố, 1 thị xã, 6 huyện và 126 xã phường thị trấn Đình Bảng là một phường của thị xã Từ Sơn, nằm về phia Nam của tỉnh Bắc. .. (phương pháp thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải ) 4 Đề xuất các giải pháp góp phần quản lý, xử lý có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái (biện pháp cơ chế chinh sách, biện pháp tuyên truyền giáo dục, công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt ) Nguyễn Thị Anh – LT2MT 22 Chuyên đề tốt nghiệp 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.1.1... cộng: Rác thải phát sinh từ các hoạt động dọn vệ sinh, khu nhà văn hoá, bùn cống rãnh, đồ thải bỏ do sinh hoạt Thành phần rác thải phát sinh chủ yếu là: Lá cây, cành cây cắt tỉa, bao bì hàng hoá túi nilon, vỏ hộp sữa, đồ nhựa ); bùn cống rãnh, đất, cát,… Nguyễn Thị Anh – LT2MT 31 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 4.4 Nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt tại phường. .. xuyên suốt toàn tỉnh, mà tuỳ theo yêu cầu bức xúc của các huyện, thị xã và các địa phương, hình thành một xi nghiệp công trình công cộng hoặc đội vệ sinh để thu gom rác thải sinh hoạt Tại các thành phố, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đô thị thường do công ty môi trường đô thị (URENCO) đảm nhận Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt và quét dọn... chuẩn môi trường như công nghệ SERAPHIN, ANSINH-ASC và MBT-CD.08 với sản phẩm là phân hữu cơ, các sản phẩm nhựa tái chế và viên nhiên liệu đã được triển khai áp dụng tại Nhà máy xử lý rác Đông Vinh (Nghệ An), Nhà máy xử lý rác Sơn Tây, (Hà Nội); Nhà máy xử lý rác Thủy Phương (TT-Huế) và nhà máy xử lý rác Đồng Văn (Hà Nam) PHẦN III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG... dẹp vệ sinh môi trường 4.5.1.2 Hiện trạng quản lý RTSH tại phường Đình Bảng Hiện nay phần lớn lượng rác thải sinh hoạt thải ra ở 15 khu phố của phường đều được công ty môi trường đô thị Từ Sơn thu gom, vận chuyển 4.5.1.2.1 Công tác thu gom + Rác thải tại nguồn không được phân loại mà vẫn được thu gom lẫn lộn.Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường đạt... của phường Đình Bảng từ ranh giới giáp Hà Nội đến phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn là 2,5 km, chiều rộng từ giáp xã Ninh Hiệp đến phường Châu Khê và phường Trang Hạ là 2,3 km Địa hình toàn phường tương đối bằng phẳng, có hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam và từ Tây sang Đông, có độ cao phổ biến từ 3 - 7 m 4.1.2 Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn Đình Bảng nằm . Xjjc o Xj jXc j 8-4+H ejX es Xa (Nguồn: Đặng Kim Cơ, Kỹ thuật môi trường, NXB khoa hc kỹ thuật 2004) $%&'()* a  V234 . d)cjj)jjj je j (Nguồn: Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam, 2004 – Chất thải rắn) D#$%EAB$%*FGH-( 2.6.2.1 Quản lý rác thải sinh hoạt  b+7 BC8. >'(k ZCk e gk c Zu gu  ^e_) 2.3.1.2 Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường nước N*+N!+'('(,  (E0) m'F
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”., luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”., luận văn kỹ thuật môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay